Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 14. 7. 2024, 15. mzd.

Bože, děkujeme za čas dovolených a odpočinku, daruj nám milost, abychom jej prožívali ve spojení s Tebou a ke Tvé cti a chvále.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Otec našeho Pána Ježíše Krista ať osvítí naše srdce, abychom pochopili, jaká je naděje těch, které on povolal. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za čas dovolených a odpočinku, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Hospodin je můj pastýř

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám,

dává mi prodlévat na svěžích pastvinách,
vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout.

Občerstvuje mou duši,
vede mě po správných cestách
pro svoje jméno.

I kdybych šel temnotou rokle,
nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou.

Tvůj kyj a tvá hůl,
ty jsou má útěcha.

Prostíráš pro mě stůl
před zraky mých nepřátel,
hlavu mi mažeš olejem,
má číše přetéká.

Štěstí a přízeň mě provázejí
po všechny dny mého života,

přebývat smím v Hospodinově domě
na dlouhé, předlouhé časy.

(Důvěra v Boha – žalm 23)

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 7. 7. 2024, 14. mzd.

Bože, děkujeme za dar našich dětí, rodičů, učitelů a vychovatelů. Svou milostí a ochranou je doprovázej o prázdninách, na táborech a dovolených.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Slyšte slovo, které od Boha přišlo, slovo, které krmí lidské duše, slovo, které sílí srdce i rozum, slovo, které vede k poznání Boha.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za dar našich dětí, rodičů, učitelů,...

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Část textu eucharistické modlitby

Nebeský Otče, ty nás všechny máš rád. Shromáždi nás kolem svého stolu a dej nám, ať jsme jedna rodina, naplněná radostí Ducha svatého.

Prosíme tě za ty, které máme rádi: za rodiče, sourozence, celou naši rodinu. Také tě prosíme za učitele a vychovatele, za kamarády a přátele (zvláště za …), za nemocné a trpící (zvláště za ….), za nás zde přítomné, za velkou rodinu křesťanů a za všechny lidi na celém světě. Prosíme tě, Bože, přijmi do nebeské radosti naše zemřelé ( ….). Otče, tvá láska k nám je nesmírná.

Proto tě skrze tvého Syna, Ježíše Krista, z celého srdce chválíme a oslavujeme.

Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.

https://www.liturgie.cz/temata/mse-svata/eucharisticka-modlitba/texty-eucharistickych-modliteb/a/1-eucharisticka-modlitba-pro-mse-s-detmi

 

Nejsvětější Panno, pomáhej všem manželům, aby vnímali velikost svého poslání. Ať otcové a matky s pohledem upřeným na nazaretskou Rodinu touží po dětech a snaží se je přijímat s velkou úctou k jejich vlastním osobnostem. Nezištná láska ke každé lidské bytosti ať je hybnou silou při budování civilizace, která je hodna tohoto označení.

Jan Pavel II.: Anděl Páně (31. července 1994)

https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/modlitba-za-rodice-jan-pavel-ii

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 23. 6. 2024, 12. mzd.

Bože, děkujeme za dar kněží: P. Michala Pořízka, P. Jiřího Obruču, P. Petra Součka, P. Martina Váňu, a P. Josefa Kvapilíka, které jsi povolal z naší farnosti. Prosíme, obdaruj je svým požehnáním.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Svatý Bože, dej, ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě; vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o nás jako Otec a nikdy nás nepřestáváš vést.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za dar kněží: P. Michala …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Bože, chválíme tebe,
Pane, moc tvou velebíme,
kterou zná zem i nebe,
všem tvým skutkům se divíme;
když se vše v světě mění,
ty sám jsi bez proměny.

Vše, co jen chválit může,
cherubové, serafové,
chválí tě, velký Bože,
nebe, země zástupové,
ode všech jsi nazýván:
Svatý, Svatý, Svatý Pán.

Svatý Pán Bůh Sabaoth,
Svatý, jenž řídí národy,
jenž pomáhá z běd a psot.
Nebe, zem, povětří, vody
plné jsou cti, chvály tvé,
neb vše tvoje dílo je.

Pane, smiluj, smiluj se,
buď s námi tvé požehnání;
oč prosíme, staniž se
podle našeho doufání.
Kdo v tě doufá samého,
neopustíš žádného. (Kancionál 982)

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 30. 6. 2024, 13. mzd.

Bože, děkujeme za dar rodin, ze kterých vzešli kněží a povolání k zasvěcenému životu. Dej mladým lidem odvahu k založení rodin, k životu v manželství a žehnej jim.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Náš spasitel Kristus Ježíš zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v evangeliu. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za dar rodin, ze kterých …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Ó, Srdce Ježíšovo

Ó, otevřené Srdce Ježíšovo, zraněné tak čistou láskou, ve tvých ranách chci skrýt svá zranění a nedostatek lásky.

Ó, planoucí Srdce Ježíšovo, strávené tak velikou touhou, ve tvém plameni chci čerpat planoucí lásku a nechat se uzdravit od pálivého uštknutí hada.

Ó, něžné Srdce Ježíšovo, které se nechalo otevřít, do tvé jemnosti chci položit svá trápení a odpočinout si v pravdě.

Ó, zářivé Srdce Ježíšovo, slávo nové jitřenky, ve tvém světle se chci uzdravit ze slepoty a patřit na Boží tvář.

Ó, milosrdné Srdce Ježíšovo, ty mě miluješ až na smrt, v kalichu tvé náruče chci okoušet tvoji moudrost a blaženost všech svatých.

https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/o-srdce-jezisovo

 

Za dobrou volbu manžela (manželky)

Bože, nebeský Otče, ty víš, že se snažím najít své místo v životě. Jestliže mě voláš do manželství, prosím tě: osvěť mě, abych rozvážně usuzoval a správně rozhodoval. Ať nehledím na krásu, na bohatství nebo na jiné hmotné výhody. Ať raději přihlížím k zdraví duše i těla, ale především ať hledám oddanost Bohu a ušlechtilost srdce. Nedopusť, aby v mém budoucím manželství byla ohrožena moje víra a spása mých dětí. Bože, žehnej nám dvěma, i když se snad ještě neznáme. Přeješ-li si, abychom jednou byli svoji, veď nás už nyní po svých cestách. (Kancionál 050)

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 16. 6. 2024, 11. mzd.

Bože, děkujeme Ti, že voláš ke kněžství našeho jáhna Josefa Kvapilíka, a vyprošujeme pro jeho budoucí kněžskou službu štědré obdarování milostí a požehnáním.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, tys má pomoc, nezavrhuj mě, neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme Ti, že voláš ke kněžství…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

MODLITBA SVATÉHO OTCE BENEDIKTA XVI. ZA POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ A K ZASVĚCENÉMU ŽIVOTU

Otče, dej, ať mezi křesťany povstanou četná a svatá kněžská povolání, která by udržovala živou víru a střežila převzácnou památku tvého Syna prostřednictvím kázání slova a udílením svátostí, jimiž, Otče, ustavičně obnovuješ své věřící.

Daruj nám svaté služebníky tvého oltáře, kteří budou pozornými a zapálenými strážci Eucharistie, která je svátostí Kristova největšího daru pro vykoupení světa.

Povolej služebníky tvého milosrdenství, kteří by prostřednictvím svátosti smíření rozdávali lidem radost z tvého odpuštění.

Dej, Otče, ať církev s radostí přijímá četné inspirace Ducha tvého Syna a ať v učenlivosti vůči jeho ponaučením pečuje o povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu.

Pomáhej biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným osobám i všem pokřtěným křesťanům, aby věrně naplňovali své poslání ve službě evangeliu.

O to prosíme skrze Krista našeho Pána. Amen.

Maria, Královno apoštolů, oroduj za nás!