Back to Top

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 17. 1. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 17. 1. 2021, 2. mzd.

Bože, veď nás i všechny křesťany k pravému pokání, ať se celým svým životem obrátíme k tobě.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech; je nade všemi, proniká všecky a je ve všech.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, veď nás i všechny křesťany k pravému …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za jednotu křesťanů

Pane Ježíši, v předvečer své smrti jsi za nás prosil, aby všichni tvoji učedníci byli jedno, jako ty ve svém Otci a tvůj Otec v tobě.

Dej nám, abychom bolestně pociťovali svou nesjednocenost jako nevěru.

Dej nám, abychom poctivě uznali a statečně odvrhli svou lhostejnost, nedůvěru a vzájemné nepřátelství.

Dopřej nám, abychom se všichni bez výjimky sešli v tobě, aby nejen z našich úst, ale také z našich srdcí neustále stoupala tvá modlitba za jednotu křesťanů. Za takovou jednotu, jak ty ji chceš, a těmi prostředky, jak ty je chceš.

Dej, abychom v tobě, který jsi dokonalá láska, našli cestu, jež vede k jednotě v tvé lásce a v tvé pravdě. Amen.

 

Modlitba k Panně Marii

Nejsvětější Panno a Matko Maria, přijal jsem tvého milovaného Syna; tys ho počala ve svém neposkvrněném lůně, tys ho porodila, živila a radostně objímala ve svém náručí.

Prosím tě tedy, milá Matko, vypros mi odpuštění všech mých hříchů i hojnou milost, abych tvému Synu od nynějška věrněji sloužil, a také vytrvalost až dokonce, abych ho mohl s tebou chválit po všechny věku věků. Amen.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 10. 1. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 10. 1. 2021, neděle: Svátek Křtu Páně

Prosíme za dobré křesťanské rodiny, dar dětí a za nová kněžská a řeholní povolání.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Když byl Pán Ježíš pokřtěn, otevřelo se nebe, objevil se nad ním Duch svatý jako holubice a ozval se hlas Otce: "To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil."

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za dobré křesťanské rodiny, dar dětí …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba: Víra a důvěra v Ježíše

Pane Ježíši Kriste,

Ty podle těla pocházíš z rodu Davidova,
podle vůle a z moci Boží jsi Božím Synem,
narodil ses opravdu z Panny
a byls pokřtěn, abys vyplnil veškerou spravedlnost.
Tys byl za nás za Poncia Piláta a tetrarchy Heroda
opravdu ukřižován a třetího dne jsi vstal z mrtvých.
Ty vztyčuješ svatým i svým věrným mezi Židy a pohany v jednom těle své církve své znamení.
V milosti a moci těchto tajemství
buďte pevní ve víře, jak byste tělem i duší
byli přibiti ke kříži Ježíše Krista.
Skrze Kristovu krev vytrvejte v lásce.

Spasiteli světa, který žiješ a kraluješ na věky věků! Amen.

Podle listu Ignáce Antiochijského do Smyrny (Modlitební knížka)

 

Ježíši žijící v Marii, přijď a žij ve svých služebnících duchem své svatosti, plností své moci, dokonalostí svých cest, pravdou svých ctností, sdílením svých tajemství. Podrob si veškeré nepřátelské mocnosti mocí svého Ducha ke slávě svého Otce. Amen.

(Modlitby doporučované sv. Ludvíkem M. Grignionem z Montfortu)

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 27. 12. 2020

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 27. 12. 2020, Svátek Svaté Rodiny

Prosíme za rodiny, aby v nich i přes rozdílné názory vládl pokoj, a také o milost jednoty v Kristově lásce.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Posiluj nás, Bože, ať v každodenním životě následujeme příklad svaté Rodiny a svůj pozemský domov naplňujeme společenstvím lásky, abychom v nebeském domově dosáhli věčné odměny a radosti.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za rodiny, aby v nich i přes rozdílné …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitby z liturgie Svátku Svaté Rodiny

Pastýři spěchali a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích.

Aleluja. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v minulosti k našim předkům skrze proroky. V této poslední době však promluvil k nám skrze svého Syna. Aleluja.

Oslavujte Hospodina, vzývejte jeho jméno, - hlásejte mezi národy jeho díla. - Zpívejte mu, hrejte mu, - vypravujte o všech jeho divech! *

Honoste se jeho svatým jménem, - ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina! - Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, - hledejte stále jeho tvář! *

Pamatujte na divy, které učinil, - na jeho zázraky a rozsudky jeho úst, - potomstvo Abraháma, jeho služebníka, - synové Jakuba, jeho vyvoleného! *

Pamatuje věčně na svoji smlouvu, - na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení, - na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem, - na svou přísahu Izákovi. *

Prosíme tě, dobrotivý Otče, ať se v nás tento svátostný pokrm stane zdrojem síly, abychom žili podle příkladu svaté Rodiny a po všech pozemských strastech navěky se radovali v jejím společenství.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 3. 1. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 3. 1. 2021, 2. neděle po Narození Páně, (1. pátek)

Prosíme za naše děti, aby slyšely hlas, který je zve ke službě Pánu a aby našly odvahu ke službě ve farnosti a Církvi.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. …
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. (Jan, 1)

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za naše děti, aby slyšely hlas, který je…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Děkovná modlitba sv. Tomáše Akvinského po mši svaté

Děkuji ti, svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože, žes mě hříšníka, svého nehodného služebníka, ne podle mých zásluh, ale veden jedině svým milosrdenstvím nasytil drahocenným tělem a krví svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista.

Prosím tě, ať toto svaté přijímání není důvodem k mému potrestání, ale spásonosným prostředkem k dosažení tvého slitování; ať upevní mou víru a posilní dobrou vůli; ať ze mne vymýtí neřesti a vzdálí ode mne hříšnou žádostivost; ať ve mně rozmnoží lásku a trpělivost, pokoru a poslušnost, a všechny ostatní ctnosti; ať je mi pevnou ochranou před úklady všech viditelných i neviditelných nepřátel; ať ve mně dokonale utiší neklid těla i duše; ať mě pevně přimkne k tobě, jedinému a pravému Bohu, abych v tobě šťastně dosáhl svého cíle.

Prosím tě, Bože, přiveď mě hříšníka k té velkolepé hostině v nebi, kde ty se svým Synem a Duchem svatým jsi pro své svaté pravým světlem, úplným nasycením, stálou radostí, dokonalou blažeností a vrcholným štěstím. Amen.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 20. 12. 2020

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 20. 12. 2020, 4. adventní

Bože, ať ani v nebezpečí ohrožení nákazou nepřestáváme projevovat a vyznávat vděčnost za Tvoji ochranu a neztrácíme důvěru v Tebe.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Zazářil nám posvěcený den, pojďte, národy, a klaňte se Pánu, neboť dnes sestoupilo na zemi velké světlo.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, ať ani v nebezpečí ohrožení nákazou …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Antifony a modlitby z liturgie adventní doby:

Bože, tvé věčné Slovo se při andělově zvěstování stalo v lůně neposkvrněné Panny člověkem, a ona ho s pokorou přijala, stala se jeho příbytkem a byla naplněna světlem Ducha svatého; pomáhej nám, abychom i my pokorně přijímali a plnili tvou vůli. Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Bože, ty nám dáváš poznat, že tvůj jednorozený Syn přišel na tento svět a stal se jedním z nás; vyslyš naše prosby a dej, ať se naše radost ze spojení s ním dovrší, až přijde ve své slávě. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ...

Zdvihněte, brány, své klenby, zvyšte se, prastaré vchody, ať vejde král slávy!

Milosrdný Bože, tys nás neopustil, ani když jsme zhřešili, nenechals nás napospas smrti, ale poslals k naší spáse svého jediného Syna; shlédni na nás, a když s vírou a zbožností vyznáváme, že se stal člověkem, dej, ať žijeme ve stálém spojení s ním. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ...

Hle, přišla plnost času: Bůh poslal na svět svého Syna.

Prosíme tě, Pane Ježíši, pospěš a neprodlévej, ať tvůj příchod posilní a povzbudí všechny, kdo plně důvěřují v tvou lásku. Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě ...

Strana 11 z 25