TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 30

25. neděle v mezidobí

19. 9. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF 

 

„Církev i svět velmi potřebují eucharistickou úctu. Ježíš na nás čeká v této svátosti lásky. Nešetřeme svým časem, abychom se s ním setkávali v adoraci, v rozjímání, plném víry a ochotném podávat zadostiučinění za těžké viny a zločiny světa. Kéž naše adorace nikdy nepřestává.“

(sv. Jan Pavel II., list Dominicae cenae)

 

Kříž byl nástrojem smrti, a přesto z něj vzešel život. Bylo to něco, nač se nikdo nechtěl dívat, a přesto nám odhalil krásu Boží lásky. (…)

Svědectví kříže se řídí jedinou strategií, strategií Mistra: pokornou láskou. Kristova láska je plodná v každodenním životě a proměňuje všechno zevnitř, jako semeno, které padlo do země, zemřelo a nese plody.

(z homilie papeže Františka na svátek Povýšení sv. Kříže 14. 9. 2021, v Prešově)

 

Bratři a sestry,

v neděli 26. 9. budeme slavit pouť v našem chrámu sv. Mořice. Při bohoslužbě chceme vzdát chválu Bohu, poděkovat za ochranu našim patronům – sv. Mořici a jeho druhům – a vyprosit si na jejich přímluvu Boží požehnání. Využijte v těchto dnech příležitostí ke zpovědi. Mše svatá v 10.15 hod. nebude. Poutní mši svatou bude sloužit ve 14.30 hod. P. Filip Hochman, který po bohoslužbě bude udělovat novokněžské požehnání. Čas po mši svaté a po požehnání chceme využít k setkání všech farníků. Prosím, zapojte se do přípravy pouti podle pokynů uvedených níže nebo oznámených v kostele.

 

Rád bych poděkoval všem, kteří se i během prázdnin zapojovali do pravidelných služeb ve farnosti, zvláště mužům, kteří sekali trávu na zahradě, ale i ženám, které jsou ochotné pomáhat s květinami na zahradě i v kostele. Prosba o pomoc ale stále platí. Je ještě řada dalších služeb, které čekají na ochotné ruce. Věřím, že se najdou.

P. Josef

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v dnešním úryvku evangelia (Mk 9,30–37) nás Ježíš učí, že Boží láska není závislá na našem věku, ani našich schopnostech. Bůh má rád každého z nás a stále. Bez ohledu na to, jestli jsme velcí nebo malí. Nezáleží na tom, co zrovna děláme. Má rád TEBE osobně. Zná tvoje jméno. Právě tebe na tomto světě chtěl a naplánoval si tě. A vůbec mu nevadí, že jsi ještě malý a nedokážeš toho tolik, co starší kamarádi, sourozenci nebo dospělí. Díky Pane za Tvou lásku, máš nás tolik rád!

 

Dnes se koná sbírka na potřeby farnosti. Za každý váš dar děkujeme!

 

Ve farním kostele v Hradisku je dnešní mše svatá v 9.15 hod. slavena na poděkování za úrodu.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 20. 9. – památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, mučedníků

Úterý 21. 9. – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Čtvrtek 23. 9. – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

 

Příští neděle 26. 9. je 26. v liturgickém mezidobí a je zároveň SVĚTOVÝM DNEM MIGRANTŮ A UPRCHLÍKŮ.

Ve farnosti sv. Mořice oslavíme patrocinium – pouť ke cti sv. Mořice a jeho druhů, mučedníků, ochránců naší farnosti.

 

POUTNÍ MŠE SVATÉ

Neděle 26. 9. ve 14.30 hod. v kostele sv. Mořice.

Pondělí 27. 9. v 10.30 hod. v kapli sv. Vincence na Malém Valu.

O poutní slavnosti je možné získat PLNOMOCNÉ ODPUSTKY.

Kromě tří základních podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je třeba vzbudit touhu po vlastním posvěcení a v kostele se pomodlit Modlitbu Páně a Vyznání víry.

 

PROSBA K PŘÍPRAVĚ A ZAJIŠTĚNÍ POUTI

Prosíme zvláště ženy, aby přišly během tohoto týdne uklidit na probošství.

Prosíme zvláště muže, aby přišli a pomohli připravit zázemí pro společné posezení, posekat zahradu, otrhat zralé ovoce. Dále prosíme všechny ochotné pro zajištění samotného průběhu farního nedělního odpoledne. 

Pro zajištění uvedených činností se prosím hlaste ve farní kanceláři (tel. 573338952) nebo Vítu Pořízkovi (tel. 736522846).

A prosíme také ženy, aby pamatovaly a k té příležitosti napekly sladké a slané pečivo. Prosíme o donesení na proboštství nejpozději v sobotu 25. 9. VELMI DĚKUJEME!

 

POZOR NA ZMĚNU BOHOSLUŽEB

V pondělí 20. 9. – bude mše svatá v 19 hod. v kostele Všech svatých v Hradisku. Ve čtvrtek 23. 9. bohoslužba v Hradisku nebude.

V neděli 26. 9. – ranní mše svatá zůstává v 7.45 hod., ale v 10.15 hod. mše svatá NEBUDE. Odpoledne ve 14.30 hod. bude slavná poutní mše svatá. Hlavní celebrant P. Filip Hochman udělí po mši svaté novokněžské požehnání. Dá-li Pán, setrváme pak chvíli ve farním společenství. Všichni jste srdečně zváni!

Večerní mše svatá v 18 hod. BUDE v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá NEBUDE.

 

ADORACE

Neděle 19. 9. – v kostele sv. Mořice 19–20 hod.

Neděle 26. 9. – v kostele sv. Mořice adorace NEBUDE

 

ADORAČNÍ DNY

V liturgickém kalendáři naší arcidiecéze najdeme každý den poznámku: „Adorační den farnosti …. „ Znamená to, že po celý rok, každý den na určitém místě, věřící bdí na modlitbě před vystavenou Nejsvětější svátostí – děkují, chválí i prosí Pána, který řekl: „Beze mne nemůžete dělat nic.“ Nastaly dny, kdy tento úkol je svěřen našim farnostem, tedy nám. Každý z nás ho máme přijmout za svůj. Je to náš závazek vůči celé arcidiecézi, ale zároveň jedinečná příležitost zakusit, jak je nám Ježíš v této svátosti blízko a jak nás posiluje a proměňuje.

 

Kdy jsou naše ADORAČNÍ DNY?

Farnost Hradisko – pondělí 20. 9.

Zahájení ve 12 hod., zakončení přede mší svatou, kterou budeme slavit od 19 hod.

Farnost sv. Mořice – středa 22. 9.

Zahájení v 8 hod. (výstav Nejsvětější svátosti v kapli P. Marie Bolestné), zakončení přede mší svatou. V 17 hod. mše svatá, po mši svaté společná adorace do 18.30 hod., od 18.30 hod. adorace mužů.

Na stole u vchodu do kostela je rozpis na jednotlivé hodiny adorace. Zapište se prosím jak společenství, rodiny, tak jednotlivci. Na adoraci jsme zváni všichni. Svobodně si vyberte vhodný čas a určitě přijďte. Očekávám také plné zapojení těch, kdo jsou v diecézním společenství „Eucharistická hodina“.

Děkuji. P. Josef

 

Den modliteb za bohoslovce

O adoračním dnu vytváříme most modlitby: Modlíme se za bohoslovce a představené Arcibiskupského kněžského semináře, a bohoslovci v Olomouci se modlí za naši farnost. V kněžském semináři v Olomouci je nyní 19 bohoslovců (11 z Arcidiecéze olomoucké – jedním z nich je bohoslovec Josef Kvapilík z naší farnosti sv. Mořice, 5 z Diecéze brněnské, 3 z Diecéze ostravsko-opavské). To je součet ze všech pěti ročníků. V Římě studují 2 bohoslovci. Modleme se za bohoslovce nejen o našem adoračním dnu.

Otec arcibiskup zve farnosti našeho děkanátu a děkanátu Holešov na Pouť za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání. V loňském roce se pouť nemohla konat. Letos pojedeme do katedrály sv. Václava v Olomouci v sobotu 9. října odpoledne.

 

Pozvánka na Triduum Modlitby matek

Každého čtvrt roku se celosvětově konají společné modlitby hnutí Modlitby matek v rámci třídenního setkání, tzv." tridua". Nyní v září proběhne ve dnech 24. – 26. září. Ve farnosti Hradisko jste zváni do kostela vždy od 15.00 hod. V pátek je tématem pokání za vlastní viny, v sobotu modlitby za ty, kdo ublížili našim dětem, a v neděli chvála Bohu za požehnání, ve kterém stále žijeme.

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

na faře u Panny Marie již probíhá. Rozpis hodin je na vývěsce a na internetových stránkách našich farností.

 

Katecheze Dobrého pastýře

ve farnosti Hradisko budou pro starší i mladší děti každé pondělí od 16 hod., začínáme v pondělí 20. 9. Zveme i ty, kteří nejsou z farnosti a jsou ochotni dojíždět do Hradiska. Rodiče mohou počkat na faře. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Julii Koblihovou, tel. 604 98 17 15.

 

PRAVIDELNÝ RŮŽENEC ZA KNĚZE,

nová kněžská a řeholní povolání se modlíme každý čtvrtek v 16.30 hod. v kostele sv. Mořice přede mší svatou. Přicházejme děkovat za kněze, jáhny, řeholníky i řeholnice, za jejich obětavou službu, a vyprošujme jim všechny potřebné dary a milosti k vytrvalosti a věrnosti. Panně Marii, svěříme rovněž bohoslovce a všechny, kteří se na povolání k zasvěcenému životu připravují nebo se pro ně rozhodují. Účastí na modlitbě dejme najevo svou vděčnost, že máme v našich farnostech kněze a zasvěcené osoby, a prosme za jejich dostatek všude ve světě.

 

ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH na poslední čtvrtletí tohoto roku jsou zapisovány v sakristii farního kostela a ve farní kanceláři.

 

Přednáška o Alexeji Čepičkovi

Česká křesťanská akademie Kroměříž a Arcibiskupské gymnázium (AG) pořádají ve středu 22. 9. přednášku Mgr. Evžena Petříka s názvem „Alexej Čepička, neslavný kroměřížský občan.“ Setkání na AG začíná v 19 hod.

 

Půldenní pouť seniorů na Svatý Hostýn

je naplánována na pátek 1. 10., přihlašování v sakristii a ve farní kanceláři obou farností. Odjezd v 8 hod. od Justiční školy, návrat do Kroměříže kolem 13 hod. Cena 110 Kč. Podrobnosti u p. Mirky Kordíkové na tel. 736 522 814.

 

Noční eucharistické procesí

na Svatý Hostýn „Za zachování rodiny, dobrý výsledek parlamentních voleb a obrácení našeho národa“ se uskuteční z pátku 1. 10. na sobotu 2. 10. 2021. Koná se pod záštitou kardinála Dominika Duky a olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera a pozvání přijal biskup Josef Nuzík. Bude vypraven autobus. Více na plakátku a na www.veceradlo.cz. Nemůžeme-li se zúčastnit, spojme se duchovně v modlitbě.

 

VÍKEND PRO MAMINKY A DCERY

Centrum pro rodinu Studánka Kroměříž připravuje pobyt pro matky a dcery v Cetechovicích v termínu 15.–16. 10. 2021. Milé maminky, přijeďte s dcerou zažít hezký čas s povídáním, zábavou, hrami či vyráběním. Těšíme se na vás! Podrobnosti na plakátku, přihlašování na kordikova.miroslava@ado.cz.

Miroslava Kordíková za Centrum pro rodinu

 

Inspirující videa pro Rok rodiny

V Roce rodiny, který právě prožíváme, byl připraven mezinárodní projekt, který postupně předkládá 10 videí doplněných průvodcem. Přináší povzbuzení, podněty a pomoc rodinám v jejich každodenním životě. Nyní je k dispozici už 6 témat, každé s videopozvánkou otce biskupa Josefa Nuzíka. Doporučujeme vám sledovat web Národního centra pro rodinu (www.rodiny.cz). Odkaz najdete také na internetových stránkách našich farností.

 

SMS služba modlitby

Centrum pro rodinný život Olomouc spolu s Milosrdnými sestrami svatého Kříže z Olomouce nabízí již několik let službu modlitby pro ty, kteří se ocitli v těžkostech. Vaše prosby můžete posílat SMS zprávou na tel. číslo 731 731 800 nebo na e-mail: rodina@ado.cz (prosby nebudou nikde zveřejněny). Každý čtvrtek je za všechny tyto úmysly sloužena mše svatá. Více na www.rodinnyzivot.cz nebo na plakátku.

 

Dary církvi

Upozorňujeme na jednu z koronavirových výjimek v oblasti daní. Pro rok 2021 je možnost odpočitatelné položky daru církvi do 10% základu daně fyzických i právnických osob mimořádně zvýšena na 30%.

 

Úklid kostelů ve farnosti sv. Mořice

Rozpis úklidu kostelů na rok 2021 je k dispozici na vývěsce a na www.svmoric.net. Velké DÍKY všem, kteří se pravidelně zapojují, velmi si vážíme vaší ochoty, a prosíme další farníky o pomoc. Přihlásit se můžete v sakristii nebo farní kanceláři (tel. 573 338 952).

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI: sv. Pio z Pietrelciny

Tento kapucínský kněz vynikal mimořádnými milostmi: již jako dítě věděl, že bude knězem, a Bůh mu ukázal všechny, kteří za ním přijdou. Od mládí byl opakovaně těžce nemocen a vždy se nevysvětlitelně vyléčil. Obdržel od Boha stigmata na znamení spojení s utrpením Božího Syna. K jeho mimořádným charismatům patřilo nahlížení do srdce těch, kteří přistupovali ke zpovědi. Předpověděl mnoho událostí, které se staly. Zemřel v roce 1968 a již roku 2002 byl svatořečen.

Svatý otče Pio, pros za nás!

 

Další užitečné odkazy na webové stránky či aplikace v mobilu, které obsahují kvalitní duchovní nabídky, najdete také na internetových stránkách našich farností (www.svmoric.net a www.farnost-hradisko.cz).

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: Ne 19. 9. 2021, 25. mzd.

Bože, ať nás na přímluvu sv. Josefa každodenní práce zušlechťuje, je službou společnosti a dáváme jí v našem životě přiměřené místo.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Pán praví: Spása lidu jsem já. Budou-li ke mně volat v jakémkoli soužení, vyslyším je a budu jejich Pán navěky.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, ať nás na přímluvu sv. Josefa …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Přijď ke mně, Pane Ježíši,… (2. část)

Přijď ke mně, Pane Ježíši, přebývej v mém srdci a dej mi touhu po setkávání s Tebou v modlitbě, rozjímání, ve svátostech i ve společenství církve!

Přijď ke mně, Pane Ježíši, přebývej v mém srdci a uč mě milovat Tvou láskou. Láskou, která se neustále rozdává, láskou, která nemá hranice štědrosti, láskou, která vždy a všechny bez výhrad přijímá, láskou, která se vydává a miluje Boha i lidi!

Přijď ke mně, Pane Ježíši, přebývej v mém srdci a projevuj na mě své milosrdenství! Uč mě být milosrdným a laskavým, věrným, ohleduplným a milujícím. Projevuj své milosrdenství neustále také našim zesnulým a všem duším v očistci a přiváděj je do věčné slávy!

Přijď ke mně, Pane Ježíši, přebývej v mém srdci a učiň ze mne svůj nástroj k šíření víry, naděje, lásky míru a pokoje,!

Přijď ke mně, Pane Ježíši, přebývej v mém srdci zapal v něm oheň své lásky, vlož do mého srdce, do mé mysli, do mých úst Tvou chválu a díky.

Přijď ke mně, Pane Ježíši, ať Tě s Otcem i Duchem svatým velebíme a oslavujeme nyní i na věky! Amen.


Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES