TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 29

24. neděle v mezidobí

12. 9. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF 

 

Kříž je posvátné znamení Boží Lásky, znamení Ježíšovy Oběti … a nést „svůj kříž“ znamená mít s Kristem podíl na spáse světa.

Papež František

 

Ježíšova tvář je evangelium, Jeho přítomnost je eucharistie.

(kard. A. Bagnasco na eucharistickém kongresu v Maďarsku, 5. 9. 2021)

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v dnešním evangeliu (Mk 8,27–35) nám Ježíš říká: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě.“ Tím křížem myslí všechny naše starosti a trápení. Máme být stateční a nebát se žádných těžkostí. Buďme si jistí, že Bůh nás s nimi nenechá osamělé, že nás neopustí a bude nám pomáhat, abychom to všechno dobře zvládli. ON je s námi stále!

 

Ve farním kostele v Hradisku je mše svatá v 9.15 hod. dnešní neděli obětována za živé a zemřelé myslivce, rybáře a včelaře, chovatele koní, holubů a drobného zvířectva.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 13. 9. – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

Úterý 14. 9. – svátek Povýšení svatého Kříže

Středa 15. 9. – památka Panny Marie Bolestné

Čtvrtek 16. 9. – památka sv. Ludmily, mučednice, DEN CÍRKEVNÍCH ŠKOL

 

Příští neděle 19. 9. je 25. v liturgickém mezidobí.

Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Pán Bůh odplať vaši štědrost!

 

ADORACE v kostele sv. Mořice

K tiché adoraci zakončené svátostným požehnáním jsme zváni v neděli 12. 9. a 19. 9. od 19 do 20 hod.

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

na faře u Panny Marie bude zahájena v úterý 14. 9. (rozpis hodin je na vývěsce a na webových stránkách našich farností).

 

PRAVIDELNÝ RŮŽENEC ZA KNĚZE,

nová kněžská a řeholní povolání se modlíme každý čtvrtek v 16.30 hod. v kostele sv. Mořice přede mší svatou. Přicházejme děkovat za kněze, jáhny, řeholníky i řeholnice, za jejich obětavou službu, a vyprošujme jim všechny potřebné dary a milosti k vytrvalosti a věrnosti. Panně Marii, svěříme rovněž bohoslovce a všechny, kteří se na povolání k zasvěcenému životu připravují nebo se pro ně rozhodují. Účastí na modlitbě dejme najevo svou vděčnost, že máme v našich farnostech kněze a zasvěcené osoby, a prosme za jejich dostatek všude ve světě.

 

ADORAČNÍ DNY

Kdykoliv klečíme před Ježíšem přítomným v Nejsvětější svátosti, nebojíme se mu předkládat, co prožíváme my i naši bližní, své radosti i starosti, abychom nalezli pokoj, který svět dát nemůže. Jeden den v roce takto před Pánem zastupujeme všechny farnosti naší arcidiecéze. Nemyslíte, že tento den by si každý z nás měl najít čas k modlitbě před Nejsvětější svátostí, a pokud možno se účastnil mše svaté? Tyto významné dny prožíváme v obou našich farnostech v měsíci září:

Pondělí 20. 9. – farnost Hradisko

Středa 22. 9. – farnost sv. Mořice

 

POUTNÍ SLAVNOSTI

Úterý 14. 9. – Povýšení svatého Kříže (titulární slavnost v kapli kláštera Milosrdných sester svatého Kříže na Koperníkově ul.)

Neděle 26. 9. – slavíme pouť ke cti sv. Mořice a jeho druhů. Dojde ke změně bohoslužeb. Mše svatá v 10.15 hod. nebude. Přesune se na odpoledne ve 14.30 hod. Sloužit ji bude P. Filip Hochman a po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání. Čas po mši svaté a po požehnání chceme využít k setkání všech farníků.

Pondělí 27. 9. – sv. Vincence z Paula (titulární slavnost v kapli kláštera Milosrdných sester sv. Vincence na Malém Valu)

Úterý 28. 9. – Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi. Arcidiecézní pouť v katedrále sv. Václava v Olomouci (zváni jsou zvláště všichni ministranti, po mši svaté s otcem arcibiskupem bude turnaj ve florbalu).

 

SETKÁNÍ MUŽŮ V HRADISKU

Muži, přijměte pozvání na společenství ve středu 15. 9. v 19 hod. na faře v Hradisku. Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa.

 

Návštěva papeže Františka na Slovensku na TV Noe

Od pondělí 13. 9. do středy 15. 9. můžeme být nablízku Svatému Otci nejen v modlitbě, ale také prostřednictvím vysílání TV Noe. Nenechejme si ujít zvláště mši svatou ve středu 15. 9. v 10 hod. u baziliky P. Marie Sedmibolestné v Šaštíně.

 

Národní Svatoludmilská pouť

na Tetíně se uskuteční v sobotu 18. 9. 2021. Poutní mši svatou od 11 hod. bude celebrovat papežský legát kardinál Christoph Schönborn, vídeňský arcibiskup, a v přímém přenosu ji můžeme sledovat na ČT2. Právě letos si připomínáme 1100 let od zavraždění sv. Ludmily.

 

Půldenní pouť seniorů na Svatý Hostýn

je naplánována na pátek 1. 10., přihlašování v sakristii a ve farní kanceláři obou farností. Odjezd v 8 hod. od Justiční školy, návrat do Kroměříže kolem 13 hod. Cena 110 Kč. Podrobnosti u p. Mirky Kordíkové na tel. 736 522 814.

 

Katecheze Dobrého pastýře

*Farnost sv. Mořice zve všechny děti ve věku 3–6 let na společné setkávání v Centru pro rodinu Studánka Kroměříž na Stojanově nám. 4/5. Budeme poznávat Boha v osobě Ježíše Krista, který je Dobrý pastýř, zná své ovečky, s láskou je vede a chrání. Na domluvu termínu a průběhu setkávání, prosím, kontaktujte co nejdříve p. Julii Koblihovou: koblihova.julie@ado.cz, 604 981 715

 

VEČER CHVAL V ZAHRADĚ

se uskuteční ve středu 15. 9. od 19 hod. pod širým nebem v prostorách Mariánského dvora na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži (AG) (vstup branou vedle kostela sv. Mořice). V případě nepříznivého počasí se setkáme v dolní kapli AG (vstup hlavním vchodem). Modlitbu povede kapela z projektu Ignite a řečníkem bude trvalý jáhen ThLic. Ján Mikolaj, PhD., který slouží ve farnosti na Svatém Kopečku u Olomouce. 

Srdečně zve tým nadačního fondu Credo,

projektu Ignite a Pastoračního centra AG.

 

Přednáška o Alexeji Čepičkovi

Česká křesťanská akademie Kroměříž a místní Arcibiskupské gymnázium (AG) pořádají ve středu 22. 9. přednášku Mgr. Evžena Petříka s názvem „Alexej Čepička, neslavný kroměřížský občan.“ Setkání na AG začíná v 19 hod.

 

VÍKEND PRO MAMINKY A DCERY

Centrum pro rodinu Studánka Kroměříž připravuje pobyt pro matky a dcery v Cetechovicích v termínu 15.–16. 10. 2021. Milé maminky, přijeďte s dcerou zažít hezký čas s povídáním, zábavou, hrami či vyráběním. Těšíme se na vás! Podrobnosti na plakátku, přihlašování na kordikova.miroslava@ado.cz.

Miroslava Kordíková za Centrum pro rodinu

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI: sv. Ludmila

Kněžna Ludmila vyrostla v pohanském prostředí a teprve po setkání s biskupem Metodějem a jeho žáky se s manželem nechali pokřtít. Museli udělat radikální obrácení, vezmeme-li v úvahu obrovské rozdíly mezi pohanskou a křesťanskou vírou. Měli spolu několik dětí a po smrti syna Vratislava byli dva vnuci svěřeni do výchovy již ovdovělé Ludmily. Zřejmě ze žárlivosti a z nesouhlasu s křesťanskou vírou byla Ludmila r. 921 zavražděna. Je uctívána jako mučednice. Na jejím životě se ukazuje, že ne každý, kdo vyrostl v pohanství (nebo v ateismu) v něm musí setrvat celý život. Pozná-li Krista a jeho zaslíbení, s čím se to dá srovnat?

Svatá Ludmilo, pros za nás!

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: Ne 12. 9. 2021, 24. mzd.

Bože, prosíme o povolání k zasvěcenému životu a nová kněžská povolání, prosíme o milosti pro naše kněze v jejich službě.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Pane, uděl pokoj těm, kdo v tebe doufají, aby se ukázalo, že tvoji proroci jsou věrohodní. Vyslyš prosby svého lidu.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme o povolání k zasvěcenému životu …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitby za pastýře (Enchiridion odpustků)

Modleme se za našeho Svatého otce Františka.

Pán ať ho zachová, ať mu daruje dlouhá léta, ať ho učiní blahoslaveným na této zemi a ať nedopustí, aby upadl do rukou svých nepřátel.

 

Modlitba za kněze

Ježíši, který jako Dobrý pastýř * dlíš mezi námi v Nejsvětější svátosti, * sešli ze svého svatostánku * bohaté paprsky své milosti * na naše duchovní otce.

Dej jim všechny milosti, * které potřebují k svému * i našemu posvěcení.

Posiluj je, * aby věrně bděli nad svým stádem * nad nímž je Duch svatý ustanovil.

Žehnej jim, * když v modlitbě pozvedají * k tobě svá srdce, * žehnej jim, * když zvěstují tvé svaté slovo, * žehnej jim, * když v kněžském úřadě pracují * pro spásu nesmrtelných duší.

Učiň je podle svého srdce pastýři, * kteří žijí jen pro svůj svatý úřad, * abychom, až přijdeš soudit * pastýře i stáda, * byli jejich korunou a radostí * a oni aby dosáhli nevadnoucí koruny * života věčného. Amen.


Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES