Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

AKTUÁLNÍ FARNÍ LIST TRIO EXPRES


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Prosím o vaše hojné zapojení se především do dvou akcí, které jsou před námi:

První je Adorační den naší farnosti v pátek 22. září. Naplňujeme závazek, který máme vůči celé arcidiecézi a vytváříme most modlitby s kněžským seminářem. Celodenní výstav Nejsvětější svátosti bude zahájen v kostele sv. Mořice ráno v 8 hod. v kapli P. Marie Bolestné. Na stole u vchodu do kostela je rozpis na jednotlivé hodiny adorace. Zapište se prosím jak společenství, rodiny, tak jednotlivci. Vyberte si vhodný čas a určitě přijďte. Kéž ten den cítíme, že je velmi důležité přijít na modlitbu do kostela.

A druhá skutečnost: Příští neděli slavíme patrocinium – poutní slavnost ke cti sv. Mořice a jeho druhů, mučedníků. Dojde ke změně bohoslužeb. Mše svatá v 10.15 hod. nebude. Přesune se na odpoledne ve 14.30 hod. Sloužit ji bude Mons. Vojtěch Šíma, děkan Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži. Čas po mši svaté chceme využít k setkání všech farníků, které zahájíme v blízkosti vchodu na probošství u obnovené pamětní desky s připomínkou na zdejší působení A. C. Stojana. Přijměte pozvání na toto odpolední setkání. V modlitbě si vyprošujme příhodné počasí. Večerní mše svatá v 18 hod. nebude v kostele sv. Jana Křtitele. Bude sloužena v kostele sv. Mořice.

O poutní slavnosti je možné získat plnomocné odpustky. Využijte příležitosti ke svátosti smíření během týdne. Modleme se, abychom slavili pouť s co největším duchovním užitkem.

Prosíme, kdo můžete, zapojte se do úklidu a služeb při přípravě pouti. Informace jsou ve farním zpravodaji. Ženy prosíme, aby napekly sladké a slané pečivo a přinesli je v průběhu neděle nebo přímo na odpolední poutní setkání.

Těšíme se na vaši návštěvu na koncertech a dalších akcích v rámci jubilea A. C. Stojana.

Vzhledem k aktuálnímu dění v naší společnosti ohledně manželství a rodiny připomínáme na našem webu postoj našich biskupů a nabízíme vám možnost podepsat petici na podporu manželství.

Biskup Josef nás v pastýřském listě, který máte rovněž ve zpravodaji, pozval na oslavy stojanovského jubilea a vyzval k modlitbě novény o Antonínu Cyrilu Stojanovi, a to od středy 20. září. Několik brožurek je na stole u bočního vchodu. Vezměte si je a modlete se společně doma v rodinách. Na malém obrázku, který je také tam na stole, je kalendář akcí k tomuto jubileu v našem městě.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


Dnes večer jste zváni na adoraci do farního kostela sv. Mořice v 19 hod.

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý – 12. 9. – Jména Panny Marie

Středa 13. 9. – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

Čtvrtek 14. 9. – svátek Povýšení svatého Kříže

Pátek 15. 9. – památka Panny Marie Bolestné

Sobota 16. 9. – památka sv. Ludmily, mučednice, DEN CÍRKEVNÍCH ŠKOL

Příští neděle 17. 9. je 24. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

Kub UNESKO Kroměříž vás zve na koncert ve středu 13. září v 19.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského uvede skladby z Hudebního archivu Arcidiecézního muzea Kroměříž. Více informací na plakátu.

Věnujte pozornost farnímu týdeníku. Tento měsíc je bohatý na různé akce. 24. září budeme slavit naši Svatomořickou pouť a chceme se na ni dobře připravit. Na závěr měsíce budou oslavy na Velehradě u hrobu arcibiskupa Stojana. Naše farnost se připojí k oslavám. V pátek 29. září večer v 19 hod. v našem kostele sv. Mořice se uskuteční koncert, na kterém zazní dílo Wolfganga Amadea Mozarta: REQUIEM. Předprodej vstupenek: Pokladna zámku, tel. 608 199 470. Všichni jste srdečně zváni.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


Minulou neděli jste ve sbírce na potřeby farnosti věnovali 19 310 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Pamatujme v modlitbě na arcibiskupa pražského Mons. Jana Graubnera, který v úterý 29. srpna slaví 75. narozeniny.

Jednání pastorační rady naší farnosti se uskuteční v úterý 29. srpna v 19 hod. ve společenské místnosti na vikárce.

Ve čtvrtek jste po mši svaté zváni na krátkou adoraci za posvěcení kněží a kněžská a řeholní povolání.

Příležitost ke svátosti smíření bude v kostele sv. Mořice v pátek od 15 do 17 hod. Zveme zvláště děti a studenty.

1. září je SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA PÉČI O STVOŘENÍ.

Příští neděli 3. září bude mše svatá v 10.15 hod. obětována za děti, školní mládež, studenty, rodiče, učitele a vychovatele. Dětem, které si přinesou aktovky a školní pomůcky je kněz na závěr mše svaté požehná.

Od této neděle opět vychází náš farní týdeník TRIO EXPRES. V něm jsou podrobné informace. Vezměte letáček i těm, kdo nemohou přijít do kostela a poproste je o modlitbu za církev, za farnost a za akce, které pořádáme.

Na každý týden máme ve farnosti jeden společný modlitební úmysl. Máte jej na kartičce s nápisem Modlitby na farní pastorační úmysl. Kartičku si prosím odnášejte domů a úmysl vložte do osobní či společné modlitby v rodině.   29. září uplyne 100 let od smrti arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, který je kandidátem blahořečení. Jako probošt působil v naší farnosti 10 let. Dal nám příklad života, hodný následování. To si chceme připomínat i v našem modlitebním úmyslu v následujících týdnech.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod. Jste srdečně zváni.

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 5. 9. – sv. Terezie z Kalkaty

Pátek 8. 9. – svátek Narození Panny Marie

Příští neděle 10. 9. je 23. neděle v mezidobí.

Od této neděle budou v kapli sv. Vincence slaveny mše svaté v pondělí, ve středu a v pátek v 6 hod, v sobotu s nedělní platností v 18 hod.

V pondělí 4. září studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži i žáci Církevní základní školy v Kroměříži budou slavit mši svatou v 9.30 hod. v kostele sv. Mořice na zahájení nového školního roku. Hlavním celebrantem bude otec biskup Mons. Antonín Basler.

Dnes dostávají děti první kartičku k nedělním evangeliím a také úvodní kartu, jejíž součástí je krabička pro kartičky i popis dalších možností, jak kartičky využít. Pomocí kartiček se budeme učit dobrým návykům, tak se stávat lepšími v duchu přátelství s Ježíšem. Rodiče, prosím pomozte dětem pracovat s kartičkami. METODIKA ke kartičkám je k dispozici na www.katechetiolomouc.cz.

Rodiče, prosím pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí. Výuku náboženství nabízíme i dětem, které navštěvují státní školy. Přihlášky do náboženství jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Prosím, odevzdejte je co nejdříve.

Kub UNESKO Kroměříž vás zve na koncert ve středu 13. září v 19.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského uvede skladby z Hudebního archivu Arcidiecézního muzea Kroměříž. Více informací na plakátu.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Svátky v týdnu:

Pondělí 21. 8. – památka sv. Pia X., papeže

Úterý 22. 8. – památka Panny Marie Královny

Čtvrtek 24. 8 – svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Pátek 25. 8. – sv. Josefa Kalasanského, kněze

Příští neděle je 21. v liturgickém mezidobí.

Arcidiecézní pouť rodin

Milé rodiny, přijměte pozvání na tradiční Pouť rodin na Svatý Hostýn, která se koná tuto sobotu 26. srpna 2023. Je připraven bohatý program pro děti i rodiče i seniory. Letos se zaměří zejména na osobu arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Mše svatá na venkovním pódiu začíná v 10.15 hod., celebrovat ji bude biskup Antonín Basler a v přímém přenosu ji také odvysílá televize Noe. Poté následuje ve 12.30 hod. divadélko pro děti a od 13.00 do 14.45 hod. na děti čekají soutěžní stanoviště. Doprovodný program nabídne adoraci a růženec, skákací hrad, autíčka nebo stánek Matice svatohostýnské s úkoly a soutěžemi. V 15.15 hod. pak akci uzavře společná modlitba, závěrečné požehnání a losování hlavních cen.

Na poutní a turistický zájezd do Svatého Martina v Dolomitech, jsou ještě volná místa. Přijměte pozvání. Termín je od 2. do 9. září. Přihlaste se ve farní kanceláři. Více informací je na vývěsce v předsíni kostela.

Ve středu 16. srpna zemřela paní Růžena Bolfová. Pohřeb se koná ve středu 23. srpna v 11 hod. v kostele Panny Marie. Kéž jí Pán dá hojnou odměnu za vše dobré, co vykonala i za její obětavou službu pro naši farnost.

Strana 4 z 31