Back to Top

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 23. 10. 2022

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 23. 10. 2022, 30. mzd.

Bože, prosíme za dar víry a potřebnou sílu pro všechny hledající a pro ty, kdo ztratili nebo nevidí smysl svého života.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Chválíme tě, Bože, náš Pane, a velebíme tě spolu se slavným sborem tvých apoštolů. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za dar víry a potřebnou sílu …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Obětování dne

Věčný Otče, skrze ruce Nejčistší Panny Marie,
vkládám do kalicha,
který dnes každý kněz u oltáře pozvedá,
své myšlenky, práce, námahy a bolesti,
svou přítomnost, minulost, budoucnost,
všechny své hříchy,
své drahé,
všechny duše na světě,
duše v očistci i smrt.

Obětuji ti každý úder svého srdce,
každý svůj dech,
každý svůj krok,
každé slovo, s úmyslem,
aby všechny tyto mé činnosti
byly tebou proměněny právě v tolik úkonů lásky,
jako smíření za hříchy světa.

Dej, aby se můj den
stal ve spojení s tvým Synem Ježíšem Kristem,
jedinou nepřetržitou mší svatou,
neustálou obětí,
věčným přijímáním. Amen.

http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=obetovani-dne&cisloclanku=2020010096

29. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na opravu střechy nad sakristií našeho kostela sv. Mořice.

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 18. 10. - svátek sv. Lukáše, evangelisty

Sobota 22. 10. – sv. Jana Pavla II., papeže

Za týden slavíme Misijní neděli. Koná se sbírka na misie. Dopis národního ředitele Papežských misijních děl najdete zde a také v našem farním týdeníku. Obsahuje informace o využití sbírky. Zde v kostele jsou Misijní kalendáře. Svým darem za kalendář podporujete projekty Papežského misijního díla dětí. Složenka je uvnitř kalendáře.

Duchovní podporou může být také novéna před Misijní nedělí. Její text je na internetové stránce Papežského misijního díla www.misio.cz. A v sobotu večer před Misijní nedělí je Misijní most modlitby, ke kterému je možné se připojit doma v kruhu rodiny.

Další informace jsou ve farním týdeníku. V jeho úvodu se píše o přípravě voleb do pastorační rady naší farnosti. Pastorační rada naší farnosti dovršila čtyřleté období své činnosti. Děkuji všem členům pastorační rady, kteří v tomto funkčním období pro farnost obětavě pracovali. Před námi je volba nové pastorační rady. Od dnešního dne do neděle 30. října můžete do schránky v kostele sv. Mořice, která je viditelně označena, vkládat jména kandidátů, které doporučujete do pastorační rady.

Kandidát musí patřit do naší farnosti a mít aspoň 18 let. U každého kandidáta, kterého navrhujete, uveďte jméno, příjmení a adresu. Použijte lístky, které jsou vedle schránky. Prosím, zapojte se. Právo navrhovat a právo volit kandidáty má každý farník od 15 let. Volební komise zpracuje vaše návrhy a 6. listopadu zveřejní seznam kandidátů.

Volby do pastorační rady se budou konat v neděli 20. listopadu 2022.

BIŘMOVÁNÍ STUDENTŮ AG

V pátek 21. října při mši svaté v 11 hod. v kostele sv. Mořice udělí biskup Mons. Josef Nuzík svátost biřmování studentům Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Provázejme je svými modlitbami.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 16. 10. 2022

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 16. 10. 2022, 29. mzd.

Prosíme za mládež, aby velkodušně odpovídala na Boží volání a za naše rodiny, aby byly místem, kde se mohou rodit a růst kněžská a řeholní povolání.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Jak je krásné vidět na horách posla, který přináší radostnou zprávu, zvěstuje pokoj a oznamuje spásu.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za mládež, aby velkodušně odpovídala …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

„Mluv o knize Božího Zákona, přemýšlej o ní dnem i nocí, abys zachovával a dělal všechno, co je v ní psáno; pak bude tvá cesta správná a budeš mít úspěch.“ (Srv. Joz 1,8)

 

„Bože, tys otevřel mysl svatého Jeronýma, aby rozuměl Písmu svatému a zamiloval si ho celým svým srdcem; naplň i nás láskou k tvému slovu, aby bylo naším stálým pokrmem a zdrojem života. …“

 

ČTENÍ (2 Tim 3,14-17): „Milovaný! Drž se toho, čemu ses naučil a co jsi přijal jako jisté. Víš přece, od koho ses tomu naučil! Od dětství znáš svatá Písma; ta tě mohou naučit moudrosti, abys dosáhl spásy vírou v Krista Ježíše. Všechno, co je v nich napsáno, je vdechnuto Bohem a hodí se k poučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti. Tak je potom Boží člověk dokonalý, důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo.“

 

„Tvé slovo se mi stalo radostí a potěšením srdce, Hospodine, Bože zástupů.“ (Jer 15,16)

 

„Bože, nauč nás rozjímat o tvém slově, jak jsi to naučil svatého Jeronýma, abychom byli stále lépe připraveni přistupovat k slavení Kristovy oběti. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.“

(texty a modlitby z liturgie)

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 23. října 2022

Milí přátelé misií,

příští neděli budeme slavit jako každý rok Světový den misií, Misijní neděli. Téma „Budete mými svědky“(Sk 1,8) zvolil Svatý otec s naléhavostí dnešní doby, abychom v duchu těchto slov žili misijní rozměr ve vlastní církvi, ve svém okolí, ale také s Církví celosvětovou.

V letošním roce je pro nás tento den příležitostí, abychom si připomněli několik významných výročí. Je to 400. výročí založení Kongregace de Propaganda Fide, dnes nese název Kongregace pro evangelizaci národů, a 200. výročí Díla šíření víry, které spolu s Dílem dětí a Dílem sv. Petra apoštola bylo před sto lety uznáno za dílo „papežské“.

Duch Svatý dovede inspirovat k mimořádnému poslání kohokoli, i prosté lidi. Tak to bylo i v případě Pauline Jaricot, která přesně před 200 lety založila Sdružení pro šíření víry. Její blahořečení jsme oslavili letos v květnu ve francouzském Lyonu. Navzdory těžkým zdravotním podmínkám odpověděla na Boží volání tím, že vytvořila modlitební síť a sbírku na misie, aby se tak věřící mohli aktivně účastnit misie „až na konec země“. Z tohoto geniálního nápadu vznikl Světový den misií. Ten slavíme každým rokem a sbírka z každého společenství je určena pro všeobecný fond tohoto díla, díky kterému papež podporuje misijní aktivity.

Za modlitby a veškerou podporu papežských misií Vám upřímně děkuji. Z fondu Papežského misijního díla šíření víry v České republice jsme v letošním roce pomohli chudým lidem v Zambii, Bangladéši, Indii, na Srí Lance, v Paraguayi a Papui Nové Guinei částkou skoro 17 milionů korun.  V těchto zemích podporujeme katechisty, místní křesťanská rádia, stavby a opravy kostelů, řeholních domů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky, vzdělávat se a více poznávat Boha. Podáváme pomocnou ruku všem potřebným.

Papež František, jak na sebe prozradil v Poselství k letošní Misijní neděli, má velký sen. Sen o misijní církvi a o novém období misijní činnosti křesťanských komunit podle Mojžíšovy prosby za Boží lid: „Kéž by Hospodin udělal z celého národa proroky!“ (Nm 11,29) Pomozme tento jeho sen uvádět ve skutečnost a buďme všichni tím, čím už díky křtu jsme: Pánovi proroci, svědci, misionáři! Přinášejme svědectví v síle Ducha Svatého až na konec země.

Za Vaši snahu být misionářem ve svém okolí a štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná

 

jáhen Leoš Halbrštát

národní ředitel Papežských misijních děl v České republice

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 9. 10. 2022

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 9. 10. 2022, 28. mzd.

Bože, prosíme za ukončení válek, smíření znesvářených a nastolení spravedlivého míru.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost, aby nás vždycky předcházela a provázela a stále nás vedla ke konání dobra. Skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za ukončení válek, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modleme se za mír na Ukrajině a ve světě:

Dobrý a milosrdný Bože,

Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.

Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.

Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. 

Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.

Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.

Otče náš, jenž jsi na nebesích…

Zdrávas, Maria, milosti plná…

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás. 

Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.

Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.

Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.

Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.

Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/220224modleme-se-za-ukrajinu

28. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Přijměte pozvání ke společné modlitbě růžence. V kostele se modlíme růženec před každou mší svatou. Znamená to přijít o půl hodiny dříve. Pamatujte také na společnou modlitbu růžence doma v kruhu rodiny.

SVÁTKY V TÝDNU

Středa 12. 10. – sv. Radima, biskupa

Sobota 15. 10. – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Střecha nad sakristií kostela sv. Mořice nutně potřebuje opravu. Získali jsme dotaci ze Zlínského kraje, ale i tak bude oprava finančně náročná. Na tento účel bude sbírka za týden, kdy slavíme 29. neděli v liturgickém mezidobí. Za každý váš dar „Pán Bůh zaplať.

 

V pátek 14. 10. si připomínáme VÝROČNÍ DEN biskupského svěcení Mons. Josefa Nuzíka a Mons. Antonína Baslera. Pamatujme na ně modlitbě.

VEČER CHVAL

Srdečně zveme na VEČER CHVAL s kapelou Ignite Worship se ve středu 12. 10. od 19 hod. v dolní kapli Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

Na společný čas modlitby se těší nadační fond Credo,

Ignite projekt a Pastorační centrum AG.

SETKÁNÍ SENIORŮ

je připraveno na čtvrtek 13. 10. od 9.15 hod. v Centru pro rodinu. Přijměte pozvání a přijďte prožít hezké dopoledne, kterým nás provede P. Jiří Orság. Těšit se můžete na malé občerstvení a přátelskou atmosféru. Všichni senioři jsou srdečně vítáni!

Informace o dalších akcích najdete ve farním týdeníku TRIO EXPRES 2022 / č. 31.