TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 41

2. neděle adventní

5. 12. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

 

Čas přípravy na Vánoce je krásný: myslíme na jesličky, myslíme na narození Božího Syna a ze srdce říkáme: "Přijď, Pane Ježíši, přijď". Opakujme tuto modlitbu po celý den a naše srdce zůstanou bdělá!

(papež František)

 

Rok sv. Josefa se završuje 8. 12. 2021

Při vyhlášení Roku sv. Josefa papež František řekl: „Bůh svěřil sv. Josefovi nejcennější poklady – Ježíše a Marii, a on to plně opětoval s vírou, odvahou, něhou, ‚otcovským srdcem‘. Vzývejme jeho ochranu nad církví v této době a učme se od něj ustavičně a pokorně plnit Boží vůli.“

Přestože nebylo možné během roku rozvinout mnohé aktivity, uchovejme si hlubokou úctu k tomuto světci a svěřujme mu často jak rodinu církve, tak rodinu farnosti i naše nejbližší, naše rodiny.

 

Buď pozdraven, ochránce Vykupitele,

a snoubenče Panny Marie.

Tobě svěřil Bůh svého Syna,

v tebe vložila Maria svou důvěru.

S tebou se Kristus stal člověkem.

Ó svatý Josefe, buď otcem i nám

a veď nás cestou života.

Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu,

a ochraň nás před každým zlem. Amen.

 

8. prosinec ve farnosti sv. Mořice

Velký požár v Kroměříži v roce 1836 silně poškodil náš kostel sv. Mořice. Obnovy chrámu se ujal Maxmilián Josef Sommerau Beckh, který se právě v tom roce stal olomouckým arcibiskupem. Většina toho, co nyní tvoří interiér našeho kostela, i vnější neogotická podoba kostela je zde jeho zásluhou. To hlásá i litinová deska, zasazená nad vstupním portálem hlavního vchodu do kostela. Nechal zbudovat oltáře a pořídil varhany, postavené vídeňskou firmou Deutschmann. Jak psáno ve farní kronice: „Poprvé zazvučely ke cti a chvále Boží dne 8. prosince 1844, kdy vznešený dárce boční oltáře jakož i oltář v křestní kapli konsekroval.“ Za své četné zásluhy byl Maxmilián Josef papežem Piem IX. v roce 1850 jmenován kardinálem. Zemřel v r. 1853 v Olomouci. Na vlastní přání byl pohřben v našem chrámu sv. Mořice v Křestní kapli, kterou sám nechal přistavět k severní straně kostela. Jeho nástupce, kardinál arcibiskup Bedřich Fürstenberg, později tuto kapli zvětšil a upravil, aby mohla v zimním období sloužit k chórové modlitbě kanovníků kapituly. Kardinálu Maxmiliánu Josefovi nechal postavit kamenný epitaf na venkovní východní stěně kostela. Na kůru jsou nyní varhany, které byly postaveny v r. 1905 firmou Petr z Prahy. A v křestní kapli jsou varhany z r. 1871. Jedná se o jednomanuálový nástroj bez pedálu s pěti rejstříky od varhanáře Karla Neussera z Nového Jičína. V letošním roce proběhla generální oprava tohoto krásného nástroje, a to za cenu 360 000 Kč. Děkuji všem dárcům, kteří na toto dílo obnovy přispěli nebo ještě přispějí osobním darem nebo při sbírce o třetí neděli, tj. 19. prosince. Oprava byla dokončena 22. listopadu na svátek sv. Cecilie, patronky hudby. Výše zmíněný 8. prosinec 1844 je přijímán jako výroční den posvěcení našeho kostela sv. Mořice. Využijeme této příležitosti a ve středu 8. prosince, na slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, necháme po mši svaté poprvé zaznít obnovené varhany v Křestní kapli.

P. Josef

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v dnešním úryvku evangelia (Lk 3,1–6) zaznívá výzva: „Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno…“. Je to pozvání, abychom své srdce připravili na příchod Pána Ježíše a na Jeho narození o Vánocích. Prosme tedy za odpuštění toho, co jsme pokazili nebo nezvládli, sami druhým odpouštějme a snažme se žít co nejlépe!

 

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 6. 12. – sv. Mikuláše, biskupa

Úterý 7. 12. – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Středa 8. 12. – slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY

PRVOTNÍHO HŘÍCHU, věřícím se doporučuje účast na mši svaté

 

Příští neděle 12. 12. je 3. neděle adventní.

 

Pořad bohoslužeb ve středu 8. 12.

6.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul

11.30 hod. – kaple sv. Kříže

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

UPOZORNĚNÍ na změnu bohoslužeb

Ve středu 8. 12. bude mimořádně mše svatá v kostele sv. Mořice v 17 hod. a v kostele sv. Jana Křtitele v ten den mše svatá nebude.

Rovněž ve středu 8. 12. bude mše svatá v kostele Všech svatých v Hradisku v 18 hod., ve čtvrtek 9. 12. v Hradisku bohoslužba nebude.

 

Úmyslyna které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, jsou zapisovány  v kostele a také ve farní kanceláři.

 

Prosíme, nahlaste nám NEMOCNÉ, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.

 

ADORACE

Neděle 5. 12. – kostel Všech svatých v Hradisku (14–15 hod.), kostel sv. Mořice v Kroměříži (19–20 hod.)

Neděle 12. 12. – kostel sv. Mořice v Kroměříži (19–20 hod.)

 

Sestry sv. Vincence de Paul

slaví slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU (středa 8. 12.) jako den, kdy obnovují své řeholní sliby. Děkujeme jim za modlitby a oběti, které předkládají Pánu za naše farnosti, a vyprošujeme jim Boží ochranu a hojné Boží požehnání pro jejich obětavou službu.

 

RORÁTY u sester Vincentek

Na rorátní mše svaté jsme zváni v pondělí, ve středu a v pátek do kaple sv. Vincence na Malém Valu vždy od 6 hod.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Na další z pravidelných setkání jste srdečně zváni ve čtvrtek 9. 12. od 9.15 hod. v Centru pro rodinu. Přijďte prožít hezké dopoledne, kterým vás provede P. Jiří Orság. Těšit se můžete i na malé občerstvení a přátelskou atmosféru.

 

Společenství adventních modliteb k P. Marii Neposkvrněného Početí

Milí farníci, přijměte pozvání k soukromým modlitbám v rámci adventní novény od 15. 12. do 23. 12. Novénu se s ohledem na rychlé šíření nákazy koronavirem budeme modlit ve svých domovech, tj. každý den se v době od 14 do 15 hod. spojíme v modlitbě s texty, které máte k dispozici již z loňska, popř. si je můžete vyzvednout ve farní kanceláři

Na početné duchovní společenství se těší Jarmila Pořízková

 

Adventní farní aktivita 2021

Letáček na druhý adventní týden je k dispozici v kostele sv. Mořice na stolečku u bočního vchodu. Katechetické centrum Olomouc, které je autorem, tímto nabízí podněty ke zlepšování našich vztahů (k Bohu, k druhým lidem i k sobě samému). Na stolečku v kostele je pouze letáček pro dospělé. Další možnosti (upravené pro dospělé, mládež i děti) jsou k dispozici na www.katechetiolomouc.cz.

 

Svátost pomazání nemocných ve farnosti Hradisko

Svátosti jsou znamením Boží lásky, Boží péče o člověka v různých životních situacích. Cílem svátosti pomazání nemocných je udělit zvláštní milost křesťanu, který zakouší těžkosti v důsledku těžké nemoci nebo stáří.

Tuto svátost může přijmout věřící – dospělý i dítě – jestliže na něj dolehla vážná nemoc. Ve stáří pak i ten, kdo není vážně nemocen. Situace, kterou prožíváme, je velkou výzvou k přijetí této svátosti – buď v kostele, nebo doma. Pokud se dostaneme do nemocnice, je návštěva kněze a přijetí této svátosti mnohem složitější.

Každá svátost je setkání s Kristem. Ten, kdo přijímá svátost nemocných při společném obřadu ve mši svaté, očistil své srdce ve svátosti smíření a přistoupí ke svatému přijímání.

Svátost nemocných bude udělována ve farním kostele v Hradisku v neděli 12. prosince při mši svaté v 9.15 hod. Mnozí jste byli u svátosti smíření v blízkosti prvního pátku. Zpovídat se bude také přede mší svatou, na které bude svátost nemocných udělována.

Prosím, pomozte nemocným ve vašich rodinách a v nejbližším okolí, aby se mohli dostat do kostela. Nemocné, kteří nemohou přijít, kněz rád navštíví v čase, který jim bude vyhovovat.

 

DOSPĚLÉ DĚTI

je téma nového čísla časopisu Rodinný život. Jaké to asi je být dospělým dítětem? Kdy se osamostatnit? Proč kvalitní příprava na manželství?

Časopis Rodinný život vychází už více než 30 let. Od letošního roku má novou podobu. Každé číslo se věnuje určitému tématu. Letošní témata: Bolavá duše, Bůh můj i tvůj, „Odluka“ církve, Dospělé děti. V rozhovorech a hlavní části se časopis věnujeme tématu daného čísla, dál obsahuje pravidelné rubriky o vztazích a výchově, duchovním životě, na pokračování se představují centra pro rodinu naší arcidiecéze, atd... Časopis včetně starších výtisků si můžete zapůjčit v Děkanátním centru pro rodinu Kroměříž. Roční předplatné za 4 čísla činí 300 Kč. Více k předplatnému (i dárkovému certifikátu) a další informace o časopise najdete na webu www.rodinnyzivot.cz. Do každé rodiny patří ŽIVOT RODINNÝ.

 

Sbírka sv. Mikuláše

Charita Olomouc v roce 2020 zřídila na pomoc rodinám v tísni na Olomoucku Sbírku sv. Mikuláše. Veřejnosti nezůstaly příběhy rodin v těžkých situacích lhostejné a postupně se na kontě sbírky sešlo úctyhodných 140 806 Kč. Díky těmto prostředkům mohla Charita pomoci 40 rodinám s úhradou nájmu, nákupem potravin, léků, pomůcek do školy a dalších potřebných věcí.

Do sbírky je stále možné přispívat, a to buď online platbou na www.darujme.cz nebo převodem na účet 115-1405220217/0100, variabilní symbol 1702. Charita Olomouc děkuje všem dárcům za projevenou solidaritu s potřebnými.

 

Inspirující videa pro Rok rodiny

V Roce rodiny, který právě prožíváme, byl připraven mezinárodní projekt, který postupně předkládá 10 videí doplněných průvodcem. Přináší povzbuzení, podněty a pomoc rodinám v jejich každodenním životě. Doporučujeme vám sledovat web Národního centra pro rodinu (www.rodiny.cz). K dispozici je již 8 videí Amoris laetitia (v sekci „Rodina a církev“).

 

Brigádníce na úklid a do prádelny

Domov sv. Kříže v Kroměříži na Koperníkově ulici hledá brigádnici na DPP nebo DPČ. Více na plakátku nebo na vedoucipp@domov-km.cz, popř. na tel. 732 667 088.

 

RORÁTY on-line

Farnost Dolní Němčí nám nabízí možnost připojit se v době adventní ke každodenním rorátům prostřednictvím internetu na webové stránce www.roraty.cz nebo v mobilní aplikaci Roráty 2021, která je ke stažení na Google Play.

 

Adventní rozjímání

Sestry sv. Kříže připravují k adventnímu ztišení krátká rozjímání na kanálu Srdce plné. Poslech je možný přes YouTube, Spotify, Google Podcasts a Apple Podcasts.

 

Růženec za kněze a duchovní povolání

Také v měsíci listopadu se v kostele sv. Mořice každý čtvrtek od 16.30 hod. modlíme růženec za bohoslovce, kněze, jáhny, řeholníky a řeholnice. Děkujeme, že přicházíte ke společné modlitbě, a prosíme: vytrvejme!

 

Knihkupectví AVE

v Kroměříži je pro vás otevřeno v pondělí, středu a čtvrtek 9–12 hod. a 14–17 hod., v úterý 14–17 hod. a v pátek 9–13 hod. V sobotu je zavřeno. Můžete zde zakoupit nejen knihy (včetně novinek), ale i růžence, kříže, svíčky, přání, drobné upomínky. Určitě je z čeho vybírat, tak přijďte udělat radost sobě i blízkým! Také vánoční dárek z knihkupectví AVE jistě potěší.

 

Pomoc s energiemi

Společnost Kristýn služebník z olomouckého arcibiskupství, která spravuje a zajišťuje energie ve farnostech, nabízí pomoc ve formě konzultací a poradenství pro Ty, kteří se dostali do tíživé situace v souvislosti s ukončením dodávky energií od dodavatele. Podrobnější informace a kontakty naleznete na plakátku ve vývěsce, nebo na stránkách www.kristyn.cz.

 

Protiepidemická opatření

Při bohoslužbách ve vnitřních prostorách je nadále POVINNOST používání desinfekce, respirátorů a dodržování rozestupu 1,5 metru mezi osobami, které nejsou z téže domácnosti. Výjimku mají přednášející, čtenáři, kazatelé, kantoři, zpěváci apod. Prosíme o dodržování opatření a vzájemnou ohleduplnost! Děkujeme!

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI: sv. Ambrož

Narodil se v Trevíru ve šlechtické rodině, vystudoval v Římě řečnictví a práva. Když ho povinnosti úřadu konzula zavedly do Milána, byl tam nečekaně zvolen biskupem města a 7. 12. 374 vysvěcen. Po svědomitém doplnění znalostí se osvědčil jako vynikající pastýř a učitel svěřeného lidu. Hájil čistotu pravé víry proti ariánům a s odvahou se stavěl i proti zneužívání císařské moci. Byl výmluvným kazatelem a významným autorem mnoha teologických spisů i liturgických hymnů. Svými promluvami ovlivnil sv. Augustina a také ho pokřtil. Zemřel zaopatřen svátostmi o velikonoční vigílii. Roku 1295 jej papež Bonifác VIII. jmenoval jako prvního učitelem církve. Mezi jeho atributy patří kniha, úl, dítě v kolébce.

Svatý Ambroži, pros za nás!

 

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 5. 12. 2021, 2. adventní

Bože, na přímluvu svatého Josefa nám daruj trpělivost, poslušnost a touhu vydávat živé svědectví o Tobě na veřejnosti i v rodinách.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každý člověk uzří Boží spásu. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, na přímluvu svatého Josefa …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Litanie ke sv. Josefovi (zkráceno)

Svatý Josefe, oroduj za nás
Slavný Davidův potomku, oroduj za nás
Světlo patriarchů, oroduj za nás
Snoubenče Boží Rodičky, oroduj za nás
Čestný strážce svaté Panny, oroduj za nás
Pěstoune Božího Syna, oroduj za nás
Ochotný ochránce Krista, oroduj za nás
Hlavo svaté rodiny, oroduj za nás
Josefe spravedlivý, oroduj za nás
Josefe čistý, oroduj za nás
Josefe moudrý, oroduj za nás
Josefe statečný, oroduj za nás
Josefe poslušný, oroduj za nás
Josefe věrný, oroduj za nás
Zrcadlo trpělivosti oroduj za nás
Milovníku chudoby, oroduj za nás
Vzore dělníků, oroduj za nás
Ozdobo domácího života
Strážce panen, oroduj za nás
Oporo rodin, oroduj za nás
Útěcho ubohých, oroduj za nás
Naděje nemocných, oroduj za nás
Patrone umírajících, oroduj za nás
Postrachu zlých duchů, oroduj za nás
Ochránce svaté Církve, oroduj za nás.

https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznam-modliteb/modlitby-rozdelene-podle-formy-zpusobu/litanie/ke-svatym-2/ke-sv-josefovi


 

Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES