Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 7. 1. 2024

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 7. 1. 2024, Svátek Křtu Páně

Bože, prosíme za naše farní společenství, abychom uchovávali v srdci vánoční poselství Ježíše, narozeného pro naši spásu a žili v této radosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Když byl Pán Ježíš pokřtěn, otevřelo se nebe, objevil se nad ním Duch svatý jako holubice a ozval se hlas Otce: "To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil."

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za naše farní společenství, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Vzývej Ducha Svatého! Modli se, jak jsi schopný, jak ti Pán dá, anebo se modli takto:

„Bože náš, Otče světla, tys poslal do světa své slovo, moudrost vycházející z tvých úst, moudrost, která se zmocnila vlády nade všemi národy země (Sir 24, 6-8). Tys chtěl, aby si učinila příbytek v Izraeli a aby skrze Mojžíše, Proroky a Žalmy (Lk 24, 44) zjevila tvou vůli a mluvila k tvému lidu o Mesiáši Ježíši. Konečně jsi chtěl, aby se u tebe přebývající věčné Slovo, sám Tvůj Syn, stalo tělem a přebývalo mezi námi (Jan 1, 1-14), aby se tvůj Syn narodil z Marie a byl počat z Ducha Svatého (Lk, 1,35).

Sešli mi nyní Ducha Svatého, aby mi dal srdce schopné naslouchání (1Král 3,5n.), aby mi umožnil setkat se s ním v Písmu svatém a aby i ve mně dal vzniknout slovu. Ať tvůj Duch odejme závoj z mých očí (2Kor 3,12-16), ať mě uvede do celé pravdy (Jan 16,13), ať mi dá porozumění a vytrvalost.

O to tě prosím skrze Krista, našeho Pána, požehnaného na věky věků. Amen!

(Enzo Bianchi: Modlit se Boží slovo, str. 87)