Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Před čtyřmi lety byla posvěcena kaple Božího milosrdenství v Kroměřížské nemocnici. Výročí si připomeneme mší svatou v úterý 6. prosince ve 14 hod. Kaple je na Interně, na oddělení ošetřovatelské péče.

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 6. 12. – sv. Mikuláše, biskupa

Středa 7. 12. – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Čtvrtek 8. 12. – slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY

PRVOTNÍHO HŘÍCHU, věřícím se doporučuje účast na mši svaté

Sobota 10. 12. – Panny Marie Loretánské

Pořad bohoslužeb ve čtvrtek 8. 12.

6.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul

11.30 hod. – kaple sv. Kříže

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

Sestry sv. Vincence de Paul slaví tuto slavnost Panny Marie jako den, kdy obnovují své řeholní sliby. Děkujeme jim za modlitby a oběti, které předkládají Pánu za naše farnosti, a vyprošujeme jim Boží ochranu a hojné Boží požehnání pro jejich obětavou službu.

V sobotu 10. 12. bude mše svatá v kapli sv. Vincence mimořádně už v 15 hod.

Mše svatá v 18 hod. tuto sobotu v kapli sv. Vincence NEBUDE.

Za týden 11. 12. je je 3. neděle adventní zvaná latinsky GAUDETE. Vybízí nás k radosti, protože „Pán je blízko.“

Prosíme, nahlaste nám NEMOCNÉ, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.

Zveme zvláště všechny děti na ranní mše svaté ke cti Panny Marie – na RORÁTY a to v pondělí, ve středu a v pátek v kapli svatého Vincence na Malém Valu vždy v 6.45 hod. Sestry sv. Vincence zvou děti po mši svaté na snídani.

Další informace a nabídky k prožívání adventu jsou na vývěskách a především v našem farním týdeníku. Připomínám zvláště: Ve středu na Arcibiskupském gymnáziu přednáška o sv. Janu Nepomuckém, ve čtvrtek Setkání seniorů. V pátek v kostele sv. Mořice závěrečné setkání v rámci Podzimní mořické akademie, a to s Mgr. Janem Pořízkem na téma „Svědci a světci. Pro celé rodiny pořádá hezké víkendové adventní prohlídky Arcibiskupský zámek.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Vstupujeme do nového církevního roku. Začíná cyklus nedělního mešního lekcionáře.

Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. 

Minulou neděli jste do sbírky na opravu střechy sakristie kostela sv. Mořice přispěli částkou 29 380 Kč. Kéž dobrý Bůh odmění vaši štědrost.

Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, budou zapisovány od 1. prosince v sakristii farního kostela a také ve farní kanceláři.

Výsledky voleb do pastorační rady

Minulou neděli se konaly volby do pastorační rady naší farnosti. Blahopřeji těm, kteří byli zvoleni. Jsou to: Bekárek Arnošt, Bekárek Štěpán (st.), Kvapilík Martin, Pořízek Josef a Pořízková Hana. Počet členů bude doplněn o delegáty, které jmenují řeholní společenství a církevní organizace působící na území farnosti, a také o členy, které má právo jmenovat duchovní správce. Do funkce budou členové pastorační rady uvedeni složením slibu.

SVÁTKY V TÝDNU

Středa 30. 11. – svátek sv. Ondřeje, apoštola

Čtvrtek 1. 12. – čtvrtek před prvním pátkem je Dnem modliteb za kněžská povolání

Pátek 2. 12. – první pátek v měsíci je Dnem mimořádné úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Sobota 3. 12. – první sobota v měsíci je Dnem mimořádné úcty k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, památka sv. Františka Xaverského, kněze

Příští neděle 4. 12. je 2. neděle adventní.

RORÁTY slavíme v kapli sv. Vincence na Malém Valu. Jste srdečně zváni – a zvu zvláště všechny děti – na ranní mše svaté ke cti Panny Marie, a to v pondělí, ve středu a v pátek v kapli svatého Vincence v 6.45 hod. První roráty budou v pondělí 28. listopadu. Sestry sv. Vincence zvou děti po mši svaté na snídani.

PODZIMNÍ MOŘICKÁ AKADEMIE 2022

pátek 2. 12. jste srdečně zváni do kostela sv. Mořice na další ze setkání a to s p. Martinem Kvapilíkem na téma „Věrnost a nevěrnost“. Uskuteční se po mši svaté, kterou slavíme od 17 hod. Podzimní akademii uzavře v pátek 9. 12. p. Jan Pořízek s tématem „Svědci a světci“.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži: sobota 3. 12. (9-12 hod.), Pilařova 3 

Střední odborná škola svatého Jana Boska Kroměříž: 2. 12. (14-17 hod.) a 3. 12. (9-13 hod.), Na Lindovce 1463

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


SVĚTOVÝ DEN CHUDÝCH

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Minulou neděli jste do sbírky na Charitu věnovali 24 385 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

Od této neděle prožíváme Týden modliteb za mládež. Modleme se za mladé lidi, za dobrou volbu jejich životního povolání či partnera.

A všichni mladí jsou zváni na ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE tuto sobotu 19. listopadu od 9 hod. do olomoucké katedrály sv. Václava. Je možné přijet už v plátek a zúčastnit se předprogramu.

Ve čtvrtek 17. listopadu je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice. Slavíme MEZINÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA a DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII.

Příští neděli je slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE.

Po mši svaté se bude konat před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Je to třetí neděle v měsíci, uskuteční se sbírka na potřeby farnosti, konkrétně na opravu střechy nad sakristií kostela sv. Mořice.

Přijměte pozvání na mši svatou za zemřelé kněze, kteří působili ve farnostech našeho děkanátu. Bude slavena ve čtvrtek 17. listopadu v 8 hod. v kostele Panny Marie. Sloužit ji budou kněží z farností našeho děkanátu. Hlavním celebrantem bude biskup Antonín Basler.

Ve čtvrtek 10. listopadu ve věku 84 let zemřel P. Klement Jaroslav Růžička, O.Praem. Bydlel v klášteře Milosrdných sester sv. Kříže. Pohřeb bude v sobotu 19. listopadu v 10 hod. v bazilice na Svatém Kopečku u Olomouce. Kéž mu Pán dá účast na liturgii nebeské.

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY se konají příští neděli 20. listopadu.

Právo volit má katolík straší 15 let, příslušející do farnosti. Volit můžete na závěr mše svaté buď v 7.45 nebo v 10.15 hod., nebo večer v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Volební lístky vám budou rozdány. Děkuji všem, kdo jste dali návrhy kandidátů do pastorační rady farnosti. Seznamte se s těmi, kdo kandidaturu přijali. Jejich jména jsou na vývěsce. Z těchto kandidátů budeme příští neděli volit 5 členů do pastorační rady.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


37. SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE

„Pán Bůh zaplať za vaše dary při dnešní sbírce na opravu střechy sakristie kostela svatého Mořice.

Zahajujeme Podzimní mořickou akademii.pátek 25. listopadu jste srdečně zváni do kostela sv. Mořice na první ze setkání a to s P. Karlem Skočovským na téma „V co věříme a nevěříme - poslední věci člověka“. Uskuteční se po mši svaté, kterou slavíme od 17 hod.

Dnes se koná na závěr mše svaté před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a modlitba „Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení…“ jsou v Kancionálu pod číslem 065 a 066). Veřejný úkon zasvěcení je spojen s možností získat plnomocné odpustky.

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 21. 11. – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Úterý 22. 11.   –  památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Středa 23. 11. 2022 – ČERVENÁ STŘEDA

Čtvrtek 24. 11. – památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů

 mučedníků

UPOZORNĚNÍ

V sobotu 26. listopadu bude mše svatá v kapli sv. Vincence mimořádně už ve 14 hod. Mše svatá v 18 hod. tuto sobotu v kapli sv. Vincence NEBUDE.

Za týden 27. listopadu je 1. neděle adventní. Začíná nový církevní rok. Na začátku každé mše svaté bude žehnání adventních věnců. Prosíme, položte adventní věnce před obětní stůl.

PLETENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

je připravováno na pátek 25. 11. od 15 hod. v Centru pro rodinu, Stojanovo nám. 4/5. S sebou si vezměte korpus a ozdoby. Chvojí a nářadí bude zajištěno.

Zvou pracovnice Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž

BENEFIČNÍ KONCERT

V pondělí 21. listopadu18 hod. jsme zváni do kostela sv. Jana Křtitele na benefiční koncert pro slané děti. Spolu s žáky ZUŠ Kroměříž a žáky a učiteli soukromé ZUŠ D-MUSIC vystoupí jimi pozvaní hosté. Vybrané vstupné bude věnováno na podporu dětí postižených cystickou fibrózou. Příspěvky na léčbu je možné také zaslat na účet 30015-1921101329/0800.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na Charitu.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Ještě do úterý 8. listopadu je možné při návštěvě hřbitova za splnění obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky pro duše v očistci.

Ve středu je svátek Posvěcení lateránské baziliky. Na Arcibiskupském gymnáziu se koná od 19 hod. Večer chval.

Setkání seniorů, za účasti otce Jiřího, se koná v Děkanátním centru pro rodinu tento čtvrtek od 9.15 hod.

Příští neděle – 33. v liturgickém mezidobí – je Světovým dnem chudých.

Těšíme se na příjezd Martina na bílém koni. Zvláště rodiče s dětmi zveme na oslavu svátku svatého Martina v pátek 11. listopadu večer. Z Hanáckého náměstí vyjde v 18 hod. průvod na Velké náměstí. Děti si s sebou mohou vzít do průvodu lampióny. Na Velkém náměstí bude pokračovat krátký program pro děti. Návštěvníci se mohou těšit mj. i na tradiční svatomartinské perníčky.

  1. listopad je také Dnem válečných veteránů. Na mnoha místech se v 11. hod. rození zvony kostelů. V ten den se zvláště spojujeme v modlitbě za mír ve světě.

Arcibiskupství olomoucké vyhlásilo výběrové řízení na ředitele Církevní mateřské školy v Přerově. Inzerát je na vývěsce.

Děkuji volební komisi, která zpracovala vaše návrhy kandidátů do pastorační rady naší farnosti. Seznam těch, kteří kandidaturu přijali, je na vývěsce při vstupu do kostela sv. Mořice. Z těchto kandidátů budeme v neděli 20. listopadu volit 5 členů do pastorační rady.

Strana 8 z 31