Back to Top

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 19.480,- Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať.“

Děkujeme všem, kteří přivezli a osadili vánoční stromky, postavili betlémy a připravili vánoční výzdobu našich kostelů. A prosíme ještě o pomoc v úterý dopoledne; v kostele sv. Mořice od 8.30 hod. dokončíme stavbu Betléma.

Informace k vánočnímu období najdete ve farním zpravodaji TRIO EXPRES a ve Vánočním listu. Vezměte tiskoviny i těm, kdo nemohou přijít na sváteční bohoslužby a povzbuďte zvláště nemocné, aby byli s námi spojeni v modlitbě.

Počet účastníků bohoslužeb je omezen na 20 % míst k sezení. Proto v kostele sv. Mořice a v kostele sv. Jana Křtitele k účasti na mši svaté o slavnosti Narození Páně bude nutné mít místenku. Jedná se o mše svaté na Štědrý den v 15.30 hod., kde zveme zvláště rodiny s dětmi, a na tzv. „Půlnoční“ ve 21 hod. A vstupenky budou také na bohoslužby 25. 12. Místenky jsou k dispozici v kostele a ve farní kanceláři.

Příležitosti ke svátosti smíření bude ve farním kostele sv. Mořice v pondělí, úterý a ve středu. Zpovídá se od 15 do 17 hod.

Prosíme, zapište se na službu u Jesliček. Rozpis hodin je v kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu. Nejde jen o hlídání kostela, ale o službu i svědectví pro ty, kdo přicházejí o Vánocích do našich kostelů. A využijme vánoční čas, který je před námi, a přicházejme během dne k jesličkám a ke svatostánku na chvíli ztišení a osobní modlitby.

Díky skautům máme už nyní ve farním kostele světlo z Betléma. Bude hořet také v ostatních kostelích a kaplích. Můžete si je během svátečních dnů přenést do svých domovů.

3. neděle adventní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

U příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve vydal papež František apoštolský list „Patris corde – Otcovským srdcem“ a vyhlásil zvláštní rok věnovaný Ježíšovu pěstounovi "Rok svatého Josefa", který bude trvat až do 8. prosince 2021.

Pamatujme ve svých modlitbách na papeže Františka: Dnes si připomíná 51. výročí kněžského svěcení, a ve čtvrtek 17. prosince slaví své narozeniny.

Pamatujte na modlitbu v rodinách u adventního věnce. Modleme se každý den růženec zejména za ukončení pandemie COVID-19, za všechny nemocné, zvláště za arcibiskupa Jana a jeho pomocného biskupa Josefa. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.

V kostele sv. Mořice a v kostele sv. Jana Křtitele slavíme pravidelné bohoslužby při dodržování stanovených zákazů a předpisů. Doufáme, že tomu tak bude i o vánočních svátcích. Využívejte také všední dny, kdy slavíme bohoslužby v menším společenství.

Prosíme, nahlaste nám nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.

V tomto týdnu budeme připravovat vánoční výzdobu v obou našich kostelích. Přečtěte si informace ve zpravodaji a přijďte pomáhat především v sobotu 19. prosince od 8.30 hod.

Díky skautům každý rok putuje až k nám světlo z Betléma. Přineseno bude i letos. Od 4. neděle adventní bude hořet v našich kostelích a můžete si je i během následujících dnů přenést do svých domovů.

Od dnešního dne se prosím zapisujte na službu u Betléma během vánočních svátků. Rozpis služeb je na stole u bočního vchodu. Nejde jen o hlídání kostela, ale přítomnost nás farníků je svědectvím, že si svého kostela vážíme a rádi přijímáme ty, kdo přicházejí.

Využijte duchovní nabídky k prožívání adventní doby, které najdete v odkazech na internetových stránkách našich farností.

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Dnes prožíváme poslední neděli v církevním roce. Ve farních kostelích se koná před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Od 18. listopadu se může účastnit bohoslužby do 15 osob, od 23. listopadu až 20 osob.

V kostele svatého Mořice slavíme mše svaté v neděli v 7.45 a v 10.15 hod., ve všední dny od pondělí do pátku v 17 hod.

Účastnit se mohou pouze přihlášení a přednost má rodina, na jejíž úmysl je obětována mše svatá. Přihlásit se můžete telefonicky ve farní kanceláři (573 338 952) nebo na formuláři v kostele sv. Mořice.

Ke svatému přijímání mimo mši svatou je možno přistoupit v neděli od 9 do 10 hod., ve všední dny přede mší svatou od 16 hod.

Kostel sv. Mořice je celodenně otevřen pro osobní modlitbu před svatostánkem.

V kostele sv. Jana Křtitele začnou mše svaté až od 1. neděle adventní. Mše svaté v obou klášterních kaplích a v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici jsou slouženy jen pro místí komunitu.

Za týden je 1. neděle adventní. Vstupujme do nového církevního roku. Žehnání adventních věnců bude v neděli na začátku mše svaté a také mezi bohoslužbami, kdy přicházíte individuálně ke svatému přijímání.

V předvečer první neděle adventní se slaví na celém světě „Vigilie za počatý lidský život.“ Prosíme o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu. Spojte se, prosím, v modlitbě i doma v rodinách na tento úmysl.

Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu a almužně za ukončení pandemie po první tři středy v prosinci a o zasvěcení se Dítěti Ježíši doma u jesliček v rodině. Text celého prohlášení i modlitbu najdete na:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201120prohlaseni-biskupu-cech-moravy-a-slezska

1. neděle adventní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Dnes slavíme 1. neděli adventní a vstupujeme do nového církevního roku. Začíná cyklus nedělního mešního lekcionáře.

Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. 

Čeští a moravští biskupové se na nás společně obracejí s výzvou k modlitbě, postu a almužně za ukončení pandemie po první tři středy v prosinci a k zasvěcení se Dítěti Ježíši doma u jesliček v rodině. Celé prohlášení najdete ve farním zpravodaji i s textem zásvětné modlitby a také níže v odkaze, který byl zveřejněn minulou neděli.

Dnes při každé mši svaté bude žehnání adventních věnců. Prosíme, před začátkem mše svaté je položte před obětní stůl. V kostele sv. Mořice bude žehnání adventních věnců také mezi bohoslužbami v době od 9 do 10 hod., kdy přicházíte individuálně ke svatému přijímání

V kostele sv. Mořice jsou slouženy mše svaté podle pravidelného pořadu bohoslužeb. V kostele sv. Jana Křtitele začínáme sloužit tuto neděli. Mše svatá bude večer v 18 hod.

UPOZORNĚNÍ: Ve středu 2. prosince už bude mše svatá v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele, u sv. Mořice mše svatá nebude.

Dokud bude platit omezení počtu účastníků bohoslužeb, je nutné se na nedělní mši svatou zapsat – v kostele nebo prostřednictvím farní kanceláře (573 338 952). Přednost má rodina, na jejíž úmysl je obětována mše svatá.

Před námi je první pátek v měsíci. Informace o adoraci a příležitosti ke svaté zpovědi najdete ve farním zpravodaji Trio expres.

 

33. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

SVĚTOVÝ DEN CHUDÝCH a DEN BIBLE

V čase, kdy trvá nouzový stav a nemůžeme slavit veřejně bohoslužby, využívejme ve farnosti těchto možností:

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ A SVÁTOST SMÍŘENÍ

Kostel sv. Mořice

  • všední dny od pondělí do pátku: 16 – 16.45 hod.
  • neděle: od 7.45 hod., od 10.15 hod. (přibližně půl hodiny)

Nezapomínejme na pozornou lásku k bližním, kteří potřebují pomoci. Hledejme povzbuzení a posilu v četbě Písma svatého a duchovní literatury. Neděli prožívejme svátečně a pokračujme i v pravidelné modlitbě růžence. Prosme za nemocné, za lékaře a zdravotníky a za ukončení pandemie. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.

Najděme si během týdne čas na modlitbu před svatostánkem.

Kostel sv. Mořice je celodenně otevřen.

Na požádání a na základě domluvy kněz navštíví nemocné a ty, pro které je obtížné přijít do kostela, a poslouží jim svátostmi.

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 17. 11. – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice, MEZINÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA a DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

Sobota 21. 11. – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

V Neděli 22. listopadu je Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Je to poslední neděle v církevním roce. Ve farních kostelích se koná před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Kněz vykoná pobožnost soukromě. Připojte se nezávisle na čase při sledování přenosu bohoslužeb v televizi, na internetu nebo v rádiu. Můžete si také vykonat obnovu zasvěcení pobožností v rodinném kruhu. Pomodlete se litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a modlitbu „Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení…“ V Kancionálu jsou tyto modlitby pod číslem 065 a 066.

Kněz slaví mše svaté na úmysly, které byly zapsány (viz Pořad bohoslužeb). Jsou slouženy v Křestní kapli. Prosíme, zavolejte do farní kanceláře (tel: 573 338 952) pro informaci, zda váš úmysl mše svaté, který byl dříve zapsán, bude sloužen podle rozpisu. Můžete požádat o přesunutí na pozdější dobu, abyste se mše svaté mohli zúčastnit.

Strana 10 z 23