Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 23. 4. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 23. 4. 2023, 3. velikonoční

Bože, prosíme za mladé lidi, aby Ti naslouchali, byli otevřeni a ochotni přijmout Tvé povolání a darovat svůj život službě Tobě a bližním.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Pane Ježíši, odhal nám smysl Písma, učiň, ať naše srdce hoří, když k nám mluvíš. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za mladé lidi, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za povolání

Milosrdný Otče, který jsi nám pro naši spásu dal svého Syna a neustále nás podporuješ dary Ducha svatého, daruj nám živá, horlivá a radostná křesťanská společenství, která budou zdrojem bratrského života a budou mezi mladými vzbuzovat touhu zasvětit se tobě a evangelizaci. Podporuj je v jejich snaze předkládat vhodnou katechezi povolání a cesty specifického zasvěcení. Daruj jim moudrost pro potřebné rozpoznávání povolání tak, aby ve všem zářila velikost tvé milosrdné lásky.

Maria, Ježíšova Matko a vychovatelko, přimlouvej se za každé křesťanské společenství, aby se, oplodněno Duchem svatým, stávalo pramenem ryzích povolání ke službě svatému Božímu lidu. Amen.

Poselství Svatého otce Františka k 53. Světovému dni modliteb za povolání. (29. listopadu 2015)

 

Pane Ježíši, věčný veleknězi, zachovej své kněze v ochraně svého Nejsvětějšího Srdce.  * Zachovej bez poskvrny jejich posvěcené ruce, které se denně dotýkají Tvého nejsvětějšího Těla.  * Zachovej bez poskvrny jejich rty, které jsou zavlažovány Tvou předrahou Krví.  * Zachovej jim čistá srdce, do kterých byla vtlačena pečeť Tvého svatého kněžství. * Dej jim moc, aby proměňovali naše srdce, jako přeměňují chléb a víno. * Žehnej jejich práci, aby přinášela hojný užitek a uděl jim korunu věčné slávy. Amen

https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=modlitba-za-kneze&cisloclanku=2013100253