Back to Top

2. neděle adventní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

AKTUÁLNÍ FARNÍ LIST TRIO EXPRES


Dnes večer bude adorace v křestní kapli kostela sv. Mořice v 19 hod.

SVÁTKY V TÝDNU

Středa 13. prosince – památka sv. Lucie, panny a mučednice

Čtvrtek 14. prosince – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Příští neděle 17. 12. je 3. neděle adventní.

Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

Ve svých modlitbách s vděčností pamatujme na papeže Františka, a to zvláště ve středu 13. 12., kdy si připomíná výročí svého kněžského svěcení, a v neděli 17. 12., kdy slaví své narozeniny.

Děti i dospělé zveme na ranní mše svaté ke cti Panny Marie – RORÁTY, a to v pondělí, ve středu a pátek v kapli sv. Vincence na Malém Valu v 6.45 hod. 

Milé děti, nenechejte si ujít poutavé příběhy, setkání s Pánem Ježíšem ani snídani u sester vincentek, které se na vás moc těší!

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU BOHOSLUŽEB:

V době adventní jsou mše sv. v kapli sv. Vincence v pondělí, středu a pátek v 6.45 hod. Mše svaté v kostele sv. Mořice jsou ve všední dny slaveny křestní kapli.

Prosíme, nahlaste nám nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.

Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, jsou zapisovány v sakristii farního kostela a také ve farní kanceláři.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Díky skautům putuje až k nám světlo z Betléma. Slavnostní předání BETLÉMSKÉHO SVĚTLA bude při zahájení mše svaté v kostele sv. Mořice v neděli 17. 12. v 10.15 hod. Přivezou ho vlčata a světlušky, skauti a skautky, roveři a rangers ze 7. oddílu sv. Dominika Savia a 14. oddílu sv. Františka z Assisi ze skautského střediska Mirka Svobody. Světlo si můžete o 3. adventní neděli i během následujících dnů vzít do svých domovů. Bude přineseno a bude hořet také v ostatních kostelích a kaplích.

V tomto týdnu jste srdečně zváni:

  • V pondělí večer v 18 hod. na Adventní flétnový koncert v kostele sv. Jana Křtitele
  • V úterý dopoledne na setkání seniorů v Centru pro rodinu
  • Ve středu na Večer chval v dolní kapli arcibiskupského gymnázia

Prosíme zapojte se:

  • Do přípravy vánoční výzdoby v našich kostelích
  • Do služby u JESLIČEK
  • Do TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY (Přihlaste se v sídle Charity Kroměříž, jako vedoucí skupinek koledníků)

Informace jsou ve farním týdeníku TRIO EXPRES.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 10. 12. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 10. 12. 2023, 2. adventní

Bože, prosíme za nás křesťany, abychom svým životem a jednáním ukazovali všem lidem bez rozdílu mateřskou tvář církve.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Hle, Pán přijde spasit lidi všech národů a k radosti vašeho srdce dá, že uslyšíte jeho mocný hlas.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za nás křesťany, abychom …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

LAUDATO SI – modlitba

Nejvyšší Pane, přítomný v celém vesmíru i v tom nejmenším ze svých tvorů, Ty, který zahrnuješ svojí něhou všechno, co existuje, sešli na nás sílu svojí lásky, abychom pečovali o život a krásu.

Zaplav nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry a nikomu neškodili.

Otče chudých, pomoz nám vykoupit ty, kdo jsou na této zemi opuštěni a zapomenuti a kteří jsou v tvých očích tak drahocenní.

Ozdrav náš život, abychom chránili svět a nepustošili jej, abychom rozsévali krásu a nikoli znečištění a zkázu.

Dotkni se srdcí těch, kdo hledají pouze výhody na úkor chudých a této země.

Nauč nás objevovat hodnotu každé věci, rozjímat s úžasem, poznávat, že jsme na naší cestě k tvému nekonečnému světlu hluboce spojeni se všemi tvory.

Díky, že jsi s námi po všechny dny. Buď nám, prosím, oporou v našem boji za spravedlnost, lásku a pokoj.

https://www.modlitba.cz/file/37066cd4a0c7baf8ad7c5e8cd75932a2/309/Laudato%20si%20v%C3%BDzva_plak%C3%A1t%20(1).pdf

1. neděle adventní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

AKTUÁLNÍ FARNÍ LIST TRIO EXPRES


Vstupujeme do nového církevního roku. Začíná cyklus B nedělního mešního lekcionáře.

Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. 

Dnes večer bude adorace v křestní kapli u sv. Mořice v 19 hod.

V pátek je slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU. Mše svatá bude v kostele sv. Mořice u hlavního oltáře v 17 hod.

Za týden je 2. neděle adventní.

Dnes odpoledne od 15 hod. pořádáme Svatomořický turnaj ve stolním tenisu, a to v tělocvičně arcibiskupského gymnázia. Není třeba se přihlašovat, stačí jen přijít a mít chuť si zahrát.

V době adventní zveme zvláště všechny děti, ale také dospělé, na ranní mše svaté ke cti Panny Marie – RORÁTY a to v pondělí, ve středu a pátek v kapli sv. Vincence na Malém Valu v 6.45 hod. Sestry sv. Vincence zvou děti po mši svaté na snídani. Upozornění: Ve zpravodaji je uveden čas rorátů v 6.30 hod., ale to se změnilo. Mše svatá na Malém Valu bude začínat v 6.45 hod.

Prosíme, nahlaste nám nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, aby je mohl před vánočními svátky navštívit kněz a posloužit jim svátostmi.

Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku se zapisují v sakristii.

Od této neděle je možné si zakoupit vstupenky na farní ples, který bude 3. února.

Další informace jsou na vývěskách, a především v našem farním týdeníku. Maminky, všimněte si nabídky a pozvání do skupinek, ve kterých se matky modlí za své děti.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 3. 12. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 3. 12. 2023, 1. adventní

Bože provázej nás adventní dobou svým požehnáním, abychom nabízené milosti přijali a žili ke Tvé chvále.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

K tobě pozvedám svou duši, Hospodine, můj Bože, v tebe důvěřuji, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou nejásají moji nepřátelé.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, … radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože provázej nás adventní dobou

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Hymnus, breviář, ranní chvály

Blíží se k nám doba smilování,
od jordánských břehů zní volání:
„Čiňte, lidé, z hříchů svých pokání.“

Je to mocný hlas Křtitele Jana,
jemuž Bohem ta úloha dána,
aby předchůdcem byl Krista Pána.

Volá: „Cesty křivé urovnejte,
údolí vyplňte, hory snižte,
obraťte se, mějte srdce čisté.

Neboť za mnou Kristus má přijíti,
jemuž nemohu já roven býti,
ten vás bude Duchem Svatým křtíti.“

Přijď již, milý Kriste, a buď s námi,
proměň srdce naše ve své chrámy,
přijď, Pane náš, smiluj se nad námi.

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

AKTUÁLNÍ FARNÍ LIST TRIO EXPRES

Farnost sv. Mořice Kroměříž na YouTube – Mořické akademie


Dnes se na závěr mše svaté koná před vystavenou Nejsvětější svátostí OBNOVA ZASVĚCENÍ LIDSTVA Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Veřejný úkon zasvěcení je spojen s možností získat plnomocné odpustky.

Na dnešní neděli připadá 38. SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Minulou neděli jste do sbírky na sdělovací prostředky přispěli částkou 21 530 Kč. „Pán Bůh zaplať.“

UPOZORNĚNÍ:

Od zítřka budou mše svaté ve všední dny v kostele sv. Mořice slaveny v křestní kapli. V sobotu 2. prosince bude mše svatá v kapli sv. Vincence na závěr duchovní obnovy v 16 hod. Mše svatá v 18 hod. nebude.

Mezinárodní iniciativa ČERVENÁ STŘEDA, která je vzpomínkou na všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení, nás zve k modlitbě na tento úmysl ve středu 29. listopadu.

Ve čtvrtek 30. 11 je svátek sv. Ondřeje, apoštola. Po večerní mši svaté bude půlhodinová adorace za posvěcení kněží a kněžská a řeholní povolání.

Pátek je první v měsíci. V kapli svatého Vincence bude ADORACE od 7.00 hod. do 13.30 hod. V kostele sv. Mořice se zpovídá od 15.00 do 17.00 hod.

Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, budou od prosince zapisovány v obou farních kostelích a také ve farní kanceláři.

Za týden 3. 12. je 1. neděle adventní. Začíná nový církevní rok. Na začátku každé mše svaté bude žehnání adventních věnců. Pokud si chcete zhotovit sami adventní věnec, přijměte pozvání na pletení adventních věnců v Centru pro rodinu v pátek 1. prosince ve 13.30 hod.

Pro zájemce pořádáme Svatomořický turnaj v ping-pongu v neděli 3. prosince od 15 hod. v tělocvičně arcibiskupského gymnázia. Není třeba se přihlašovat, stačí jen přijít a mít chuť si zahrát.

Vigilie za počatý lidský život

V předvečer první neděle adventní se slaví na celém světě „Vigilie za počatý lidský život.“ Prosíme o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu. Spojte se, prosím, v modlitbě i doma v rodinách na tento úmysl. Ke společné modlitbě jste zváni do kaple sv. Kříže v sobotu 2. 12. v 16.30 hod. (večerní chvály, adorace).

Podrobnější informace a pozvánky na další akce jsou ve farním týdeníku TRIO EXPRES.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 26. 11. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 26. 11. 2023, Ježíše Krista Krále, (1. pátek)

Bože, prosíme za naše ministranty a za naše děti, aby vyrůstaly v laskavém domácím prostředí svých rodin a za jejich vedení na cestě ke spáse.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost, sílu a čest. Jemu buď sláva a vláda na věčné věky!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za naše ministranty a za naše děti,

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Miluj Hospodina, svého Boha, celým srdcem!

Mojžíš řekl lidu: "Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. Miluj Hospodina, svého Boha, celým srdcem, celou duší a celou svou silou! Ať tato slova, která ti dnes přikazuji, zůstanou v tvém srdci! Opakuj je svým synům, mluv o nich, když budeš přebývat doma, když budeš na cestách, když budeš ležet i stát. Přivaž je na svou ruku jako znamení a jako ozdobu mezi své oči. Napiš je na veřeje svého domu a na své brány! Až tě přivede Hospodin, tvůj Bůh, do země, kterou přísahou zaslíbil dát tvým otcům Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, do velikých a krásných měst, která jsi nevystavěl, do domů, plných všeho bohatství, které jsi nenaplnil, k vyhloubeným cisternám, které jsi nevysekal, do vinic a olivových sadů, které jsi nevysázel, až budeš jíst do sytosti, chraň se zapomenout na Hospodina, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Hospodina, svého Boha, se budeš bát, jemu sloužit a jen v jeho jménu přísahat!" (Dt 6,4-13)