TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 36

31. neděle v mezidobí

31. 10. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

 

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

 

„Kdykoli se slaví na oltáři oběť kříže, v níž ‚byl obětován náš velikonoční beránek, Kristus‘, uskutečňuje se dílo našeho vykoupení. Zároveň však svátost eucharistického chleba představuje a působí jednotu věřících, kteří tvoří jedno tělo v Kristu. Všichni lidé jsou voláni k této jednotě s Kristem; on je světlo světa, z něho pocházíme, skrze něho žijeme a k němu směřujeme.“

(Věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, 3. kapitola)

 

Růženec za kněze a duchovní povolání

Také v měsíci listopadu se v kostele sv. Mořice každý čtvrtek od 16.30 hod. modlíme růženec za bohoslovce, kněze, jáhny, řeholníky a řeholnice. Udělejte si čas a přijměte pozvání!

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v dnešním úryvku evangelia (Mk 12,28b–34) zaznívá poselství, které bychom neměli přeslechnout, tzv. přikázání lásky: „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou. A miluj svého bližního jako sám sebe.“ Mít rád Boha, druhé lidi a sebeto je to nejdůležitější a nejkrásnější, k čemu nás Pán zve!

 

Sbírka a dary na misie činily ve farnosti sv. Mořice 97 500 Kč a ve farnosti Hradisko 6 800 Kč. Děkujeme za vaši štědrost! Dík patří také všem, kdo zakoupením misijního kalendáře podpořili Papežská misijní díla, zvláště Misijní dílo dětí.

Ve farním kostele v Hradisku se při akci Misijní koláč vybralo 2 720 Kč. Tento dar je podporou projektu Adopce na dálku.

 

Peníze sesbírané na Světový den misií se všechny odevzdávají Národní kanceláři PMD a použijí se na hrazení projektů Papežského misijního díla šíření víry.

Během celého roku je možné podporovat misie zasíláním darů přímo na účet Papežských misijních děl pro ČR, číslo účtu 72540444/2700, VS 10. Děkujeme!

 

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

Děkuji všem, kdo jste odevzdali přihlášky na přípravu ke svátosti biřmování. Znovu připomínám všem věkově starším, kteří ještě nebyli biřmováni, aby neváhali a přihlásili se. Kdo máte přihlášky ještě u sebe, odevzdejte je co nejdříve, abychom mohli domluvit termín prvního setkání a průběh celé přípravy.

P. Josef

 

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 1. 11. – slavnost VŠECH SVATÝCH (Doporučený svátek - věřícím se doporučuje účast na mši svaté.)

Úterý 2. 11. – Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Čtvrtek 4. 11. – památka sv. Karla Boromejského, biskupa, čtvrtek před prvním pátkem je Dnem modliteb za kněžská povolání

Pátek 5. 11. – první pátek v měsíci je Dnem mimořádné úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Sobota 6. 11. – první sobota v měsíci je Dnem mimořádné úcty k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

 

Příští neděle 7. 11. je 32. v liturgickém mezidobí.

 

Pořad bohoslužeb v pondělí 1. listopadu

6.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku (poutní mše svatá)

 

Pořad bohoslužeb v úterý 2. listopadu

6.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže

15.00 hod. – kostel sv. C+M v Psychiatrické nemocnici

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

V noci ze soboty na neděli vstoupil v platnost ZIMNÍ ČAS

FARNOST SV. MOŘICE - pořad bohoslužeb beze změny.

FARNOST HRADISKO - ve čtvrtek 4. 11. a následující čtvrtky, s ohledem na zimní čas, budou mše svaté začínat v 18 hod.

 

POBOŽNOSTI ZA ZEMŘELÉ

v Kroměříži na hřbitově se uskuteční v neděli 31. 10. od 15 hod. u hlavního kříže, kancionály vezměte s sebou.

V Hradisku na místním hřbitově v neděli 31. 10. ve 14 hod.

 

ADORACE

Neděle 31. 10. - v kostele sv. Mořice 19-20 hod.

Čtvrtek 4. 11. – Den modliteb za kněžská povolání – kostel Všech svatých v Hradisku 17.15-18 hod., kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

Pátek 5. 11. – adorace v kapli sv. Vincence 7-13.30 hod., kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

Neděle 7. 11. – v kostele Všech svatých v Hradisku (ve 14 hod., na závěr ještě připojíme modlitbu za zemřelé na hřbitově) a v kostele sv. Mořice 19-20 hod., v kapli Povýšení sv. Kříže adorace pro veřejnost nebude.

 

Příležitost ke svátosti smíření

Čtvrtek před prvním pátkem  (4. 11.) – kostel Panny Marie 9-11 hod., v kostele Všech svatých v Hradisku 17.15-18 hod.

První pátek v měsíci (5. 11.) – kostel sv. Mořice 15-17 hod.

 

Na neděli 7. 11. připadá výročí uvedení Mons. Jana Graubnera do úřadu arcibiskupa olomouckého. Provázejme otce arcibiskupa v jeho pastýřské službě svými modlitbami.

 

Pohřeb paní Augustiny Navrátilové z Lutopecen

Rozloučíme se s ní v pondělí 1. listopadu ve 14 hod. při mši svaté v kostele Všech svatých v Hradisku. Kéž ji Pán přijme do svého nebeského království.

 

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

Na začátku měsíce listopadu pamatujeme intenzivněji na naše zesnulé. Na základě víry ve vzkříšení mrtvých prosíme za duše v očistci, zakoušíme tajemství církve a prohlubujeme úsilí o vlastní posvěcení.

Ve dnech od 25. 10. do 8. 11. můžeme získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li hřbitov a pomodlíme se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze získat odpustky částečné.

V pondělí 1. 11. odpoledne a v úterý 2. 11. po celý den je možné obdržet plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci při návštěvě kostela či kaple, kde se pomodlíme Modlitbu Páně a Věřím v Boha, za předpokladu splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce).

 

Kurz VÝCHOVA DĚTÍ

Centrum pro rodinu srdečně zve všechny rodiče dětí od 0-10 let na kurz Výchova dětí z dílny tvůrců Manželských večerů. Jedná se o pět setkání, kde si můžete na chvíli odpočinout a seznámit se s dalšími rodiči, kteří zažívají podobné boje jako vy. Témata kurzu, výběr časů konání i cenu vám zašleme po přihlášení na webu cpr-kromeriz.cz nebo pomocí QR kódu na plakátku. Kurz začne v týdnu od 8.11.2021, přihlášky do 4.11.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Na další z pravidelných setkání jste srdečně zváni ve čtvrtek 11. 11. od 9 hod. v Centru pro rodinu. Přijďte prožít hezké dopoledne, kterým vás provede P. Jiří Orság. Těšit se můžete i na malé občerstvení a přátelskou atmosféru.

 

Adventní duchovní obnova pro ženy

od 18 do 35 let se uskuteční 26.-28.11. v klášteře sv. Kříže v Kroměříži. Přihlášky do 20.11. na e-mail: dokromeriz@gmail.com. Těší se na vás P. Jan Polák a milosrdné sestry sv. Kříže.

 

Adventní duchovní obnova pro muže

od 17 do 35 let v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci se uskuteční od 26. do 28.11. (od pátku 18 hod. do neděle 14 hod.) a povede ji P. Jiří Janalík. Je to příležitost pro ztišení a setkání s Kristem, rozjímání nad Písmem, adorace, promluvy a podněty k osobnímu rozjímání a také pozvání k duchovnímu rozhovoru či svátosti smíření. Více na www.knezskyseminar.cz.

 

Duchovní obnova „SMÍŘENÍ“

„Pojďte s námi načerpat od 4. do 7.11. na Vranov u Brna“, zvou křesťanští podnikatelé. Akce je určena pro celé rodiny, děti se mohou účastnit svého programu. Informace a přihlášky na www.krestanskypodnikatel.cz.

 

Děkanátní setkání mládeže 2021

Vstaň, učiním Tě svědkem toho, co jsi viděl“ (Sk 26,16) je motto letošního setkání, které se uskuteční v sobotu 20. 11. od 9 do 16 hod. na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Těšit se může na údernou katechezi salesiána P. Libora Všetuly, modlitbu, adoraci, mši svatou, povídání a další. Více na plakátku. Přihlášení nutné.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI: sv. Martin de Porres

Pocházel z Jižní Ameriky a byl tmavé pleti. Je zobrazován v dominikánském oděvu s koštětem v ruce doprovázen zvířaty, nejčastěji myškami. Podle legendy s úspěchem domlouval myším, že nemohou užírat jídlo, které mají v klášteře nachystáno pro chudé. Byl vyučeným holičem a jako mnozí z této profese se vyznal v léčení bylinami. Do kláštera byl přijat s výjimkou, neboť potomci černochů v 17. století nebyli běžně do řádů přijímáni. V době morové epidemie využil svých zkušeností s bylinkami, když se staral o několik desítek nemocných bratrů a žádný z nich nezemřel. Založil školu pro chudé děti a sirotčinec. Nejchudším opatřoval jídlo, šaty a léky, pohrdaným lidem pomáhal, jak jen mohl. Vysloužil si tím přezdívku „Martin od lásky,“ ale i velkou vyčerpanost. Když zemřel, doprovázely jej ke hrobu nejen davy jeho svěřenců, ale všichni, kdo ho znali, šlechtice nevyjímaje. Svatý Martine de Porres, pros za nás!

 

Knihkupectví AVE

v Kroměříži je pro vás otevřeno v pondělí, středu a čtvrtek 9-12 hod. a 14-17 hod., v úterý 12-14 hod. a v pátek 9-13 hod. V sobotu je zavřeno. Můžete zde zakoupit nejen knihy (včetně novinek), ale i růžence, kříže, svíčky, přání, drobné upomínky. Určitě je z čeho vybírat, tak přijďte udělat radost sobě i blízkým!

 

MOBILNÍ UNIVERZITA

Cyrilometodějské křesťanské akademie je vzdělávací kurz realizovaný prostřednictvím cestování. Jednodenní výlety zahrnují: přednášky během jízdy autobusu, výklad na místě, mši svatou a studijní materiály. Na programu je Tetín a Svatý Jan pod Skalou (28.10.), Velehrad a okolí (17.11.), Olomouc a Svatý Kopeček (11.12.) a Filipov (4.1.). Více na plakátku a na www.mska-akademie.cz.

 

Databáze dějin všedního dne

Možná Vás bude zajímat, že Historický ústav Akademie věd ČR nedáno zveřejnil Databázi dějin všedního dne. Účelem projektu je shromáždit osobní texty (např. vzpomínky, deníky), zachytit tak každodenní život běžných lidí a uchovat jej pro budoucí generace. Autoři projektu se obracejí na vás. Máte-li sepsané vzpomínky vlastní či svých předků a chcete se do projektu zapojit, zde je kontaktní adresa: ddvd@hiu.cas.cz. Bližší informace najdete na webových stránkách https://ddvd.kpsys.cz nebo na facebookovém profilu https://www.facebook.com/Databáze-dějin-všedního-dne-110156031117791.

 

Pozvání na společnou cestu na synodě

Synoda doslova znamená společná cesta. Minulý týden v naší katedrále zahájil naši diecézní část synody Otec arcibiskup Jan. Pozvání k účasti na synodě platí pro všechny, a to účastí v malých skupinkách po 3-10 lidech. Malou skupinkou může být i naše rodina.

První setkání ve skupinkách by mělo proběhnout v listopadu. Papež předložil také konkrétní témata, ke kterým brzy dostaneme ještě také určitý metodický návod. V lednu má farní část synody již končit, takže v praxi půjde o 1-3 setkání těchto skupinek. Každopádně pokud přijmete pozvání k účasti, můžete již nyní udělat dvě věci:

1.      Modlit se za synodu, text modlitby za synodu najdete na stránkách naší farnosti.

2.      Přihlásit se k účasti u prvních vedoucích malých skupinek, kterými jsou:

 

Ve farnosti sv. Mořice: Miroslav Doubrava (tel. 737552520), Petra Dolečková (tel. 774337762), Martin Kvapilík (724276334), Štěpán Bekárek (736522820), Vít Pořízek (736522846), Marie Kvapilíková (774962815), Josef Zvoníček (608887070) a sestra Oldřiška.

 

A ve farnosti Hradisko:

Blešová Eva             evablesova@seznam.cz

Koblihová Julka      juliekoblihova@post.cz

Kobliha Pavel         koblihap@seznam.cz

Zbořil Jirka             j.v.zboril@tiscali.cz

Josef Pavlík            j.josefpavlik@seznam.cz

 

Když počet zájemců ve skupině překročí 10 osob, založíme další malou skupinku.

Martin Kvapilík (sv. Mořic), Petr Navrátil (Hradisko)

farní koordinátoři pro synodu

 

Národní synodální tým nás povzbuzuje slovy:

Synodální proces znamená zcela novou příležitost, kdy budeme moci v životě církve zakusit, že jako jeden putující Boží lid všichni společně kráčíme kupředu na cestě do Božího království. Je to proces duchovní, protože na této cestě se máme snažit rozpoznat, co v této chvíli od své církve chce její Pán. On pak k nám stále promlouvá skrze Ducha Svatého, tedy skrze téhož Ducha, který sestoupil na první učedníky v den Letnic a který byl každému pokřtěnému darován v okamžiku křtu.

Tím, že jsme pozváni se zapojit do synodálního procesu, jsme pozváni do zkušenosti přítomnosti a působení Ducha Svatého v životě církve, a to v jejím konkrétním společenství, v nás samotných, v našich bratřích a sestrách. A také se otevřít tomu, jak Duch Svatý, který vane, kam chce, je přítomen a působí i v celé rodině lidstva. Podmínkou z naší strany je, že se tento hlas budeme učit rozpoznat a pozorně mu budeme naslouchat.

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 31. 10. 2021, 31. mzd. (1. pátek)

Bože, daruj nám milost a odvahu, abychom věnovali více času svému srdci, vztahu k Bohu a k bližním.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Neopouštěj mě, Hospodine, Bože můj, nevzdaluj se ode mě! Pospěš mi na pomoc, Pane, má spáso!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, daruj nám milost a odvahu

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba papeže Františka k Panně Marii rozvazující uzly

Svatá Maria, ty jsi byla po celý život plná Boží přítomnosti, pokorou si přijímala Otcovu vůli a ďábel tě nikdy nedokázal zaplést do svého zmatku.

U svého Syna ses přimlouvala za naše těžkosti a svou prostotou a trpělivostí jsi nám dala příklad, jak rozplétat zádrhele svého života.

Navždy zůstáváš naší Matkou a tím napřimuješ a vyjasňuješ pouto, které nás pojí s naším Pánem.

Svatá Maria, Matko Boží a Matko naše, která s mateřským srdcem rozplétáš uzly našich životů, prosím tě, ujmi se mě/ ho/ jí (pojmenování osoby) a osvoboď mě/ ho/ ji ode všech pout a zmatků, jimiž na mě/ na něj / na ni útočí náš nepřítel.

Panno Maria, svou milostí, svou přímluvu u Boha i příkladem nás osvoboď od všeho zla a rozvaž pouta, která nám brání ve sjednocení s Bohem.

Dej nám, abychom vysvobozeni od každého zmatku a omylu nacházeli Pána ve všech věcech, abychom v něm ukotvili svá srdce a stále mu sloužili ve svých bratřích a sestrách. Amen.

Vojtěch Kodet: Novéna k Panně Marii rozvazující uzly


 

Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES