Back to Top

2. neděle postní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


V souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu od 1. března 2021 zůstávají omezení pro bohoslužby nezměněna, tedy je možné naplnit 10 % kapacity kostela k sezení. Každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest. Platí také zákaz hromadného zpěvu s výjimkou sboru nebo zpěváků na odděleném místě.

Dnes večer je pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY v kostele sv. Jana Křtitele v 17.30 hod. Děkuji těm, kdo se zapojili do vedení pobožnosti. Rozpis je v kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu.

Adorace v kostele sv. Mořice bude dnes večer v 19 hod.

Ve čtvrtek večer bude po mši svaté adorace za posvěcení kněží a za kněžská povolání.

Pátek je první v měsíci. V kapli sv. Vincence bude celodenní adorace, zakončená svátostným požehnáním ve 13.30 hod. Příležitost ke svaté zpovědi bude ve farním kostele sv. Mořice odpoledne od 15 do 17 hod. V 16.30 hod. je pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY.

V Roce svatého Josefa, který prožíváme, můžeme získávat mimořádné plnomocné odpustky. Možnosti jsou shrnuty ve farním zpravodaji a více najdete zde na horní liště „Rok sv. Josefa.“

19. března uplyne 5 let od vydání apoštolské exhortace papeže Františka Amoris laeticia (Radost z lásky). Toho dne začneme slavit Rok rodiny. Povzbuzení pro rodiny, které tento dokument obsahuje, jsou zachyceny v „Postní rodinné přípravě na Velikonoce,“ kterou vřele doporučuji zvláště rodinám s dětmi. Soubor ke stažení je přiložen. Najdete ji také na stránkách Ostravsko-opavského biskupství na odkaze

https://kpc.doo.cz/wp-content/uploads/2021/02/postnipriprava2021-1.pdf

1. neděle postní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na „Haléř sv. Petra.“ Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá potřebným lidem kdekoli ve světě.

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 16 380 Kč. Za každý dar děkujeme!

Pobožnost křížové cesty dnes večer v 17.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele povedou ženy ze společenství Modlitby matek. Bude obětována za rodiny a za děti.

Svátky v týdnu

Pondělí 22. 2. – svátek Stolce sv. Petra, apoštola

Skutkům odříkání dává hodnotu láska k Bohu a k bližním. Povzbuzením nám mohou být i schránky na Postní almužnu. Schránky jsou na stole u bočního vchodu. Prosím, nabídněte a zaneste schránku i s letáčkem také těm, kdo kvůli pandemii nemohou chodit do kostela.

Podobně je tomu i s farním zpravodajem Trio expres. Vezměte si pro sebe a doneste i těm, kdo jsou doma. V minulém čísle byly odkazy na různé postní aktivity. Dnes jsou tam myšlenky z Poselství papeže Františka k postní době a také pozvání České křesťanské akademie na on-line přednášku Ing. Martina Kvapilíka na zajímavé téma, zda mohou být stroje skutečně chytřejší než lidé: Umělá inteligence, věda a víra.“ Přednáška se uskuteční ve středu 24. února od 19 hod.

5. neděle v mezidobí

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Ve čtvrtek je památka Panny Marie Lurdské a SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH. V kostele sv. Mořice budou obětovány mše svaté za nemocné ve čtvrtek v 17 hod. a příští neděli v 7.45 hod.

Pamatujme na nemocné a na ty, kdo nemohou přicházet do kostela, ať nejsou osamoceni, ale mají spojení s rodinou i s farností. Kněží jsou připraveni posloužit svátostmi. Nebojte se zavolat vašim blízkým kněze. A máme také akolyty, kteří jim ochotně přinesou svaté přijímání.

Příští neděle je 6. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

Ještě jsou volné úmysly mší svatých na toto čtvrtletí. Zapisují se v sakristii nebo ve farní kanceláři.

Každým rokem v únoru probíhá iniciativa Národní týden manželství. Letos je to v termínu od 8. do 14. února a má hlavní téma „O manželství a dětech.“ Videa a další materiály, které mohou být inspirací a povzbuzením pro manželský i rodinný život, jsou dostupné na webových stránkách pod názvem: Národní týden manželství http://www.tydenmanzelstvi.cz/.

Mnohé dobré iniciativy se v této koronavirové době šíří přes internet. Snažíme se vás informovat, jak ve zpravodaji, tak na webové stránce naší farnosti. Prosíme, věnujte jim pozornost. Také vycházejí kvalitní křesťanské časopisy pro děti, mládež i rodiny. Neměly by chybět v našich křesťanských rodinách.

6. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Před námi je Popeleční středa, kterou vstupujeme do postní doby. Je to den přísného postu. Při mši svaté se uděluje svátostina POPELEC. Jejím přijetím vyjadřujeme svou ochotu konat pokání a co nejlépe se připravit na velikonoční svátky. Mše svatá ve středu bude v 17 hod. v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá nebude.

Za týden je 1. neděle postní. Uskuteční se sbírka na „Haléř sv. Petra.“ Na začátku každé mše svaté bude rovněž udělována svátostina Popelec.

V postní době se snažíme více rozjímat o Kristově utrpení a jeho významu pro náš život. Přicházejte na pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY. V kostele sv. Mořice budou každý pátek přede mší svatou. V kostele sv. Jana Křtitele bude první pobožnost příští neděli v 17.30 hod.

Pomocný biskup olomoucký Mons. Antonín Basler slaví v úterý narozeniny. Pamatujme na něj v modlitbě a vyprošujme mu světlo a dílu Ducha Svatého.

Ve farním zpravodaji jsou výsledky Tříkrálové sbírky a také další informace, nabídky a inspirace pro dobu postní.

4. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

SVĚTOVÝ DEN POMOCI MALOMOCNÝM.

Minulou neděli jste při sbírce na podporu biblického apoštolátu věnovali 12 880 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

Pamatujme v modlitbě na našeho otce arcibiskupa Jana, který dnes, kdy je památka sv. Jana Boska, slaví svůj svátek.

V tomto období podávání přihlášek na školy se arcibiskup Jan obrací na věřící svým pastýřským listem (26. 1. 2021): „Sestry a bratři, každého z Vás prosím o modlitbu za naše mladé, kteří mají nyní udělat důležitá rozhodnutí. Kéž zkušenosti, dobrý příklad a životní moudrost dospělých pomohou našim mladým v jejich odvážném hledání.“ Dále v listu otec arcibiskup představuje širokou nabídku církevního školství v diecézi a k odvaze vybízí také ty, kdo uvažují o kněžství.

(Více na www.ado.cz.)

V úterý je svátek Uvedení Páně do chrámu. V kostele sv. Mořice bude mše svatá v 17 hod. obětována za ženy a matky z farnosti a za vyslyšení proseb za děti.

Ve středu je památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Svatoblažejské požehnání bude uděleno společně na závěr mše svaté ve středu a také v neděli.

Ve čtvrtek bude po mši svaté adorace za posvěcení kněží a za kněžská povolání.

Pátek je první v měsíci. Příležitost ke svaté zpovědi bude v kostele sv. Mořice odpoledne od 15 do 17 hod.

Dary pro potřebné je možné posílat na účet Tříkrálové sbírky až do 30. 4. 2021.

Další informace máte ve farním zpravodaji Trio expres.

Strana 10 z 24