Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 26. 12. 2021, Svátek Svaté Rodiny

Bože, prosíme o milost pro ty, kterým jsme ublížili nebo je pohoršili, způsobili jim škodu či zármutek, i za ty, kteří ublížili nám.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Posiluj nás, Bože, ať v každodenním životě následujeme příklad svaté Rodiny a svůj pozemský domov naplňujeme společenstvím lásky, …

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme o milost pro ty, kterým …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

                                    

Modlitba za odpuštění

Pane, rád bych teď v síle Tvého svatého Ducha odpustil každému, kdo mě v mém životě zranil.

Prosím Tě, pronikni nyní i do těch oblastí mého nitra, které ještě nejsou naplněny silou Tvého odpuštění.

Zříkám se pokušení ospravedlňovat se a hledat důvody, pro které mi bylo ublíženo. Zříkám se každé touhy po pomstě a odplatě pro ty, kteří mě zranili.

Ve Tvé síle odpouštím všem, každé jednotlivé zranění, jež mi kdo způsobil.

Chci přijmout všechny své bližní jako bratry a sestry před Tvou Tváří i s jejich chybami a slabostmi a odpouštím jim každé slovo i čin, všechno, čím mě kdy zranili nebo mi způsobili jakoukoli bolest.

Pane, prosím o milost odpustit každému, jemuž odpustit mi připadá velmi těžké.

Pane, dej mi sílu, aby moje ochota odpustit stále rostla. A ještě Tě, Pane, prosím, aby mně odpustili všichni, které jsem svým jednáním zranil a kterým jsem ublížil já. Amen.

https://vojtechkodet.cz/modlitby/ruzne/modlitba-za-odpusteni1

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 19. 12. 2021, 4. adventní

Bože, děkujeme za tvé dary a dobrodiní, rozmnožuj a posiluj v nás vděčnost a dej, aby naše víra byla zralá a plodná ve skutcích lásky.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Pane, Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za tvé dary a dobrodiní,

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

 

Svatý František z Assisi: Almužna

Všichni bratři ať se radují, když se stýkají s obyčejnými lidmi, kterými ostatní pohrdají. S chudými a slabými, s nemocnými, malomocnými i s žebráky na cestách. Bude-li třeba, ať jdou po almužně a ať se nestydí, ale spíše ať si vzpomenou, že náš Pán Ježíš Kristus, Syn živého Boha všemohoucího, nastavil svou tvář, tvrdou jako křemen a neostýchal se stát pro nás chudým, přijmout nezajištěný život, který žil z almužny sám, i blahoslavená Panna a rovněž i jeho učedníci. A kdyby je lidé uráželi a nechtěli jim dát almužny, ať za to děkuji Bohu, neboť za ty urážky se jim dostane velké pocty před soudem našeho Pána Ježíše Krista. Vězte, že urážky nebudou připočteny těm, kteří je snesou, ale těm, kdo se jich dopustí. Almužna je dědictvím a spravedlivým podílem, který patří chudým a který nám získal náš Pán Ježíš Kristus. Bratři, kteří si berou na starost sbírání almužny, dostanou za to velkou odměnu. Také dárcům dávají příležitost, aby si získali zásluhy, neboť všechno, co lidé na tomto světě zanechají, zanikne. Avšak za lásku a za almužnu, které udělili, dostanou odměnu od Pána.    Audio: https://www.proglas.cz/ program/detail-poradu/2005-02-25-05-27-00/?play=1

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 5. 12. 2021, 2. adventní

Bože, na přímluvu svatého Josefa nám daruj trpělivost, poslušnost a touhu vydávat živé svědectví o Tobě na veřejnosti i v rodinách.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každý člověk uzří Boží spásu. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, na přímluvu svatého Josefa …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Litanie ke sv. Josefovi (zkráceno)

Svatý Josefe, oroduj za nás
Slavný Davidův potomku, oroduj za nás
Světlo patriarchů, oroduj za nás
Snoubenče Boží Rodičky, oroduj za nás
Čestný strážce svaté Panny, oroduj za nás
Pěstoune Božího Syna, oroduj za nás
Ochotný ochránce Krista, oroduj za nás
Hlavo svaté rodiny, oroduj za nás
Josefe spravedlivý, oroduj za nás
Josefe čistý, oroduj za nás
Josefe moudrý, oroduj za nás
Josefe statečný, oroduj za nás
Josefe poslušný, oroduj za nás
Josefe věrný, oroduj za nás
Zrcadlo trpělivosti oroduj za nás
Milovníku chudoby, oroduj za nás
Vzore dělníků, oroduj za nás
Ozdobo domácího života
Strážce panen, oroduj za nás
Oporo rodin, oroduj za nás
Útěcho ubohých, oroduj za nás
Naděje nemocných, oroduj za nás
Patrone umírajících, oroduj za nás
Postrachu zlých duchů, oroduj za nás
Ochránce svaté Církve, oroduj za nás.

https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznam-modliteb/modlitby-rozdelene-podle-formy-zpusobu/litanie/ke-svatym-2/ke-sv-josefovi

Ne 12. 12. 2021, 3. adventní

Bože, prosíme o požehnání a pokoj pro nás, naší farnost, naše rodiny v době Adventu a Vánoc.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme o požehnání a pokoj …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 28. 11. 2021, 1. adventní (1. pátek)

Prosíme za naše rodiny, aby se stávaly místem pokoje, lásky, vzájemného pochopení a radostného soužití

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Prosíme tě, Bože, ať nás účast na Kristově oběti posiluje, abychom se uprostřed světa učili milovat to, co nepomíjí, a drželi se hodnot věčných.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za naše rodiny, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

MODLITBA MANŽELŮ – za sebe navzájem

Pane, učiň z našeho domova domov lásky,

kde nejsou urážky, protože Ty nám dáváš porozumění,

kde není hořkost, protože Ty nám dáváš trpělivost,

kde není hněv, protože Ty nás učíš odpouštět,

kde není opuštěnost, protože Ty jsi stále s námi.

Pane, učiň z našeho života stránku popsanou Tebou.

Ať nám každého rána vzejde nový den oddanosti a oběti.

Ať každý večer vidíš, jak naše manželská láska je stále větší.

Ať si po celý den pomáháme radou i skutkem.

Pane, pomoz nám,

abychom své děti vychovávali podle Tvého obrazu a ke Tvé podobě.

Abychom svou lásku prožívali podle Tvé vůle.

Abychom ve svém štěstí viděli důvod milovat Tě stále víc.

Abychom mohli dávat druhým z toho všeho, co jsi nám dal Ty. Zveme Tě do svého domu, Pane. Kéž se Ti u nás zalíbí!

https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznam-modliteb/modlitby-rozdelene-podle-formy-zpusobu/prosby-primluvy/za-rodinu-deti-manzelstvi

Strana 12 z 30