Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


POUŤ KE CTI SV. MOŘICE A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ

Dnes zvláště děkujeme Bohu za přijaté milosti a znovu svěřujme celé naše farní společenství pod mocnou ochranu sv. Mořice a jeho druhů.

Ranní mše svatá zůstává v 7.45 hod., ale v 10.15 hod. mše svatá NENÍ. Odpoledne ve 14.30 hod. bude poutní mše svatá. Hlavní celebrant P. Pavel Fiala udělí po mši svaté novokněžské požehnání. Poté jste všichni srdečně zváni na odpolední posezení do jídelny Arcibiskupského gymnázia.

Důležité upozornění: Večerní bohoslužba v 18 hod. BUDE v kostele sv. Mořice.

V kostele sv. Jana mše svatá NEBUDE.

O poutní slavnosti je možné získat plnomocné odpustky. Kromě tří základních podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je třeba vzbudit touhu po vlastním posvěcení a v kostele se pomodlit Modlitbu Páně a Vyznání víry.

Upřímně děkuji všem, kteří pomohli a pomáhají s přípravou farní pouti, a děkuji ženám, které napekly a přinesly cukroví k poutní slavnosti. Všechny vás srdečně zvu na odpolední posezení u kávy a všech dobrot, které jsou připraveny. Vzhledem k nejistému počasí, jsme domluvili jídelnu arcibiskupského gymnázia na dobu od 15.30 do 18. hod. Nebude chybět ochutnávka vín. Jídelna, jak víte, je hned vedle našeho kostela. Tam přejdeme po sváteční bohoslužbě. Vy, kdo budete na ranní mši svaté, přijďte na novokněžské požehnání odpoledne v 15.30 hod. Do jídelny přejdeme přes Mariánský dvůr vedle kostela sv. Mořice.

SVÁTKY V TÝDNU

Neděle 25. 9. –   SVĚTOVÝ DEN MIGRANTŮ A UPRCHLÍKŮ

Úterý 27. 9.   –   památka sv. Vincence z Paula, kněze, DEN CHARITY

Středa 28. 9. –   slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa a hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze. Výroční den jmenování Mons. Jana Graubnera arcibiskupem olomouckým (1992). Připomeňme si, že ho chceme doprovázet modlitbou v jeho novém úkolu a poslání.

Čtvrtek 29. 9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Pátek 30. 9.    –  památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Sobota 1. 10.  –  památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, MEZINÁRODNÍ DEN HUDBY

Příští neděle 2. 10. je 27. v liturgickém mezidobí.

POZOR NA ZMĚNU BOHOSLUŽEB

V úterý 27. 9. – v kapli sv. Vincence de Paul bude poutní mše svatá v 6 hod.

Ve středu 28. 9. na slavnost sv. Václava bude mše svatá v 9 hod. v kostele sv. Mořice (večerní bohoslužba nebude). V kapli sv. Vincence de Paul na Malém Valu bude mše svatá v 7 hod.

Pořad bohoslužeb o slavnosti sv. Václava ve středu 28. 9.

7.00 hod. – kaple sv. Vincence

7.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže

9.00 hod. – kostel sv. Mořice

9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Členy Eucharistické hodiny prosím, aby si v sakristii vyzvedli dopis pražského arcibiskupa Jana Graubnera a novou brožurku k adoraci, kterou připravil ještě před svým odchodem do Prahy.

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 20. 9. – památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, mučedníků

Středa 21. 9. – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Pátek 23. 9. – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

Další informace najdete v našem farním týdeníku. Ten si berte domů a přineste ho i těm, kdo nemohli přijít do kostela.

Prosím o vaše hojné zapojení se především do dvou akcí, které jsou před námi:

První je Adorační den naší farnosti ve čtvrtek 22. září. Naplňujeme závazek, který máme vůči celé arcidiecézi a vytváříme most modlitby s kněžským seminářem. Celodenní výstav Nejsvětější svátosti bude zahájen v kostele sv. Mořice ráno v 8 hod. Na stole u vchodu do kostela je rozpis na jednotlivé hodiny adorace. Zapište se prosím jak společenství, rodiny, tak jednotlivci. Vyberte si vhodný čas a určitě přijďte. Kéž ten den cítíme, že je velmi důležité přijít na modlitbu do kostela.

A druhá skutečnost: Příští neděli slavíme patrocinium – poutní slavnost ke cti sv. Mořice a jeho druhů, mučedníků. Dojde ke změně bohoslužeb. Mše svatá v 10.15 hod. nebude. Přesune se na odpoledne ve 14.30 hod. Sloužit ji bude P. Pavel Fiala a po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání. Přijměte pozvání na odpolední setkání nás farníků. V modlitbě si vyprošujme příhodné počasí. Večerní mše svatá v 18 hod. nebude v kostele sv. Jana Křtitele. Bude sloužena v kostele sv. Mořice.

O poutní slavnosti je možné získat plnomocné odpustky. Využijte příležitosti ke svátosti smíření během týdne. Modleme se, abychom slavili pouť s co největším duchovním užitkem.

Prosíme, kdo můžete, zapojte se do úklidu a služeb při přípravě pouti. Informace jsou ve farním zpravodaji. Ženy prosíme, aby napekly sladké a slané pečivo a přinesli je na proboštství nejpozději v sobotu 24. září.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

V sobotu 10. září putujeme do olomoucké katedrály, abychom prosili za obnovu rodin a za povolání k zasvěcenému životu. Ještě jsou místa v autobuse, který odjíždí ve 13.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele, ale je třeba se přihlásit ještě dnes v kostele, nejpozději zítra ve farní kanceláři. Účast na pouti je svědectvím, jak nám záleží na obnově rodin a na růstu kněžských a řeholních povolání.

V měsíci září je před nám také adorační den naší farnosti ve čtvrtek 22. září a Svatomořická pouť v neděli 25. září.

Na zahájení nového školního roku na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži bude slavena mše svatá v kostele sv. Mořice v pondělí 5. září 2022 v 9.30 hod. Mši svatou bude sloužit otec biskup Mons. Josef Nuzík, administrátor arcidiecéze.

Ve čtvrtek 8. září o svátku Narození Panny Marie začínají pravidelná měsíční setkávání seniorů od 9 hodin v Děkanátním centru pro rodinu.

Během školního roku zveme mládež a studenty na mši svatou každou středu v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Rodiče, pamatujte na náboženskou výchovu svých dětí. Rozvrh výuky náboženství pro děti, které chodí do státních škol, je ve zpravodaji i na vývěsce.

Děti dnes dostávají první kartičku k nedělním evangeliím a také úvodní kartu, jejíž součástí je krabička pro kartičky, pravidla hry a skládačka s překvapením. Během tohoto školního roku budeme objevovat cestu, na kterou nás zve sám Ježíš.

Rodiče, vás prosím, věnujte pozornost tomu, co děti dostávají děti. Tak se dozvíte, o co se děti budou snažit v tomto školním roce a jak jim můžete pomáhat.

Po prázdninách zase vychází farní týdeník TRIO EXPRES. Berte si výtisk domů, abyste měli aktuální informace o dění v našich farnostech. Přineste zpravodaj i lidem, kteří nemohou přijít do kostela.

Na úvodní stránce dnešního vydání je slovo otce biskupa Josefa Nuzíka, který přijal úkol řídit arcidiecézi. Prosí nás také o modlitbu za dobrou volbu nového olomouckého arcibiskupa. Text společné modlitby najdete ve farním zpravodaji.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes odpoledne bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Děkuji všem, kdo se účastnili včerejší pouti, i těm, kdo doma byli spojeni s námi v modlitbě za obnovu rodin a za povolání k duchovnímu stavu.

Ohlášky pro obě naše farnosti jsou ve farním zpravodaji. Vezměte letáčky domů i pro ty, kdo nemohou přijít do kostela.

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 13. 9. – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

Středa 14. 9. – svátek Povýšení svatého Kříže

Čtvrtek 15. 9. – památka Panny Marie Bolestné

Pátek 16. 9. – památka sv. Ludmily, mučednice, DEN CÍRKEVNÍCH ŠKOL

Za týden je 25. neděle v mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

Ve středu je svátek Povýšení svatého Kříže. V ten den se celá Evropa spojuje v modlitbě za mír na Ukrajině. Kromě osobní modlitby nás biskupové žádají, aby se ve farnostech konaly eucharistické adorace. V naší farnosti bude adorace ve filiálním kostele sv. Jana Křtitele ve středu 14. září přede mší svatou, a to od 16 hod. Všichni jste srdečně zváni. Mši svatou v 18 hod. bude sloužit P. Karel Skočovský.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Minulou neděli jste ve sbírce na potřeby farnosti věnovali 13 990 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

Arcibiskup pražský Mons. Jan Graubner slaví v pondělí 29. srpna své narozeniny. Pamatujme na něj prosím ve svých modlitbách a vyprošujme mu hojné Boží požehnání i všechny potřebné dary a milosti pro jeho službu.

A modleme se za dobrou volbu nového olomouckého arcibiskupa.

 

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Ve čtvrtek 1. září je SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA PÉČI O STVOŘENÍ.

Po večerní mši svaté bude adorace za posvěcení kněží a za kněžská povolání.

Pátek je první v měsíci. V kapli sv. Vincence bude mše svatá v pátek ráno v 6 hod. Po mši svaté bude výstav Nejsvětější svátosti a tichá adorace se zakončením ve 13.30 hod. V kostele sv. Mořice bude příležitost ke svaté zpovědi odpoledne od 15 do 17 hod.

V sobotu 3. září bude v kapli Povýšení sv. Kříže v 10 hod. mše svatá s věčnými sliby. V 11.30 hod. mše svatá nebude.

Za týden je 23. neděle v mezidobí. Na Svatém Hostýně se koná Pouť členů Matice svatohostýnské.

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 29. 8. – památka umučení sv. Jana Křtitele

Sobota 3. 9.   –  památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve,

Před námi je nový školní rok.

Žáci Církevní základní školy v Kroměříži budou slavit mši svatou na zahájení školního roku ve čtvrtek 1. září v 9.30 hod. v kostele Panny Marie.

Příští neděli při mši svaté v 10.15 hod. v kostele sv. Mořice chceme vyprošovat Boží požehnání dětem, žákům, studentům, učitelům a rodičům na začátku nového školního roku.

Děti, přineste s sebou aktovky a školní pomůcky. Při mši svaté budou požehnány.

Rodiče, pokud vaše děti navštěvují státní školy, nezapomeňte je přihlásit do náboženství. Rozvrh výuky náboženství je na vývěsce.

Od příští neděle budou moci děti opět získávat kartičky, které souvisejí s nedělním evangeliem. Rodiče, prosím, pomozte dětem pracovat s kartičkami, a tak se učit žít podle Božího slova.

Cyrilometodějská křesťanská akademie Olomouc ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým a farností Římov pořádá přednášku a besedu s Annie Laurent, autorkou knihy Islám: Pro ty, kdo o něm chtějí mluvit, ale zatím o něm mnoho nevědí. Přednáška se uskuteční ve středu 31. srpna v 17 hod. v sále Arcibiskupské kurie v Olomouci. Podrobnosti jsou na plakátě.

Pouť za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání. 

Spolu s farnostmi holešovského děkanátu jsme zváni do olomoucké katedrály sv. Václava v sobotu 10. září 2022. Program v katedrále začne v 15 hod. Autobus bude odjíždět ve 13.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Přihlašujte se v sakristii nebo ve farní kanceláři u sv. Mořice.

Strana 9 z 31