TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 40

1. neděle adventní

28. 11. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

 

„Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána.“ (Lk 1,45)

(…) všichni můžeme napodobovat Mariinu důvěru v Boží lásku. Když přijmeme Slovo s otevřeným srdcem, může se spolu se svými přísliby vtělit také v nás a učinit plodnými naše životy (…).

V tomto čase příprav na Vánoce si připomeňme Ježíšův překvapivý příslib, že bude s těmi, kteří přijmou a budou žít přikázání vzájemné lásky (…). V důvěře v tento slib dovolme Ježíši, aby se i dnes znovu narodil v našich domovech a na našich ulicích skrze vzájemné přijetí, hluboké naslouchání druhému a bratrské objetí (…).

(Slovo života – prosinec 2021, Hnutí fokoláre)

 

Naše (adventní) modlitba „Přijď, Pane Ježíši“ je niterným vzýváním Krista. Je to prosba, přímo volání po jeho přítomnosti v našem srdci i ve světě. Tady a teď. Nyní i navěky.

(Juraj Jordán Dovala)

 

Opatření pro bohoslužby se v nouzovém stavu nemění

Vláda ČR dne 25. listopadu 2021 vyhlásila po celém území ČR opětovně nouzový stav kvůli stále zhoršující se situaci pandemie covid-19. Vláda v demisi ho vyhlásila na 30 dní s platností od 26. listopadu 2021 18:00 hod. do 25. prosince 2021 23:59 hod.

Bohoslužby nadále spadají do podmínek podle práva shromažďovacího, jak tomu bylo u předchozích úprav. Usnesení Vlády ČR ze dne 25. listopadu č. 1066 v bodu 15 b) stanoví: „Kona´-li se shroma´zˇdeˇni´ ve vnitrˇni´ch prostorech staveb, jeho u´cˇastni´ci musi´ dodrzˇovat, s vy´jimkou osob ze spolecˇne´ doma´cnosti, rozestupy alesponˇ 1,5 metru a prˇed vstupem do vnitrˇni´ho prostoru si dezinfikuji´ ruce.“

Samozřejmě i nadále platí dřívější povinnost nošení respirátorů či nanoroušek. Více na www.cirkev.cz.

 

Buďme pozorní a ohleduplní k sobě navzájem, jak k tomu vybízí ve svém nedávném prohlášení náš arcibiskup Jan Graubner: „Počty nakažených covidem-19 rychle stoupají. Není to výzva ke strachu či panice, ale k větší důvěře v Boží ochranu a pomoc, na kterou ovšem můžeme spoléhat jen tehdy, pokud se snažíme vidět Božíma očima a plnit Boží přání. Snad je nová vlna pandemie výzvou k vážnému zamyšlení a lepšímu nasměrování našich životů. Snad je to pozvání k větší ohleduplnosti k druhým.

Vím, že téma očkování rozděluje společnosti, a nechci přispět k ještě většímu rozkolu. Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat.“ (…) „Mezi tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým.“ (Celý text na www.ado.cz)

 

Dnes slavíme 1. neděli adventní a vstupujeme do nového církevního roku. Začíná cyklus nedělního mešního lekcionáře.

Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Napomáhají nám k tomu i vnější symboly, např. adventní věnec. Obětní stůl se v době adventní – mimo slavnosti a mimo 3. neděli adventní – může zdobit květinami, ale jen skromně, aby se nepředcházela plná radost vánočních svátků.

 

Dnes na začátku každé mše svaté bude žehnání adventních věnců. Prosíme, položte adventní věnce před obětní stůl.

 

Pan MgA. František Macek slaví v těchto dnech životní jubileum. Děkujeme mu za jeho dlouholetou a obětavou službu varhaníka zvláště ve farnosti sv. Mořice a do dalších let mu vyprošujeme hojné Boží požehnaní, dobré zdraví a slovy sv. Jana Pavla II: „Kéž Duch Svatý nadále inspiruje jeho krásnou tvorbu, která právě jako odlesk Božího Ducha otevírá lidské nitro pro to, co je věčné.“

Děkovná uznání České biskupské konference (2001, 2015) a Řád bílého orla s křížem (2018) za Svatohubertskou mši B dur op. 15 pro Řád svatého Huberta jsou jen některá z vyznamenání, kterými byl oceněn.

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v dnešním úryvku evangelia (Lk 21,25–28.34–36) čteme o konci světa. Nikdo neví, kdy přijde. Každý život jednou skončí. Kéž dokážeme čas, který nám Bůh daroval, využít co nejlépe. Snažme se dělat dobré věci, mějme se navzájem rádi, pomáhejme si, modleme se a více poznávejme Pána Ježíše. Tak budeme na setkání s Ním o Vánocích i na konci života připraveni.

 

Minulou neděli jste do sbírky na potřeby farnosti věnovali 15 760 Kč ve farnosti sv. Mořice a 3 487 Kč ve farnosti Hradisko. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 30. 11. – svátek sv. Ondřeje, apoštola

Čtvrtek 2. 12. – čtvrtek před prvním pátkem je Dnem modliteb za kněžská povolání

Pátek 3. 12. – první pátek v měsíci je Dnem mimořádné úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, památka sv. Františka Xaverského, kněze

Sobota 4. 12. – první sobota v měsíci je Dnem mimořádné úcty k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

 

Příští neděle 5. 12. je 2. neděle adventní.

 

Úmyslyna které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, jsou zapisovány od 1. 12. v obou farních kostelích a také ve farní kanceláři.

 

ADORACE

Neděle 28. 11. – kostel sv. Mořice v Kroměříži (19–20 hod.)

Čtvrtek 2. 12. – kostel Všech svatých v Hradisku (17.15–18.00 hod.), kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

Pátek 3. 12. – adorace v kapli sv. Vincence (7–13.30 hod.)

Neděle 5. 12. – kostel Všech svatých v Hradisku (14–15 hod.), kostel sv. Mořice v Kroměříži (19–20 hod.)

 

Příležitost ke svátosti smíření

čtvrtek před prvním pátkem (2. 12.) – kostel Panny Marie 9–11 hod., kostel Všech svatých v Hradisku 17.15–18 hod.

první pátek v měsíci (3. 12.) – kostel sv. Mořice 15–17 hod.

 

Pravidelná návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 2. 12. dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

RORÁTY u sester Vincentek

Na rorátní mše svaté jsme zváni v pondělí, ve středu a v pátek do kaple sv. Vincence na Malém Valu vždy od 6 hod.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI: sv. Ondřej

Pocházel z Betsaidy v Galileji. Než poznal Ježíše, byl rybářem a učedníkem Jana Křtitele. Po setkání s Ježíšem se stal i se svým mladším bratrem Šimonem Petrem prvními z jeho učedníků. Podle tradice šířil evangelium zejména na Východě v Malé a Střední Asii a části východní Evropy. Zemřel v Patrasu (dnešním Řecku), kde byl kolem roku 60 přivázán na kříž ve tvaru písmene X. Je patronem Rumunska a Ukrajiny, rovněž rybářů a obchodníků s rybami; je vzýván proti dně, křečím i jako přímluvce za dobrý sňatek. Svatý Ondřeji, pros za nás!

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Pilařova 3, zve všechny zájemce o studium v sobotu 4. 12. (9–12 hod.), Střední odborná škola sv. Jan Boska, Na Lindovce 1463, v pátek 3. 12. a v sobotu 4. 12.

 

Adventní farní aktivita 2021

Na kartičky k nedělním evangeliím volně navazuje adventní aktivita, kterou pro celé rodiny připravilo Katechetické centrum Olomouc. Jejím tématem je Péče o vztahy. Aktivita nabízí podněty pro zlepšování našich vztahů (k Bohu, k druhým lidem i k sobě samému) pro každý den adventu. Tyto podněty (upravené pro dospělé, mládež i děti) jsou sdruženy do čtyř tematických celků. Jedno téma vychází na jeden týden. Rozdělení verzí je orientační. Každý si může zvolit tu, která je mu nejbližší. Vše je k dispozici na www.katechetiolomouc.cz.

 

RORÁTY on-line

Farnost Dolní Němčí nám nabízí možnost připojit se v době adventní ke každodenním rorátům prostřednictvím internetu na webové stránce www.roraty.cz nebo v mobilní aplikaci Roráty 2021, která je ke stažení na Google Play.

 

Adventní rozjímání

Sestry sv. Kříže připravují k adventnímu ztišení krátká rozjímání na kanálu Srdce plné. Poslech je možný přes YouTube, Spotify, Google Podcasts a Apple Podcasts.

 

Protiepidemická opatření

Při bohoslužbách ve vnitřních prostorách je nadále POVINNOST používání desinfekce, respirátorů a dodržování rozestupu 1,5 metru mezi osobami, které nejsou z téže domácnosti. Výjimku mají přednášející, čtenáři, kazatelé, kantoři, zpěváci apod. Prosíme o dodržování opatření a vzájemnou ohleduplnost! Děkujeme!

 

Růženec za kněze a duchovní povolání

Také v měsíci listopadu se v kostele sv. Mořice každý čtvrtek od 16.30 hod. modlíme růženec za bohoslovce, kněze, jáhny, řeholníky a řeholnice. Děkujeme, že přicházíte ke společné modlitbě, a prosíme: vytrvejme!

 

Knihkupectví AVE

v Kroměříži je pro vás otevřeno v pondělí, středu a čtvrtek 9–12 hod. a 14–17 hod., v úterý 14–17 hod. a v pátek 9–13 hod. V sobotu je zavřeno. Můžete zde zakoupit nejen knihy (včetně novinek), ale i růžence, kříže, svíčky, přání, drobné upomínky. Určitě je z čeho vybírat, tak přijďte udělat radost sobě i blízkým!

 

Pomoc s energiemi

Společnost Kristýn služebník z olomouckého arcibiskupství, která spravuje a zajišťuje energie ve farnostech, nabízí pomoc ve formě konzultací a poradenství pro Ty, kteří se dostali do tíživé situace v souvislosti s ukončením dodávky energií od dodavatele. Podrobnější informace a kontakty naleznete na plakátku ve vývěsce, nebo na stránkách www.kristyn.cz.

 

Přednášky na webu KulturaSlova.cz

Jsme na začátku nového církevního roku. Přednášky, které na téma liturgického roku připravil biblista P. Petr Chalupa, jsou nyní na webu KulturaSlova.cz. Zde jsou odkazy na obě přednášky:

1. Liturgický rok pro život křesťana:

https://www.kulturaslova.cz/lektori-boziho-slova/materialy/643-liturg-rok-zivot-krestana

2. Liturgický rok v textech Písma:

https://www.kulturaslova.cz/lektori-boziho-slova/materialy/595-liturgicky-rok-prednaska

 

Prožijme v rodině „synodu“

Pro dobu adventní zasílá věřícím olomoucké arcidiecéze arcibiskup Jan Graubner svůj pastýřský list.

 

Milé sestry a drazí bratři,

dnes vstupujeme do adventu, začínáme velkou přípravu na nový příchod Krista. Nejde jen o přípravu na Vánoce, které jsou oslavou jeho historického příchodu. Jde i o naši přípravu na setkání s Kristem na konci našeho života či na konci věků, ale taky o jeho vstup do našeho každodenního života, do našich vztahů, do naší společnosti.

Letos prožíváme dvě celocírkevní události: Rok rodiny, který vyhlásil papež František, a synodální proces, který jsme na papežovu výzvu zahájili v říjnu. Svatý otec reaguje na dva velké problémy dnešního světa: přehnaný individualismus a krizi rodiny. Obojí spolu souvisí. Když jsme příliš soustředění na své já, zanedbáváme Boha i druhé lidi a zhoršujeme vztahy. To se odráží i v rodině. Co můžeme udělat pro nápravu? Prožijme tento advent se zvláštním zaměřením na společnou cestu v rodině.

Některé rodiny jsou zvyklé na zasedání rodinné rady, tak jim to nepřijde zvláštní. Udělejme si v době adventní ve všech rodinách každý týden společnou hodinku. Nic násilného. Jen mějme čas jeden pro druhého. Téma hovoru není potřeba hledat. Mluvte o kterémkoliv problému, který někoho v rodině pálí. Neřešte jich však mnoho najednou. Ostatní nechejte na příště. Nebuďte na to sami. Pozvěte krátkou modlitbou do svého společenství Pána Ježíše. Takový host udělá z Vašeho setkání svátek. Před ním se budete lépe ovládat a ukážete laskavější tvář. Nechejte mluvit každého naprosto svobodně a pozorně mu naslouchejte. Nepřipravujte si při tom svou odpověď. Nemluvte dlouho a dejte slovo každému. Pak udělejte druhé kolo, v němž nikdo nebude opakovat to, co už řekl, ale řekne, co ho oslovilo z úst druhých. Budete-li pak chtít udělat závěr, něco rozhodnout, zeptejte se nejprve: Jak by se to líbilo Pánu Bohu? Připomeňte si třeba vhodný citát z Písma svatého. Pokud nenajdete shodu, odložte rozhodnutí na příště. Buďte trpěliví a nemějte špatnou náladu kvůli tomu, že jste nenašli řešení.

Do příštího setkání ať se každý modlí za správné poznání. Možná pocítíte, že Bůh je Vám mnohem blíž, než dřív. Možná Vám dojde, že Bůh k Vám promlouvá i skrze ty, od kterých byste to nečekali. Možná zaslechnete jeho hlas ve svém srdci. Při tom ale dejte pozor, abyste za Boží hlas nepovažovali hlas pokušení těla, světa či ďábla. Vodítkem Vám může být otázka, jestli je návrh v souladu s Božím přikázáním a jestli odpovídá lásce, která hledá dobro druhého.

Příští setkání začněte tím, jak jste prožili poslední týden, co Vás napadlo, na co jste přišli. A dobře poslouchejte, na co přišli druzí. Snad Vám to připadne jako nezvyklý úkol. Ale jestli v době adventní děláváme různá cvičení projevů lásky v dobrých skutcích nebo sebeovládání, udělejte si z tohoto programu adventní cvičení, kterým se připravíte na Vánoce. Uděláte novou duchovní zkušenost a Vánoce budou bohatší o nový způsob Boží přítomnosti ve Vaší rodině.

Děkuji všem, kteří tímto způsobem přispějí k obnově naší společnosti skrze obnovu vlastní rodiny.

K takovému úsilí každému z Vás ze srdce žehná

arcibiskup Jan

 

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 28. 11. 2021, 1. adventní (1. pátek)

Prosíme za naše rodiny, aby se stávaly místem pokoje, lásky, vzájemného pochopení a radostného soužití

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Prosíme tě, Bože, ať nás účast na Kristově oběti posiluje, abychom se uprostřed světa učili milovat to, co nepomíjí, a drželi se hodnot věčných.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za naše rodiny, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

 

MODLITBA MANŽELŮ – za sebe navzájem

Pane, učiň z našeho domova domov lásky,

kde nejsou urážky, protože Ty nám dáváš porozumění,

kde není hořkost, protože Ty nám dáváš trpělivost,

kde není hněv, protože Ty nás učíš odpouštět,

kde není opuštěnost, protože Ty jsi stále s námi.

Pane, učiň z našeho života stránku popsanou Tebou.

Ať nám každého rána vzejde nový den oddanosti a oběti.

Ať každý večer vidíš, jak naše manželská láska je stále větší.

Ať si po celý den pomáháme radou i skutkem.

Pane, pomoz nám,

abychom své děti vychovávali podle Tvého obrazu a ke Tvé podobě.

Abychom svou lásku prožívali podle Tvé vůle.

Abychom ve svém štěstí viděli důvod milovat Tě stále víc.

Abychom mohli dávat druhým z toho všeho, co jsi nám dal Ty. Zveme Tě do svého domu, Pane. Kéž se Ti u nás zalíbí!

https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznam-modliteb/modlitby-rozdelene-podle-formy-zpusobu/prosby-primluvy/za-rodinu-deti-manzelstvi


 

Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES