Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 3. 3. 2024

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 3. 3. 2024, 3. postní

Děkujeme ti, Bože, za dar života a za krásu stvoření a prosíme tě, dopřej nám dobré počasí a hojnou úrodu, chraň nás od přírodních katastrof a každého jiného zla.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Stále upírám oči na Hospodina, vždyť on mé nohy vysvobodí z léčky. Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, vždyť já jsem tak sám a tak ubohý! ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Děkujeme ti, Bože, za dar života a za krásu …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Pane, otevři nám poklady své lásky!

Dej nám prožít tento den radostně, klidně a bez úhony, abychom Tě mohli večer chválit s radostí a čistým srdcem.

Osvěcuj nás dnes svým světlem a žehnej práci našich rukou.

Dej nám svou věčnou moudrost, ať je dnes s námi a projevuje se v našem jednání.

Uděl nám, abychom dnes nikoho nezarmoutili, naopak, ať potěšíme všechny, s nimiž se setkáme.

K naší spáse a radosti nám dáváš nový den jako znamení své lásky, obnovuj nás každý den ke své slávě.

Učiň, Pane, ať dnes poznáme Tvé milosrdenství a radost z Tebe je naše síla.

Ochraňuj naše myšlenky, řeči a skutky, abychom se Ti dnes mohli líbit.

Slunce spravedlnosti, Tobě ať je zasvěcen náš den, neboť jsi nás na křtu osvítil.

Každou hodinu tohoto dne Ti budeme dobrořečit a ve všem chválit Tvé jméno.

Tvá matka Maria ochotně uchovávala Tvá slova ve svém srdci, veď dnes naše kroky podle svých slov.

Breviář – prosby, RCH