Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 24. 1. 2021, 3. mzd.

Otevři, Pane, naše srdce, abychom ochotně naslouchali slovům Tvého Syna.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Tvé slovo mocí Ducha proměňuje lidská srdce, Pane: Smiluj se nad námi.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Otevři, Pane, naše srdce, abychom ochotně …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Otevřme svá srdce Božímu působení v Písmu svatém, ať objevíme smysl svého života ve světle Slova, které se stalo tělem.

 

Požehnání výtisků Písma svatého

Bože, ty voláš lidi ze tmy k svému podivuhodnému světlu. Děkujeme ti, že nás nenecháváš hladovět, ale sytíš nás pokrmem svého slova, a že nám, skrze tyto posvátné texty, stále připomínáš své podivuhodné výroky a činy.

Prosíme tě: požehnej tato vydání Bible a žehnej nám, kteří jsme je dnes přinesli, a všem, kdo otvírají a čtou knihy Písma svatého. Nauč nás pozorně naslouchat hlasu tvého Syna a svědomitě uskutečňovat vnuknutí Ducha Svatého, abychom nejen naslouchali, ale také jednali.

Ukazuj nám správnou cestu, veď nás, ať po ní věrně kráčíme, následujeme Krista a dojdeme do života věčného. Skrze Krista, našeho Pána.

Čtěme, hlásejme a žijme Boží slovo s radostí.

(z liturgie Neděle Božího slova)