TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 32

27. neděle v mezidobí

3. 10. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF 

 

Sestry a bratři,

minulou neděli jsme slavili pouť ke cti sv. Mořice. Děkuji všem, kdo jste jakkoli pomáhali s přípravou a organizací pouti – jak při liturgii, tak při společenském setkání.

Také velký dík patří našim ministrantům, kteří statečně hájili čest Mořické legie na Arcidiecézním turnaji ve florbalu (viz článek níže). A děkuji Martinu Kvapilíkovi a Arnoštu Bekárkovi za celoroční vedení ministrantů. Díky i rodičům, kteří kluky podporují a zvláště při větších akcích pomáhají.

P. Josef

 

Růžencové pobožnosti

měsíci Panny Marie jsme zváni zvláště ke společné modlitbě růžence. Můžeme se modlit růženec před každou mší svatou. Znamená to přijít o půl hodiny dříve – jak v kostele sv. Mořice, tak v kostele sv. Jana Křtitele a také ve farním kostele v Hradisku. Ve středu vedou studenti modlitbu růžence v kostele sv. Jana Křtitele od 17.30 hod. V ostatní dny, prosím, se zapojte do vedení modlitby. Přicházejte v hojném počtu a pamatujte na společnou modlitbu růžence také doma v kruhu rodiny. V kostele sv. Mořice se každý čtvrtek od 16.30 hod. modlíme růženec za bohoslovce, kněze, jáhny, řeholníky a řeholnice.

 

Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému (Řím 8,28)

… Budeme-li se umět svěřovat Boží lásce v běžných okolnostech, on nám dá sílu spoléhat na něj i v nejtěžších chvílích, kterými mohou být velká zkouška, nemoc nebo sama smrt. Zkusme tedy takto žít.

Samozřejmě ne se zištnými myšlenkami, tedy aby nám Bůh ukázal svoje plány a my tak od něj dostali útěchu, ale jenom z lásky. Uvidíme, jak bude tato důvěryplná odevzdanost zdrojem světla a nekonečného pokoje pro nás i pro mnoho dalších lidí.

(Slovo života – říjen 2021, Hnutí fokoláre)

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v dnešním úryvku evangelia (Mk 10,2–16) Ježíš vyslovuje prosbu: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království.“ Pán Ježíš touží být s každým z nás. Neměří nám čas, s nikým nás nesrovnává, má nás rád takové, jací jsme. Stačí jen, abychom k němu s radostí přicházeli při modlitbě, při mši svaté či při konání dobrých skutků. A nebojme se, s Ježíšem nejsme nikdy sami!

 

POUŤ ZA OBNOVU RODIN A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ

farností našeho kroměřížského děkanátu spolu s farnostmi děkanátu Holešov do katedrály v Olomouci se uskuteční v sobotu 9. 10. Je tolik potřebné vytrvat v modlitbách za růst kněžských a řeholních povolání. A totéž platí o modlitbě za rodiny. Buďme ochotni přinést oběť a vydat se na pouť. Odjezd autobusu ve 13.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Program: od 15 hod. modlitba růžence, v 16 hod. adorace a v 17 hod. mše svatá. Přihlašujte se ve farní kanceláři nebo se závazně zapisujte do seznamu na stole u bočního vchodu do kostela sv. Mořice.

 

POZVÁNÍ K PŘÍPRAVĚ NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

V obou našich farnostech a ve spolupráci s farností Panny Marie zahájíme letos na podzim přípravu na svátost biřmování.

Přihlásit se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali!

V Katechismu katolické církve je psáno: „Svátost biřmování je potřebná k dovršení křestní milosti. Tvoří totiž se křtem a eucharistií souhrn ‘svátostí uvedení do křesťanského života,‘ jejichž jednotu je nutno uchovávat. Svátost biřmování pokřtěného dokonaleji spojuje s církví a obdařuje zvláštní silou Ducha Svatého. Tak ho upevňuje a posiluje, aby se stal Ježíšovým svědkem svým životem.“

Toto připomínáme nejen mladým. Vy, kteří jste věkem pokročilejší, ale tuto svátost jste ještě nepřijali, neváhejte a přihlaste se. Přihlášky si vyzvedněte v kostele, v sakristii nebo ve farní kanceláři. Vyplněné odevzdejte P. Josefovi nebo na faře.

 

VOLBY do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8.-9. 10. 2021)

Být katolickým křesťanem má znamenat být zodpovědným občanem. Proto nás čeští a moravští biskupové vyzývají, abychom šli k volbám a abychom volili zodpovědně. Povzbuzují nás, abychom žili autenticky křesťanský život, poctivě pracovali a modlili se za naši zem a všechny, kdo zde žijí. Za dobrý výsledek voleb prosme v rodinách zvláště desátkem růžence „který Ducha Svatého seslal.“

 

Modlitba za naši zem a parlamentní volby 2021

Nebeský Otče, děkujeme Ti za naši zem,

kterou jsi nám daroval, abychom o ni

s láskou a vděčností pečovali.

Děkujeme Ti také za ty, kteří naší zemi vládnou.

Daruj jim laskavé a moudré srdce,

aby poznávali, co je dobré a co je zlé,

aby ochotně naslouchali Tvému hlasu

ve svém svědomí a řídili se podle něho.

Nás pak naplňuj Svatým Duchem,

abychom svým životem přispívali

ke šťastné budoucnosti naší země.

O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

Mořická legie vybojovala stříbro!

Letos 28. září naši ministranti již tradičně tj. podruhé vyjeli na Ministrantský florbalový turnaj o pohár sv. Václava. Loni byl turnaj těsně před konáním zrušen kvůli covidu, ale v r. 2019 jsme vybojovali ve věkové  kategorii 6-9 let zlato, takže bylo co obhajovat. Letos byly kategorie nakonec jen dvě - mladší pro věk 10-14 a starší pro věk 15-20 let. Celkem hrálo ve čtyřech hracích skupinách 24 družstev v obsazení 3+1, tedy 3 hráči a brankář.  

Vypravili jsme nakonec tři družstva. Mořické legie I a II do mladší kategorie, a ve spolupráci s farností P. Marie i družstvo Kroměříž United do starších borců. Mořická legie I měla věkový handicap, protože to jsou naši mladí kluci v čele s kapitánem Peťou Mádlíkem. Nicméně přestože občas hráli se soupeři o jednu až dvě hlavy vyššími, prostříleli se do osmifinále. Tomík Doubrava, Pepík Sysel, Michal Halász, Janek Šiška  a Ondra Zahradníček si zkusili turnaj, ve kterém za rok budou většími favority. Bojovali srdnatě a nejednou otočili průběh utkání. Nejstarší kluci z týmu United byli zase oslabeni zdravotní indispozicí Arnošta Bekárka, který se účastnil jen jako nehrající kapitán, a proto neměli vůbec nikoho na střídání. Bylo mi jich skutečně líto, když šli do zápasu s družstvy, která každé 2 minuty proti nim postavila úplně čerstvou řadu, zatímco oni poctivě běhali dál. Spojené družstvo obou kroměřížských farností v čele s kapitánem Vojtou Kapounkem tvořili brankář Martin Halász a borci Michal Dvořák a Jakub Motyčka. Nicméně navzdory těmto okolnostem kluci rovněž dosáhli osmifinále ve starší kategorii. Naší největší štikou v rybníce pak byla Mořická legie II s kapitánem Petrem Zahradníčkem, s Matějem Šiškou a Ondrou Doubravou, které v sestavě rovněž doplnili "mariňáci" Lukáš Kapounek a v brance Kuba Kapounek. Kuba nás velmi podržel zvláště při nájezdech v semifinále proti družstvu Starého Města, které zvládnul na jedničku, takže soupeři nepomohl ani podivný rozhodčí. Bohužel ve finále se již naplno projevila únava z mnoha zápasů, opět související s nemožností více střídat. Hráli jsme finále proti mladšímu týmu z Choliny, který však měl téměř dvojnásobný počet hráčů. Síly již evidentně nestačily. Vybojovaná stříbrná medaile je však i tak obrovským úspěchem. Potvrzuje, že máme kluky šikovné, hravé a především schopné naplno bojovat a nevzdávat se. Legie, jak má být, přátelé! Našim borcům obou farností děkujeme za vzornou reprezentaci a gratulujeme k úspěchu, který samozřejmě zavazuje i pro příští ročníky turnaje. Chtěl bych poděkovat také všem rodičům, kteří naše ministranty podporují. Speciálně chci poděkovat dvěma: Petru Mádlíkovi seniorovi, který i letos podpořil turnaj dopravně a svou účastí i jako nehrající kapitán legie I, a Štěpánu Bekárkovi za opakované zapůjčení velkého auta.

Martin Kvapilík

 

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 4. 10. – památka sv. Františka z Assisi

Čtvrtek 7. 10. – památka Panny Marie Růžencové

Příští neděle 10. 10. je 28. v liturgickém mezidobí.  

 

POZOR NA ZMĚNU BOHOSLUŽEB

V úterý 5. 10. bude v kapli sv. Vincence de Paul mimořádně mše svatá v 6 hod. u příležitosti výročí posvěcení kaple.

V sobotu 9. 10. nebude mše svatá v kapli sv. Vincence de Paul z důvodu děkanátní poutě do Olomouce.

 

Mše svatá za členy živého růžence

Nemocnice Milosrdných sester bude slavena v pátek 8. 10. v 6 hod. v kapli sv. Vincence na Malém Valu.

 

ADORACE

Neděle 3. 10. – v kostele Všech svatých v Hradisku ve 14 hod. a v kostele sv. Mořice 19-20 hod., v kapli Povýšení sv. Kříže adorace pro veřejnost nebude.

Neděle 10. 10. - v kostele sv. Mořice 19-20 hod.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

je připraveno na čtvrtek 14. 10. od 9 hod. v Centru pro rodinu. Přijměte pozvání a přijďte prožít hezké dopoledne, kterým nás provede P. Jiří Orság. Těšit se můžete i na malé občerstvení a přátelskou atmosféru.

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

na faře u Panny Marie již probíhá (rozpis hodin je na vývěsce).

 

Katecheze Dobrého pastýře

ve farnosti Hradisko pro starší i mladší děti jsou každé pondělí od 16 hod.. Zveme i ty, kteří nejsou z farnosti a jsou ochotni dojíždět do Hradiska. Rodiče mohou počkat na faře. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Julii Koblihovou, tel. 604981715.

 

VÍKEND PRO MAMINKY A DCERY

se pro malý zájem neuskuteční.

 

Sbírka na osoby zasažené výbuchem v Koryčanech

Charita Kroměříž ve spolupráci s městem Koryčany vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc lidem zasaženým výbuchem rodinného domku v Koryčanech dne 15. 9. 2021. Číslo sbírkového účtu: 115-5041170287/0100 u Komerční banky, a.s. Finanční prostředky lze zaslat na uvedené sbírkové konto nebo vložit do pokladny na Charitě Kroměříž, Ztracená 63/1, Kroměříž. Díky za každý Váš dar.

 

Inspirující videa pro Rok rodiny

V Roce rodiny, který právě prožíváme, byl připraven mezinárodní projekt, který postupně předkládá 10 videí doplněných průvodcem. Přináší povzbuzení, podněty a pomoc rodinám v jejich každodenním životě. Doporučujeme vám sledovat web Národního centra pro rodinu (www.rodiny.cz). 

 

SMS služba modlitby

Centrum pro rodinný život Olomouc spolu s Milosrdnými sestrami svatého Kříže z Olomouce nabízí již několik let službu modlitby pro ty, kteří se ocitli v těžkostech. Vaše prosby můžete posílat SMS zprávou na tel. číslo 731 731 800 nebo na e-mail: rodina@ado.cz (prosby nebudou nikde zveřejněny). Každý čtvrtek je za všechny tyto úmysly sloužena mše svatá. Více na www.rodinnyzivot.cz nebo na plakátku.

 

Dary církvi

Upozorňujeme na jednu z koronavirových výjimek v oblasti daní. Pro rok 2021 je možnost odpočitatelné položky daru církvi do 10% základu daně fyzických i právnických osob mimořádně zvýšena na 30%.

 

Úklid kostelů ve farnosti sv. Mořice

Rozpis úklidu kostelů na rok 2021 je k dispozici na vývěsce a na www.svmoric.net. Velké DÍKY všem, kteří se pravidelně zapojují, velmi si vážíme vaší ochoty, a prosíme další farníky o pomoc. Přihlásit se můžete v sakristii nebo farní kanceláři (tel. 573 338 952).

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI: sv. František z Assisi

Jméno svatého Františka je dobře známé, většina z nás také ví o jeho životních peripetiích: o životě veselého bohatého mladíka, ročním zajetí po bojích mezi měšťany Assisi a Perugie, nemoci i o snaze najít, co je v životě důležité: opuštění bohatství a spolehnutí se na Boha. František poznal, že má obnovit Boží chrám, a přes úplnou chudobu pod Božím vedením se dostal nejen k papeži kvůli schválení nové řehole, ale rovněž k sultánovi Egypta a Damašku, který ho žádal o modlitbu za rozlišení pravého náboženství. Františkovými atributy jsou ptáci naslouchající kázání, krotký vlk, stigmata. Díky jeho nápadu stavíme ve svých domovech a kostelích o Vánocích jesličky. Svatý Františku, pros za nás!

 

DOPORUČUJEME:

 

Duha, katolický časopis pro děvčata a chlapce

Vychází už 30 let. Letos poněkud zvětšil formát, zaměřil se k Roku rodiny a prošel dalšími úpravami. Je určen pro děti 7-12 let. Vychází 1x za 14 dní. Cena jednoho výtisku 18 Kč. Roční předplatné 448 Kč. Obsahuje biblické příběhy, komiks, vtipy, plakát se zvířátkem, adventní kalendář, přemýšlení o Bohu, víře a o tom, jak to chodí ve světě.

Vydává: PETRINUM s.r.o. Adresa redakce: Žižkova 250/4, 370 01 České Budějovice. Objednávky: redakceduhy@gmail.com. Informace: www.mojeduha.cz.

 

  

Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES