Back to Top

17. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


PRÁZDNINOVÉ ČÍSLO TRIO EXPRES


SVĚTOVÝ DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ

Tento den je výzvou pro větší kontakt mezi generacemi. Papež František zdůrazňuje: “Je důležité, aby se prarodiče setkávali s vnuky a naopak.“ A ti, kdo ten den stráví přiměřené množství času kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo obtížné situaci, mohou při splnění tří základních podmínek získat plnomocné odpustky.

Odpustky mohou získat také staří lidé, nemocní a všichni, kdo z vážných důvodů nemohou opustit své domovy a obětují své modlitby, bolesti a utrpení milosrdnému Bohu, duchovně se zúčastní oslav tohoto světového dne, zejména papežské liturgie přenášené médii.

Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni prarodičů a seniorů

Minulou neděli jste ve sbírce na potřeby farnosti věnovali 16 255 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Svátky v týdnu:

Pondělí 26. 7. – památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

Úterý 27. 7. – památka sv. Gorazda a druhů

Čtvrtek 29. 7. – památka sv. Marty

Sobota 31. 7. – památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

Za týden je 18. neděle v liturgickém mezidobí.

UPOZORNĚNÍ:

Ve středu 28. července bude mše svatá v kostele sv. Mořice mimořádně v 18. hod.

Pěší pouť za umělce

se ukuteční letos již popatnácté, a to právě v tomto týdnu. Putuje se z Olomouce na Velehrad. Jednou ze zastávek na trase je Kroměříž a náš kostel sv. Mořice. Hlavním cílem týdenního putování je „modlitba za umělce, ale i každého člověka, aby otevřel své srdce kráse Božího stvoření.“ Pouť není určena jen hrstce poutníků, ale všem zájemcům, kteří by se chtěli připojit k putování a doprovodnému programu. V našem kostele to bude mše svatá ve středu 28. července v 18 hod. a po mši svaté varhanní koncert Františka Fialy, na který jste také srdečně zváni. Bližší informace jsou na letáčcích v kostele, na vývěsce a na webových stránkách KulturaSlova.cz.

Nedělní kázání z Vlčího doupěte

jsou během prázdnin přerušena. Budou pokračovat ve školním roce. Ale tým Vlčího doupěte připravil pro děti na prázdniny seriál o svatých s názvem „Stop Start se svatými“. Každý týden mohou děti začít povzbuzením ze života svatých. (Viz www.vlcidoupe.cz).

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 25. 7. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: Ne 25. 7. 2021, 17. mzd.

Bože, daruj nám úctu v mezigeneračních vztazích. Ať vytrvale střežíme kořeny, předáváme víru mladým a pečujeme o nejmenší a slabé.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože našich otců, tys vyvolil svatého Jáchyma a Annu za rodiče Matky tvého Syna; na jejich přímluvu splň i na nás svá zaslíbení, ať dosáhneme věčné spásy.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, daruj nám úctu v mezigeneračních vztazích…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba ke Světovému dni prarodičů a seniorů

Děkuji ti, Pane, * za útěchu tvé přítomnosti: * i v časech osamocení * jsi ty mou nadějí a důvěrou, * jsi mi skálou a útočištěm od mládí!

Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu * a požehnal mi dlouhým životem. * Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí, * za sny, které se v mém životě již splnily, * i za ty, které mě teprve čekají. * Děkuji ti za tento čas obnovené plodnosti, * ke kterému mě voláš.

Dej mi, Pane, více víry, * učiň mě nástrojem svého pokoje, * nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než já, * jak nepřestávat snít * a o tvých divech vyprávět novým generacím.

Chraň a veď papeže Františka a církev, * aby světlo evangelia dosáhlo až na konec světa. * Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví svět, * aby se utišila bouře pandemie, * chudí došli útěchy a skončily se války.

Podpírej mě v mé slabosti * a pomáhej mi žít naplno * každý okamžik, který mi dáváš, * v jistotě, že ty jsi se mnou po všechny dny * až do konce věků. Amen.

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210623odpustky-ke-svetovemu-dni-prarodicu-a-starych-lidi#

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 18. 7. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: Ne 18. 7. 2021, 16. mzd.

Bože, pomoz nám spojovat odpočinek o prázdninách a dovolených s křesťanským životem a kultu-rou, účastí na mši svaté a zachováním slušnosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, buď stále s námi, a když nás voláš, abychom ti celým svým životem sloužili, rozmnož v nás víru, naději a lásku, abychom věrně plnili tvá přikázání.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, pomoz nám spojovat odpočinek …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Pilíře obnovy společnosti: Sny, paměť a modlitba

Na celou sérii námitek a pochybností o vlastních silách a možnostech, které se vynoří v mysli při těchto slovech, odkazuje na Ducha svatého, který vane kam chce a nic pro něho není nemožné. Pandemická krize po nás žádá, abychom se poučili a stali se lepšími, uvědomili si vzájemnou závislost a provázanost, a v této perspektivě obnovovali zraněnou společnost. Papež v té souvislosti poukázal na trojici pilířů:… sny, paměť a modlitba.

První – totiž pilíř snů – odkazuje ke spojenectví mezi mladými a starými: „Kdo, ne-li mladí, může převzít sny starších a pokračovat v nich? K tomu je však třeba neustávat ve snění, v pěstování snů o spravedlnosti, míru a solidaritě…“ Ke snům vykloněným do budoucnosti se váže paměť na doby minulé. Papež připomíná starým lidem povinnost svědčit o zkušenosti, kterou prošli. Vzpomíná na své prarodiče, kteří zažili drama emigrace, vybízí ke vzpomínkám na bolesti války, aby vnuci porozuměli hodnotě míru: „Připomínat je v pravém slova smysl poslání každého člověka pokročilého věku: pamět a předávání paměti jiným…Paměť pro mě znamená žití (…)  Bez paměti nelze nic stavět, bez základů dům nikdy nepostavíš. A v základech života je paměť.“

Třetí pilíř – modlitbu – uvedl František citací ze svého předchůdce papeže Benedikta „svatého starce – jak řekl – který se nadále modlí a pracuje pro církev„: „Modlitba starých lidí může chránit svět a pomáhat mu snad ještě výrazněji než usilovná snaha mnoha jiných“…A je to krásné. Tvá modlitba je převzácným zdrojem, je jako plíce, které církvi a světu nesmějí chybět. (zkráceno)

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210623papez-ke-dni-prarodicu-strezte-koreny-predavej-viru-mladym-a-pecujte-o-nejmensi

16. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


PRÁZDNINOVÉ ČÍSLO TRIO EXPRES


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Pamatujeme v modlitbě na všechny, které zasáhly ničivé povodně v Německu.

Svátky v týdnu:

Čtvrtek 22. 7. – svátek sv. Marie Magdalény

Pátek 23. 7. – svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

Za týden je 17. neděle v liturgickém mezidobí. Je to neděle v blízkosti svátku sv. Jáchyma a Anny. Na přání papeže Františka se bude v neděli 25. července poprvé slavit Světový den prarodičů a seniorů.

Ten den je výzvou pro větší kontakt mezi generacemi. Papež František zdůrazňuje: “Je důležité, aby se prarodiče setkávali s vnuky a naopak.“ A ti, kdo ten den stráví přiměřené množství času kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo obtížné situaci, mohou při splnění tří základních podmínek získat plnomocné odpustky.

Náš arcibiskup Jan Graubner připravil k této příležitosti videoposelství, ve kterém pozdravuje všechny seniory a prarodiče a představuje jim poselství papeže Františka pro tento den. Video je na internetové stránce arcibiskupství olomouckého (www.ado.cz).

Na této stránce najdete také prohlášení českých a moravských biskupů k říjnovým volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

UPOZORNĚNÍ:

V sobotu 24. července nebude večerní mše svatá v kapli sv. Vincence na Malém Valu. Kdo nemůžete v neděli na mši svatou, využijte mše svaté s nedělní platností v sobotu v 18 hod. v kostele Panny Marie.

15. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


PRÁZDNINOVÉ ČÍSLO TRIO EXPRES


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Minulou neděli byla sbírka na pomoc lidem na Jižní Moravě, postiženým přírodní katastrofou. Ve sbírce a formou darů jste věnovali 158 700 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“ Výtěžek sbírky z farností naší arcidiecéze bude předán Charitě Brno, která zajistí, aby se dary dostaly k těm, kteří to potřebují. Arcibiskupství olomoucké také pomůže s opravou střechy na kostele v Moravské Nové Vsi.

Během prázdnin je v kostele sv. Mořice mše svatá také ve středu v 17 hod. V kostele sv. Jana Křtitele je mše svatá jen v neděli v 18 hod. V kapli sv. Vincence jsou mše svaté v pondělí a v pátek ráno v 6 hod., v sobotu v 18 hod.

Za týden je 16. neděle v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

V neděli 25. července se uskuteční na přání papeže Františka poprvé Světový den prarodičů a seniorů.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 11. 7. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 11. 7. 2021, 15. mzd.

Bože, prosíme za obnovení naší horlivosti ve víře, abychom se často modlili, obětovali a strávili svůj každodenní život ve službě Tobě a svým bližním.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Otec našeho Pána Ježíše Krista ať osvítí naše srdce, abychom pochopili, jaká je naděje těch, které on povolal. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za obnovení naší horlivosti

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Přijď ke mně, Pane Ježíši,… (1.část)

Přijď ke mně, Pane Ježíši, přebývej v mém srdci, žehnej, posiluj a posvěcuj mě a všechny lidi, projevuj na nás své milosrdenství!

Přijď ke mně, Pane Ježíši, přebývej v mém srdci a projevuj svou lásku tak, abych prožíval Tvou přítomnost, poznával, přijímal a konal Tvou vůli!

Přijď ke mně, Pane Ježíši, přebývej v mém srdci a neodcházej pro mé křehkosti a slabosti, ale neustále mě posiluj a povzbuzuj k dobrému, ať žiji a pracuji a vše konám ke Tvé slávě a chvále, ke spáse své i všech lidí!

Přijď ke mně, Pane Ježíši, přebývej v mém srdci a dej mi poznat všechny mé slabosti a hříchy, dej mi milost jich litovat a z nich se vyznávat, dej mi touhu k polepšení vlastního života, zálibu v konání skutků dobra a lásky, osvobozuj mě ode všeho, co mě svazuje, upoutává k tomuto světu, majetku, slávě, ode všeho, co vede k povrchnosti, nedbalosti, povýšenosti a přetvářce!

Přijď ke mně, Pane Ježíši, přebývej v mém srdci ať k Tobě v otevřenosti a důvěře naslouchám, modlím se, prosím, obětuji, v radosti Ti děkuji a Tebe chválím!