Back to Top

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Dnes prožíváme poslední neděli v církevním roce. Ve farních kostelích se koná před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Od 18. listopadu se může účastnit bohoslužby do 15 osob, od 23. listopadu až 20 osob.

V kostele svatého Mořice slavíme mše svaté v neděli v 7.45 a v 10.15 hod., ve všední dny od pondělí do pátku v 17 hod.

Účastnit se mohou pouze přihlášení a přednost má rodina, na jejíž úmysl je obětována mše svatá. Přihlásit se můžete telefonicky ve farní kanceláři (573 338 952) nebo na formuláři v kostele sv. Mořice.

Ke svatému přijímání mimo mši svatou je možno přistoupit v neděli od 9 do 10 hod., ve všední dny přede mší svatou od 16 hod.

Kostel sv. Mořice je celodenně otevřen pro osobní modlitbu před svatostánkem.

V kostele sv. Jana Křtitele začnou mše svaté až od 1. neděle adventní. Mše svaté v obou klášterních kaplích a v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici jsou slouženy jen pro místí komunitu.

Za týden je 1. neděle adventní. Vstupujme do nového církevního roku. Žehnání adventních věnců bude v neděli na začátku mše svaté a také mezi bohoslužbami, kdy přicházíte individuálně ke svatému přijímání.

V předvečer první neděle adventní se slaví na celém světě „Vigilie za počatý lidský život.“ Prosíme o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu. Spojte se, prosím, v modlitbě i doma v rodinách na tento úmysl.

Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu a almužně za ukončení pandemie po první tři středy v prosinci a o zasvěcení se Dítěti Ježíši doma u jesliček v rodině. Text celého prohlášení i modlitbu najdete na:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201120prohlaseni-biskupu-cech-moravy-a-slezska

33. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

SVĚTOVÝ DEN CHUDÝCH a DEN BIBLE

V čase, kdy trvá nouzový stav a nemůžeme slavit veřejně bohoslužby, využívejme ve farnosti těchto možností:

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ A SVÁTOST SMÍŘENÍ

Kostel sv. Mořice

 • všední dny od pondělí do pátku: 16 – 16.45 hod.
 • neděle: od 7.45 hod., od 10.15 hod. (přibližně půl hodiny)

Nezapomínejme na pozornou lásku k bližním, kteří potřebují pomoci. Hledejme povzbuzení a posilu v četbě Písma svatého a duchovní literatury. Neděli prožívejme svátečně a pokračujme i v pravidelné modlitbě růžence. Prosme za nemocné, za lékaře a zdravotníky a za ukončení pandemie. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.

Najděme si během týdne čas na modlitbu před svatostánkem.

Kostel sv. Mořice je celodenně otevřen.

Na požádání a na základě domluvy kněz navštíví nemocné a ty, pro které je obtížné přijít do kostela, a poslouží jim svátostmi.

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 17. 11. – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice, MEZINÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA a DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

Sobota 21. 11. – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

V Neděli 22. listopadu je Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Je to poslední neděle v církevním roce. Ve farních kostelích se koná před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Kněz vykoná pobožnost soukromě. Připojte se nezávisle na čase při sledování přenosu bohoslužeb v televizi, na internetu nebo v rádiu. Můžete si také vykonat obnovu zasvěcení pobožností v rodinném kruhu. Pomodlete se litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a modlitbu „Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení…“ V Kancionálu jsou tyto modlitby pod číslem 065 a 066.

Kněz slaví mše svaté na úmysly, které byly zapsány (viz Pořad bohoslužeb). Jsou slouženy v Křestní kapli. Prosíme, zavolejte do farní kanceláře (tel: 573 338 952) pro informaci, zda váš úmysl mše svaté, který byl dříve zapsán, bude sloužen podle rozpisu. Můžete požádat o přesunutí na pozdější dobu, abyste se mše svaté mohli zúčastnit.

Slavnost VŠECH SVATÝCH

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

V rámci nouzového stavu přijala Vláda ČR krizová opatření, která znemožňují slavit veřejně bohoslužby.

KOSTEL SV. MOŘICE JE CELODENNĚ OTEVŘEN K SOUKROMÉ MODLITBĚ.

Proto právě v tomto kostele jsou kněží připraveni individuálně posloužit potřebným:

NEDĚLE

 • Od 7.45 hod. možnost individuálně přistoupit ke svatému přijímání.
 • Po 8 hod. (jakmile posloužil těm, kteří přijali Eucharistii) kněz slaví mši svatou v Křestní kapli – na úmysl, který byl zapsán v intenční knize (podle platných omezení bez účasti věřících).
 • Od 10.15 hod. možnost individuálně přistoupit ke svatému přijímání.
 • Pak v  dopoledních hodinách kněz odslouží soukromě mši svatou za farníky.

VŠEDNÍ DNY

 • Od pondělí do pátku v 16 – 16.45 hod. je možno přistoupit ke svátosti smíření a individuálně ke svatému přijímání.
 • V 17 hod. slaví kněz mši svatou v Křestní kapli – na úmysl, který byl zapsán v intenční knize (podle platných omezení bez účasti věřících).

Zadané úmysly je možno přeložit na pozdější dobu, kdy bude možné slavit bohoslužbu s účastí lidu. Informujte se ve farní kanceláři (tel: 573 338 952).

Na požádání a na základě domluvy kněz navštíví nemocné a poslouží jim svátostmi.

Zachovávejme, prosím, nošení roušek a stanovená opatření, která omezují šíření koronaviru.

Modleme se každý den růženec zejména za ukončení pandemie COVID-19. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.

Buďme pozorní a ochotní pomoci lidem v naší blízkosti, zvláště těm, kdo jsou osamoceni.

Rodinám s dětmi doporučujeme využít ke slavení neděle nabídku aplikace Centra pro rodinný život Olomouc „NEDĚLE V RODINĚ.“ (Odkaz najdete i na internetové stránce naší farnosti www.svmoric.net).

Biskupové dali dispenz od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Využívejme rozšířených možností ke sledování mše svaté přenášené rádiem, televizí nebo on-line přenosy. Prožívejme takové chvíle v opravdovém soustředění (vše ostatní odložme) a využívejme duchovní svaté přijímání (viz Kancionál č. 042).

 

32. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Opatření na ochranu před koronavirem byla prodloužena. Nemůžeme se setkávat ve větším počtu, nemůžeme slavit veřejně bohoslužby.

Snažme se vzdělávat ve víře, číst Písmo svaté, katechismus a duchovní literaturu. Slavme neděli v rodině (viz odkaz na této stránce vpravo), abychom zakusili, že rodina je domácí církví. A v duchu křesťanské lásky se snažme právě v této době sloužit bližním (docela prostě: zavolat telefonem, pozdravit, sdílet radost i bolest, pomoci s nákupem, atd.).

Pamatujme na osobní modlitbu, v duchu se spojme s bratry a sestrami při modlitbě růžence, zvláště večer ve 20 hod. Snažme se aspoň hodinu týdně prožít v modlitbě u svatostánku a v čase, kdy je to možné přistoupit ke svatému přijímání. Modleme se za zemřelé a usilujme získat odpustky pro duše v očistci.

KARTIČKY PRO DĚTI

Viz odkaz v záložce vpravo „NEDĚLE V RODINĚ“ a dále „Centrum pro katechezi Olomouc:“ Zamyslete se s dětmi nad textem nedělního evangelia. Kartičky si děti mohou v kostele vyzvednout později.

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 9. 11. – svátek Posvěcení Lateránské baziliky

Úterý 10. 11. – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

Středa 11. 11. – památka sv. Martina Tourského, biskupa, DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

Čtvrtek 12. 11. – památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

Pátek 13. 11. – památka sv. Anežky České, panny

Příští neděle 15. 11. je 33. v liturgickém mezidobí. Připomínáme si SVĚTOVÝ DEN CHUDÝCH a DEN BIBLE.

KOSTEL SV. MOŘICE JE CELODENNĚ OTEVŘEN K SOUKROMÉ MODLITBĚ.

Proto právě v tomto kostele jsou kněží připraveni individuálně posloužit potřebným:

NEDĚLE

 • Od 7.45 hod. možnost individuálně přistoupit ke svatému přijímání.
 • Po 8 hod. (jakmile posloužil těm, kteří přijali Eucharistii) kněz slaví mši svatou v Křestní kapli – na úmysl, který byl zapsán v intenční knize (podle platných omezení bez účasti věřících).
 • Od 10.15 hod. možnost individuálně přistoupit ke svatému přijímání.
 • Pak v dopoledních hodinách kněz odslouží soukromě mši svatou za farníky.

VŠEDNÍ DNY

 • Od pondělí do pátku v 16 – 16.45 hod. je možno přistoupit ke svátosti smíření a individuálně ke svatému přijímání.
 • V 17 hod. slaví kněz mši svatou v Křestní kapli – na úmysl, který byl zapsán v intenční knize (podle platných omezení bez účasti věřících).

Zadané úmysly je možno přeložit na pozdější dobu, kdy bude možné slavit bohoslužbu s účastí lidu. Informujte se ve farní kanceláři (tel: 573 338 952).

Na požádání a na základě domluvy kněz navštíví nemocné a poslouží jim svátostmi.

Zachovávejme, prosím, nošení roušek a stanovená opatření, která omezují šíření koronaviru.

30. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Dnes si v kostele sv. Mořice připomínáme Výročí posvěcení kostela.

V rámci nouzového stavu přijala Vláda ČR nová krizová opatření, která znemožňují slavit veřejně bohoslužby.


V naší farnosti sv. Mořice se ruší všechny mše svaté, adorace i pobožnosti na hřbitově.

Obě klášterní kaple jsou uzavřeny, slouží jen pro místní komunitu.


Přijaté intence budou dle možností kněžími odslouženy soukromě. Informujte se telefonicky ve farní kanceláři (573 338 952). Na vaši žádost je možné intenci odložit na dobu, kdy bude povoleno slavit mši svatou s účastí věřících.

KOSTEL SV. MOŘICE JE CELODENNĚ OTEVŘEN K SOUKROMÉ MODLITBĚ.

Proto právě v tomto kostele budou kněží připraveni individuálně posloužit potřebným.

ZPOVĚĎ A SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ MIMO MŠI SVATOU:

 • Všední dny od pondělí do pátku: 16.00 – 16.45 hod.
 • V neděli: v 7.45 hod. a v 10.15 hod. (tj. v době, kdy začínaly pravidelné dopolední bohoslužby).

Otevřený kostel se snažte maximálně využít k individuální návštěvě a modlitbě u svatostánku. Při vstupu do kostela mějte na tváři roušku, používejte dezinfekční prostředek na ruce, využívejte chrámové lodi a dodržujte rozestupy (odstup 2 metry není přehnaný). Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme.

Za ohleduplné jednání, které je projevem lásky k bližnímu, děkujeme.

Na požádání a na základě domluvy kněz navštíví nemocné a poslouží jim svátostmi.

Biskupové dali dispenz od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Využívejme rozšířených možností ke sledování mše svaté přenášené rádiem, televizí nebo on-line přenosy. Prožívejme takové chvíle v opravdovém soustředění (vše ostatní odložme) a využívejme duchovní svaté přijímání (viz Kancionál č. 042).

Modleme se každý den růženec zejména za ukončení pandemie COVID-19 a za obnovu rodin a kněžská a řeholní povolání. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.

Buďme pozorní a ochotní pomoci lidem v naší blízkosti, zvláště těm, kdo jsou osamoceni.

Rodinám s dětmi doporučujeme využít ke slavení neděle nabídku aplikace Centra pro rodinný život Neděle v rodině: http://nedelevrodine.cz/

Strana 12 z 25