TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 34

29. neděle v mezidobí

17. 10. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

 

Sestry a bratři v Kristu, milí farníci,

v bazilice sv. Petra v Římě slavil minulou neděli papež František mši svatou, při níž pozval nás všechny, abychom vykročili na společnou cestu. To je totiž obsah slova SYNODA. Rozbíhá se proces, který vyvrcholí jednáním biskupů z celého světa v Římě v říjnu 2023. Vykročit na tuto cestu může každý, kdo chce spolu s ostatními přiložit svou ruku a srdce ke stavbě církve. Takové církve, jak ji zamýšlí Kristus.

Svatý otec v homilii vyzvedl tři slova na této cestě: Setkávání, naslouchání, rozlišování. A vyjádřil prosbu: „Drazí bratři a sestry, mějte dobrou společnou cestu! Kéž jsme poutníky zamilovanými do evangelia, otevřenými překvapením Ducha Svatého. Nenechme si ujít milostivé příležitosti k setkání, k vzájemnému naslouchání a rozlišování. S radostí z vědomí, že když hledáme Pána, je to On, kdo nám již přichází vstříc se svou láskou.“

Dnes je tento synodální proces zahajován v katedrálách celého světa. V olomoucké katedrále jsou přítomni zástupci z farností. Z farnosti sv. Mořice je to Martin Kvapilík, z farnosti Hradisko Petr Navrátil. Tito zástupci budou vytvářet spojení mezi farníky setkávajícími se v pracovních skupinkách a týmem, který pracuje na úrovni diecéze. Vytvořit skupiny ve farnosti je úkolem nás všech. Pomocí vám budou členové pastorační rady. Skupiny mají být v počtu 5-10 lidí a nejlépe různého věku i životního postavení. Papež František adresuje věřícím otázky týkající se našeho života. Otázek je 10 a v každé skupině si mohou svobodně zvolit, kterou otázku a tedy které téma, chtějí společně promýšlet. Tento synodální proces ve farnostech bude probíhat do konce ledna 2022. Na něj naváže práce na úrovni diecézní a národní. V kostele jsou letáčky s podrobnějšími informacemi a také text pastýřského listu, ve kterém nás zve k účasti na tomto díle otec arcibiskup, a připomíná, že nejde o formální úkol, ale novou snahu učit se jít za Pánem společně. Pastýřský list i další informace najdete také na internetových stránkách našich farností. Děkuji vám všem, kdo se ochotně zapojíte. Vyprošujme světlo Ducha Svatého nám všem na společné cestě.

P. Josef

 

Cílem synody není vyprodukovat dokumenty, ale dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu.

(Přípravný dokument, čl. 32)

 

Modlitba za průběh synody

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,

shromážděni ve tvém jménu.

Provázej nás Ty sám, vstup do našich srdcí

a vytvoř si v nich domov.

Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,

uč nás, jak na ní vytrvat.

Jsme zde s přetěžkým břemenem

svých slabostí a hříchů.

Nedopusť, abychom propadli zmatku,

nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,

nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.

Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,

abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,

abychom nesešli z cesty pravdy

a neodchýlili se od toho, co je správné.

To vše žádáme od tebe,

jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,

a ve společenství s Otcem i Synem na věky věků.

Amen.

 

RŮŽENCOVÉ POBOŽNOSTI

V naléhavém úmyslu Apoštolátu modlitby na tento měsíc nás papež František prosí: „V měsíci říjnu společně obnovme svůj závazek modlit se růženec.“ Modleme se společně doma v kruhu rodiny a také v kostele před každou mší svatou. Ve středu v kostele sv. Jana Křtitele od 17.30 hod. vedou modlitbu růžence studenti. V ostatní dny se prosím zapojujte do vedení modlitby vždy půl hodiny přede mší sv. a přicházejte v hojném počtu. V kostele sv. Mořice se každý čtvrtek od 16.30 hod. modlíme růženec za bohoslovce, kněze, jáhny, řeholníky a řeholnice.

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v dnešním úryvku evangelia (Mk 10,35-45) nás Pán Ježíš učí, že před Bohem jsme si rovni. Každého z nás má Bůh bez rozdílu rád a všechny nás zve, abychom nežili jen pro sebe, ale abychom vytvářeli pěkné vztahy, byli k sobě ohleduplní, laskaví a navzájem si pomáhali. Pamatujme v modlitbě i na ty, kteří jsou nám nesympatičtí nebo nám nějak ublížili. Sloužíme-li druhým z lásky k Pánu Ježíši, pak ve svém srdci pocítíme radost a pokoj!

 

Dnes se koná sbírka na potřeby farnosti. Za každý váš dar upřímné „Pán Bůh zaplať“.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 18. 10. – svátek sv. Lukáše, evangelisty

Pátek 22. 10. – sv. Jana Pavla II., papeže

 

Příští neděle 24. 10. je 30. v liturgickém mezidobí a zároveň je SVĚTOVÝM DNEM MODLITEB ZA MISIE. Koná se SBÍRKA NA MISIE s cílem podpořit projekty šíření Božího slova až do těch nejzapadlejších koutů světa.

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli najdete v závěru tohoto zpravodaje a na farních stránkách.

 

V našich kostelích je k dostání Misijní kalendář. Svým darem za kalendář podporujete projekty Papežského misijního díla dětí (PMDD). Dar ve výši 150 Kč pomůže dětem v misiích z největší bídy, dar 300 Kč těmto dětem umožní vzdělání. Variabilní symbol pro platby za Misijní kalendář je 740. Údaje potřebné k úhradě daru najdete na složence uvnitř kalendáře. Děkujeme.

 

MILION DĚTÍ SE MODLÍ RŮŽENEC

Už šestnáct let se 18. 10. děti na celém světě modlí růženec za jednotu a mír na Zemi. V tento den jsme všichni zváni, zvláště pak děti, jejich rodiče, prarodiče, kamarádi, k modlitbě růžence a to tam, kde se právě nacházíme. Cílem je, aby se každý rok v tento den milion dětí z celého světa sjednotil v modlitbě růžence.

„Když se milion dětí pomodlí růženec, ve světě zavládne mír.“ (o. Pio)

 

MISIJNÍ MOST MODLITBY

je aktivitou Papežských misijních děl spojenou s oslavou Světového dne misií – Misijní nedělí. V předvečer, tj. v sobotu 23. 10. od 18 hod., přijměme i my v našich rodinách pozvání a sjednoťme se v rámci tzv. Misijního mostu modlitby. Prosme zvláště za šíření evangelia po celém světě, za dar víry, za misionáře, pronásledované, chudé, trpící, opuštěné, nemocné či jakýmkoli způsobem strádající a potřebné…

 

POZVÁNÍ K PŘÍPRAVĚ NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

V obou našich farnostech a ve spolupráci s farností Panny Marie zahájíme letos na podzim přípravu na svátost biřmování.

Přihlásit se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i vás, věkem pokročilejší. Pokud jste tuto svátost ještě nepřijali, neváhejte a přihlaste se. Přihlášky si vyzvedněte v kostele, v sakristii nebo ve farní kanceláři. Vyplněné odevzdejte P. Josefovi nebo na faře u sv. Mořice do konce měsíce října.

 

ADORACE

K „tichému rozmlouvání s Pánem“ před vystavenou Nejsvětější svátostí jste co nejsrdečněji zváni do kostela sv. Mořice neděli 17. 10. a 24. 10. od 19 do 20 hod.

 

VEČER CHVAL

Další z pravidelných večerů chval se uskuteční ve středu 20. 10. od 19 hod. Bude-li počasí přát, setkáme se jako posledně pod širým nebem v prostorách Mariánského dvora na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži (AG). V opačném případě jsme zváni do dolní kaple AG (vstup hlavním vchodem).

 

BIŘMOVÁNÍ STUDENTŮ AG

V pátek 22. 10. při mši svaté v 11 hod. v kostele sv. Mořice udělí pomocný biskup olomoucký Mons. Antonín Basler svátost biřmování více jak 40 studentům Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Provázejme je svými modlitbami.

 

Beseda s generálem Petrem Pavlem

Česká křesťanská akademie zve na moderovanou besedu s generálem v. v. Petrem Pavlem k aktuálním otázkám naší i evropské bezpečnosti. Uskuteční se tentokrát v pondělí 25. 10. 2021 od 19 hod.

 

MOBILNÍ UNIVERZITA

Cyrilometodějské křesťanské akademie je vzdělávací kurz realizovaný prostřednictvím cestování. Jednodenní výlety zahrnují: přednášky během jízdy autobusu, výklad na místě, mši svatou a studijní materiály. Na programu je Tetín a Svatý Jan pod Skalou (28.10.), Velehrad a okolí (17.11.), Olomouc a Svatý Kopeček (11.12.) a Filipov (4.1.). Více na plakátku a na www.mska-akademie.cz

 

Adventní duchovní obnova

pro ženy od 18 do 35 let se uskuteční 26.-28. 11. v klášteře sv. Kříže v Kroměříži. Přihlášky do 20. 11. na e-mail: dokromeriz@gmail.com. Těší se na vás P. Jan Polák a milosrdné sestry sv. Kříže.

 

Duchovní obnova „SMÍŘENÍ“

Pojďte s námi načerpat od 4. do 7. 11. na Vranov u Brna, zvou křesťanští podnikatelé. Akce je určena pro celé rodiny, děti se mohou účastnit svého programu. Informace a přihlášky na www.krestanskypodnikatel.cz.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI: bl. Karel Rakouský

Pocházel z boční rodové větve Habsburků. Karlovo dětství se neslo v duchu „práce a žádná zábava“. Kromě zbožné matky jej vychovávali domácí učitelé. Díky bohatým znalostem mohl nastoupit na prestižní Skotské gymnázium ve Vídni, kde se zaměřil na studium přírodovědných oborů. Po dvouletém vojenském výcviku a hodnosti nadporučíka začal studovat na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Studium zakončil právnickými zkouškami. Po vraždě Františka Ferdinanda v Sarajevu se stal následníkem trůnu. Před každým důležitým rozhodnutím se v modlitbě obracel k Bohu a svou císařskou úlohu viděl jako cestu následování Krista a službu lásky k národům, které mu byly svěřeny. Na vyhlášení války se nepodílel, naopak, chtěl, aby co nejdříve skončila. Paradoxně jej však dohnala k tomu, aby před jejími následky uprchl do exilu. Po několika pokusech převzít zpět moc zůstal ve vyhnanství na Madeiře, kde ve 34 letech zemřel na zápal plic. Blahořečen byl v roce 2004. Blahoslavený Karle Rakouský, pros za nás!

 

SMS služba modlitby

V říjnu si připomeneme 10. výročí SMS služby modlitby. Pracovníci Centra pro rodinný život spolu se sestrami svatého Kříže pamatují v modlitbách na potřeby těch, kdo o modlitbu požádají. Při mši svaté ve čtvrtek 21. 10. poděkujeme za vyslyšení řady proseb a také svěříme do Boží ochrany všechny, za které jsme v minulosti prosili. Dále můžete zasílat své prosby SMS zprávou na tel. číslo 731 731 800 nebo na e-mail: rodina@ado.cz (prosby nebudou nikde zveřejněny).

 

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 24. 10. 2021

Milí přátelé misií,

příští neděli budeme slavit 95. Světový den misií, Misijní neděli. Ve všech kostelích na celém světě se budeme modlit za to, aby se evangelium šířilo do celého světa. Téma tohoto dne pro letošní rok Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ je pozváním pro každého z nás, abychom Boží lásku, kterou nosíme v srdci, předávali dál. Toto misijní povolání Ježíš adresuje všem, ale každému jinak. Misijní neděle je svátkem celosvětového společenství, ve kterém si navzájem vyměňujeme dary duchovní i materiální. Misijní neděle je nejsilnější celosvětovou solidaritou, kdy se v jeden den víc jak miliarda lidí v mnoha zemích světa modlí za společné dílo evangelizace.

V lidských dějinách se vždy vyskytly roky, které zpětně považujeme za přelomové pro další vývoj, a ten minulý takový určitě byl. Celosvětová pandemie Covid-19 sebou přinesla nejen spoustu nemocných, žel také obětí, ale rovněž bezprecedentní bezpečnostní opatření zasahující do životů lidí. Ti křehcí a zranitelní pocítili svou křehkost a zranitelnost ještě více. Lidé se musejí potýkat s dramatickým propadem příjmů a nedostatkem pracovních příležitostí obzvláště v chudých misijních zemích.

Upřímně Vám děkuji za modlitby a veškerou podporu papežských misií v tak těžkém loňském roce. Díky Vaší štědrosti můžeme z fondu Papežského misijního díla šíření víry v České republice pomoci chudým lidem v Bangladéši, Paraguay a Ugandě částkou více jak 3 miliony korun. V těchto zemích podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky. Podáváme pomocnou ruku všem potřebným. Z fondu Korona jsme podpořili nákup nejzákladnějších potravin a léků pro nejvíce zasažené pandemií v Zimbabwe, Malawi, Pákistánu, Bangladéši, Srí Lance a Indii.

Každý pokřtěný je poslaný hlásat evangelium, to znamená radost do celého světa. Misie jsou v dalekých zemích Afriky, Asie, Jižní a Střední Ameriky a Oceánie, ale mějme na paměti, že jsou některé periferie také blízko nás, v městských centrech, domovech důchodců, v práci nebo přímo v našich rodinách. Svět je prostor, ve kterém působíme a vytváříme vztahy. Tento svět máme přetvářet naší žitou vírou, radostí a nadšením. Slovy papeže Františka: „Výzvou pro misijní poslání je pochopit, co nám v této době říká Bůh. Nemoc, utrpení, strach, izolace nás nenechávají v klidu. Doléhá na nás chudoba těch, kdo umírají v osamocení, kdo jsou ponecháni na pospas, kdo přicházejí o práci a výdělek, těch, kdo nemají domov a nemají co jíst.“ Záleží jen na nás, jak zareagujeme na Boží výzvy této jistě nelehké doby.

Za Vaši letošní štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná

jáhen Leoš Halbrštát     

národní ředitel Papežských misijních děl v České republice

 

Peníze sesbírané na Světový den misií v každé diecézi, farnosti a institutu katolického světa, se všechny odevzdávají příslušné Národní kanceláři PMD a použijí se na hrazení projektů Papežského misijního díla šíření víry.

Během celého roku je možné podporovat misie zasíláním darů přímo na účet Papežských misijních děl pro ČR, číslo účtu 72540444/2700, VS 10. Děkujeme!


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 17. 10. 2021, 29. mzd.

Bože, žehnej žákům, studentům, jejich rodičům, učitelům a vychovatelům v tomto školním roce.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré a v tvých rukou je celý náš život; dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty, a ať ti sloužíme s upřímným srdcem.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, žehnej žákům, studentům, jejich rodičům …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za mládež

Pane Ježíši Kriste, Cesto, Pravdo a Živote,
prosíme tě s důvěrou a naléhavostí
za všechny mladé lidi:

Vlej do jejich srdce touhu po tobě,
dej se jim poznat jako věrný přítel,
který na ně pohlíží s láskou
a je jim na blízku ve všech vítězstvích i prohrách.
Dej každému odvahu poctivě hledat své povolání
a velkoryse odpovědět na tvé volání.
Chraň je před každým hříchem, posiluj v pokušení
a zachycuj v náruči svého milosrdenství.
Ať radostně a moudře žijí ve svobodě dětí Božích,
a všechny své hřivny, ideály a elán
investují do budování civilizace lásky.

Prosíme, ať v našich farnostech
naleznou mladí lidé láskyplné přijetí
a dobré prostředí pro svůj růst.

Upevňuj v nás víru, obnovuj naději
a rozmnožuj lásku!

Na přímluvu sv. Jana Pavla II. žehnej mladým lidem, aby tě poznali, přijali a následovali na životní cestě.


 

Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES