TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 31

26. neděle v mezidobí

26. 9. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF 

 

Pouť ke cti sv. Mořice a druhů, mučedníků

 

Ve farnosti sv. Mořice dnešní neděli slavíme patrocinium. Děkujeme Bohu za přijaté milosti a znovu svěřujme celé naše farní společenství pod mocnou ochranu sv. Mořice a jeho druhů.

Ranní mše svatá zůstává v 7.45 hod., ale v 10.15 hod. mše svatá NENÍ. Odpoledne ve 14.30 hod. bude poutní mše svatá. Hlavní celebrant P. Filip Hochman udělí po mši svaté novokněžské požehnání. Poté jste všichni srdečně zváni ke společnému setkání.

Důležité upozornění: Večerní bohoslužba v 18 hod. BUDE v kostele sv. Mořice.

V kostele sv. Jana mše svatá NEBUDE.

 

O poutní slavnosti je možné získat plnomocné odpustky.

Kromě tří základních podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je třeba vzbudit touhu po vlastním posvěcení a v kostele se pomodlit Modlitbu Páně a Vyznání víry.

Děkuji všem, kteří pomohli a pomáhají s přípravou farní pouti, a děkuji ženám, které napekly a přinesly cukroví k poutní slavnosti.

 

Svatý Mořici a jeho druhové, mučedníci pro víru v Krista, orodujte za nás!

 

Na poslední zářijovou neděli (letos 26. 9.) připadá SVĚTOVÝ DEN MIGRANTŮ A UPRCHLÍKŮ. Papež František dal svému poselství k tomuto již 107. dni titul: Na cestě ke stále početnějšímu „my“.

„… Všem lidem ve světě je adresována moje výzva, abychom směřovali ke stále většímu společnému „my“, abychom tvořili jednu rodinu, abychom společně budovali budoucnost spravedlnosti a míru a zaručili, že nikdo nebude vyloučen. (…) Prosím všechny lidi na celém světě, aby dobře zúročili dary, které jsme dostali od Boha, abychom s jejich pomocí chránili a zušlechťovali. (www.cirkev.cz, 20. 9. 2021)

 

Před námi je slavnost sv. Václava. P. Václavu Altrichterovi i všem Václavům blahopřejeme k svátku a vyprošujeme jim na přímluvu sv. Václava hojné Boží požehnání.

 

Rozloučení s řeholní sestrou, rodačkou z farnosti sv. Mořice

V neděli 19. 9. 2021 zemřela ve věku 49 let a ve 25. roce zasvěceného života sestra Marie Nikol Veronika Drápalová z Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Rozloučení se konalo v sobotu 25. 9. v 11 hod. v kostele sv. Karla Boromejského v Praze. Děkujeme Bohu za dar jejího života, za její příklad a modlitby a vyprošujeme jí plnost radosti v Božím království. Na stránkách kongregace www.boromejky.cz/udalosti je odkaz na živý přenos bohoslužby se záznamem www.youtube.com/watch?v=2OzlvZTU4Kc .

 

Ve středu 29. 9. uplyne 98 let od úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Od roku 2016, kdy papež František schválil vydání dekretu o jeho heroických ctnostech, pokračuje proces k jeho blahořečení. A. C. Stojan působil v naší farnosti sv. Mořice. Dal všem příklad věrnosti Kristu a obětavosti ve službě bližním. Prosme, abychom jej mohli brzy uctívat jako svatého.

 

RŮŽENCOVÉ POBOŽNOSTI

V pátek vstoupíme do měsíce října, měsíce Panny Marie, v němž jsme zváni zvláště ke společné modlitbě růžence. Můžeme se modlit růženec před každou mší svatou. Znamená to přijít o půl hodiny dříve – jak v kostele sv. Mořice, tak v kostele sv. Jana Křtitele a také ve farním kostele v Hradisku. Ve středu vedou studenti modlitbu růžence v kostele sv. Jana Křtitele od 17.30 hod. V ostatní dny, prosím, se zapojte do vedení modlitby. Přicházejte v hojném počtu a pamatujte na společnou modlitbu růžence také doma v kruhu rodiny. V kostele sv. Mořice se každý čtvrtek od 16.30 hod. modlíme růženec za bohoslovce, kněze, jáhny, řeholníky a řeholnice.

 

VOLBY do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8.-9.10.2021)

Být katolickým křesťanem má znamenat být zodpovědným občanem, proto nás čeští a moravští biskupové vyzývají, abychom šli k volbám a abychom volili zodpovědně.

P. Josef

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v dnešním úryvku evangelia (Mk 9,38–43.45.47–48) nám Ježíš radí, abychom se vyhýbali špatným věcem a abychom si dávali pozor na to, co děláme. Je pro nás velmi důležité, abychom tady na zemi konali dobro, aby si nás jednou Pán Ježíš mohl vzít k sobě do nebe. Kéž se varujeme všeho, co nám škodí, a usilujeme o to, co nám prospívá a přináší do našeho života a našich vztahů skutečnou radost a pokoj.

 

Sbírka na potřeby farnosti byla minulou neděli. Ve farnosti sv. Mořice jste věnovali 15 170 Kč a ještě dárci přispěli na opravu varhan v křestní kapli částkou 11 500 Kč. Ve farnosti Hradisko se vybralo 3 122 Kč. Kéž Pán hojně odmění vaši štědrost!

 

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 27. 9. – památka sv. Vincence z Paula, kněze, DEN CHARITY

Úterý 28. 9. slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa a hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze. Výroční den jmenování Mons. Jana Graubnera arcibiskupem olomouckým (1992).

Středa 29. 9.svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Čtvrtek 30. 9. – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Pátek 1. 10. – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, MEZINÁRODNÍ DEN HUDBY

Sobota 2. 10. - památka svatých andělů strážných

 

Příští neděle 3. 10. je 27. v liturgickém mezidobí.  

 

POZOR NA ZMĚNU BOHOSLUŽEB

V pondělí 27. 9. – v kapli sv. Vincence de Paul bude poutní mše svatá v 10.30 hod. (bohoslužba v 6 hod. nebude).

V úterý 28. 9. na slavnost sv. Václava bude mše svatá v 9 hod. v kostele sv. Mořice (večerní bohoslužba nebude) a v 9.15 hod. v Hradisku.

Kaple Povýšení sv. Kříže bude v tento den pro veřejnost uzavřena.

 

Pořad bohoslužeb o slavnosti sv. Václava v úterý 28. 9.

9.00 hod. – kostel sv. Mořice

9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ

Ve Staré Boleslavi se koná 28. září Národní svatováclavská pouť. Mši svatou v místní bazilice v 10 hod. celebruje kardinál Dominik Duka. Bude přenášena prostřednictví TV NOE.

V olomoucké katedrále bude slavná mše svatá sloužena arcibiskupem Janem Graubnerem rovněž v 10 hod. Jsou na ni zváni také ministranti z naší diecéze. Po mši svaté se koná ministrantský florbalový turnaj o Svatováclavský pohár. Přihlášeni jsou i naši ministranti. Tak jim držme palce, aby statečně hájili čest naší Mořické legie.

 

POUŤ ZA OBNOVU RODIN A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ

V loňském roce nám nebylo dopřáno prožít v katedrále tuto pouť. Letos zve otec arcibiskup farnosti našeho kroměřížského děkanátu spolu s farnostmi děkanátu Holešov do katedrály v Olomouci v sobotu 9. 10. V minulém čísle farního zpravodaje jsou údaje o počtu bohoslovců v kněžském semináři. Je tolik potřebné vytrvat v modlitbách za růst kněžských a řeholních povolání. A totéž platí o modlitbě za rodiny. Buďme ochotni přinést oběť a vydat se na pouť. Odjezd autobusu bude ve 13.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Cena: 150 Kč, děti do 15 let zdarma. Program: od 15 hod. modlitba růžence, v 16 hod. adorace a v 17 hod. mše svatá. Přihlašujte se ve farní kanceláři nebo v sakristii farního kostela.

 

ADORACE

Neděle 26. 9. - v kostele sv. Mořice NEBUDE

Čtvrtek 30. 9. – Den modliteb za kněžská povolání – kostel Všech svatých v Hradisku 18.15-19 hod., kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

Pátek 1. 10. – adorace v kapli sv. Vincence 7-13.30 hod., kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

Neděle 3. 10. – v kostele Všech svatých v Hradisku (ve 14 hod.) a v kostele sv. Mořice 19-20 hod., v kapli Povýšení sv. Kříže adorace pro veřejnost nebude.

 

Příležitost ke svátosti smíření

Čtvrtek před prvním pátkem  (30. 9.) – kostel Panny Marie 9-11 hod., v kostele Všech svatých v Hradisku 18.15-19.00 hod.

První pátek v měsíci (1. 10.) – kostel sv. Mořice 15-17 hod.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 30. 9. dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

Společenství mužů ve farnosti Hradisko

Setkání mužů bude ve středu 29. 9. v 19 hod. na faře v Hradisku.

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

na faře u Panny Marie již probíhá (rozpis hodin je na vývěsce).

 

Katecheze Dobrého pastýře

ve farnosti Hradisko pro starší i mladší děti jsou každé pondělí od 16 hod.. Zveme i ty, kteří nejsou z farnosti a jsou ochotni dojíždět do Hradiska. Rodiče mohou počkat na faře. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Julii Koblihovou, tel. 604981715.

 

Noční eucharistické procesí

na Svatý Hostýn „Za zachování rodiny, dobrý výsledek parlamentních voleb a obrácení našeho národa“ se uskuteční z pátku 1. 10. na sobotu 2. 10. 2021 za účasti biskupa Josefa Nuzíka. Bude vypraven autobus, do kterého můžete nastoupit v Kroměříži u kostela sv. Jana Křtitele ve 20 hod., cena 100 Kč, s přihlášením předem na tel. 606 484 928. Více na plakátku a na www.veceradlo.cz. Nemůžeme-li se zúčastnit, spojme se duchovně v modlitbě.

 

Půldenní pouť seniorů na Svatý Hostýn

je naplánována na pátek 1. 10., přihlašování v sakristii a ve farní kanceláři obou farností. Odjezd v 8 hod. od Justiční školy, návrat do Kroměříže kolem 13 hod. Cena 110 Kč. Podrobnosti u p. Mirky Kordíkové na tel. 736 522 814.

 

VÍKEND PRO MAMINKY A DCERY

Centrum pro rodinu Studánka Kroměříž připravuje pobyt pro matky a dcery v Cetechovicích v termínu 15.-16.10.2021. Milé maminky, přijeďte s dcerou zažít hezký čas s povídáním, zábavou, hrami či vyráběním. Těšíme se na vás! Podrobnosti na plakátku, přihlašování na kordikova.miroslava@ado.cz.

Miroslava Kordíková za Centrum pro rodinu

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI: svatí andělé strážní

Bůh každému z nás dal strážného anděla, aby opatroval nás, naše myšlenky i tělo. Svého anděla máme přijmout, jinak nám jeho přátelství neprospěje. Když budeme mít doma Bibli a nikdy ji nebudeme číst a snažit se podle ní řídit, je to stejné, jako bychom ji neměli. Podobné to může být s anděly. Můžeme se obracet dokonce na strážné anděly jiných lidí, zejména pokud nás čeká nějaké těžké jednání nebo nepříjemný rozhovor. Andělé strážní mohou napomoci naší vzájemné domluvě či smíření, jen čekají, až je o to požádáme. Svatí andělé strážní, proste za nás!

 

Čtěte Nezbedu a Cvrčka

Nabízíme dětem i jejich rodičům dva křesťanské časopisy, které mohou být jejich tištěnými průvodci v objevování duchovních hodnot i formování jejich postojů k lidem i světu.

NEZBEDA je zaměřen na děti ve věku od 7 do 12 let a vychází již třicet let. Jeho obsah tvoří například rozhovory se zajímavými a inspirativními lidmi, příběhy, články o lidech, kteří nám mohou být příkladem vytrvalosti, poctivosti a víry, komiksová zpracování životopisů světců, rubriky pro šikovné ruce a bystré hlavy, zajímavosti z přírody i techniky a oblíbená stránka humoru. Svým obsahem také reaguje na aktuální liturgickou dobu, ve které je časopis vydáván.

Nezbeda vychází 11x ročně, prázdninové dvojčíslo je rozšířeno.

CVRČEK je volitelnou přílohou Nezbedy a je zaměřen na předškolní děti. Každé číslo je tematicky zaměřeno na rozvoj některé vlastnosti nebo dovednosti. Spolu se svými rodiči tak může malý čtenář pomocí kreativních článků i aktivit formovat svůj vztah k Bohu, lidem i ke světu.

Další informace i ukázky: www.casopisnezbeda.cz

Na vyžádání zdarma zasíláme ukázkové výtisky.

Leoš Hrdlička, šéfredaktor Nezbedy

  

Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES