Back to Top

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 14. 5. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 14. 5. 2023, 6. velikonoční

Dobrý Bože, prosíme tě o milost, aby lidové misie, které se budou konat v našich farnostech, byly pro nás všechny obnovou života v Kristu.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Dobrý Bože, prosíme tě o milost,

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

MODLITBA za misionáře mučedníky

Děkujeme Ti, Pane, za všechny bratry a sestry, kteří teď osvěcují naši cestu,
podpírají naši unavenou víru,
dodávají odvahu našim volbám a rozhodnutím.

Díky za to, že v nich můžeme objevit, jak je svědectví života účinné, pravdivé a silné, pokud je prožívané v Tvém jméně, jak je smrt, i když tak tragická a násilná jako ta Tvá, pro všechny zdrojem milosti a naděje.

Děkujeme Ti, Pane, za příklad našich mučedníků, kteří se plně odevzdali do Tvých rukou, odpouštěli a milovali.

Díky za příklad těch, kterým nebyl život vzat, protože ho vždy sami dávali, a i teď žijí, milují a zúrodňují zemi, protože s Tebou a v Tobě přivádějí všechny k Tvému srdci.

Dej nám svého Svatého Ducha, aby osvětloval naše kroky, a naplň nás svým požehnáním, abychom i my, po vzoru těch, kteří po této cestě šli před námi, mohli být požehnáním pro každého muže a každou ženu na zemi. Amen.

https://www.missio.cz/aktuality/24-brezen-den-modlitby-a-postu-za-misionare-mucedniky-4/

STABAT MATER

Římskokatolická farnost sv. Mořice Kroměříž Vás srdečně zve na koncert STABAT MATER od Giovanniho Battisty Pergolesiho, který se koná v neděli 21. 5. 2023 v 17:00 hodin. Tento koncert představuje jedno z nejslavnějších duchovních děl Pergolesiho, které zkomponoval pouhé týdny před svou smrtí. Přednesení díla se ujme Gaudio kvartet a komorní sbor při Konzervatoři Evangelické akademie Olomouc, spolu s vynikajícími sólistkami Annou Pavlasovou (soprán) a Annou Dostálovou (alt), pod taktovkou Pavla Koňárka.

Gaudio kvartet byl založen v roce 2017 a od té doby působí ve stálém složení. Lenka Černínová (1. housle) je členkou Moravské filharmonie Olomouc a zároveň působí jako pedagožka na ZUŠ Žerotín Olomouc. Jana Spáčilová (2. housle) je docentkou na Katedře muzikologie FF UP Olomouc a její specializací je historicky informovaná interpretace barokní hudby. Monika Pospíšilová (viola) je členkou Moravské filharmonie Olomouc a vyučuje na ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci. Kristýna Dvořáková (violoncello) se pedagogicky angažuje na ZUŠ Vladimíra Ambroze v Prostějově.

Pavel Koňárek působí jako sbormistr Janáčkovy opery a je uměleckým vedoucím Akademického sboru Žerotín při Moravské filharmonii Olomouc. Jeho zkušenosti a umělecké vedení zaručují nezapomenutelný hudební zážitek.

Těšíme se na vaši účast na tomto jedinečném koncertu v předvečer výročí narození arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana!

Římskokatolická farnost sv. Mořice Kroměříž

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

V pondělí je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Mše svatá bude v kapli sv. Vincence ráno v 7 hod., v kostele sv. Mořice večer v 18 hod.

Měsíc květen je zasvěcen Panně Marii. Přijměte pozvání na Májové pobožnosti v našich kostelích a kaplích. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku. Zde v kostele sv. Mořice jsou Májové pobožnosti ve všední dny po večerní mši svaté.

V sobotu je památka Panny Marie Fatimské.

Za týden je 6. neděle velikonoční. Je Dnem modliteb za pronásledované křesťany. Ve farním týdeníku je zpráva Křesťanské mezinárodní solidarity o pronásledování křesťanů ve světě a také výzva předsedy České biskupské konference, arcibiskupa Jana Graubnera ke sbírce na pronásledované křesťany. Sbírka se koná právě příští neděli.

Mše svatá příští neděli v 10.15 hod. v kostele svatého Mořice bude obětována za maminky. Slavíme Den matek.

Na oslavu Dne matek a Dne rodin připravila místní organizace KDU-ČSL program pro maminky, děti a celé rodiny. Uskuteční se za příhodného počasí v neděli 14. května na Velkém náměstí odpoledne od 14 hod. Jste srdečně zváni.

Jednání pastorační rady naší farnosti se uskuteční v úterý 9. května od 19 hod. ve společenské místnosti na vikárce.

Ve středu 10. května od 19 hod. se koná Večer chval v dolní kapli arcibiskupského gymnázia.

Zápis v Mateřské škole s křesťanským zaměřením na Mánesově ulici v Kroměříži se bude konat ve středu a ve čtvrtek tohoto týdne.

Tento čtvrtek nebude setkání seniorů. Jste zváni na Pouť na Svatý Hostýn, a to v pátek 12. května s odjezdem v 8 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Podrobnější informace a přihlašování ve farní kanceláři.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 7. 5. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 7. 5. 2023, 5. velikonoční

Bože Duchu Svatý, osvěcuj misionáře redemptoristy, kteří připravují lidové misie pro farnosti v našem městě.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Já jsem cesta, pravda a život, praví Pán, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože Duchu Svatý, osvěcuj misionáře

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Papež František: Modlitba je první “misijní dílo” a povinnost každého křesťana

… Proč jsou Papežská misijní díla důležitá? Zejména proto, že se máme modlit za misionáře a misionářky, za evangelizační činnost církve. Modlitba je první “misijní dílo” – skutečně první! – které každý křesťan má a musí vykonat, a je také dílem nejúčinnějším, byť to nelze nijak změřit. Zásadním hybatelem evangelizace je totiž Duch svatý, s nímž jsme povoláni spolupracovat. Tato díla navíc papežovým jménem zajišťují rovné rozdílení pomoci, tak, aby se všem církvím dostalo základní podpory na evangelizaci, udílení svátostí, vlastní kněze a katechisty, semináře a pastorační práci. Jde o podporu misionářů, kteří hlásají evangelium, a především o podporu v modlitbě, aby Duch svatý byl přítomen, neboť On nese evangelizaci vpřed. (zkráceno)

https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2018-05/modlitba-je-prvni-misijni-dilo-a-povinnost-kazdeho-krestana.html

 

Modlitba za misie

Pane, ty jsi poslal učedníky do celého světa a ke všem národům, aby hlásali tvé evangelium. Pošli dělníky na svou žeň, aby tvou milost a lásku poznali všichni lidé. Dej nám všem odpovědnost za spásu světa, ať jej pomáháme proměňovat v tvé království. (Kancionál 032 – Za misie)

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE

DEN MODLITEB ZA POVOLÁNÍ K DUCHOVNÍMU STAVU

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 18 570 Kč. Za vaše dary „Pán Bůh zaplať.“

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Před námi je měsíc květen. Přijměte pozvání na Májové pobožnosti v našich kostelích a kaplích. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku. Zde v kostele sv. Mořice budou Májové pobožnosti ve všední dny po večerní mši svaté.

V pondělí je památka sv. Josefa, dělníka. Mše svatá bude v kostele sv. Mořice v 18 hod.

Ve čtvrtek po májové pobožnosti připojíme výstav Nejsvětější svátosti a modlitbu za posvěcení kněží a za kněžská povolání.

Pátek je první v měsíci. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat od 15 do 17 hod.

Kaplan pro mládež P. Petr Káňa zve srdečně všechny mladé na putovní adoraci za mládež. Koná se v pátek 5. května od 19.30 hod. ve Střílkách.

Za týden je 5. neděle velikonoční.

V pátek12. května se koná Pouť seniorů na Svatý Hostýn. Ještě je několik volných míst. Přihlaste se ve farní kanceláři.