Back to Top

17. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


PRÁZDNINOVÉ ČÍSLO TRIO EXPRES


SVĚTOVÝ DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ

Tento den je výzvou pro větší kontakt mezi generacemi. Papež František zdůrazňuje: “Je důležité, aby se prarodiče setkávali s vnuky a naopak.“ A ti, kdo ten den stráví přiměřené množství času kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo obtížné situaci, mohou při splnění tří základních podmínek získat plnomocné odpustky.

Odpustky mohou získat také staří lidé, nemocní a všichni, kdo z vážných důvodů nemohou opustit své domovy a obětují své modlitby, bolesti a utrpení milosrdnému Bohu, duchovně se zúčastní oslav tohoto světového dne, zejména papežské liturgie přenášené médii.

Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni prarodičů a seniorů

Minulou neděli jste ve sbírce na potřeby farnosti věnovali 16 255 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Svátky v týdnu:

Pondělí 26. 7. – památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

Úterý 27. 7. – památka sv. Gorazda a druhů

Čtvrtek 29. 7. – památka sv. Marty

Sobota 31. 7. – památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

Za týden je 18. neděle v liturgickém mezidobí.

UPOZORNĚNÍ:

Ve středu 28. července bude mše svatá v kostele sv. Mořice mimořádně v 18. hod.

Pěší pouť za umělce

se ukuteční letos již popatnácté, a to právě v tomto týdnu. Putuje se z Olomouce na Velehrad. Jednou ze zastávek na trase je Kroměříž a náš kostel sv. Mořice. Hlavním cílem týdenního putování je „modlitba za umělce, ale i každého člověka, aby otevřel své srdce kráse Božího stvoření.“ Pouť není určena jen hrstce poutníků, ale všem zájemcům, kteří by se chtěli připojit k putování a doprovodnému programu. V našem kostele to bude mše svatá ve středu 28. července v 18 hod. a po mši svaté varhanní koncert Františka Fialy, na který jste také srdečně zváni. Bližší informace jsou na letáčcích v kostele, na vývěsce a na webových stránkách KulturaSlova.cz.

Nedělní kázání z Vlčího doupěte

jsou během prázdnin přerušena. Budou pokračovat ve školním roce. Ale tým Vlčího doupěte připravil pro děti na prázdniny seriál o svatých s názvem „Stop Start se svatými“. Každý týden mohou děti začít povzbuzením ze života svatých. (Viz www.vlcidoupe.cz).

16. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


PRÁZDNINOVÉ ČÍSLO TRIO EXPRES


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Pamatujeme v modlitbě na všechny, které zasáhly ničivé povodně v Německu.

Svátky v týdnu:

Čtvrtek 22. 7. – svátek sv. Marie Magdalény

Pátek 23. 7. – svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

Za týden je 17. neděle v liturgickém mezidobí. Je to neděle v blízkosti svátku sv. Jáchyma a Anny. Na přání papeže Františka se bude v neděli 25. července poprvé slavit Světový den prarodičů a seniorů.

Ten den je výzvou pro větší kontakt mezi generacemi. Papež František zdůrazňuje: “Je důležité, aby se prarodiče setkávali s vnuky a naopak.“ A ti, kdo ten den stráví přiměřené množství času kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo obtížné situaci, mohou při splnění tří základních podmínek získat plnomocné odpustky.

Náš arcibiskup Jan Graubner připravil k této příležitosti videoposelství, ve kterém pozdravuje všechny seniory a prarodiče a představuje jim poselství papeže Františka pro tento den. Video je na internetové stránce arcibiskupství olomouckého (www.ado.cz).

Na této stránce najdete také prohlášení českých a moravských biskupů k říjnovým volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

UPOZORNĚNÍ:

V sobotu 24. července nebude večerní mše svatá v kapli sv. Vincence na Malém Valu. Kdo nemůžete v neděli na mši svatou, využijte mše svaté s nedělní platností v sobotu v 18 hod. v kostele Panny Marie.

13. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 20 340 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

Ve zpravodaji najdete také poděkování, které obdržel otec arcibiskup Jan od papeže Františka za sbírku Svatopetrský haléř.

V sobotu 26. července vysvětil otec arcibiskup 5 novokněží pro naši arcidiecézi. Děkujme Bohu, ale také jak nám připomíná biskup Antonín, vytrvejme v modlitbě za nová kněžská povolání, protože ve druhém ročníku máme jednoho bohoslovce, ve třetím dva, ve čtvrtém nikoho a v pátém jednoho. Výzva našeho Pána: „Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň,“ nám dává naději, ale činí to závislé i na našich vytrvalých prosbách. Pamatujme tedy osobně i ve farnostech při růženci, při mši svaté i při adoracích na tuto velkou věc pro celou naši arcidiecézi.

V úterý je slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ.

Ve středu 30. června bude mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá nebude.

Pátek je první v měsíci. V kapli sv. Vincence bude adorace od ranní mše svaté do 13.30 hod. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat od 15 do 17 hod.

Za týden je14. neděle v liturgickém mezidobí.

Z rozhodnutí arcibiskupa Jana bude sbírka příští neděli 4. července ve všech kostelích olomoucké arcidiecéze určena na pomoc lidem na Jižní Moravě, postiženým přírodní katastrofou.

Přijměte pozvání na Benefiční koncert Pěveckého sboru Moravan, jehož výtěžek bude převeden na charitní účet pro přírodní katastrofou postižené občany obcí na břeclavsku. Koncert se uskuteční ve čtvrtek 1. července v 19 hod. v našem kostele svatého Mořice.

Milosrdné sestry sv. Vincence zvou všechny děti na Dětský den. Uskuteční se na zahradě nemocnice na Malém Valu v úterý 29. června od 14 do 17 hod. Děti se mohou těšit na soutěže, jízdu sanitkou, skákací hrad i občerstvení. Soutěžíme i v dešti. Vyhrává každý a vstup je ZDARMA!

Další informace jsou ve farním zpravodaji.

15. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


PRÁZDNINOVÉ ČÍSLO TRIO EXPRES


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Minulou neděli byla sbírka na pomoc lidem na Jižní Moravě, postiženým přírodní katastrofou. Ve sbírce a formou darů jste věnovali 158 700 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“ Výtěžek sbírky z farností naší arcidiecéze bude předán Charitě Brno, která zajistí, aby se dary dostaly k těm, kteří to potřebují. Arcibiskupství olomoucké také pomůže s opravou střechy na kostele v Moravské Nové Vsi.

Během prázdnin je v kostele sv. Mořice mše svatá také ve středu v 17 hod. V kostele sv. Jana Křtitele je mše svatá jen v neděli v 18 hod. V kapli sv. Vincence jsou mše svaté v pondělí a v pátek ráno v 6 hod., v sobotu v 18 hod.

Za týden je 16. neděle v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

V neděli 25. července se uskuteční na přání papeže Františka poprvé Světový den prarodičů a seniorů.

12. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 21. 6. památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Čtvrtek 24. 6. – slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Ve středu 23. června, v předvečer slavnosti NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE, slavíme poutní mši svatou kostele sv. Jana Křtitele 18 hod. Bude obětována za všechny, kdo v minulosti pečovali a kdo nyní pečují o kostel sv. Jana, za dobrodince tohoto kostela a celé naše farní společenství.

Za týden je 13. neděle v liturgickém mezidobí.

Prosíme děti, které se při nedělních bohoslužbách během školního roku zapojily do sbírání kartiček, aby po mši svaté přinesli kartičky k oltáři nebo do sakristie. Čeká vás odměna.

Přihlášky do výuky náboženství

Milí rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.

Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství. Dětem, které navštěvují státní školy, a také studentům gymnázia a dalších středních škol rovněž nabízíme výuku náboženství. Přihlášky do náboženství pro příští školní rok jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Prosíme, vyplňte je a odevzdejte do konce měsíce června.

Pouť dětí na začátku prázdnin na Svatém Hostýně se koná v sobotu 26. června. Mše svaté za děti a mládež budou slouženy v 9 hod. a 10.15 hod.

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ

Arcibiskup Jan Graubner udělí v sobotu 26. 6. 2021 v 9.30 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci kněžské svěcení pěti jáhnům. Mši svatou lze sledovat on-line. Odkaz je na: www.katedralaolomouc.cz. Pamatujme v modlitbě na nové jáhny a kandidáty kněžství.

Domácí hospic Antonínek

Charita Uherské Hradiště ve spolupráci s Charitou Kroměříž hledají motivované všeobecné zdravotní sestry - aktivní řidičky - pro službu domácí hospicové péče.

Nabízíme spolupráci na dohodu i pracovní úvazek, místem výkonu práce je město Kroměříž.

Více informací podá vedoucí služby Radek Nohál, telefon: 731 680 347,

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Strana 1 z 17