Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Během prázdnin není mše svatá ve středu v kostele sv. Jana Křtitele.

V kapli sv. Vincence bude v tomto týdnu mše svatá ve středu ráno v 6 hod. V pátek 14. července mimořádně v9 hod. a v sobotu večer v 18 hod.

SVÁTKY V TÝDNU:

Úterý – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

Pátek – blahoslaveného Hroznaty, mučedníka

Sobota – památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

Za týden je 15. neděle v liturgickém mezidobí. Koná se sbírka na potřeby farnosti. Dokončili jsme restaurování poslední vitráže a zdokonalujeme ozvučení kostela.

V neděli 23. července se uskuteční III. Světový den prarodičů a seniorů. Je to den obdařený plnomocnými odpustky. Podmínky k získání odpustků jsou na vývěsce a na internetové stránce naší farnosti.

Rodinná centra připravila pro rodiny s dětmi hru během letních prázdnin. Stáhněte si mobilní aplikaci Rodina na cestě. Podle mapy navštivte a poznávejte poutní místa, kostely a kapličky. Skrze mobilní aplikaci se můžete seznámit s příběhy poustevníků a myšlenkami pouštních otců. Je možné se také přihlásit do soutěže a za 10 navštívených míst získá rodina odměnu. Bližší informace najdete na plakátech v kostelích, na vývěsce i na webu Děkanátního centra pro rodinu (www.cpr-kromeriz.cz) a na webové stránce www.rodinanaceste.ado.cz.

Projekt vyvrcholí při ARCIDIECÉZNÍ POUTI RODIN na Svatém Hostýně v sobotu 26. 8. 2023.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


Dnes večer nebude adorace v kostele sv. Mořice. Jste zváni na komorní koncert v mezinárodním obsazení. Koncert začne ve 20 hod. v kostele sv. Mořice. Bližší informace jsou na plakátě.

Ve farním týdeníku jsou uvedeny ZMĚNY v POŘADU BOHOSLUŽEB během prázdnin (v měsíci červenci a srpnu). Věnujte jim pozornost.

V pondělí 3. července je svátek sv. Tomáše, apoštola. V kapli sv. Vincence nebude mše svatá. V kostele sv. Mořice bude mše svatá v 18 hod.

Ve středu 5. července je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy. Nebudou mše svaté v kapli sv. Vincence, ani u sv. Mořice. Poutní mši svatou v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici budeme slavit v 10.30 hod.

Na posvátném Velehradě se konají DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE, na které jste srdečně zváni. V úterý 4. července odpoledne je připraven bohatý program pro celé rodiny, děti, mládež i seniory a večerní koncert s Hradišťanem, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín a vzácnými hosty.

NÁRODNÍ POUŤ vyvrcholí slavnostní poutní mší svatou ve středu 5. července v 10.30 hod. na nádvoří před bazilikou. Hlavním celebrantem bude Mons. Jude Thaddeus Okolo, arcibiskup a apoštolský nuncius v ČR, hlavním kazatelem bude Mons. Josef Nuzík, biskup a administrátor olomoucké arcidiecéze. Koncelebrovat budou čeští a moravští biskupové. Tato mše svatá bude přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem. Oslavy na Velehradě letos ponesou pečeť jubilea 100 let od úmrtí Antonína Cyrila Stojana, který je pohřben v Královské kapli na Velehradě.

Pátek je první v měsíci. Přijďte během dne na adoraci do kaple sv. Vincence. Začne po ranní mši svaté, která je v 6 hod. a trvá do 13.30 hod. Příležitost ke svaté zpovědi bude v kostele sv. Mořice odpoledne od 15 do 17 hod.

Aktuální číslo farního týdeníku obsahuje informace na celé prázdniny.

Bohoslužby o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje (středa 5. 7.)

(Doporučený svátek – věřícím se doporučuje účast na mši svaté!)

  7.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul.

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.30 hod. – poutní mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje v PN

Nebudou mše svaté v kapli sv. Vincence na Malém Valu, ani u sv. Mořice.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


Radujeme se a děkujeme Bohu, že v sobotu 17. června v katedrále sv. Václava v Olomouci přijal jáhenské svěcení náš bohoslovec Josef Kvapilík.

Dnes, v neděli 18. června, při obou bohoslužbách v chrámu sv. Mořice bude s námi poprvé v liturgické službě u oltáře jako jáhen. Můžeme se s ním setkat také po mši svaté při agapé.

 Josef Kvapilík

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Dnes nebude večerní adorace v kostele sv. Mořice.

V rámci Mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením FORFEST 2023 bude v tomto týdnu několik koncertů v našich kostelích. Informace jsou ve farním zpravodaji. Dnes večer ve 20 hod. bude v kostele sv. Mořice koncert mladých slovenských umělců – sopranistky Zuzany Barochové a varhaníka Jána Fice. V programu sestaveném pouze ze skladeb slovenských autorů 20. a 21. století zazní řada děl v premiérovém provedení. Srdečně zvou pořadatelé.

SVÁTKY V TÝDNU

Středa 21. 6. – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Sobota 24. 6. – slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Poutní mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele budeme slavit v neděli 25. června v 18 hod. Bude obětována za všechny, kdo v minulosti pečovali a kdo nyní pečují o kostel sv. Jana, za dobrodince tohoto kostela a celé naše farní společenství. 

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 21 720 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“

Dnes nebude večerní adorace v kostele sv. Mořice.

Přijměte pozvání na autorský koncert soudobého českého hudebního skladatele Františka Fialy. Uskuteční se dnes večer ve 20 hod. v kostele sv. Mořice. Bližší informace jsou www.forfest.cz.

Dnes večer v 18 hod. slavíme v kostele sv. Jana Křtitele poutní mši svatou ze slavnosti Narození sv. Jana Křtitele. Bude obětována za všechny, kdo v minulosti pečovali a kdo nyní pečují o kostel sv. Jana, za dobrodince tohoto kostela a celé naše farní společenství.

V úterý 27. června při pravidelné roční vizitaci našich farností bude otec biskup Mons. Antonín Basler slavit mši svatou v 17 hod. v kostele sv. Mořice. Všichni jste srdečně zváni. Po mši svaté se v sále kláštera sester vincentek setká s členy pastoračních a ekonomických rad farnosti sv. Mořice a farnosti Hradisko.

Biskup Antonín bude také slavit mši svatou pro Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži na závěr školního roku, a to ve středu 28. června v 9 hod. v našem kostele sv. Mořice.

Upozornění:

Ve středu nebude mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele. Jste zváni do kostela sv. Mořice, kde bude v 17 hod. mše svatá z vigilie slavnosti sv. apoštolů Petra a Pavla.

Všechny děti srdečně zveme na DĚTSKÝ DEN na zahradě nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence na Malém Valu. Koná se ve čtvrtek 29. června od 14 do 17 hod. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.

ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ vyhlašuje výběrové řízení na místo Vedoucího Arcidiecézního centra pro rodinný život. Nástup možný od 1. 9. 2023. Bližší informace na www.ado.cz.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Děkujeme otcům redemptoristům, misionářům, že přijeli do našeho města a v obou farnostech konali lidové misie. Děkujeme za čas, který nám věnovali, za službu ve zpovědnici, za modlitby, slavení mše svaté a vyprošení Božích milostí, za katecheze k obnově daru víry a prohloubení našeho vztahu k Bohu. Vyprošujme jim hojné Boží požehnání, aby v síle Ducha Svatého a pod ochranou Panny Marie mohli dál naplňovat své poslání.

Dnes večer bude v kostele sv. Jana Křtitele sloužena mše svatá za všechny, kdo se zapojili do přípravy a realizace „Noci kostelů“ a na úmysly dané při této akci.

V pátek 16. června je slavnost NĚJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA. Mše svatá bude v kostele sv Mořice v 17 hod. Po mši svaté se koná Smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí.

Přijměte pozvání na jáhenské svěcení do katedrály sv. Václava v Olomouci v sobotu 17. června. Při mši svaté v 9.30 hod. přijme jáhenské svěcení náš bohoslovec Josef Kvapilík. Ještě jsou místa v autobuse, který bude odjíždět v 7.45 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Přihlaste se zde v sakristii nebo ve farní kanceláři. Provázejme budoucí jáhny modlitbami. Jsou nyní na exerciciích na Velehradě.

V neděli 18. června při obou bohoslužbách v chrámu sv. Mořice, dá-li Pán, bude s námi Josef Kvapilík poprvé v liturgické službě u oltáře jako jáhen. Můžeme se s ním setkat také po mši svaté při agapé.

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 13. 6. – památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

Čtvrtek 15. 6. – sv. Víta, mučedníka

Pátek 16. 6. – slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

Sobota 17. 6. – památka Neposkvrněného srdce Panny Marie

VEČER CHVAL V ZAHRADĚ

je naplánován na středu 14. 6. od 19 hod. na Mariánském dvoře Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (vstup horní branou mezi kostelem sv. Mořice a jídelnou AG). Chvály povede kapela Ignite Worship. Za nepříznivého počasí se večer chval uskuteční jako obvykle v dolní kapli AG.

FORFEST 2023

Dnešní neděli 11. 6. ve 20 hod. v chrámu sv. Mořice bude provedena MISSA BREVIS žijícího skladatele Zdeňka Krále. S brněnským ansámblem Musica da camera v ní jako sólisté vystoupí sopranistka Lenka Cafourková a tenorista Jakub Kubín pod taktovkou dirigenta Martina Franze.

Podrobnosti jsou na www.forfest.czSrdečně zvou pořadatelé.

Strana 5 z 31