TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 39

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

21. 11. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

 

Dnes o slavnosti JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE a poslední neděli v církevním roce se koná na závěr mše svaté před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a modlitba „Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení…“ jsou v Kancionálu pod číslem 065 a 066). Veřejný úkon zasvěcení je spojen s možností získat plnomocné odpustky.

 

Na dnešní neděli připadá také 36. SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE.

„Vstaň! Udělám z Tebe svědka toho, co jsi viděl“ (srov. Sk 26,16)

je motto letošního světového dne mládeže, ke kterému papež František zaslal své poselství.

(…) „I ty můžeš být svědkem skutků, které v tobě začal konat Ježíš. Proto ti ve jménu Krista říkám: Vstaň a vydávej svědectví o lásce a úctě, kterou lze nastolit v lidských vztazích, v rodinném životě (…). Vstaň a radostně dosvědčuj, že Kristus žije! Rozšiřuj jeho poselství lásky a spásy mezi svými vrstevníky, ve škole, na univerzitě, v práci, v digitálním světě i všude jinde. (…) Bůh a církev vám důvěřují a ustanovují vás za svědky pro mnoho dalších mladých lidí, které potkáte na „cestách Damašku“ naší doby.

 

BENEFIČNÍ KONCERT

Dnes v podvečer, tj. 21. 11. v 17 hod., jsme zváni do kostela sv. Mořice na benefiční koncert pro slané děti. Spolu s žáky a učiteli soukromé základní umělecké školy D-MUSIC Kroměříž vystoupí jimi pozvaní hosté. Vybrané vstupné bude věnováno na podporu dětí postižených cystickou fibrózou. Příspěvky na léčbu je možné také zaslat na transparentní účet 3015-1921101329/0800.

 

P. Josef Bernard Ondruš SDS, který bydlí v klášteře sester sv. Kříže, slaví v úterý 23. 11. narozeniny. Jako důchodce stále vypomáhá v kněžské službě v klášteře sv. Kříže. Děkujeme mu za jeho obětavou službu a přejeme do dalších let hojné Boží požehnání, dobré zdraví a stálou ochranu Panny Marie.

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v dnešním úryvku evangelia (Jan 18,33b-37) Pán Ježíš říká Pilátovi a také nám: „Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě.“ Ježíš je opravdový Král, který s láskou a starostlivostí kraluje nad celou zemí. Jeho království nemůžeme vidět, protože je v nebi. Je jiné než království z pohádek. Je mnohem větší a krásnější, než si dokážeme představit. Je to Boží království, které je pro nás připraveno, a kam se můžeme těšit!

 

Dnes se koná sbírka na potřeby farnosti. Upřímné „Pán Bůh zaplať“ za každý váš dar.

 

Minulou neděli jste do sbírky na Charitu věnovali 43 850 Kč ve farnosti sv. Mořice a 7 011 Kč ve farnosti Hradisko. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 22. 11. – památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Středa 24. 11. – památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů mučedníků, ČERVENÁ STŘEDA

 

Příští neděle 28. 11. je 1. neděle adventní. Začíná nový církevní rok. Na začátku každé mše svaté bude žehnání adventních věnců. Prosíme, položte adventní věnce před obětní stůl.

 

UPOZORNĚNÍ na změnu bohoslužeb

V sobotu 27. 11. bude mše svatá v kapli sv. Vincence mimořádně už v 15.30 hod.

Následující sobotu 4. 12. bude mše svatá v kapli sv. Vincence už v 15 hod.

Mše svatá v 18 hod. tyto soboty v kapli sv. Vincence NEBUDE.

 

ADORACE

Neděle 28. 11. v kostele sv. Mořice 19-20 hod.

Tuto neděli 21. 11. večerní adorace nebude.

 

Vigilie za počatý lidský život

V předvečer první neděle adventní se slaví na celém světě „Vigilie za počatý lidský život.“ Prosíme o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu. Připojme se, prosím, v modlitbě i doma v rodinách na tento úmysl.

 

DUCHOVNÍ OBNOVY U SESTER VINCENTEK

PRO ŽENY: sobota 27. 11. od 9 hod. vede P. Antonín Krasucki OP, přihlášky do 24. 11.

PRO MUŽE: sobota 4. 12. od 9 hod. vede P. Jan Hrudík, přihlášky do 1. 12.

Kontakt: tel. 731 604 430, Malý Val 1553, Kroměříž, e-mail: ces.prov@vincentky.cz

 

VEČER CHVAL

Ve středu 24. 11. od 19 hod. se uskuteční v dolní kapli Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG) další z pravidelných VEČERŮ CHVAL. Modlitbu povede kapela z Projektu Ignite a řečníkem bude Vendula Nečesalová z brněnského společenství mladých. Přijďte spolu s námi chválit a vyvýšit našeho nebeského Otce nad vším, co prožíváme. Těšíme se na vás.

Srdečně zve nadační fond Credo a Pastorační centrum AG

 

ČERVENÁ STŘEDA 24. 11. 2021

Tato mezinárodní iniciativa se letos v České republice uskuteční již počtvrté. Smyslem je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem je rozsvícené červené světlo, které symbolizuje krev trpících pro víru. Lidé v tento den také zapalují svíčky nebo nasvěcují významné budovy červeným světlem.

Červenou středu zaštiťuje britská pobočka křesťanské organizace Církev v nouzi, v ČR ji organizuje Česká biskupská konference společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR. Akce se koná také na dalších místech ve světě. Více na www.cervenastreda.cz

 

Pletení adventních věnců

Je připraveno na pátek 26. 11. odpoledne od 15 hod. v Centru pro rodinu (za kostelem sv. Mořice). Korpus, popř. ozdoby s sebou, chvojí a nářadí bude k dispozici.

 

RORÁTY

Farnost Dolní Němčí vám nabízí možnost připojit se v době adventní ke každodenním rorátům prostřednictvím internetu na webové stránce www.roraty.cz nebo v mobilní aplikaci Roráty 2021, která je ke stažení na Google Play.

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži: sobota 4. 12. (9-12 hod.), Pilařova 3 

Střední odborná škola sv. Jana Boska: pátek 3. 12. (14-17 hod.) sobota 4. 12. (9-13 hod.), Na Lindovce 1463

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI: bl. Salvator Lilli a druhové

Narodil se 19. 6. 1853 v Cappadocii, ležící asi 60 km jižně od Aquily v Itálii, a v 17 letech vstoupil k františkánům. Po kněžském svěcení působil v bazilice sv. Hrobu v Jeruzalémě. Odtud se na čas vrátil do Itálie a pak ho řeholní představení poslali ke katolickým Arménům v jižním Turecku. Působil v Seyhan ležícím východně od Tarsu a v Maras kázal v zaplněné františkánské kapli. Přesto křesťanství nebylo v zemi žádoucí. Zpočátku otec Salvator vycházel s místními představiteli vlády dobře a pokojné vztahy měl i s vyznavači islámu. Za epidemie cholery obětavě pomáhal křesťanům i muslimům. V té době však turecká vláda začala násilně obracet na islám a vyhlazovat křesťanské Armény. Když spolubratři radili otci Salvatorovi odejít, odpověděl: „Kde je ovčinec, tam musí zůstat i pastýř!“ Zemřel mučednickou smrtí se sedmi arménskými katolíky pro víru v Krista. Blahořečení byli společně 3. 10. 1982 papežem Janem Pavlem II.

Blahoslavení Salvatore a druhové ve víře, proste za nás!

 

 

Ne 21. 11. 2021, Slavnost Ježíše Krista Krále

Bože, děkujeme za řeholní společenství v naší farnosti a prosíme o požehnání pro jejich práci a za růst nových řeholních povolání.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Přijmi, Bože, naši účast na Kristově oběti a dej, ať ten, který umřel na kříži za spásu celého světa, udělí všem národům dar jednoty a pokoje.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za řeholní společenství

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za kněžská a řeholní povolání

Pane Ježíši, povolal jsi své apoštoly, aby se stali rybáři lidí. Přiváděj k sobě i dnes horlivé a ušlechtilé muže a učiň z nich své učedníky. Vlož do jejich duší svou touhu po vykoupení všeho lidstva, s níž denně obnovuješ na našich oltářích oběť kříže. Pane, „jenž stále žiješ a přimlouváš se za nás“ (Žid 7,25), otevři jim všechny kraje, kde tolik lidí usilovně hledá světlo pravdy a teplo lásky. Ať poslušni tvého povolání pokračují v tvém díle spásy na zemi, vytvářejí tvé tajemné tělo, to je církev, a stanou se solí země a světlem světa (Mt 5,13–14). Pane, dej také mnoha ženám účast na povolání, které pramení z tvé lásky. Ať jsou čisté a velkodušné. Dej jim touhu po dokonalosti, k níž vybízí evangelium, a přiveď je k tomu, aby se ze všech sil a s celou vroucností své lásky daly do služeb církve a trpících a nemocných lidí (Pavel VI.).

(Kancionál, 049E – Za kněžská a řeholní povolání)


 

Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES