Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 19. 12. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 19. 12. 2021, 4. adventní

Bože, děkujeme za tvé dary a dobrodiní, rozmnožuj a posiluj v nás vděčnost a dej, aby naše víra byla zralá a plodná ve skutcích lásky.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Pane, Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za tvé dary a dobrodiní,

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

 

Svatý František z Assisi: Almužna

Všichni bratři ať se radují, když se stýkají s obyčejnými lidmi, kterými ostatní pohrdají. S chudými a slabými, s nemocnými, malomocnými i s žebráky na cestách. Bude-li třeba, ať jdou po almužně a ať se nestydí, ale spíše ať si vzpomenou, že náš Pán Ježíš Kristus, Syn živého Boha všemohoucího, nastavil svou tvář, tvrdou jako křemen a neostýchal se stát pro nás chudým, přijmout nezajištěný život, který žil z almužny sám, i blahoslavená Panna a rovněž i jeho učedníci. A kdyby je lidé uráželi a nechtěli jim dát almužny, ať za to děkuji Bohu, neboť za ty urážky se jim dostane velké pocty před soudem našeho Pána Ježíše Krista. Vězte, že urážky nebudou připočteny těm, kteří je snesou, ale těm, kdo se jich dopustí. Almužna je dědictvím a spravedlivým podílem, který patří chudým a který nám získal náš Pán Ježíš Kristus. Bratři, kteří si berou na starost sbírání almužny, dostanou za to velkou odměnu. Také dárcům dávají příležitost, aby si získali zásluhy, neboť všechno, co lidé na tomto světě zanechají, zanikne. Avšak za lásku a za almužnu, které udělili, dostanou odměnu od Pána.    Audio: https://www.proglas.cz/ program/detail-poradu/2005-02-25-05-27-00/?play=1