Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 31. 12. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 31. 12. 2023, Svátek Svaté Rodiny

Prosíme za manželské páry, které touží po dítěti, aby vytrvali na cestě modlitby a důvěry v Boží vedení a v Jeho lásku v každé životní situaci.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Posiluj nás, Bože, ať v každodenním životě následujeme příklad svaté Rodiny a svůj pozemský domov naplňujeme společenstvím lásky, …

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za manželské páry, které …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Svatý Josefe, při nás stůj, dům tento i nás opatruj.

Sešli z nebe požehnání, ať nás všeho zlého chrání.

Ať se láska, svornost množí, bychom žili v bázni Boží.

Ve ctnostech vždy prospívali a do nebe se dostali.

Tak dnes k tobě voláme, a tvou lásku žádáme.

Přijmi klíče našeho domu odvrať od nás vždy pohromu.

Budiž strážcem všeho statku, nedej místa nedostatku.

Uč nás Boha milovat, hříchu se vždy varovat,

ať jsme živi zde na světě, jako tys žil v Nazaretě

s Marií a Ježíšem na věky věků.  Amen.

https://www.poutnik-jan.cz/lidova-zboznost--c/modlitba-k-svatemu-josefovi-ochranci-rodin/

 

Modlitba ke Svaté rodině

… Přijmi milostivě pod svou ochranu i naši rodinu, která se Ti nyní s důvěrou obětuje a zasvěcuje. Chraň ji a posiluj ji neustále v bázni vůči Tobě. Zachovávej v ní obětavou lásku a domácí mír, aby se takto vždy více podobala svatému vzoru nazaretské Rodiny...

https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=modlitba-ke-svate-rodine&cisloclanku=2013120191