TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 35

30. neděle v mezidobí

24. 10. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

 

MISIJNÍ NEDĚLE - DEN MODLITEB ZA MISIE

 

Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ (Sk 4,20)

Milé sestry, milí bratři,

když zakusíme sílu Boží lásky, když pocítíme jeho otcovskou přítomnost ve svém osobním životě i v životě společenství věřících, nemůžeme nezvěstovat a nesdílet to, co jsme viděli a slyšeli. Ježíšův vztah s učedníky, jeho lidství zjevené v tajemství vtělení, jeho evangelium a tajemství smrti a zmrtvýchvstání nám ukazují, jak obrovskou měrou miluje Bůh naše lidství, jak bere za své naše radosti a utrpení, naše touhy a úzkosti. (…) Nikdo není z Kristovy lásky vyloučen (…).

Ježíš dnes potřebuje srdce, které je schopné žít povolání jako zamilovaný příběh. Láska je vede až na kraj světa, stávají se nástroji a posly soucitu. Toto povolání Ježíš adresuje všem, ale každému jinak. Mějme na paměti, některé periferie jsou blízko nás, v městských centrech nebo v našich rodinách.(…)

Žít misijní poslání znamená troufnout si učit se postojům Ježíše Krista a s ním věřit, že i ten, kdo je vedle mne, je můj bratr, moje sestra. Kéž by jeho soucitná láska probudila i naše srdce a udělala z nás Kristovy učedníky a misionáře.(…)

(z Poselství papeže Františka k 95. Světovému dni misií 2021)

 

Synoda 2021 – 2023

Po zahájení synody v Římě a v katedrálách na celém světě jsme všichni pozváni vykročit na společnou cestu. V ohláškách po mši svaté dnes uslyšíme další informace. Modleme se za synodu, vracejme se k textu pastýřského listu otce arcibiskupa a inspirujme se tím, co nám o synodě sdílí stránky www.cirkev.cz.

 

RŮŽENCOVÉ POBOŽNOSTI

Vytrvejme v pravidelné modlitbě růžence, jak nás církev povzbuzuje zvláště v tomto měsíci říjnu. Modleme se společně doma v kruhu rodiny a také v kostele před každou mší svatou. Je mnoho úmyslů, na které máme pamatovat. Předseda České biskupské konference, arcibiskup Jan Graubner nás po volbách vyzval, abychom se modlili za presidenta republiky, vyprošovali mu uzdravení. Abychom prosili za zákonodárce a politiky, ať při plnění svých předvolebních slibů a stranických priorit neztratí ze zřetele společné dobro, díky němuž by se v naší zemi všichni mohli cítit jako v opravdovém domově.

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v dnešním úryvku evangelia (Mk 10,46-52) Pán Ježíš uzdravuje slovy: „Jdi, tvá víra tě zachránila!“ Bůh slyší všechno, co mu říkáme, ať to povíme nahlas nebo potichu. Dokonce i tehdy, když to „vyslovíme“ jenom v duchu, ve svém srdci. Bůh očekává naše modlitby a bere je vážně stejně jako prosbu slepého Bartimaia z evangelia. Milé děti, buďme si jisti, že Bůh nám vždy naslouchá a skrze nejrůznější události a setkání odpovídá.

 

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 17 830 Kč ve farnosti sv. Mořice a 3 450 Kč v Hradisku. Děkujeme za vaši štědrost!

 

Dnes se koná SBÍRKA NA MISIE. Za každý váš dar upřímné „Pán Bůh zaplať“.

Peníze sesbírané na Světový den misií v každé diecézi, farnosti a institutu katolického světa, se všechny odevzdávají Národní kanceláři PMD a použijí se na hrazení projektů Papežského misijního díla šíření víry.

Během celého roku je možné podporovat misie zasíláním darů přímo na účet Papežských misijních děl pro ČR, číslo účtu 72540444/2700, VS 10. Děkujeme!

 

V našich kostelích je k dostání Misijní kalendář. Svým darem za kalendář podporujete projekty Papežského misijního díla dětí (PMDD). Dar ve výši 150 Kč pomůže dětem v misiích z největší bídy, dar 300 Kč těmto dětem umožní vzdělání. Variabilní symbol pro platby za Misijní kalendář je 740. Údaje potřebné k úhradě daru najdete na složence uvnitř kalendáře. Děkujeme.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Čtvrtek 28. 10. – svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů,

Den vzniku samostatného československého státu

 

Příští neděle 31. 10. je 31. v liturgickém mezidobí.

V kostele sv. Mořice v Kroměříži i v kostele Všech svatých v Hradisku slavíme Výročí posvěcení kostela.

 

Příští neděli vchází v platnost ZIMNÍ ČAS

FARNOST SV. MOŘICE - pořad bohoslužeb beze změny

FARNOST HRADISKO - ve čtvrtek 4. 11. a následující čtvrtky, s ohledem na zimní čas, budou mše svaté začínat v 18 hod.

 

NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH ve farnosti Hradisko

UŽ ve čtvrtek 28. 10. dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

Setkání mužů v Hradisku

bude ve středu 27. 10. v 19 hod. na faře v Hradisku.

 

ADORACE v kostele sv. Mořice

v neděli 24. 10. a 31. 10. od 19 do 20 hod.

 

POBOŽNOSTI ZA ZEMŘELÉ

v Kroměříži na hřbitově se uskuteční v neděli 31. 10. od 15 hod. u hlavního kříže, kancionály vezměte s sebou.

V Hradisku na místním hřbitově v neděli 31. 10. ve 14 hod.

 

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

Ve dnech od 25. 10. do 8. 11. můžeme získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li hřbitov a pomodlíme se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze získat odpustky částečné.

Obdržet odpustky pro duše v očistci již v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, tj. 25.10.-1.11., je možné jen v případě, že z vážných důvodů nemůžeme navštívit hřbitovy v obvyklé době (1.-8.11.).

 

POZVÁNÍ K PŘÍPRAVĚ NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

V kroměřížských farnostech zahájíme v listopadu přípravu na svátost biřmování. Přihlásit se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali! Přihlášky si vyzvedněte v kostele, v sakristii nebo ve farní kanceláři. Vyplněné odevzdejte P. Josefovi nebo na faře.

 

Beseda s generálem Petrem Pavlem

Česká křesťanská akademie v Kroměříži zve na moderovanou besedu s generálem Petrem Pavlem k aktuálním otázkám naší i evropské bezpečnosti. Uskuteční se tentokrát v pondělí 25. 10. 2021 od 19 hod. v aule Arcibiskupského gymnázia. Upozornění: Účastníci besedy musí dodržet aktuální hygienická opatření.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI: bl. Chiara Luce Badano

Nedávno blahoslavená (25. 9. 2010) Chiara Badano se narodila roku 1971 jako jediné dítě svých rodičů. Pocházela ze severní Itálie a vyrůstala jako prostá dívka radující se z daru života. Velmi brzy pochopila, že je zapotřebí ukazovat druhým Ježíše skrze vlastní příklad. V deseti letech se začala zapojovat do Hnutí fokoláre, v němž přijala jméno "Luce", což znamená „světlo“ či „paprsek“. Měla ráda sport i společnost, ale nejvíce Ježíše. Pro něj přijímala všechno, co souviselo s rakovinou kostí, která ji nedovolila dožít se 19. narozenin. Přesto byla nesmírně šťastná. I v těžkých okamžicích vynikala laskavostí a zářila radostí. Nemoc postupovala a Chiara prosila, aby pro ni nikdo neplakal, protože jde k Ježíši. Do poslední chvíle projevovala štědrost a lásku. Ať šlo o úsměv, věnování úspor na humanitární misi do Afriky, či cokoliv jiného. Blahoslavená Chiaro Luce, pros za nás!

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 24. 10. 2021, 30. mzd.

Bože, děkujeme za dar víry a prosíme, abychom často obnovovali zasvěcení svého života, práce i stvoření Tobě a žili v Tvé přítomnosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina. Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte vždy jeho tvář!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za dar víry a prosíme

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Rok rodiny věnovaný úloze rodiny v církvi začal 19. března 2021 na den svatého Josefa a vyvrcholí 26. června 2022 desátým Světovým setkáním rodin.

Papež vyzval lidi, aby dávali přednost odpuštění před neshodami. „V rodině jsou tři slova, o která je třeba dbát: prosím, děkuji a promiň“

Modlitba sv. Jana Pavla II. za rodinu

Bože, od něhož pochází každé otcovství na nebi i na zemi, * Otče, který jsi Láska a život, učiň, * aby se každá lidská rodina na zemi stala * skrze tvého Syna Ježíše Krista zrozeného z ženy * a skrze Ducha Svatého pramenem Boží lásky, * skutečným chrámem života a lásky * pro generace, které se neustále obnovují. Učiň, * aby tvá milost vedla myšlenky i skutky manželů * k dobru jejich rodin i všech rodin na celém světě. Učiň, * aby mladé generace nalezly v rodině * silnou podporu pro své lidství a růst v pravdě a lásce. Učiň, * aby láska, posílená milostí svátosti manželství, * byla silnější než každá slabost a každá krize, * kterými někdy naše rodiny procházejí.

A konečně, na přímluvu Svaté rodiny z Nazareta, dej, * aby církev v rodině a prostřednictvím rodiny * mohla plodně naplnit své poslání * uprostřed všech národů země.

Skrze Krista našeho Pána, * který je Cesta, Pravda a Život na věky věků. * Amen.

http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/modlitby-svetcu/modlitba-sv-jana-pavla-ii-za-rodinu.html


 

Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES