Back to Top

2. neděle postní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Dnes večer jste zváni na pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY v kostele sv. Jana Křtitele v 17.30 hod. ADORACE v kostele sv. Mořice bude v 19 hod.

Skutky odříkání, o které se snažíme zvlášť v postní době, mohou být zaměřeny pro dobro našich bližních. Tomu postoji nás učí Postní almužna: Dát z toho, co si odřekneme, a finanční hodnotu vložit do kasičky. Papírové kasičky jsou v kostele. Vezměte si a nabídněte kasičky i s letáčkem těm, kteří pro stáří či nemoc zůstávají doma. Ukončení Postní almužny je opět směrováno na Květnou neděli.

Úmysly mší svatých na druhé čtvrtletí se zapisují v sakristii kostela sv. Mořice a ve farní kanceláři.

Pořad bohoslužeb během týdne je obvyklý. Za týden je 3. neděle postní.

Další informace jsou ve farním týdeníku.

Informace z jednání pastorační rady naší farnosti, které se konalo 21. února 2023.

  • Pouť k Panně Marii Bolestné budeme slavit v pátek 31. března.

Mši svatou v 9.30 hod. bude sloužit otec biskup Josef Nuzík.

Prosíme vás, zapojte se do přípravy pouti. Hlavní úklidová brigáda bude v sobotu 18. března. Dokončení úprav a výzdoba v týdnu před poutí.

V sobotu 25. března je slavnost Zvěstování Páně. V kostele sv. Cyrila a Metoděje bude mše svatá v 16 hod., v kapli sv. Vincence v 18 hod. Dopoledne bude mše svatá v 10 hod. v kostele Panny Marie. Biskup Antonín Basler bude při ní udělovat svátost biřmování. Přijďte slavit mši svatou spolu s našimi biřmovanci.

  • Hledáme inspiraci, jak v naší farnosti prožít a slavit Rok arcibiskupa A.C. Stojana.

Rádi přijmeme vaše návrhy.

  • Jarní Mořická akademie se uskuteční v měsíci dubnu. Katecheze budou 14., 21. a 28. dubna.
  • Spolu s farností Panny Marie připravujeme dvě akce:
  1. Lidové misie od 3. do 11. června (redemptoristé ze Slovenska)
  2. Hořící náměstí v sobotu 16. září (evangelizační akce)

Obě akce vyžadují zapojení dobrovolníků.

  • Jáhenské svěcení Josefa Kvapilíka – 17. června 2023 – chceme se duchovně připravit, doprovázíme ho modlitbou, do Olomouce pojede autobus.
  • Od měsíce září 2022 vkládáme do nedělní liturgie krátké úvody před 1. a 2. čtením. Zajímá nás váš názor, zda tyto krátké vstupy vám pomáhají se lépe soustředit na jednotlivá čtení nebo působí spíše rušivě a je lépe je vynechat. Sdělte svůj názor členům pastorační rady. Děkujeme.

1. neděle postní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer jste zváni na pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY v kostele sv. Jana Křtitele v 17.30 hod. ADORACE v kostele sv. Mořice bude v 19 hod.

Minulou neděli byla sbírka zvaná „Haléř sv. Petra.“ Tato celosvětová sbírka dává možnost Svatému otci, aby pomáhal potřebným lidem kdekoli ve světě. Sbírka a vaše dary na tento účel činí 81 320 Kč „Pán Bůh zaplať!“

Ve farním týdeníku i na vývěskách v kostele najdete odkazy na postní aktivity pro děti, mládež, dospělé i celé rodiny. Zde na internetové stránce naší farnosti je kontakt na Vlčí doupě, ve kterém jsou krátká videa pro děti na každý den doby postní, a také Postní kapky, kde jsou pro povzbuzení k modlitbě myšlenky papeže Františka a biskupa Antonína.

Krabičky na Postní almužnu mají letos zpoždění, ale budou. Můžete už nyní to, co si dokážete odříct, proměnit v dar pro potřebné. Charita také vyhlásila soutěž o nejoriginálnější postní kasičku.

Postní doba je pro naši farnost spojena s důležitou slavností: Je to pouť k Panně Marii Bolestné, která bude letos v pátek 31. března. Velká pouť vyžaduje i velkou přípravu. Už teď vás prosím, udělejte si čas v sobotu 18. března, kdy bude hlavní úklidová brigáda. Je to 14 dnů před poutí. V sobotu 25. března – týden před poutí – je totiž slavnost Zvěstování Páně. Zároveň je to den, kdy v kostele Panny Marie bude udílena svátost biřmování, a to i biřmovancům z naší farnosti. Prosím pamatujme na ně v modlitbě.

A ještě jedna prosba: Zapište se, společenství nebo jednotlivci, na vedení křížové cesty. Rozpis je ve farním kostele.

Setkání s předškoláky – Církevní základní škola v Kroměříži

Milí rodiče, přijďte se s dětmi seznámit s budoucími učitelkami, kamarády i prostředím školy, a to v úterý 7. 3. v době od 15.30 do 16.30 hod. Den otevřených dveří bude následovat 14. 3. 2023. Více na www.czs-km.cz.

6. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer jste zváni na adoraci do kostela sv. Mořice v 19 hod.

Od 13. do 19. února probíhá na podporu rodinného života Národní týden manželství. Motto letošního NTM nese název MANŽELSKÉ KONTRASTY. Materiály, které mohou být inspirací a povzbuzením pro manželský i rodinný život, jsou dostupné na www.tydenmanzelstvi.cz.

Charita Česká republika pomáhá v Turecku a Sýrii, které zasáhlo ničivé zemětřesení. Účet Charity, na který můžete přispět: 55660022/0800, VS 118.

Z důvodu jarních prázdnin bude ve středu 15. února mše svatá v kostele sv. Mořice v 17 hod. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá nebude.

Za týden (19. 2.) je 7. neděle v mezidobí. Uskuteční se sbírka Haléř sv. Petra.

Charita Kroměříž děkuje všem dárcům na Tříkrálovou sbírku. Výsledky koledování překonaly očekávání. V Kroměříži a přilehlých obcích dárci přispěli částkou 337 879 Kč, v dalších obcích a městech v obvodu působnosti Charity Kroměříž lidé darovali obnos v celkové výši 1 275 564 Kč. Podrobnosti jsou na webu Charity Kroměříž:   www.kromeriz.charita.cz/trikralova-sbirka-2023/

Setkání zájemců o liturgii a hudbu

Arcidiecézní Centrum pro liturgickou hudbu zve všechny varhaníky, sbormistry, vedoucí schol i ostatní zájemce na diecézní setkání, letos s tématem „Kdo zpívá, dvakrát se modlí – a kdo vlastně zpívá?“. Uskuteční se v sobotu 18. 2. od 10 hod. ve velkém sále kurie (Biskupské nám. 2) a jeho hlavním hostem bude varhaník, skladatel, dirigent a sbormistr Karel Martínek. Od 14 hod. mše svatá v katedrále sv. Václava.

7. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce zvané „Haléř sv. Petra.“ Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá potřebným lidem kdekoli ve světě.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Před námi je doba postní. Vstupujeme do ní POPELEČNÍ STŘEDOU. Ta je dnem přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let.

Při mši svaté se uděluje svátostina POPELEC. Jejím přijetím vyjadřujeme svou ochotu konat pokání a co nejlépe se připravit na velikonoční svátky.

Na Popeleční středu bude mše svatá v kostele sv. Mořice v 17 hod. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá ve středu nebude. Zde je pořad všech bohoslužeb:

POPELEČNÍ STŘEDA (22. 2.):

 6.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul

11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže

16.00 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

Pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY budou ve farním kostele v pátek v 16.30 hod. a v kostele sv. Jana Křtitele v neděli v 17.30 hod. Při pobožnostech KŘÍŽOVÉ CESTY můžeme za splnění tří obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.

Další informace a pozvánky na duchovní obnovy najdete ve farním týdeníku.

5. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Děkuji vám za podporu mládeže. Při tzv. „dveřní sbírce“ jste věnovali 12 120 Kč. Modleme se Svatého otce a za letošní světové setkání mládeže.

Dnes večer jste zváni na adoraci v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Dne 2. února zemřela paní Jana Hostičková. Pohřeb se koná ve čtvrtek 9. února ve 13 hod. v kostele Panny Marie. Kéž ji Pán přijme do svého nebeského království.

V tomto týdnu jste zváni ve středu na VEČER CHVAL do dolní kaple arcibiskupského gymnázia, ve čtvrtek dopoledne na setkání seniorů do Děkanátního centra pro rodinu. Arcibiskupské gymnázium zve na Reprezentační ples v domě kultury v pátek večer.

V Kroměřížské nemocnici v kapli Božího milosrdenství bude sloužena mše svatá v pátek 10. února ve 14 hod.

V sobotu 11. února, o památce Panny Marie Lurdské, se slaví Světový den nemocných. Mši svatou za nemocné a ty, kdo o ně pečují, budeme slavit příští neděli 12. února v 7.45 hod.

Za týden je 6. neděle v liturgickém mezidobí.

Blíží se jarní prázdniny. Rodiče využijte pro své děti nabídky táborového střediska Archa Rajnochovice. A zejména mladí nepřehlédněte výzvu Centra pro rodinu, které hledá dobrovolníky jako vedoucí na příměstský tábor. Vše je na plakátě i v našem farním týdeníku TRIO.

Strana 5 z 29