Víte že ...

Pokání, které zpovědník uloží, musí brát v úvahu osobní situaci kajícníka a mít na zřeteli jeho duchovní dobro. Má, pokud možno, odpovídat závažnosti a povaze spáchaných hříchů.

Celý článek..

Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
pondělí 26. září 2016, 22:37

Pouť ke cti sv. Mořice a druhů, mučedníků

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 15.950,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať."

Děkuji těm, kteří v minulém týdnu přišli na brigádu, na úklid kostela, farní zahrady a proboštství a děkuji ženám, které napekly a přinesly cukroví k poutní slavnosti.

Svátky v týdnu:

Úterý - památka sv. Vincence de Paul, kněze (titulární slavnost v kapli Milosrdných sester sv. Vincence)

Středa - slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa. Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi - viz program na plakátě.

Výroční den jmenování arcibiskupem olomouckým Mons. Jana Graubnera (1992).

Čtvrtek - svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Pátek - památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Sobota - památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

Příští neděle je 27. v mezidobí.

Pořad bohoslužeb o slavnosti sv. Václava 28. 9. 2016:

  • 7.00 hod. - kaple sv. Vincence, Malý Val
  • 7.30 hod. - kaple Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul.
  • 9.15 hod. - kostel Všech svatých vHradisku
  • 17.00 hod. - kostel sv. Mořice

UPOZORNĚNÍ:

Ve středu 28. září nebude mše svatá v kostele sv. Jana.

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
neděle 18. září 2016, 23:02

Ve čtvrtek 22. září slaví naše farnost ADORAČNÍ DEN a den modliteb za kněžský seminář. V 8.00 hod. bude ve farním kostele vystavena Nejsvětější svátost. Mše svatá v 17.00 hod. bude obětována za bohoslovce a představené kněžského semináře a za naše posvěcení. Po mši svaté bude adorace pokračovat do 21 hod., kdy bude zakončena svátostným požehnáním.

Rozpis adoračních hodin je ve farním kostele. Věnujte mu pozornost. Prosím, aby se někteří z vás zapsali, a především přijďte v hojném počtu adorovat. Ty, kteří jsou přihlášeni ve společenství „Eucharistická hodina" prosím, aby si podle možností vzali patronát nad některými hodinami adorace. Děkuji.

Příští neděli slavíme pouť ke cti sv. Mořice, mučedníka, ochránce naší farnosti.

Pozor na změnu bohoslužeb:

Ranní mše sv. zůstává v 7.45 hod., ale v 10.45 hod. mše svatá nebude.

Odpoledne ve 14.30 hod. bude slavná mše svatá. Hlavní celebrant: P. Mgr. Josef Konečný, major, kaplan AČR. Po mši svaté jste všichni srdečně zváni na farní zahradu. Čeká vás příjemné posezení s přáteli, občerstvení, pro děti hry a soutěže.

O poutní slavnosti je možné při splnění obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.

Důležité upozornění: Večerní mše svatá v 18:00 hod. bude v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana mše svatá nebude.

Prosíme ženy, aby pamatovaly a k té příležitosti napekly sladké a slané pečivo a přinesly na proboštství v sobotu 24. září.

Pracovní příprava na pouť ke cti svatého Mořice

Prosíme ochotné farnice a farníky opět o výpomoc s přípravou před poutní slavností.

Budovu proboštství bychom chtěli tentokrát uklízet pokud možno jeden den - a to v úterý 20. 9. v kteroukoli dobu a libovolně dlouhý čas. Budou se uklízet především sály, dlouhá chodba a schodiště. Současně budou probíhat zahradní práce okolo budovy.

Úklid kostela proběhne v pátek 23. 9. od 18.00 hod. po mši svaté.

Příprava nedělního farního odpoledne proběhne v sobotu 24. 9. od 15 do 17 hod.

Občerstvení pro brigádníky bude zajištěno. Prosíme, hlaste se předem, abychom mohli řádně připravit pracovní vybavení a nástroje. Děkujeme.

V pondělí 19. září bude zahájena výuka náboženství na faře u Panny Marie (rozpis hodin je na vývěsce).

29. září slaví P. Josef Říha 60 let. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání a stálou ochranu Panny Marie do dalších let. Kdo by chtěl otci Josefovi osobně popřát -vypravujeme autobus do Uherského Hradiště v úterý 27. září. Přihlaste se ve farní kanceláři. Podrobnosti najdete ve farním zpravodaji.

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
neděle 11. září 2016, 22:48

Velký dík, vám všem, kdo jste minulou neděli přispěli na křesťanské rádio Proglas. Vaše dary činily ve farnosti 20.068,- Kč a byly odeslány v úterý 6. září. Děkuji spolupracovníkům Radia Proglas, kteří sbírku připravili.

Ve středu je svátek Povýšení svatého Kříže - titulární slavnost v kapli Milosrdných sester svatého Kříže na Koperníkově ulici.

V pátek, o svátku sv. Ludmily, se slaví Den církevních škol.

Studenti, u příležitosti 25. výročí obnovení Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, konají v pátek 16. září pěší pouť na Svatý Hostýn. Podrobnosti jsou na plakátě. Je možné se připojit nebo alespoň doprovázet modlitbou.

Příští neděle je 25. v mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

Pracovnice Děkanátního centra pro rodinu pro vás připravily časopis se základními informacemi o činnosti a nabídce centra. Časopisy najdete za lavicemi vzadu v kostele. Vezměte je do každé rodiny.

Věnujte pozornost i dalším informacím, které jsou ve farním zpravodaji TRIO EXPRES.

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
pondělí 05. září 2016, 00:15

Děti dnes po mši svaté dostávají sešitek, který je bude provázet po celý školní rok. Nese název „Ježíš v nedělních evangeliích." Každou neděli jedna stránka v sešitku připomene dětem, co jsme slyšeli v nedělním evangeliu. Dostanou k ní samolepku a doma si mohou stránku vymalovat a vyzdobit. Prosíme rodiče, aby využili těchto materiálů, a vedli děti k poznávání Ježíše a k přátelství s ním.

V měsíci září začínají pravidelná setkání malé scholy. Zveme děti prví a třetí neděli v měsíci v 9.00 hod. do zpěvárny na vikárce.

Schůzky ministrantů jsou v pátek po večerní mši svaté.

Úmysly mší svatých na poslední čtvrtletí tohoto roku se zapisují v sakristii a ve farní kanceláři.

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU BOHOSLUŽEB:

Končí prázdninový pořad bohoslužeb a začíná pořad obvyklý ve školním roce. V kostele sv. Jana Křtitele bude každou středu tzv. „studentská" mše svatá v 18:00 hod. Jinak je pořad bohoslužeb v obou farnostech (ve farnosti sv. Mořice i v Hradisku) beze změny.

V kapli Povýšení sv. Kříže bude mše svatá v sobotu 10. září mimořádně v 10:00 hod. Mše svatá v 11.30 hod. nebude.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

V pondělí 5. září bude na zahájení nového školního roku na církevních školách pro studenty i rodiče mše svatá v našem kostele svatého Mořice v 9.30 hod. Hlavním celebrantem bude biskup Mons. Josef Hrdlička.

Jednání členů pastorační rady naší farnosti se koná ve středu 7. září v 19.00 hod. ve společenské místnosti na vikárce.

Setkání seniorů

Po prázdninové přestávce opět zveme seniory do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži na setkání s duchovním tématem, modlitbou, posezením u kávy nebo čaje. První setkání bude ve čtvrtek 8. září 2016 od 14.30 hod. Témátko na září: Skutky milosrdenství v našem životě.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.

Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství. Dětem, které navštěvují státní školy, nabízíme výuku na faře u kostela Panny Marie. Rozvrh hodin je na vývěsce a na internetových stránkách naší farnosti. Náboženství začne v týdnu od pondělí 19. 9. 2016. Přihlášky do náboženství jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři.

Studenti státního gymnázia a dalších středních škol se mohou přihlašovat na faře u sv. Mořice.

Ve farním týdeníku máte zkrácený text pastýřského listu otce arcibiskupa k zahájení školního roku.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Následující > Konec >>

Výsledky 1-9 z 67

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.