TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 33

28. neděle v mezidobí

10. 10. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

 

říjnu 2021 se na nás Svatý otec v naléhavém úmyslu Apoštolátu modlitby obrací s výzvou:

V měsíci říjnu společně obnovme svůj závazek MODLIT SE RŮŽENEC.“

MODLITBU RŮŽENCE můžeme velmi snadno spojovat s úmysly, které odpovídají na životní události. (…) Modlitbou překonáváme překážky, RŮŽENEC rozptyluje obavy a vytrvalost v modlitbě řeší všechny problémy (…)

(celý komentář k tomuto úmyslu najdete na vývěsce a na www.jesuit.cz)

 

Skrze modlitbu svatého růžence se vydáváme do školy Mariiny, v níž jsme přivedeni ke kontemplaci krásy Kristovy tváře a zakoušení hlubin jeho lásky. Skrze růženec čerpáme hojnost milostí přijímaných takřka z rukou samotné Vykupitelovy matky.

(z Apoštolského listu papeže Jana Pavla II. O modlitbě svatého růžence)

 

RŮŽENCOVÉ POBOŽNOSTI

měsíci Panny Marie jsme zváni zvláště ke společné modlitbě růžence. Můžeme se modlit růženec před každou mší svatou. Znamená to přijít o půl hodiny dříve – jak v kostele sv. Mořice, tak v kostele sv. Jana Křtitele a také ve farním kostele v Hradisku. Ve středu vedou studenti modlitbu růžence v kostele sv. Jana Křtitele od 17.30 hod. V ostatní dny, prosím, se zapojte do vedení modlitby. Přicházejte v hojném počtu a pamatujte na společnou modlitbu růžence také doma v kruhu rodiny. V kostele sv. Mořice se každý čtvrtek od 16.30 hod. modlíme růženec za bohoslovce, kněze, jáhny, řeholníky a řeholnice.

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v dnešním úryvku evangelia (Mk 10,17–30) nás Pán Ježíš ujišťuje, že proto, abychom se dostali do nebe, není důležité mít spoustu majetku. Ten největší poklad je to, co není vidět – Boží láska. Nezáleží na tom, jestli máme drahé a luxusní věci, důležité je, že máme Boha. Bůh nám z této lásky daroval krásný svět, nádhernou přírodu, ze které dostáváme všechno potřebné pro svůj život. Milé děti, Ježíš nás má vždy a za všech okolností rád. Máme i my Ježíše rádi a na prvním místě?

 

SVÁTKY V TÝDNU

Pátek 15. 10. – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Sobota 16. 10. – sv. Markéta Marie Alacoque, sv. Hedvika

Příští neděle 17. 10. je 29. v liturgickém mezidobí.  

Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Všem dárcům děkujeme!

 

Ve čtvrtek 1410. si připomínáme VÝROČNÍ DEN biskupského svěcení Mons. Josefa Nuzíka a Mons. Antonína Baslera. Pamatujme na ně v modlitbě.

 

A také ve čtvrtek slaví své narozeniny P. Václav Altrichter. Ze srdce mu blahopřejeme a vyprošujeme hojné Boží požehnání, dobré zdraví a stálou ochranu Panny Marie.

 

POZVÁNÍ K PŘÍPRAVĚ NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

V obou našich farnostech a ve spolupráci s farností Panny Marie zahájíme letos na podzim přípravu na svátost biřmování.

Přihlásit se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali!

V Katechismu katolické církve je psáno: „Svátost biřmování je potřebná k dovršení křestní milosti. Tvoří totiž se křtem a eucharistií souhrn ‘svátostí uvedení do křesťanského života,‘ jejichž jednotu je nutno uchovávat. Svátost biřmování pokřtěného dokonaleji spojuje s církví a obdařuje zvláštní silou Ducha Svatého. Tak ho upevňuje a posiluje, aby se stal Ježíšovým svědkem svým životem.“

Toto připomínáme nejen mladým. Vy, kteří jste věkem pokročilejší, ale tuto svátost jste ještě nepřijali, neváhejte a přihlaste se. Přihlášky si vyzvedněte v kostele, v sakristii nebo ve farní kanceláři. Vyplněné odevzdejte P. Josefovi nebo na faře.

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

na faře u Panny Marie již probíhá (rozpis hodin je na vývěsce).

 

Katecheze Dobrého pastýře

ve farnosti Hradisko pro starší i mladší děti jsou každé pondělí od 16 hod.. Zveme i ty, kteří nejsou z farnosti a jsou ochotni dojíždět do Hradiska. Rodiče mohou počkat na faře. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Julii Koblihovou, tel. 604981715.

 

ADORACE

K „tichému rozmlouvání s Pánem“ před vystavenou Nejsvětější svátostí jste co nejsrdečněji zváni do kostela sv. Mořice neděli 10. 10. a 17. 10. od 19 do 20 hod.

 

Beseda: JAK PŘEŽÍT V DRSNÉ PŘÍRODĚ

Česká křesťanská akademie a Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži (AG) zvou na besedu s polárníkem a zakladatelem České polární stanice na ostrově Nelson v Antarktidě Jaroslavem Pavlíčkem. Uskuteční se ve středu 13. 10. od 19 hod. na AG.

 

Společenství mužů ve farnosti Hradisko

bude ve středu 13. 10. v 19 hod. Místo setkání upřesní pan Petr Váňa.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

je připraveno na čtvrtek 14. 10. od 9 hod. v Centru pro rodinu. Přijměte pozvání a přijďte prožít hezké dopoledne, kterým nás provede P. Jiří Orság. Těšit se můžete i na malé občerstvení a přátelskou atmosféru.

 

Koncert sboru BYZANTION

Pěvecký komorní smíšený sbor Byzantion Collegium Musicae Slavicae Praga Vás srdečně zve na koncert pořádaný v sobotu 16. 10. od 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Kroměříži. V repertoáru sboru jsou skladby z dob Cyrila a Metoděje až po současnost. Při koncertu zazní duchovní vokální hudba převážně z tvorby autorů východoslovanské liturgie. Těšíme se na setkání s Vámi tváři v tvář a věříme, že si z koncertu odnesete příjemný hudební zážitek. „Mnohaja lita!“

 

VEČER CHVAL

Další z pravidelných večerů chval se uskuteční ve středu 20. 10. od 19 hod. Bude-li počasí přát, setkáme se jako posledně pod širým nebem v prostorách Mariánského dvora na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži (AG). V opačném případě jsme zváni do dolní kaple AG (vstup hlavním vchodem).

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI: sv. Terezie od Ježíše (z Ávily)

Pocházela ze Španělska z Kastilie. Od dětství byla temperamentní a přátelská, milovala romantiku. Po vstupu do karmelitánského řádu prožila tělesnou i duševní krizi. Kolem roku 1556 se v jejím srdci rozrostla touha uskutečňovat v duchovním životě veliké věci. Přestala žít sama pro sebe a místo jejího "já" zaujal Bůh. Zbavena nejistot se nebála protivenství, dělala velké pokroky v dokonalosti, měla mystická zjevení. Pro reformu svého řádu snášela mnoho příkoří. Zanechala naučné spisy stvrzené vlastní zkušeností. Papež sv. Pavel VI. ji 29. 10. 1970 vůbec jako první ženu jmenoval učitelkou církve. Svatá Terezie od Ježíše, pros za nás!

 

Sbírka na osoby zasažené výbuchem v Koryčanech

Charita Kroměříž ve spolupráci s městem Koryčany vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc lidem zasaženým výbuchem rodinného domku v Koryčanech dne 15. 9. 2021. Číslo osvědčení: KUZL 64323/2021 ze dne 17. 9. 2021.

Číslo sbírkového účtu: 115-5041170287 / 0100 u Komerční banky, a.s.

Finanční prostředky lze zaslat na uvedené sbírkové konto nebo vložit do pokladny na Charitě Kroměříž, Ztracená 63/1, Kroměříž. Díky za každý Váš dar.

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 10. 10. 2021, 28. mzd.

Bože, prosíme o dar moudrosti, prozíravosti a všechny potřebné milosti nově zvoleným politikům, daruj jim odpovědnost k uspořádání správy státu.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí? Ale u tebe je odpuštění, Bože.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme o dar moudrosti, prozíravosti

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Přijď, Duchu Svatý

Přicházej jako světlo, které v náš prozáří jakékoliv temnoty.

Přicházej jako jistota, která vysvobozuje z pout závislostí.

Přicházej jako radost, která dává našemu životu lesk a půvab.

Přicházej jako pokoj, který vítězí nad nesouladem a zmatkem.

Přicházej jako krása, která je pramenem všeho skutečně krásného.

Přicházej jako štěstí, které je naplněním všeho, po čem toužíme.

Přicházej jako víra, kterou poznáváme Boží záměry a odpovídáme na ně.

Přicházej jako naděje, která nás chrání před skleslostí a sobectvím.

Přicházej jako láska, která v nás spojuje božské a lidské a kterou se stáváme jako Ty darem pro druhé.

Přijď, Duchu Svatý.

(Vojtěch Cikrle) https://www.biskupstvi.cz/modlitby-k-duchu-svatemu


 

Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES