Back to Top

28. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Přijměte pozvání ke společné modlitbě růžence. V kostele se modlíme růženec před každou mší svatou. Znamená to přijít o půl hodiny dříve. Pamatujte také na společnou modlitbu růžence doma v kruhu rodiny.

SVÁTKY V TÝDNU

Středa 12. 10. – sv. Radima, biskupa

Sobota 15. 10. – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Střecha nad sakristií kostela sv. Mořice nutně potřebuje opravu. Získali jsme dotaci ze Zlínského kraje, ale i tak bude oprava finančně náročná. Na tento účel bude sbírka za týden, kdy slavíme 29. neděli v liturgickém mezidobí. Za každý váš dar „Pán Bůh zaplať.

 

V pátek 14. 10. si připomínáme VÝROČNÍ DEN biskupského svěcení Mons. Josefa Nuzíka a Mons. Antonína Baslera. Pamatujme na ně modlitbě.

VEČER CHVAL

Srdečně zveme na VEČER CHVAL s kapelou Ignite Worship se ve středu 12. 10. od 19 hod. v dolní kapli Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

Na společný čas modlitby se těší nadační fond Credo,

Ignite projekt a Pastorační centrum AG.

SETKÁNÍ SENIORŮ

je připraveno na čtvrtek 13. 10. od 9.15 hod. v Centru pro rodinu. Přijměte pozvání a přijďte prožít hezké dopoledne, kterým nás provede P. Jiří Orság. Těšit se můžete na malé občerstvení a přátelskou atmosféru. Všichni senioři jsou srdečně vítáni!

Informace o dalších akcích najdete ve farním týdeníku TRIO EXPRES 2022 / č. 31.

27. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 4. 10. – památka sv. Františka z Assisi

Pátek 7. 10. – památka Panny Marie Růžencové

Příští neděle 9. října je 28. v liturgickém mezidobí.

Děkujeme našim ministrantům, že statečně hájili čest Mořické legie na Arcidiecézním turnaji ve florbalu, a blahopřejeme jim k získání bronzové medaile v kategorii 10-13 let. Přečtěte si o tom ve farním zpravodaji.

V měsíci říjnu jsme zvláště zváni ke společné modlitbě růžence. Můžeme se modlit růženec před každou mší svatou. Znamená to přijít o půl hodiny dříve. Přicházejte v hojném počtu a pamatujte na společnou modlitbu růžence také doma v kruhu rodiny.

Ve čtvrtek bude po mši svaté adorace za posvěcení kněží a za kněžská a řeholní povolání.

V pátek bude v kapli na Malém Valu po ranní mši svaté výstav Nejsvětější svátosti do 13.30 hod. Všichni jste srdečně zváni k tiché modlitbě. Příležitost ke svaté zpovědi bude v kostele sv. Mořice odpoledne od 15 do 17 hod.

Další informace najdete, bratři a sestry, ve farním týdeníku.

25. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Členy Eucharistické hodiny prosím, aby si v sakristii vyzvedli dopis pražského arcibiskupa Jana Graubnera a novou brožurku k adoraci, kterou připravil ještě před svým odchodem do Prahy.

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 20. 9. – památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, mučedníků

Středa 21. 9. – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Pátek 23. 9. – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

Další informace najdete v našem farním týdeníku. Ten si berte domů a přineste ho i těm, kdo nemohli přijít do kostela.

Prosím o vaše hojné zapojení se především do dvou akcí, které jsou před námi:

První je Adorační den naší farnosti ve čtvrtek 22. září. Naplňujeme závazek, který máme vůči celé arcidiecézi a vytváříme most modlitby s kněžským seminářem. Celodenní výstav Nejsvětější svátosti bude zahájen v kostele sv. Mořice ráno v 8 hod. Na stole u vchodu do kostela je rozpis na jednotlivé hodiny adorace. Zapište se prosím jak společenství, rodiny, tak jednotlivci. Vyberte si vhodný čas a určitě přijďte. Kéž ten den cítíme, že je velmi důležité přijít na modlitbu do kostela.

A druhá skutečnost: Příští neděli slavíme patrocinium – poutní slavnost ke cti sv. Mořice a jeho druhů, mučedníků. Dojde ke změně bohoslužeb. Mše svatá v 10.15 hod. nebude. Přesune se na odpoledne ve 14.30 hod. Sloužit ji bude P. Pavel Fiala a po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání. Přijměte pozvání na odpolední setkání nás farníků. V modlitbě si vyprošujme příhodné počasí. Večerní mše svatá v 18 hod. nebude v kostele sv. Jana Křtitele. Bude sloužena v kostele sv. Mořice.

O poutní slavnosti je možné získat plnomocné odpustky. Využijte příležitosti ke svátosti smíření během týdne. Modleme se, abychom slavili pouť s co největším duchovním užitkem.

Prosíme, kdo můžete, zapojte se do úklidu a služeb při přípravě pouti. Informace jsou ve farním zpravodaji. Ženy prosíme, aby napekly sladké a slané pečivo a přinesli je na proboštství nejpozději v sobotu 24. září.

26. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


POUŤ KE CTI SV. MOŘICE A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ

Dnes zvláště děkujeme Bohu za přijaté milosti a znovu svěřujme celé naše farní společenství pod mocnou ochranu sv. Mořice a jeho druhů.

Ranní mše svatá zůstává v 7.45 hod., ale v 10.15 hod. mše svatá NENÍ. Odpoledne ve 14.30 hod. bude poutní mše svatá. Hlavní celebrant P. Pavel Fiala udělí po mši svaté novokněžské požehnání. Poté jste všichni srdečně zváni na odpolední posezení do jídelny Arcibiskupského gymnázia.

Důležité upozornění: Večerní bohoslužba v 18 hod. BUDE v kostele sv. Mořice.

V kostele sv. Jana mše svatá NEBUDE.

O poutní slavnosti je možné získat plnomocné odpustky. Kromě tří základních podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je třeba vzbudit touhu po vlastním posvěcení a v kostele se pomodlit Modlitbu Páně a Vyznání víry.

Upřímně děkuji všem, kteří pomohli a pomáhají s přípravou farní pouti, a děkuji ženám, které napekly a přinesly cukroví k poutní slavnosti. Všechny vás srdečně zvu na odpolední posezení u kávy a všech dobrot, které jsou připraveny. Vzhledem k nejistému počasí, jsme domluvili jídelnu arcibiskupského gymnázia na dobu od 15.30 do 18. hod. Nebude chybět ochutnávka vín. Jídelna, jak víte, je hned vedle našeho kostela. Tam přejdeme po sváteční bohoslužbě. Vy, kdo budete na ranní mši svaté, přijďte na novokněžské požehnání odpoledne v 15.30 hod. Do jídelny přejdeme přes Mariánský dvůr vedle kostela sv. Mořice.

SVÁTKY V TÝDNU

Neděle 25. 9. –   SVĚTOVÝ DEN MIGRANTŮ A UPRCHLÍKŮ

Úterý 27. 9.   –   památka sv. Vincence z Paula, kněze, DEN CHARITY

Středa 28. 9. –   slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa a hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze. Výroční den jmenování Mons. Jana Graubnera arcibiskupem olomouckým (1992). Připomeňme si, že ho chceme doprovázet modlitbou v jeho novém úkolu a poslání.

Čtvrtek 29. 9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Pátek 30. 9.    –  památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Sobota 1. 10.  –  památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, MEZINÁRODNÍ DEN HUDBY

Příští neděle 2. 10. je 27. v liturgickém mezidobí.

POZOR NA ZMĚNU BOHOSLUŽEB

V úterý 27. 9. – v kapli sv. Vincence de Paul bude poutní mše svatá v 6 hod.

Ve středu 28. 9. na slavnost sv. Václava bude mše svatá v 9 hod. v kostele sv. Mořice (večerní bohoslužba nebude). V kapli sv. Vincence de Paul na Malém Valu bude mše svatá v 7 hod.

Pořad bohoslužeb o slavnosti sv. Václava ve středu 28. 9.

7.00 hod. – kaple sv. Vincence

7.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže

9.00 hod. – kostel sv. Mořice

9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

24. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes odpoledne bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Děkuji všem, kdo se účastnili včerejší pouti, i těm, kdo doma byli spojeni s námi v modlitbě za obnovu rodin a za povolání k duchovnímu stavu.

Ohlášky pro obě naše farnosti jsou ve farním zpravodaji. Vezměte letáčky domů i pro ty, kdo nemohou přijít do kostela.

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 13. 9. – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

Středa 14. 9. – svátek Povýšení svatého Kříže

Čtvrtek 15. 9. – památka Panny Marie Bolestné

Pátek 16. 9. – památka sv. Ludmily, mučednice, DEN CÍRKEVNÍCH ŠKOL

Za týden je 25. neděle v mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

Ve středu je svátek Povýšení svatého Kříže. V ten den se celá Evropa spojuje v modlitbě za mír na Ukrajině. Kromě osobní modlitby nás biskupové žádají, aby se ve farnostech konaly eucharistické adorace. V naší farnosti bude adorace ve filiálním kostele sv. Jana Křtitele ve středu 14. září přede mší svatou, a to od 16 hod. Všichni jste srdečně zváni. Mši svatou v 18 hod. bude sloužit P. Karel Skočovský.

Strana 7 z 29