Back to Top

4. neděle adventní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti a za vaše dary na opravu varhan v Křestní kapli.

Děkujeme těm, kteří v sobotu pomáhali se strojením stromečků, vánoční výzdobou a stavbou betléma. Výzdobu dokončíme v tomto týdnu. Přijďte pomoci. Přihlaste se u Víta Pořízka.

Moc prosíme, zapište se ještě na službu u jesliček. Rozpis hodin je v kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu. Nejde jen o hlídání kostela, ale o službu i svědectví pro ty, kdo přicházejí o Vánocích do našich kostelů. A využijme vánoční čas, který je před námi, a přicházejme během dne k jesličkám a ke svatostánku na chvíli ztišení a osobní modlitby.

Díky skautům zazáří dnes v našem kostele BETLÉMSKÉ SVĚTLO. Slavnostní předání Betlémského světla bude při mši svaté v 10.15 hod. V následující dny bude hořet v našich kostelích a kaplích a můžete si je přenést domů.

Využijte příležitosti k předvánoční svaté zpovědi. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat od pondělí do čtvrtku, a to odpoledne od 15 do 17 hod.

Příští neděli 26. prosince slavíme svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Při dopoledních bohoslužbách srdečně zveme všechny manžele k obnově manželských slibů.

Charita Kroměříž prosí všechny vedoucí kolednických skupinek, aby potvrdili svou účast na Tříkrálové sbírce 2022. Také uvítá další dobrovolníky, kteří by se rádi do koledování zapojili. Kontakty: Charita Kroměříž, Ztracená ulice 63, tel.: 737 630 670, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Prosíme, nahlaste nám nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.

Další informace najdete ve farním zpravodaji, který je téměř na celou dobu vánoční a obsahuje podrobný pořad bohoslužeb. Ve VÁNOČNÍM LISTU jsou uvedeny časy bohoslužeb o hlavních svátečních dnech ve všech kostelích v Kroměříži.

3. neděle adventní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Ve svých modlitbách s vděčností pamatujme na papeže Františka, a to zvláště v pondělí 13. 12., kdy si připomíná výročí kněžského svěcení, a v pátek 17. 12., kdy slaví své narozeniny.

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 13. 12. – památka sv. Lucie, panny a mučednice

Úterý 14. 12. – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Příští neděle je 4. adventní. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Poslouží z části na, dofinancování generální opravy varhan v Křestní kapli. Děkujeme za každý váš dar!

Děkujeme mužům, kteří přinesli a usadili do našeho kostela vánoční stromky. A prosíme dospělé, mládež i děti, přijďte pomoci se strojením stromečků, vánoční výzdobou a stavbou betléma v sobotu 18. prosince od 8.30 hod.

Od příští neděle budeme mít díky skautům BETLÉMSKÉ SVĚTLO. Bude hořet v našich kostelech a kaplích a můžete si je přenést domů. Slavnostní předání Betlémského světla bude při mši svaté v kostele sv. Mořice v 10.15 hod. Betlémské světlo přivezou vlčata a světlušky, skauti a skautky, roveři a rangers ze 7. oddílu sv. Dominika Savia a 14. oddílu sv. Františka z Assisi ze skautského střediska Mirka Svobody.

Příležitost ke svátosti smíření před vánočními svátky bude zvláště ve čtvrtém adventním týdnu. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat od 20. 12. do 23. 12. vždy od 15 do 17 hod.

Prosíme, nahlaste nám nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.

Také prosíme, přihlaste se na službu je Jesliček v kostele sv. Mořice nebo sv. Jana Křtitele. Rozpis je na stole u bočního vchodu.

Přijměte pozvání na Koncert orchestru příčných fléten. Uskuteční se v pondělí 13. prosince v kostele sv. Jana Křtitele. Začátek v 18 hod. Vystoupí žáci, bývalí žáci a učitelé SZUŠ D-music Kroměříž, ZUŠ Kroměříž a Konzervatoře P. J. Vejvanovského a jejich hosté. Vstup je zdarma, avšak je nutné dodržet platná nařízení Ministerstva zdravotnictví.

1. neděle adventní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary minulou neděli do sbírky na potřeby farnosti Věnovali jste 15 760 Kč.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

V nouzovém stavu, který vyhlásila Vláda ČR, se omezující opatření pro bohoslužby nemění. Nadále platí, že účastníci bohoslužeb musí dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru (s výjimkou osob ze společné domácnosti) a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce. Stále také platí dřívější povinnost nošení respirátorů či nanoroušek. Prosíme o dodržování opatření a vzájemnou ohleduplnost.

1. nedělí adventní vstupujeme do nového církevního roku. Začíná cyklus C nedělního mešního lekcionáře.

Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Napomáhají nám k tomu i vnější symboly, např. adventní věnec. Obětní stůl se v době adventní – mimo slavnosti a mimo 3. neděli adventní – může zdobit květinami, ale jen skromně, aby se nepředcházela plná radost vánočních svátků.

V úterý je svátek sv. Ondřeje, apoštola.

Příští neděle je 2. adventní.

Příležitost ke svátosti smíření

První pátek v měsíci (3. 12.) – kostel sv. Mořice 15–17 hod.

Od začátku prosince se začnou zapisovat úmysly mší svatých na první čtvrtletí nového roku.

RORÁTY on-line

Farnost Dolní Němčí nám nabízí možnost připojit se v době adventní ke každodenním rorátům prostřednictvím internetu na webové stránce www.roraty.cz nebo v mobilní aplikaci Roráty 2021, která je ke stažení na Google Play.

Pomoc s energiemi

Společnost Kristýn služebník z olomouckého arcibiskupství, která spravuje a zajišťuje energie ve farnostech, nabízí pomoc ve formě konzultací a poradenství pro Ty, kteří se dostali do tíživé situace v souvislosti s ukončením dodávky energií od dodavatele. Podrobnější informace a kontakty naleznete na plakátku ve vývěsce, nebo na stránkách www.kristyn.cz.

2. neděle adventní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Rok sv. Josefa se završuje 8. 12. 2021

Při vyhlášení Roku sv. Josefa papež František řekl: „Bůh svěřil sv. Josefovi nejcennější poklady – Ježíše a Marii, a on to plně opětoval s vírou, odvahou, něhou, ‚otcovským srdcem‘. Vzývejme jeho ochranu nad církví v této době a učme se od něj ustavičně a pokorně plnit Boží vůli.“

Přestože nebylo možné během roku rozvinout mnohé aktivity, uchovejme si hlubokou úctu k tomuto světci a svěřujme mu často jak rodinu církve, tak rodinu farnosti i naše nejbližší, naše rodiny. Na kartičce s farním pastoračním úmyslem pro tento týden jsou litanie ke sv. Josefu.

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 6. 12. – sv. Mikuláše, biskupa

Úterý 7. 12. – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Středa 8. 12. – slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY

PRVOTNÍHO HŘÍCHU,

Je to doporučený svátek - věřícím se doporučuje účast na mši svaté.

  1. prosince je 3. neděle adventní, neděle GAUDETE.

Pořad bohoslužeb ve středu 8. 12.

  6.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul

11.30 hod. – kaple sv. Kříže

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

UPOZORNĚNÍ na změnu bohoslužeb

Ve středu 8. 12. bude mimořádně mše svatá v kostele sv. Mořice v 17 hod. V kostele sv. Jana Křtitele v ten den mše svatá NEBUDE.

RORÁTY u sester Vincentek

Na rorátní mše svaté jste zváni v pondělí, ve středu a v pátek do kaple sv. Vincence na Malém Valu vždy od 6 hod.

Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, jsou zapisovány  v kostele a také ve farní kanceláři.

Prosíme, nahlaste nám NEMOCNÉ, kteří nemohou přijít do kostela, aby je kněz mohl před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes je Světový den mládeže. Děkuji mladým z našeho děkanátu, kteří připravili ve spolupráci s kaplanem pro mládež včerejší Setkání mládeže děkanátu Kroměříž a Holešov. Vyprošujme mladým lidem, aby podle výzvy Svatého otce vydávali svědectví o Kristu a šířili poselství lásky a spásy zvláště mezi svými vrstevníky.

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Minulou neděli jste při sbírce na Charitu věnovali 43 850 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

Dnes večer nebude adorace v kostele sv. Mořice.

Příští neděle je první adventní. Na začátku každé mše svaté bude žehnání adventních věnců. Prosíme, položte adventní věnce na lavičku před obětní stůl. Přijďte si uplést adventní věnec do Děkanátního centra pro rodinu v pátek 26. listopadu odpoledne od 15 hod.

Přijměte pozvání na benefiční koncert na podporu dětí postižených cystickou fibrózou. Koná se dnes v 17 hod. v našem kostele sv. Mořice. Účinkují žáci a učitelé soukromé základní umělecké školy D-MUSIC Kroměříž a pozvaní hosté. Příspěvky na léčbu je možné také zaslat na transparentní účet 3015-1921101329/0800.

Na všechny pronásledované pro víru chceme pamatovat zvláště tuto středu 24. listopadu. Je to tzv. Červená středa.

Na VEČER CHVAL jste zváni tuto středu v 19 hod. do dolní kaple Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

V předvečer první neděle adventní se slaví na celém světě „Vigilie za počatý lidský život.“ Prosíme o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu. Připojme se, prosím, v modlitbě i doma v rodinách na tento úmysl.

Další informace najdete ve farním zpravodaji Trio expres.

Dnes se koná před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Při bohoslužbách a pořádaných akcích prosíme o dodržování platných protiepidemických opatření a vzájemnou ohleduplnost! Děkujeme!

Strana 6 z 24