Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 9. 4. 2023, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Bože, děkujeme za dar kněží, řeholních povolání, a těch, kteří se na něj připravují. Posvěcuj, posiluj a žehnej jim ve službě Tvé milosrdné lásky.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Zajásejte již, zástupy andělů v nebi! Zaskvějte se v slávě, božská tajemství! K vítězství tak mocného Krále zazni, polnice, a zvěstuj spásu!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za dar kněží …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

MODLITBA ZA KNĚZE
Kněží velmi potřebují naše modlitby.

Přinášíme Ti, Pane Ježíši, kněze, shlédni na ně s láskou a milosrdenstvím, chraň je, aby byli svatí, pozvedni ty, kteří padli a posiluj ty, kteří jsou unaveni, vyčerpáni, kteří ztrácejí jistotu, víru a naději, kteří bloudí a tápou, aby v Tobě opět našli jistotu a sílu jít dál ...

https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=modlitba-za-kneze-knezi-velmi-potrebuji-nase-modlitby&cisloclanku=2022020049

 

Soudíte kněze? Pamatujte na to, že…

Jak rychle a snadno soudíme kněze! Očekáváme od nich, že neudělají ani jednu chybičku, ale i kněží jsou jen lidé. Nelíbí se nám, když kněz káže příliš dlouho nebo příliš krátce, když se málo věnuje dětem nebo mladým ve farnosti, když se na nás neusměje nebo neodpovídá nám tak, jak bychom si přáli, když je u zpovědi příliš jemný, nebo naopak příliš přísný…

https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=soudite-kneze-pamatujte-na-to-ze&cisloclanku=2023010118

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 2. 4. 2023, Květná neděle (1. pátek)

Bože prosíme, vlej do našich srdcí ducha pravé a upřímné pokory, dar vytrvalosti ve víře a v konání dobrých skutků.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Kristus byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože prosíme, vlej do našich srdcí …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Řád lidské činnosti

Jak lidská činnost z člověka vychází, tak k němu i směřuje. Neboť když člověk pracuje, nemění jenom věci a společnost, ale zdokonaluje i sám sebe. Mnohému se naučí, rozvíjí své schopnosti, vychází ze sebe a překračuje se. Takový růst je při správném pochopení vzácnější než vnější bohatství, které lze shromáždit. Člověk má větší cenu pro to, co je, než pro to, co má. Podobně také všechno, co lidé dělají pro větší spravedlnost, širší bratrství a lidštější uspořádání společenských vztahů, je cennější než technický pokrok. Tento pokrok sice může poskytnout jakýsi materiální základ povznesení člověka, avšak sám není s to je uskutečnit.

Takže normou lidské činnosti je, aby byla podle Božího plánu a Boží vůle v souladu s opravdovým dobrem lidstva a přitom ponechala člověku jako jedinci i jako členu společnosti možnost plného rozvoje a naplnění vlastního povolání. (zktráceno)

Z pastorální konstituce 2. vatikánského sněmu o církvi v dnešním světě (Gaudium et spes, nn. 35-36)

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 19. 3. 2023, 4. postní

Duchu Svatý, buď světlem biřmovancům, aby se stále rozhodovali pro Krista, svoji víru vyznávali slovem i životem a pomáhali šířit Boží království.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Já jsem světlo světa, praví Pán, kdo mě následuje, bude mít světlo života.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Duchu Svatý, buď světlem biřmovancům,…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Přijď, ó Pane přijď do našich srdcí,
přijď, ó Pane přijď mezi nás.

Přijď, ó Pane přijď do našich srdcí
a rozsviť světlo svojí lásky v nás.

 

Modlitba biskupa - vkládání rukou, obřad biřmování:

Skrze křest dal všemohoucí Otec těmto našim bratrům a sestrám život věčný a přijal je za své syny a dcery.

Modleme se, aby jim dnes dal plnost svého Svatého Ducha, aby je svým Duchem pomazal a potvrdil jejich poslání, jako pomazal a potvrdil svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista.

Všemohoucí Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista,
tys dal ve křtu těmto svým služebníkům
odpuštění hříchů a život věčný.
Sešli na ně svého Ducha Utěšitele:
dej jim ducha moudrosti a rozumu,
ducha rady a síly,
ducha poznání a lásky,
a naplň je duchem bázně před tebou.
Skrze Krista, našeho Pána.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 26. 3. 2023, 5. postní

S důvěrou v mateřskou lásku Panny Marie prosíme o požehnání pro celou naši farnost, poutníky k Panně Marii Bolestné a za vyslyšení jejich proseb.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Já jsem vzkříšení a život, praví Pán; kdo věří ve mne, neumře navěky.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

S důvěrou v mateřskou lásku Panny Marie …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

SEKVENCE - Stála Matka uplakaná (část)

Maria, do srdce mého * vtiskni rány Syna svého, * jeho kříž kéž je i můj.

On mé viny smýval svými * krvavými zraněními, * tento trest nám rozděluj.

S tebou pláči, slza smáčí * oči, jimiž nevypláči * soucit s tebou, ženo žen.

Veď mě pod kříž svého Syna, * jenž svou náruč rozepíná, * s tebou stát chci pod křížem.

Panno pannen plná jasu, * nežij sama trpkost času, * přijmi, prosím, lásku mou.

Maria má, kéž ty sama * dáš mi nést smrt Krista Pána, * přijmout ránu za ranou.

Kéž mě jeho rány zraní * a kéž opojení dá mi * jeho kříž a jeho krev.

Až před Božím soudem stanu, * přijď mi, Panno, na ochranu, * vzdal ode mne Boží hněv.

Kéž jsem křížem, smrtí Páně * chráněn v lásce svrchované, * milost buď mou záchranou.

Tělo zemře, Ty však, Panno, * dej, ať je mi nebe přáno, * kéž Bůh přijme duši mou. Amen.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 12. 3. 2023, 3. postní

Bože, děkujeme za dary a milosti, kterými jsi nás obdaroval a prosíme o příhodné počasí a dobrou letošní úrodu.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Pane, ty jsi skutečně Spasitel světa; dej mi živou vodu, abych už nežíznila.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za dary a milosti,…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba je světlem duše

Modlitba, rozmluva s Bohem, je největší dobro. Znamená totiž společenství a jednotu s Bohem. A jako září tělesné oči, hledí-li do světla, tak i duše upřená na Boha září jeho nevýslovným světlem. Nemluvím ovšem o modlitbě vázané na vnějšek, ale o té, jež vychází ze srdce; jež se neomezuje na určitou dobu nebo hodinu, ale děje se bez ustání, ve dne v noci.

Nestačí se totiž soustředit na Boha pouze tehdy, kdy se oddáváme modlitbě. Také když jsme zaměstnáni jakýmikoli povinnostmi, ať už je to péče o chudé či jiné starosti anebo užitečné dobročinné dílo, je třeba dát se pronikat touhou po Bohu a myšlenkou na něj. Neboť všechno, co Boží láska ochutí jako sůl, se pak stane tím nejlahodnějším pokrmem pro Vládce veškerenstva. Věnujeme-li Bohu co nejvíce času, můžeme se neustále po celý život těšit z užitku, který z toho plyne.

Modlitba je světlem duše, je pravým poznáním Boha a prostřednicí mezi Bohem a lidmi. Duše se jí pozvedá až vzhůru do nebes, s nevýslovnou láskou objímá Pána a jako dítě volající s pláčem po matce touží po nebeském mléku. Vyslovuje svá nejvlastnější přání a dostává dary, které přesahují vše viditelné a přirozené.

Modlitba je naším ctihodným prostředníkem u Boha, dodává srdci odvahu, upokojuje duši. Ale mluvím-li o modlitbě, nedomnívej se, že jde o slova. Modlitba je touha po Bohu, je to nevýslovná láska, která nepochází z lidí, ale má původ v božské milosti. … (zkráceno)

Z homilie připisované svatému Janu Zlatoústému, biskupovi

Strana 7 z 32