Back to Top

7. neděle velikonoční

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


DEN MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Minulou neděli byla sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Vybralo se 46 900 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Ve čtvrtek je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.

Příští neděli 23. května je slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Koná se sbírka na církevní školy v diecézi.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

V neděli 23. 5. bude farní mše svatá v kostele sv. Mořice jen ráno v 7.45 hod. Mše svatá v 10.15 hod. bude sloužena v kostele sv. Jana Křtitele. Kostel sv. Mořice bude rezervován pro biřmovance AG, jejich kmotry, rodiče a blízké.

Přijměte pozvání na Svatodušní vigilii, která bude v kostele sv. Mořice v sobotu 22. května ve 20 hod. Budeme slavit mši svatou s větším počtem čtení a obnovou svátosti biřmování. Pojďme prosit o plnost darů Ducha Svatého pro nás i celou církev. Během novény před slavností pamatujme na modlitbu v rodinách.

Krátká inspirující videa pro rodiny postupně předkládá web Národního centra pro rodinu (www.rodiny.cz). Videa doplněná průvodcem přináší povzbuzení, podněty a pomoc rodinám v jejich každodenním životě. Viz také níže – Rok rodiny Amoris laetitia.

V měsíci květnu letos nebudou májové u kapliček, ale zveme rodiny s dětmi na procházku po Kroměříži, při které se rodiče mohou pomodlit růženec za rodiny. Děti mohou odpovědět na soutěžní otázky a zaslat je podle návodu na Děkanátní centrum pro rodinu. Čeká je za to odměna. Informace jsou na letáčku u mariánského oltáře.

Noc kostelů se uskuteční v pátek 28. května. Modleme se za organizátory a za ty, kdo přijdou ten večer do našich kostelů. A prosím, přihlaste se co nejdříve dobrovolníci ve farní kanceláři ke službě pro tuto akci. Více informací je ve farním zpravodaji Trio expres.

Ještě před tím doporučuji vaší pozornosti jeden z koncertů Pražského jara: Ve středu 26. května od 20 hod. bude koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou dirigenta Františka Macka mladšího.

6. neděle velikonoční

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


DEN MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY

Šestá neděle velikonoční je v katolické církvi věnována modlitbám za pronásledované křesťany, jejichž počet ve světě z roku na rok nezadržitelně roste. Pamatujme, prosím, na všechny pronásledované, a to nejen tuto neděli.

Čeští a moravští biskupové prosí, abychom i letos o této neděli vykonali sbírku na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Finanční prostředky z této sbírky poputují na pomoc trpícím a pronásledovaným křesťanům na územích, která ovládali islamističtí extrémisté. (Více informací na www.cirkev.cz).

Dnes o druhé květnové neděli také slavíme DEN MATEK

Všem maminkám děkujeme za jejich lásku a obětavost. Přejeme jim a na přímluvu Panny Marie vyprošujeme hojnost pokoje, radosti a Božího požehnání.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Ve čtvrtek je slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ. Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.

V pátek je svátek sv. Matěje, apoštola.

Za týden je 7. neděle velikonoční. Je to DEN MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

ZMĚNA V POŘADU BOHOSLUŽEB

V neděli 23. 5. mše svatá v 10.15 hod. bude sloužena v kostele sv. Jana Křtitele. Kostel sv. Mořice bude rezervován pro biřmovance AG, jejich kmotry, rodiče a blízké.

Od 10. 5. v kapli sv. Vincence de Paul na Malém Valu budou mše svaté v pondělí, středu a pátek v 6 hod., v sobotu (s nedělní platností) v 18 hod. V ostatních dnech, tj. v úterý, čtvrtek a v neděli, zde bohoslužby nebudou.

Procházka s modlitbou i soutěží

V měsíci květnu letos nebudou májové u kapliček, ale Děkanátní centrum pro rodinu připravilo něco pro rodiny s dětmi. Zveme vás na procházku po Kroměříži, při které se rodiče mohou pomodlit růženec za rodiny a děti odpovědět na soutěžní otázky. Začátek trasy je v kostele svatého Mořice, u bočního oltáře Panny Marie. Tam si můžete vyzvednout brožurku s návodem a popisem trasy. Podrobnosti jsou také ve zpravodaji.

Pamatujme na modlitbu v našich rodinách zvláště během měsíce května. Můžeme se připojit k celosvětové iniciativě za ukončení pandemie covid-19 a modlit se každý den růženec v 18 hod. nebo dle svých možností. 

V Roce rodiny, který právě prožíváme, byl připraven mezinárodní projekt, který postupně předkládá 10 videí doplněných průvodcem. Přináší povzbuzení, podněty a pomoc rodinám v jejich každodenním životě. Doporučujeme vám sledovat web Národního centra pro rodinu (www.rodiny.cz). Viz níže – Rok rodiny Amoris laetitia.

4. neděle velikonoční

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Neděle Dobrého Pastýře

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na křesťanské sdělovací prostředky.

Děkuji vám také za dary na potřeby farnosti. Minulou neděli jste věnovali 12 060 Kč.

Ve čtvrtek je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

V sobotu 1. května je památka sv. Josefa, dělníka. V tomto Roce sv. Josefa je to další z mimořádných dnů, kdy můžeme získat plnomocné odpustky. K získání odpustků je třeba ke třem základním podmínkám připojit modlitbu nebo pobožnost ke sv. Josefu. Kéž nás úcta k tomuto světci, ochránci církve, vede k ochotné službě Kristu v jeho tajemném těle – církvi.

Ve farním zpravodaji najdete informace o zápisu dětí do mateřské školy s křesťanským zaměřením na Mánesově ulici v Kroměříži, nabídku prázdninových příměstských táborů a další nabídky duchovních obnov a vzdělávání v liturgii. To vše, dá-li Pán, v době prázdnin.

 

OTEVŘENÉ BRÁNY 2021 ve farnosti sv. Mořice

PROHLÍDKY KOSTELŮ S PRŮVODCEM OD 1. 5. 2021:

Kostel sv. Mořice i kostel sv. Jana Křtitele jsou přístupné v měsíci květnu:

sobota 10-12 hod. a 13-17 hod., neděle 13-17 hod. Státní svátky mají režim jako v sobotu.

Projekt je realizován za finanční podpory Zlínského kraje a Města Kroměříž. Děkujeme!

5. neděle velikonoční

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Ve čtvrtek po mši svaté a po májové pobožnosti bude adorace za posvěcení kněží a za nová kněžská povolání.

Pátek je první v měsíci. Příležitost ke svaté zpovědi bude v kostele sv. Mořice odpoledne od 15 do 17 hod.

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 3. 5. – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Čtvrtek 6. 5.  památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka, čtvrtek před prvním pátkem je Dnem modliteb za kněžská povolání

Pátek 7. 5. – první pátek v měsíci je Dnem mimořádné úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Sobota 8. 5. – Panny Marie, Prostřednice všech milostí

Za týden je 6. neděle velikonoční. Je to druhá neděle v květnu, kdy slavíme Den matek. Zároveň je tato neděle Dnem modliteb za pronásledované křesťany.

Prožíváme měsíc květen zasvěcený Panně Marii. Informaci o májových pobožnostech máte ve farním zpravodaji. A nepřehlédněte úvodní článek ve zpravodaji. Papež František dal podnět, aby se v měsíci květnu křesťané modlili růženec zvláště za ukončení pandemie. Jde o celosvětovou akci, do které jsou zapojeny mariánské svatyně po celém světě. Na každý den je také stanoven konkrétní modlitební úmysl. Tyto úmysly najdete na letáčku vedle zpravodaje. Jsme zváni, abychom se k této modlitbě přímluvy a naděje adresované Panně Marii připojili. Více informací je na webové stránce www.cirkev.cz.

Pro rodiny jsme na naší farní webové stránce přidali odkaz na mezinárodní projekt v Roce rodiny, který postupně předkládá 10 videí doplněných průvodcem. Přináší povzbuzení, podněty a pomoc rodinám v jejich každodenním životě. Doporučujeme vám podívat se na první video, které už je k dispozici, případně sledovat web Národního centra pro rodinu (www.rodiny.cz).

Děti, které sbírají nedělní kartičky a snaží se jednat jako princezny a rytíři Božího království, dostávají dnes další velkou kartu pro nalepování kartiček.

Během měsíce května a června, po dobu zdravotní dovolené P. Marka Jarosze, jsou kněžím naší farnosti svěřeny do péče farnosti Kvasice, Těšnovice a Zlámanka. Prosíme o shovívavost, když některé kněžské služby v naší farnosti tím budou částečně omezeny.

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Velký dík patří vám všem, kdo jste přispěli do pokladničky u Božího hrobu na podporu křesťanů ve Svaté zemi.

SVÁTKY V TÝDNU

Pátek 23. 4. – svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

Sobota 24. 4. – sv. Jiří, mučedníka, Mezinárodní den skautů a skautek.

Příští neděle – 4. velikonoční, neděle Dobrého pastýře - je dnem modliteb za duchovní povolání. Po celý týden, který je před námi, jsme zváni k intenzivnější modlitbě za růst kněžských a řeholních povolání a povolání k zasvěcenému životu. Chceme o to prosit při mši svaté a pamatujte na tento úmysl i v rodinách a v osobní modlitbě.

Příští neděli bude sbírka na křesťanská media – Televizi Noe a Radio Proglas.

Večery chval on-line

Hudba, modlitba, povzbuzení, svědectví – to je další z pravidelných večerů chval z Kroměříže. Připojte se ve středu 21. 4. od 19 do 20 hod. na facebookové stránce Nadačního fondu Credo. Těšíme se na vás! Další večer chval je plánován na 19. 5. 2021.

Další informace najdete ve farním týdeníku TRIO EXPRES.

Strana 9 z 24