Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 9. 4. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 9. 4. 2023, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Bože, děkujeme za dar kněží, řeholních povolání, a těch, kteří se na něj připravují. Posvěcuj, posiluj a žehnej jim ve službě Tvé milosrdné lásky.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Zajásejte již, zástupy andělů v nebi! Zaskvějte se v slávě, božská tajemství! K vítězství tak mocného Krále zazni, polnice, a zvěstuj spásu!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za dar kněží …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

MODLITBA ZA KNĚZE
Kněží velmi potřebují naše modlitby.

Přinášíme Ti, Pane Ježíši, kněze, shlédni na ně s láskou a milosrdenstvím, chraň je, aby byli svatí, pozvedni ty, kteří padli a posiluj ty, kteří jsou unaveni, vyčerpáni, kteří ztrácejí jistotu, víru a naději, kteří bloudí a tápou, aby v Tobě opět našli jistotu a sílu jít dál ...

https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=modlitba-za-kneze-knezi-velmi-potrebuji-nase-modlitby&cisloclanku=2022020049

 

Soudíte kněze? Pamatujte na to, že…

Jak rychle a snadno soudíme kněze! Očekáváme od nich, že neudělají ani jednu chybičku, ale i kněží jsou jen lidé. Nelíbí se nám, když kněz káže příliš dlouho nebo příliš krátce, když se málo věnuje dětem nebo mladým ve farnosti, když se na nás neusměje nebo neodpovídá nám tak, jak bychom si přáli, když je u zpovědi příliš jemný, nebo naopak příliš přísný…

https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=soudite-kneze-pamatujte-na-to-ze&cisloclanku=2023010118