Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 3. 12. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 3. 12. 2023, 1. adventní

Bože provázej nás adventní dobou svým požehnáním, abychom nabízené milosti přijali a žili ke Tvé chvále.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

K tobě pozvedám svou duši, Hospodine, můj Bože, v tebe důvěřuji, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou nejásají moji nepřátelé.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, … radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože provázej nás adventní dobou

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Hymnus, breviář, ranní chvály

Blíží se k nám doba smilování,
od jordánských břehů zní volání:
„Čiňte, lidé, z hříchů svých pokání.“

Je to mocný hlas Křtitele Jana,
jemuž Bohem ta úloha dána,
aby předchůdcem byl Krista Pána.

Volá: „Cesty křivé urovnejte,
údolí vyplňte, hory snižte,
obraťte se, mějte srdce čisté.

Neboť za mnou Kristus má přijíti,
jemuž nemohu já roven býti,
ten vás bude Duchem Svatým křtíti.“

Přijď již, milý Kriste, a buď s námi,
proměň srdce naše ve své chrámy,
přijď, Pane náš, smiluj se nad námi.