Back to Top

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Milí farníci, děkuji všem, kdo jste nabídli svůj čas a síly pro uskutečnění již tradiční akce „Noc kostelů“. Za vás a na úmysly dané při Noci kostelů bude sloužena mše svatá příští neděli 11. června v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Minulou neděli jste při sbírce na církevní školy v diecézi věnovali 19 100 Kč. „Pán Bůh zaplať“ za každý dar.

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ

V sobotu 17. 6. 2023 přijmou z rukou biskupa Josefa Nuzíka jáhenské svěcení dva kandidáti. Jedním z nich je Josef Kvapilík z naší farnosti sv. Mořice. Mše svatá v olomoucké katedrále sv. Václava začíná v 9.30 hod. Je objednán autobus. Prosíme, přihlašujte se ve farní kanceláři. Provázejme budoucí jáhny svými modlitbami.

Dnes vítáme misionáře otce redemptoristy. Pod jejich vedením, s jejich pomocí, chceme prožít misie v našem městě. Aby přinesly co největší duchovní užitek pro každého z nás a pro naše bližní, modleme se na tento úmysl i doma ve svých rodinách. Otec Michal, jeho spolubratři a celý misijní tým nám vyšli vstříc a věnují nám naplno svůj čas. A teď záleží na každém z nás: zda odložím všechny možné výmluvy, že nemám čas, a přijmu tuto nabídku, která přichází od Boha. Zda pozvu i ty, kdo jsou v mém okolí, a nabídnu se, že je doprovodím. Zda si nebudu vybírat jen něco, ale budu se účastnit bohoslužeb, katechezí a setkání, jak nejlépe jsem schopen. Zda se připravím na dobrou svatou zpověď a přijetí svátostí.

Bratři a sestry, projděte si doma pozorně program misií, jak jej máte ve farním zpravodaji. Středa je věnována dětem a večer v kostele sv. Jana mládeži. Ve čtvrtek prožijeme s misionáři slavnost „Božího Těla“ a v pátek – opět v kostele sv. Jana Křtitele bude mše svatá zvláště pro manžele, spojená s obnovou manželských slibů. Kdo můžete přijďte i na ranní bohoslužby, které výjimečně budou v našem kostele sv. Mořice, a také sobotu 10. června věnujte misiím. Zakončení misií bude příští neděli při mši svaté v 10.15 hod.

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnešní sbírka je určena na církevní školy v diecézi. Veliké díky za každý váš dar!

Slavností SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO končí doba velikonoční.

V pondělí 29. května začíná 8. týden liturgického mezidobí. V ten den slavíme památku Panny Marie, Matky církve.

Dnes odpoledne ve 14.30 hod. prožijeme májovou pobožnost u kapličky ve Vážanech.

Členové Fatimského apoštolátu vás srdečně zvou dnes večer do kostela sv. Jana Křtitele. Pobožnost začne v 16 hod., večerní mši svatou v 18 hod. bude sloužit Mons. Pavel Dokládal.

Dnes večer se uskuteční v našem chrámu sv. Mořice první z řady koncertů Mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením FORFEST 2023. V podání Arcibiskupské kapely Kroměříž zazní dílo brněnského skladatele Františka Emmerta PROPRIA. Koncert začne ve 20 hod. Jste srdečně zváni.

Ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Po mši svaté bude adorace za posvěcení kněží a kněžská a řeholní povolání.

Pátek je první v měsíci. V kapli sv. Vincence bude celodenní adorace, v kostele sv. Mořice se zpovídá od 15 do 17 hod.

Za týden je slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.

Srdečně zveme každého z vás na NOC KOSTELŮ v pátek 2. června. Pozvěte i své sousedy a známé. Využijte k tomu letáčky s programem, které jsou zde v kostele. Těšíme se na vás! Program najdete také na vývěskách, na internetových stránkách Noci kostelů i naší farnosti.

Děkujeme všem, kdo se zapojili do přípravy programu, a prosíme ještě o dobrovolníky, aby sloužili u vchodů a během programu. Přihlaste se u Vítka Pořízka.

V sakristii kostela sv. Mořice nebo ve farní kanceláři je možné se přihlásit na autobus, který pojede do Olomouce v sobotu 17. června. V katedrále sv. Václava při mši svaté v 9.30 hod. přijme jáhenské svěcení náš bohoslovec Josef Kvapilík. Provázejme ho modlitbou a pojďme prožít okamžik svěcení spolu s ním.

Ve farním týdeníku najdete pozvánky na další akce, např. přednášku historika Jaroslava Šebka nebo program pro celé rodiny, který připravily Arcibiskupské lesy. Na poslední stránce je podrobný program misií v našem kostele sv. Mořice v týdnu od 4. do 11. června. Podobný program bude probíhat v kostele P. Marie. Zveme vás k účasti na bohoslužbách po celý týden. Misionáři redemptoristé budou mít misijní promluvy, katecheze pro ženy, pro muže a budou k dispozici k rozhovorům a ke svátosti smíření. Mládeži je věnován večerní program ve středu v kostele sv. Jana Křtitele.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 28. 5. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 28. 5. 2023, Seslání Ducha Svatého (1. pátek)

Duchu Svatý, vzbuď v našich srdcích opravdovou touhu po obrácení, ať hlásání evangelia a svědectví misionářů padne na úrodnou půdu našich srdcí.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Svatý Duchu, sestup k nám, dej své světlo temnotám, v jasu lásky nech nás žít.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Duchu Svatý, vzbuď v našich srdcích

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Z misijního poslání církve není nikdo vyloučen

… Pán volá také tebe, otce i matku rodiny, tebe mladého člověka snícího o velkých věcech, pracujícího v továrně, obchodě, bance, restauraci, nezaměstnaného, nemohoucího na nemocničním lůžku ... Pán tě žádá, aby ses daroval tam, kde jsi, tak jak jsi a tomu, kdo ti je nablízku. Život nepodstupuj, nýbrž daruj; neplakej nad sebou, ale nech se dojmout slzami toho, kdo trpí. Odvahu, Pán od tebe hodně očekává.
Čeká, že se někdo odváží vydat se tam, kde chybí naděje a důstojnost, tam kde příliš mnoho lidí žije bez evangelní radosti. »Mám však jít sám«. Nikoli, to ne. Pokud máme v úmyslu plnit misijní poslání jako nějaký podnikatelský záměr a za pomoci rozvrhů práce, tak to nejde. Protagonistou misijního poslání je Duch svatý. Jdi s Duchem svatým. Jdi, Pán, tě nenechá samotného; svědectví ti umožní objevit, že Duch svatý tě předešel, aby ti připravil cestu. Odvahu, bratři a sestry, odvahu, Matko církve: najdi opět svoji plodnost v radosti z misijního poslání! (upraveno, zkráceno)

https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=z-misijniho-poslani-cirkve-neni-nikdo-vyloucen&cisloclanku=2019100034

PROGRAM MISIÍ ve farnosti sv. Mořice Kroměříž – 4.–11. 6. 2023

„... aby měly život a měly ho v hojnosti“. (Jan 10,10)

 

Neděle 4. 6. - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  7.45          sv. Mořic     Mše svatá s misijním kázáním

10.15          sv. Mořic    Mše svatá s misijním kázáním

17.00          sv. Jan        Pobožnost + katecheze pro ženy

18.00          sv. Jan        Mše svatá s misijním kázáním

 

Pondělí 5. 6. – památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

18.00          sv. Mořic    Mše svatá s misijním kázáním (Něco je nalomené)

 

Úterý 6. 6.

17.00          sv. Mořic    Mše svatá s misijním kázáním (Vrátím se k Otci)

17.50          sv. Mořic    Katecheze pro muže

 

Středa 7. 6.

  9.00          P. Maria      Program pro CZŠ KM

18.00          sv. Jan        Mše svatá nejen pro studenty (Co s naší touhou žít?)

19.00          sv. Jan        Modlitba chval

 

Čtvrtek 8. 6. – Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

  8.00          sv. Mořic    Mše svatá s misijním kázáním (Čemu věřit?)

17.00          sv. Mořic    Eucharistická slavnost s adorací (Pojďme slavit)

 

Pátek 9. 6.

  9.30          sv. Mořic    Mše svatá + svátost pomazáním nemocných (Proč utrpení?)

17.00          sv. Jan        Mše svatá + obnova manželských slibů (Láska nezanikne)

 

Sobota 10. 6.

  8.00          sv. Mořic    Mše svatá s misijním kázáním (Dokážu se modlit?)

17.30          sv. Mořic    Novéna k Matce ustavičné pomoci

18.00          sv. Mořic    Mše svatá s misijním kázáním (Hle, tvoje Matka)

 

Neděle 11. 6. – 10. neděle v mezidobí

  7.45          sv. Mořic     Mše svatá s misijním kázáním (Co po misiích?)

10.15          sv. Mořic    Mše svatá s misijním kázáním (Kříž je znakem spásy)

 

SVÁTOST SMÍŘENÍ od úterý do pátku dvě hodiny před večerní mši svatou.

 

Misie ve farnosti – doba milosti, čas udělat více pro svůj vztah k Bohu.

Udělejme vše pro to, abychom se mohli během celého týdne účastnit bohoslužeb, katechezí a setkání. Otevřeme se přijetí svátostí.

 

 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


DEN MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Minulou neděli byla sbírka na pronásledované křesťany. Věnovali jste 45 500 Kč. Děkujeme za vaši štědrost.

Slavíme Rok božího služebníka Antonína Cyrila Stojana. Narodil se 22. května 1851 se v nedalekém Beňově a v naší farnosti působil 10 let. V předvečer výročí jeho narození vás srdečně zveme na koncert do kostela sv. Mořice dnes večer v 17 hod. Uslyšíme STABAT MATER od Giovanniho Battisty Pergolesiho - jedno z jeho nejslavnějších duchovních děl. Provedení díla se ujme Gaudio kvartet a komorní sbor při Konzervatoři Evangelické akademie Olomouc, spolu s vynikajícími sólistkami Annou Pavlasovou (soprán) a Annou Dostálovou (alt), pod taktovkou Pavla Koňárka, sbormistra Janáčkovy opery v Brně. Vstupné je dobrovolné. Těšíme se na vaši účast na tomto jedinečném koncertu.

Připravujeme se na slavnost Seslání Ducha Svatého a vyprošujeme církvi i světu otevřenost pro jeho dary. Srdečně vás zveme v sobotu 27. května na Svatodušní vigilii, kterou budeme slavit společně s farností Panny Marie. Mše svatá v kostele Panny Marie začne ve 20.30 hod. Ve farnosti Hradisko slavíme modlitební vigilii se začátkem ve 20 hod. v kostele Všech svatých.

V sobotu 27. května nebude večerní mše svatá v kapli na Malém Valu.

Za týden je slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Uskuteční se sbírka na církevní školy v diecézi.

Regionální setkání Fatimského apoštolátu, které je otevřené pro všechny, se uskuteční příští neděli od 16 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Podrobnější informace a pozvánky na další akce najdete ve farním týdeníku.

Lidové misie pod vedením redemptoristů ze Slovenska budou od 3. do 11. června. Snažme se dobře využít tuto dobu milosti a udělejme vše pro to, abychom se mohli během celého týdne účastnit bohoslužeb, katechezí a setkání. Podrobný pořad bude k dispozici příští neděli.