Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 10. 1. 2021, neděle: Svátek Křtu Páně

Prosíme za dobré křesťanské rodiny, dar dětí a za nová kněžská a řeholní povolání.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Když byl Pán Ježíš pokřtěn, otevřelo se nebe, objevil se nad ním Duch svatý jako holubice a ozval se hlas Otce: "To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil."

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za dobré křesťanské rodiny, dar dětí …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba: Víra a důvěra v Ježíše

Pane Ježíši Kriste,

Ty podle těla pocházíš z rodu Davidova,
podle vůle a z moci Boží jsi Božím Synem,
narodil ses opravdu z Panny
a byls pokřtěn, abys vyplnil veškerou spravedlnost.
Tys byl za nás za Poncia Piláta a tetrarchy Heroda
opravdu ukřižován a třetího dne jsi vstal z mrtvých.
Ty vztyčuješ svatým i svým věrným mezi Židy a pohany v jednom těle své církve své znamení.
V milosti a moci těchto tajemství
buďte pevní ve víře, jak byste tělem i duší
byli přibiti ke kříži Ježíše Krista.
Skrze Kristovu krev vytrvejte v lásce.

Spasiteli světa, který žiješ a kraluješ na věky věků! Amen.

Podle listu Ignáce Antiochijského do Smyrny (Modlitební knížka)

 

Ježíši žijící v Marii, přijď a žij ve svých služebnících duchem své svatosti, plností své moci, dokonalostí svých cest, pravdou svých ctností, sdílením svých tajemství. Podrob si veškeré nepřátelské mocnosti mocí svého Ducha ke slávě svého Otce. Amen.

(Modlitby doporučované sv. Ludvíkem M. Grignionem z Montfortu)