TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 37

32. neděle v mezidobí

7. 11. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

 

Slovo Otce arcibiskupa

Drazí bratři a sestry,

příští neděli bude ve všech našich kostelích tradiční kostelní sbírka na Charitu. Pro mne je to příležitost poděkovat všem věřícím, kteří Charitu podporují, a také veřejně poděkovat mnoha pracovníkům Charity nejen za obětavou službu potřebným, ale i za věrnost této službě. Minulý rok byl hodně mimořádný nejen pro Charitu, ale i pro celou společnost díky pandemii koronaviru, která nás přepadla, ochromila a vyzkoušela. 

Zaslouženě jsme věnovali velkou pozornost zvláště nemocnicím, které byly přeplněné. Zdravotní personál podával mimořádné výkony a přinášel náročné oběti. V Charitách to však nebylo o mnoho lehčí. I přes mimořádné komplikace bylo potřebné se postarat o klienty bez ohledu na to, že někteří z nich byli nemocní kovidem, nebo chyběl personál, kterému se kovid taky nevyhýbal. Kdyby to charitní pracovníci nezvládli, tlak na nemocnice by byl mnohem větší.

Jsem na pracovníky Charit hrdý, protože si dovedli poradit a nebáli se přinést mimořádné oběti. Ze srdce jim i touto cestou děkuji za mimořádné nasazení. Podobně děkuji všem dobrovolníkům i podporovatelům charitního díla. Mám opravdovou úctu k lidské velikosti většiny pracovníků Charity a denně na ně myslím v modlitbě, denně jim žehnám.

Předem děkuji za vaši štědrost, kterou ukážete příští neděli.

 

S vděčností každému z vás ze srdce žehná

Jan Graubner

arcibiskup olomoucký, metropolita moravský

 

„Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.“ (Mt 5,9)

…Pokoj je především Božím darem, ale je také svěřen nám a záleží na našem přijetí.

Mezi všemi blahoslavenstvími se toto jeví jako to nejaktivnější. Zve nás, abychom vyšli z lhostejnosti a stali se tvůrci svornosti, abychom začali u sebe a kolem nás, a zapojili svůj rozum, srdce i ruce. Vyžaduje snahu starat se o druhé, hojit rány a osobní i společenská traumata způsobená sobectvím, které rozděluje, a podporovat i jakékoli další úsilí v tomto směru. …

(Slovo života – listopad 2021, Hnutí fokoláre)

 

Na dnešní neděli (7. 11.) připadá výročí uvedení Mons. Jana Graubnera do úřadu arcibiskupa olomouckého. Provázejme jej v jeho pastýřské službě svými modlitbami.

 

Synoda 2021- 2023

Nastal čas k utváření skupinek v rámci synodálního procesu, ke kterému je pozvána celá rodina církve. Můžete osobně oslovit a spojit se se členy pastorační rady nebo se přihlásit přes kontakty, které byly uvedeny v minulém čísle farního zpravodaje. V malých skupinkách skrze modlitbu, vzájemné naslouchání a ochotu sdílet upřímně a pokorně svůj názor, můžeme zakusit tajemství putující církve, Božího lidu, který se nechává vést Duchem Svatým, aby vnášel do světa naději a radost evangelia.

 

Sestry a bratři,

chci připomenout, že v našich farnostech existuje služba, která není příliš viditelná, ale je důležitým znamením toho, že farnost vnímáme jako svou rodinu. Mám na mysli péči o kněžské hroby. Jde o celoroční péči, kterou na sebe vzaly některé rodiny. Chci jim moc poděkovat. Zvláště farnost sv. Mořice má řadu kněžských hrobů a v tyto dny je nacházíme čisté a vyzdobené. Děkuji také vám všem, kdo ve svých modlitbách pamatujete na zesnulé kněze, kteří působili v našich farnostech. Přijměte pozvání na mši svatou za zemřelé kněze, kterou budeme slavit ve čtvrtek 11. 11. v 8 hod. v kostele Panny Marie (viz informace níže v textu).

P. Josef

 

Odpustky za zemřelé rozšířeny na celý listopad

Také letos je kvůli pokračující pandemii možné získat plnomocné odpustky za zemřelé nejen během oktávu Slavnosti Všech svatých, ale po celý listopad.

1. Plnomocný odpustek v případě těch, kdo zbožně navštíví hřbitov 

a pomodlí se, byť jen v duchu, za zesnulé, spojený pouze s jednotlivými osmi dny od 1. do 8. 11., může být přenesen na jiných osm dnů v rámci měsíce listopadu, které nemusejí následovat bezprostředně za sebou. Věřící si mohou tyto dny svobodně vybrat za splnění obvyklých podmínek (přijetí eucharistie v den, kdy se snažím získat odpustky; přistoupení ke svátosti smíření v okruhu těchto dnů a modlitba na úmysl Svatého otce).

2. Plnomocný odpustek spojený se Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (2. 11.)

může být v případě těch, kdo zbožně navštíví kostel nebo kapli a tam se pomodlí Otče náš Věřím, přenesen na jiný den v rámci měsíce listopadu. I zde je možné si tento den svobodně zvolit za předpokladu splnění obvyklých podmínek.

3. Lidé staří, nemocní

a všichni, kdo z vážného důvodu nemohou vycházet z domu, budou moci plnomocné odpustky dosáhnout, pokud se v duchu připojí k těm, kteří navštíví hřbitov či kostel, a pomodlí se za zemřelé před Ježíšovým či Mariiným obrazem. Doporučuje se růženec, litanie, meditace nad příslušnými liturgickými texty, anebo vykonání některého ze skutků milosrdenství s obětováním svých bolestí a nesnází Bohu. Přitom mají úmysl stanovené podmínky (svátost smíření a eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce) splnit, jakmile to bude možné.

(z dekretu Apoštolské penitenciárie z 22. 10. 2020

potvrzeného a prodlouženého pro rok 2021)

 

Protiepidemická opatření od 1. 11. 2021

Při bohoslužbách ve vnitřních prostorách je nadále POVINNOST používání desinfekce, respirátorů a dodržování rozestupu 1,5 metru mezi osobami, které nejsou z téže domácnosti, tam, kde je to možné bez závažného narušení možnosti konání bohoslužeb. Výjimku mají přednášející, čtenáři, kazatelé, kantoři, zpěváci apod.

 

Růženec za kněze a duchovní povolání

Také v měsíci listopadu se v kostele sv. Mořice každý čtvrtek od 16.30 hod. modlíme růženec za bohoslovce, kněze, jáhny, řeholníky a řeholnice. Děkujeme, že přicházíte ke společné modlitbě, a prosíme: vytrvejme!

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, dnešní úryvek evangelia (Mk 12, 38–44) vypráví o chudé ženě, která donesla do chrámové pokladnice jen dvě drobné mince. Mohlo se zdát, že je to málo, ale v Božích očích měly mince velikou hodnotu, protože žena dala ze svého nedostatku.

Bůh vidí do našeho srdce, všímá si i maličkostí a zná jejich hodnotu. Každý dobrý skutek, který uděláme, je pro Něj velmi důležitý! Bůh ví, že jsme udělali to nejlepší, co bylo v našich silách, a to je podstatné.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 9. 11. – svátek Posvěcení Lateránské baziliky

Středa 10. 11. – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

Čtvrtek 11. 11. – památka sv. Martina Tourského, biskupa, DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

Pátek 12. 11. – památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

Sobota 13. 11. – památka sv. Anežky České, panny

 

Příští neděle 14. 11. je 33. v liturgickém mezidobí a zároveň je SVĚTOVÝM DNEM CHUDÝCH.

Uskuteční se sbírka na Charitu.

 

Svátost pomazání nemocných ve farnosti sv. Mořice

Svátosti jsou znamením Boží lásky, Boží péče o člověka v různých životních situacích. Cílem svátosti pomazání nemocných je udělit zvláštní milost křesťanu, který zakouší těžkosti v důsledku těžké nemoci nebo stáří.

Tuto svátost může přijmout věřící – dospělý i dítě – jestliže na něj dolehla vážná nemoc. Ve stáří pak i ten, kdo není vážně nemocen. Každá svátost je setkání s Kristem. Ten, kdo přijímá svátost nemocných při společném obřadu ve mši svaté, očistil své srdce ve svátosti smíření a přistoupí ke svatému přijímání. Ke zpovědi využijte čas především ve všední dny, kde se zpovídá před bohoslužbami.

Svátost nemocných bude udělována při mši svaté: v sobotu 13. listopadu v 16.30 hod. v PL, v 18.00 hod. v kapli sv. Vincence na Malém Valu; v neděli 14. listopadu v 7.45 hod. a v 10.15 hod. v kostele sv. Mořice. Zpovídat se bude také přede mší svatou, na které bude svátost nemocných udělována – tento čas je vyhrazen těm, kdo nemohou přijít ke zpovědi ve všední dny.

Prosím, pomozte nemocným ve vašich rodinách a v nejbližším okolí, aby se mohli dostat do kostela. Nemocné, kteří nemohou přijít, kněz rád navštíví v čase, který jim bude vyhovovat.

 

ADORACE

Neděle 7. 11. – v kostele Všech svatých v Hradisku (ve 14 hod., na závěr ještě připojíme modlitbu za zemřelé na hřbitově) a v kostele sv. Mořice 19-20 hod., v kapli Povýšení sv. Kříže adorace pro veřejnost nebude.

Neděle 14. 11. - v kostele sv. Mořice 19-20 hod.

 

Mše svatá za zemřelé kněze

Ve čtvrtek 11. listopadu v 8 hod. v kostele Panny Marie bude kněžími našeho děkanátu sloužena mše svatá za zemřelé kněze - zvláště ty, kteří působili ve farnostech našeho děkanátu a rodáky z těchto farností. Hlavním celebrantem bude P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci. Pojďme v jednom společenství prosit za zemřelé kněze a vyjádřit svůj dík za jejich službu.

SETKÁNÍ SENIORŮ

Na další z pravidelných setkání jste srdečně zváni ve čtvrtek 11. 11. od 9 hod. v Centru pro rodinu. Přijďte prožít hezké dopoledne, kterým vás provede P. Jiří Orság. Těšit se můžete i na malé občerstvení a přátelskou atmosféru.

 

ZVON MÍRU

Město Kroměříž se připojuje k iniciativě „Zvon míru.“ V Den válečných veteránů, který se celosvětově slaví 11. 11., se v 11 hod. rozezní i zvony našich kostelů na počest válečných obětí a jako výzva k modlitbě za mír ve světě.

 

OSLAVA SVÁTKU SV. MARTINA

Pokud se nezmění pravidla pro organizaci veřejných shromáždění, projde průvod se svatým Martinem z Hanáckého náměstí na Velké náměstí ve čtvrtek 11. 11. v 18 hod. Do průvodu, za předpokladu rozestupů, jsou zvány i rodiny s dětmi, které si s sebou mohou vzít lampióny. Na Velkém náměstí bude program pokračovat vystoupením skupiny Cruentus a dalším programem. Naléhavě prosíme účastníky o ohleduplnost, dodržování rozestupů a nošení respirátorů! Jestliže se necítíte zdrávi, do průvodu se nezapojujte. Děkujeme.

Srdečně zvou dobrovolníci a farníci ŘKF sv. Mořice, kteří připravují akci za podpory Města Kroměříže. Mediálním partnerem je Rádio Kroměříž.

 

Děkanátní setkání mládeže 2021

Vstaň, učiním Tě svědkem toho, co jsi viděl“ (Sk 26,16) je motto letošního setkání, které se uskuteční v sobotu 20. 11. od 9 do 16 hod. na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Těšit se může na údernou katechezi salesiána P. Libora Všetuly, modlitbu, adoraci, mši svatou, povídání a další. Více na plakátku. Přihlášení nutné.

 

VEČER CHVAL

Ve středu 24. 11. od 19 hod. (po studentské mši svaté v kostele sv. Jana Křtitele) se uskuteční v dolní kapli Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG) další z pravidelných VEČERŮ CHVAL s kapelou a řečníkem. Můžete se těšit i na slovo povzbuzení, svědectví a malé občerstvení.

Srdečně zve nadační fond Credo a Pastorační centrum AG

 

ČERVENÁ STŘEDA 24. 11. 2021

Tato mezinárodní iniciativa se letos v České republice uskuteční již počtvrté. Smyslem je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem je rozsvícené červené světlo, které symbolizuje krev trpi´ci´ch pro vi´ru. Lide´ v tento den také zapaluji´ svi´cˇky nebo nasveˇcuji´ vy´znamne´ budovy cˇerveny´m sveˇtlem (kostely, sloupy, sochy aj.).

Červenou středu zaštiťuje britska´ pobocˇka krˇestˇanske´ organizace Církev v nouzi, v Cˇeske´ republice ji organizuje Cˇeska´ biskupska´ konference spolecˇneˇ s Ekumenickou radou ci´rkvi´ v CˇR a Federaci´ zˇidovsky´ch obci´ v CˇR. Akce se kona´ také na dalsˇi´ch mi´stech ve sveˇteˇ. Více na www.cervenastreda.cz.

 

Adventní duchovní obnova pro ženy

od 18 do 35 let se uskuteční 26.-28.11. v klášteře sv. Kříže v Kroměříži. Přihlášky do 20. 11. na e-mail: dokromeriz@gmail.com. Těší se na vás P. Jan Polák a milosrdné sestry sv. Kříže.

 

Adventní duchovní obnova pro muže

od 17 do 35 let v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci se uskuteční od 26. do 28.11. (od pátku 18 hod. do neděle 14 hod.) a povede ji P. Jiří Janalík. Je to příležitost pro ztišení a setkání s Kristem, rozjímání nad Písmem, adorace, promluvy a podněty k osobnímu rozjímání a také pozvání k duchovnímu rozhovoru či svátosti smíření. Více na www.knezskyseminar.cz.

 

Jednodenní adventní obnova pro ženy

bez omezení věku v klášteře sester vincentek v Kroměříži na Malém Valu v sobotu 27. 11. 2021. Nad veršem „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte, a já vás občerstvím.“ se bude zamýšlet P. Antonín Krasucki OP. Podrobný program na plakátku. Přihlášky do středy 24. 11. na ces.prov@vincentky.cz, popř. tel. 731 604 430.

 

Jednodenní adventní obnova pro muže

bez omezení věku v klášteře sester vincentek v Kroměříži na Malém Valu v sobotu 4. 12. 2021. Tématem „Dovolili MU vyslovit jejich jméno“ provede P. Jan Hrudík. Podrobný program na plakátku. Přihlášky do středy 1. 12. na ces.prov@vincentky.cz, popř. tel. 731 604 430.

 

Pomoc s energiemi

Společnost Kristýn služebník z olomouckého arcibiskupství, která spravuje a zajišťuje energie ve farnostech, nabízí pomoc ve formě konzultací a poradenství pro Ty, kteří se dostali do tíživé situace v souvislosti s ukončením dodávky energií od dodavatele. Podrobnější informace a kontakty naleznete na plakátku ve vývěsce, nebo na stránkách www.kristyn.cz.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI: sv. Anežka Česká

Žila ve 13. století a pocházela z přemyslovského rodu. Jako královská dcera mohla být provdána nejen za krále, ale i za císaře. Ona však dala přednost službě Kristu a životu v chudobě. Založila špitální bratrstvo, z něhož vzešel řád křižovníků s červenou hvězdou, a také se zasloužila o vznik kláštera „Na Františku“, který je znám rovněž jako „Anežský klášter“. Ten se stal domovem jak mužského řádu minoritů, tak nově se rozvíjejícího řádu klarisek, k nimž se Anežka připojila. Dožila se na svou dobu vysokého věku, přes 70 let. Zemřela v pověsti svatosti a s jejím svatořečením v roce 1989 mohl náš národ pocítit její mocnou přímluvu při osvobození od totalitního režimu. Svatá Anežko, pros za nás!

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 7. 11. 2021, 32. mzd.

Bože, probuď v nás zájem o synodu, ať pozorně nasloucháme Tvému hlasu, pokorně a upřímně sdílíme svůj názor, velkodušně a bez předsudků nasloucháme druhým.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Kéž pronikne k tobě má modlitba, nakloň svůj sluch k mému volání, Hospodine!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, probuď v nás zájem o synodu,

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

MODLITBA K DUCHU SVATÉMU

Věřím v Ducha svatého.

Věřím, že může odstranit moje předsudky.

Věřím, že může změnit moje návyky.

Věřím, že může přemoci moji lhostejnost.

Věřím, že mě může nadchnout k lásce.

Věřím, že mě může zbavit zlého.

Věřím, že mi může dát odvahu k dobrému.

Věřím, že může přemoci můj zármutek.

Věřím, že mi může dát lásku k Božímu Slovu.

Věřím, že může odejmout pocit méněcennosti.

Věřím, že mi může dát sílu v utrpení.

Věřím, že mi může dát na pomoc bratra.

Věřím, že může proniknout moji bytost.

Věřím, že Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. ( Řím 5,5 )

https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/modlitby-k-duchu-svatemu-1

 


 

Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES