Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 26. 11. 2023, Ježíše Krista Krále, (1. pátek)

Bože, prosíme za naše ministranty a za naše děti, aby vyrůstaly v laskavém domácím prostředí svých rodin a za jejich vedení na cestě ke spáse.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost, sílu a čest. Jemu buď sláva a vláda na věčné věky!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za naše ministranty a za naše děti,

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Miluj Hospodina, svého Boha, celým srdcem!

Mojžíš řekl lidu: "Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. Miluj Hospodina, svého Boha, celým srdcem, celou duší a celou svou silou! Ať tato slova, která ti dnes přikazuji, zůstanou v tvém srdci! Opakuj je svým synům, mluv o nich, když budeš přebývat doma, když budeš na cestách, když budeš ležet i stát. Přivaž je na svou ruku jako znamení a jako ozdobu mezi své oči. Napiš je na veřeje svého domu a na své brány! Až tě přivede Hospodin, tvůj Bůh, do země, kterou přísahou zaslíbil dát tvým otcům Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, do velikých a krásných měst, která jsi nevystavěl, do domů, plných všeho bohatství, které jsi nenaplnil, k vyhloubeným cisternám, které jsi nevysekal, do vinic a olivových sadů, které jsi nevysázel, až budeš jíst do sytosti, chraň se zapomenout na Hospodina, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Hospodina, svého Boha, se budeš bát, jemu sloužit a jen v jeho jménu přísahat!" (Dt 6,4-13)

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 19. 11. 2023, 33. mzd.

Bože, děkujeme za příležitost vzdělávat se, rozmnož v nás touhu po růstu ve víře, věrnosti, vytrvalosti a lásce k Tobě.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás, praví Pán; kdo zůstává ve mně, ten nese mnoho ovoce.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, …, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za příležitost vzdělávat se,

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za mládež

Dobrý Otče, prosíme Tě, vylej svého Svatého Ducha na všechny mladé lidi a dej jim poznat svou lásku, kterou je nekonečně miluješ. Daruj jim nový pohled na tvou dobrotu i Tvůj pohled na ně samotné.

Otče, prosíme Tě, dej, ať se mladí lidé nebojí vykročit na cestu s tebou, ať naslouchají tvému Svatému Duchu a svým životem září a vydávají svědectví mezi svými vrstevníky o Tobě a životě s Tebou. Amen.

 

Žehnací modlitba

Pane, děkuji ti za to, že jsem babička / dědeček těchto mých vnoučat. Děkuji ti, že jsi nám je poslal do rodiny, že se můžeme spolu sdílet a společně hledat tebe.

Prosím, abys jim požehnal ve všem, co budou konat, abys jim požehnal v jejich studiu a práci, abys jim požehnal při výběru jejich životního partnera a povolání a abys je po celý jejich život chránil a vedl po svých cestách. Amen.

S církevním schválením vydala Sekce pro mládež České biskupské konference.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 5. 11. 2023, 31. mzd.

Prosíme o dar obrácení pro všechny, kdo tě dosud nepoznali a kdo k tobě odmítají přijít.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Vyvolil jsem tento dům a posvětil, praví Pán, aby tam bylo mé jméno navěky. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, … radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme o dar obrácení pro všechny, kdo tě

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitby za umírající (2. část)

Bože, přijmi k sobě svého služebníka (služebnici), neboť doufal ve tvé milosrdenství a tvou spásu. Amen.
Bože, vysvoboď svého služebníka ze všeho soužení. Amen.
Bože, vysvoboď svého služebníka, jako jsi zachránil Noema za potopy. Amen.
Bože, vysvoboď svého služebníka, jako jsi vyvedl Abraháma z chaldejského města Uru. Amen.
Bože, vysvoboď svého služebníka, jako jsi vysvobodil Mojžíše z moci faraónovy. Amen.
Bože, vysvoboď svého služebníka, jako jsi zachránil Daniela ze lví jámy. Amen.
Bože, vysvoboď svého služebníka, jako jsi vysvobodil tři mladíky z ohnivé pece a z rukou krutého krále. Amen.
Bože, vysvoboď svého služebníka, jako jsi očistil Zuzanu ze lživého obvinění. Amen.
Bože, vysvoboď svého služebníka, jako jsi zachránil Davida z rukou Goliáše i krále Saula. Amen.
Bože, vysvoboď svého služebníka, jako jsi vysvobodil Petra a Pavla z vězení. Amen.
Bože, vysvoboď svého služebníka, skrze našeho Spasitele Ježíš Krista, který pro nás podstoupil hořkou smrt a získal nám život věčný. Amen.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 12. 11. 2023, 32. mzd.

Bože, prosíme za sebe navzájem, abychom v každodenním životě uměli pravdivě žít ve světě své povolání křesťana.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za sebe navzájem, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitby za umírající (3. část)

Pane Ježíši Kriste, Spasiteli světa, odporoučíme Ti Tvého služebníka (tvou služebnici) N. a prosíme Tě:
přijmi ho (ji) milostivě do radostí svého království, neboť jsi pro něho (pro ni) sestoupil na tuto zemi. Třebaže z lidské slabosti zhřešil(a), nezapřel(a) trojjediného Boha, Stvořitele nebe i země, ale věřil(a) v něj a klaněl(a) se mu.

 

Když umírající zemře, říká se:
Svatí Boží přátelé ať vás doprovodí. Andělé Páně ať vám (ti) vyjdou naproti a přijmou vás (tě) mezi sebe a představí vás (tě) před trůnem Nejvyššího. Kéž vás (tě) přijme Kristus, který vás (tě) zavolal. Kéž vás (tě) andělé k němu dovedou a představí vás (tě) před trůnem nejvyššího. Ať vám (ti) dá Pán věčné odpočinutí a věčné světlo ať vám (ti) svítí. Kéž vás  (tě) andělé k němu dovedou a představí vás (tě) před trůnem Nejvyššího.

Modleme se: Do Tvých rukou, Bože, svěřujeme našeho bratra (naši sestru) N., neboť věříme, že žije, i když zemřela, a prosíme Tě: ať mu (jí) všechno, čím se v lidské slabosti provinil(a), Tvá milosrdná láska odpustí. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 29. 10. 2023, 30. mzd. (1. pátek)

Dobrý a milosrdný Bože, prosíme za ty, kteří zemřeli a dosud nejsou plně spojeni s Tebou. Zbav je vin a překážek, které jim stojí v cestě k Tobě.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím, praví Pán. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Dobrý a milosrdný Bože, prosíme za ty, kteří …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitby za umírající (1. část)

Křesťanská duše, vydej se na cestu z tohoto světa ve jménu Boha, všemohoucího Otce, který tě stvořil, ve jménu Ježíše Krista, Božího Syna, který pro tebe trpěl, ve jménu Ducha Svatého, který byl na tebe vylit, Kéž ještě dnes dojdeš pokoje v příbytku u Boha na svatém Siónu ve společenství se svatou Bohorodičkou Pannou Marií, se svatým Josefem a se všemi anděly a svatými.

 

Odporoučím tě drahý bratře (sestro), všemohoucímu Bohu, odevzdávám tě tomu, který tě stvořil. Vrať se tedy k svému původci, který tě uhnětl z hlíny země.
Kéž ti při odchodu z tohoto života vyjde naproti svatá Panna Maria, andělé a všichni svatí.
Kéž tě osvobodí Kristus, který byl pro tebe ukřižován,
kéž tě osvobodí Kristus, který za tebe dal život.
Kéž tě Ježíš Kristus, Syn Boha živého, uvede do svého ráje. On je pravý pastýř; kéž v tobě pozná svou ovečku. Kéž tě očistí ode všech hříchů a připočte ke svým vyvoleným.
Kéž uvidíš tváří v tvář svého Vykupitele a kéž na věky věků požíváš blaženého patření na Boha. Amen.

Strana 3 z 31