Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES – prázdninové čislo


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

V pondělí (15.7.) je památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.

V úterý (16.7.) památka Panny Marie Karmelské.

Za týden je 16. neděle v liturgickém mezidobí. Koná se sbírka na potřeby farnosti.

Provoz farní kanceláře je o prázdninách omezen z důvodu dovolených.

V sobotu 29. června jsme se na Velehradě rozloučili se zesnulým panem Františkem Mackem. V našem kostele sv. Mořice, kde od roku 1993 působil jako varhaník a ředitel kůru, budeme za něj slavit zádušní mši svatou v pátek 19. července v 17 hod.

V pátek v tomto týdnu (19.7.) proběhne v kostele sv. Jana Křtitele otevřený modlitební večer pořádaný komunitou Emmanuel. Smyslem je otevřít prostor kostela pro lidi, kteří běžně do kostela nechodí. Nabídnout čas ke ztišení, modlitbě či rozhovoru. Je možné pozvat lidi z našeho okolí nebo se jen tak zastavit v Boží přítomnosti. Začátek programu bude v 16 hodin. Konec do 18 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.

Prosím, věnujte pozornost letáčkům v kostele, které připravili sociální pracovníci města Kroměříže. Nesou název NA CESTĚ Z ULICE. Obsahuji rady občanům ve vztahu k lidem bez domova, a také potřebné informace pro ty, kdo se ocitli na ulici.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Děkuji vám, že jste přijali ZMĚNY v POŘADU BOHOSLUŽEB, které nastaly v obou našich farnostech. Není to jednoduchá záležitost, zvláště pro vás, kteří jste léta přicházeli v neděli ráno na mši svatou do kostela sv. Mořice. Děkuji vám za pochopení, tyto změny bylo opravdu nutné udělat. P. Bohumil Kundl z farnosti Panny Marie je stále nemocen. Pamatujme na něj v modlitbě. P. Augustin Jiří Zatloukal OFM, který k nám přišel 1. července 2020, je svými představenými posílán do misií v Jižní Americe. Dnes se s ním loučíme. Na jeho místo přichází P. Jan Svozilek. Je ustanoven kaplanem v naší farnosti sv. Mořice, ale také administrátorem farností Zborovice, Hoštice u Zdounek a Litenčice.

Nový pořad bohoslužeb je znovu uveřejněn ve farním týdeníku. Je to vydání Tria na celé prázdniny, obsahuje řadu informací a také nabídek na duchovní cvičení, pouti, letní tábory a různá setkání.

Ve čtvrtek je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.

Za týden je 15. neděle v liturgickém mezidobí.

Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí jsou zapisovány v sakristii kostela sv. Mořice nebo ve farní kanceláři.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


V sobotu 22. června přijal v katedrále v Olomouci kněžské svěcení Mgr. Josef Kvapilík. Spolu s ním chceme poděkovat za tento vzácný dar dnes při jeho první mši svaté v rodné farnosti. Jste srdečně zváni na primiční mši svatou 23. června v 15.30 hod. v kostele sv. Mořice. Po mši svaté bude primiční oslava pokračovat na farní zahradě.

Minulou neděli jste při sbírce na hmotné zajištění primice věnovali 22 811 Kč. Kéž Pán odmění vaši štědrost! Děkujeme také farníkům z farnosti P. Marie, kteří věnovali 29 445 Kč.

Zítra je slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Poutní mše svatá bude v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Bude obětována za všechny, kdo v minulosti pečovali a kdo nyní pečují o kostel sv. Jana, za dobrodince tohoto kostela a celé naše farní společenství. V kostele sv. Mořice večerní mše svatá nebude.

V sobotu (29. června) je slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ. Na mši svatou z vigilie slavnosti apoštolů Petra a Pavla jste zváni v pátek v 17 hod. do kostela sv. Mořice.

Všechny děti srdečně zveme na DĚTSKÝ DEN na zahradě nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence na Malém Valu. Koná se v pátek 28. června od 14 do 17 hod. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.

Za týden je 13. neděle v mezidobí. V naší diecézi slavíme Výročí posvěcení olomoucké katedrály. Mše svaté v 7.45 hod. a v 10.15 hod. bude slavit novokněz Josef Kvapilík a po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání.

Prosím, pamatujme, že od zátku prázdnin, tedy už v neděli 7 července, bude v kostele sv. Mořice jen jedna mše svatá během dopoledne se začátkem v 10 hod. A tak to bude celé prázdniny.

Další informace a pozvánky najdete v našem farním týdeníku.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


Chci ze srdce poděkovat vám všem, kdo jste se jakýmkoli způsobem zapojili do přípravy a průběhu primiční slavnosti, a také každému z vás za vaše modlitby a oběti za duchovní plody primice pro všechny zúčastněné a celou farnost.

Mši svatou dnes v 7.45 hod. a v 10.15 hod. bude slavit P. Josef Kvapilík a po mši svaté nám udělí novokněžské požehnání.

Dnes večer nebude adorace. Přijměte pozvání na další z koncertů FORFESTU. Začíná ve 20 hod. v kostele sv. Mořice. Bližší informace jsou na plakátě.

SVÁTKY V TÝDNU

Ve středu 3. července je svátek sv. Tomáše, apoštola. Mše svatá bude ráno v 6 hod. v kapli sv. Vincence a večer v 17 hod. v kostele sv. Mořice.

V pátek 5. července je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy. Nebudou mše svaté v kapli sv. Vincence, ani u sv. Mořice. Poutní mši svatou v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici budeme slavit v 10.30 hod.

Bohoslužby o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje v obou farnostech:

(Doporučený svátek – věřícím se doporučuje účast na mši svaté!)

7.30 hod. – kaple sv. Kříže

8 hod. – kostel Panny Marie

10.30 hod. – poutní mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje v PN

18 hod. – kostel Panny Marie

DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE na posvátném Velehradě začínají bohatým celodenním programem ve čtvrtek 4. července a vyvrcholí o NÁRODNÍ POUTI 5. července slavnostní mší svatou v 10.30 hod. na nádvoří před bazilikou. Hlavním celebrantem bude arcibiskup Josef Nuzík, kazatelem Mons. Jude Thaddeus Okolo, arcibiskup a apoštolský nuncius v ČR. Koncelebrovat budou čeští a moravští biskupové. Tato mše svatá bude přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Vltava.

Od této neděle dochází ke změně v pořadu bohoslužeb, a to jak v naší farnosti sv. Mořice, tak také ve farnosti Panny Marie. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku, na vývěsce a na internetové stránce farnosti. Věnujte jim, prosím pozornost. Upozorňuji zvlášť na změnu nedělních bohoslužeb.

Za týden (7. 7.) je 14. neděle v mezidobí. U sv. Mořice bude jen jedna dopolední bohoslužba a to v 10 hod. Při ní se rozloučíme s naším kaplanem Augustinem, který odchází do misií v Jižní Americe. Kdo můžete, přispějte prosím na dárek pro Augustina nebo na chudé v misiích. Dar můžete přinést do farní kanceláře.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na hmotné zajištění primice.

Ve středu 12. června zemřel Ing. Pavel Kadlečík. Rozloučíme se s ním při mši svaté v kostele sv. Mořice v úterý 18. června ve 14.00 hod. Kéž ho Pán přijme do svého nebeského království.

Sestry a bratři, jáhen Josef Kvapilík z farnosti sv. Mořice nás srdečně zve na kněžské svěcení a primiční mši svatou. Kněžské svěcení má přijmout v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 22. června při mši svaté v 9.30 hod. Přijměme toto pozvání, vydejme se do Olomouce, abychom tyto jedinečné okamžiky prožívali s ním. Autobus na svěcení odjíždí v 7.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Ještě jsou volná místa. Přihlaste se ve farní kanceláři.

První mši svatou ve své rodné farnosti bude slavit v neděli 23. června v 15.30 hod. v kostele sv. Mořice. Některá místa v kostele budou rezervována – zvláště pro kněze, řeholní sestry a blízkou rodinu. Bude přítomna Televize NOE, za kostelem bude velkoplošná obrazovka a na farním dvoře budou místa pod stany. Dbejte prosím pokynů pořadatelů.

V kostele se budeme od 14.55 hod. modlit růženec. Průvod s primiciantem, ve kterém budou kněží, asistence, družičky a rodina, vyjde v 15.15 hod. z kostela sv. Jana Křtitele a hlavním vchodem vstoupí do kostela sv. Mořice. Podrobné informace jsou na www.primice.cz.

Po mši svaté jste všichni srdečně zváni na pohoštění na farní zahradu s doprovodným programem. Novokněžské požehnání bude primiciant udělovat po mši svaté především pro ty, kteří přijedou z dálky a nebudou mít další příležitost se s primiciantem setkat. My farníci od svatého Mořice budeme mít příležitost obdržet novokněžské požehnání v neděli 30. června, kdy bude novokněz slavit dopolední mše sv. zde v kostele sv. Mořice.

Prosíme zvláště ženy, aby napekly sladké či slané cukroví a přinesly je na rodinné centrum v sobotu od 16 do 18:30 hod. nebo v neděli hodinu před primicí. Muže, ženy a mládež prosíme, zapojte se do přípravných prací v kostele a na zahradě, a v den primice do různých služeb.

Prosme v tyto dny zvláště za duchovní plody primice, za všechny, kdo jsou zapojeni do přípravy a realizace této slavnosti, a také za příhodné počasí. Provázejme budoucí novokněze svými modlitbami a vyprošujme jim vytrvalost v povolání a hojnost darů Ducha Svatého do jejich nové služby.

Upozorňujeme, že v neděli 23. června nebudou dopoledne mše svaté v kostele sv. Mořice, nebude mše svatá v 10.30 hod. v kostele P. Marie a nebude večerní mše svatá u sv. Jana Křtitele.

 

MŠE SVATÉ V KROMĚŘÍŽI V NEDĚLI 23. 6. 2024

 7:30 hod. - kaple Povýšení sv. Kříže (klášter, Koperníkova)

 8:00 hod. - kostel Panny Marie

 9:15 hod. - kostel Panny Marie

 9:15 hod. - kostel Všech svatých v Hradisku

15:30 hod. - Primiční mše svatá v kostele sv. Mořice

 

Od začátku prázdnin dojde k omezení počtu bohoslužeb. Důvod této změny a nový pořad bohoslužeb je uveden ve farním týdeníku. Tam najdete i další informace a pozvánky na koncerty a různá setkání.