TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 28

23. neděle v mezidobí

5. 9. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF 

 

Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech.“ (Mk 9,35)

„… Pamatujme na to, že nejdůležitější je milovat bližního. Využijme nové situace k ještě lepší službě bližnímu a nezapomeňme se starat i o zdánlivé drobnosti, osobní vztahy, drobné denní povinnosti… Ano, ať se stane cokoli, pamatujme si, že křesťanství znamená milovat, a to především ty nejposlednější...“.

(Slovo života – září 2021, Hnutí fokoláre)

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, dnes dostanete první kartičku k nedělním evangeliím a také úvodní kartu, která poslouží k vyrobení krabičky pro kartičky. Součástí karty je rovněž skládačka ukrývající obrázky s překvapením. Během tohoto školního roku se budeme učit, že všichni jsme milované Boží děti a dostali jsme společně od Boha veliký dar – tuto zemi, o kterou je třeba pečovat. A každý z nás se na tom může a má podílet!

Byli celí užaslí a říkali: „Dobře všechno udělal, i hluchým dává sluch, i němým řeč!“´, je verš z evangelia na dnešní neděli (Mk7,31–37), které vypráví o muži, který neslyšel a nemluvil. Bůh nám dal pět smyslů (zrak, sluch, čich, hmat a chuť) abychom skrze ně mohli vnímat krásný svět kolem nás. Mít všechny tyto smysly není samozřejmost, jsou darem od Boha. Milé děti, nezapomínejme být Bohu vděční za to, co máme!

 

ŽEHNÁNÍ AKTOVEK

Dnešní neděli v 9.15 hod. v Hradisku a v 10.15 hod. u sv. Mořice je sloužena mše svatá za děti, školní mládež, studenty, učitele a vychovatele s prosbou o Boží ochranu a pomoc do nového školního roku. Dětem budou požehnány aktovky a školní pomůcky.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Středa 8. 9. – svátek Narození Panny Marie

Příští neděle 12. 9. je 24. v liturgickém mezidobí.

 

ADORACE

Neděle 5. 9. – v kostele Všech svatých v Hradisku ve 14 hod. a v kostele sv. Mořice 19–20 hod.

Neděle 12. 9.  kostel sv. Mořice 19–20 hod.

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství.

Dětem, které navštěvují státní školy, nabízíme výuku na faře u kostela P. Marie:

1. třída – úterý (15.00 – 15.45)

2. třída – úterý (16.00 – 16.45)

3. třída – středa (15.00 – 15.45) – příprava na první svaté přijímání

4. a 5. třída – čtvrtek (15.00 – 15.45)

6. – 9. třída – čtvrtek (16.00 – 16.45)

Náboženství začne od úterý 14. 9. 2021.

Studenti středních škol se přihlašují na faře u sv. Mořice.

Rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.

PŘIHLÁŠKY do náboženství jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři.

 

UPOZORNĚNÍ:

V kostele sv. Mořice během školního roku už nebudou bohoslužby ve středu večer.

Kaple Povýšení svatého Kříže na Koperníkově ul. bude od 6. 9. otevřena pro veřejnost, ale pouze ve všední dny. Od pondělí do soboty je možné se účastnit mše svaté v 11.30 hod. Nedělní bohoslužba zůstává pro veřejnost uzavřena.

 

MŠE SVATÉ v kapli sv. Vincence na Malém Valu

Od pondělí 6. 9. budou v kapli sv. Vincence de Paul slaveny mše svaté v pondělí, ve středu a v pátek v 6 hod. V sobotu zde bude mše svatá s nedělní platností v 18 hod.

 

MŠE SV. PRO STUDENTY A MLÁDEŽ

Ve středu 8. 9. v 18 hod. bude sloužena mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele. Od tohoto termínu začínají pravidelné bohoslužby, na které jsou zváni zvláště studenti a mládež. Bohoslužby budou během školního roku každou středu v 18 hod.

 

PRAVIDELNÝ RŮŽENEC ZA KNĚZE

Milí farníci, sestry a bratři, milé děti, přijměte pozvání k pravidelné modlitbě růžence za kněze a nová kněžská povolání každý čtvrtek v 16.30 hod. v kostele sv. Mořice přede mší svatou. Přicházejme děkovat za kněze i jáhny, za jejich obětavou službu, a vyprošujme jim všechny potřebné dary a milosti k vytrvalosti a věrnosti. Panně Marii, královně kněží, svěříme rovněž bohoslovce a všechny, kteří se na kněžské a jáhenské povolání připravují nebo se pro ně rozhodují. Účastí na modlitbě dejme najevo svou vděčnost, že máme v našich farnostech kněze, a prosme za jejich dostatek všude ve světě.

 

Přednáška: CHUŤ ŽÍT

Pedagogická škola v Kroměříži pořádá pro veřejnost přednášku P. Marka Váchy o svobodě a odpovědnosti, našich darech a charismatech, šťastných neúspěších i o tom, jak s tím vším nakládat. Jste srdečně zváni v pondělí 6. 9. od 17 hod do auly školy na 1. máje. POZOR: kapacita je omezena na 150 míst za podmínky dodržení hygienických opatření, která se budou při vstupu kontrolovat.

 

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ

Milí senioři, přijměte pozvání na pravidelná setkávání, při nichž se necháme inspirovat promluvami papeže Františka na téma Desatera. Budeme se potkávat druhý čtvrtek v měsíci dopoledne a první setkání se uskuteční ve čtvrtek 9. 9. v 9 hod. v Centru pro rodinu. Provázet nás bude P. Jiří Orság a těšit se můžete na malé občerstvení a přátelskou atmosféru!

 

Farní pouť k Panně Marii Pomocné a Sedmibolestné

byla připravena na sobotu 11. 9. Z důvodu malého zájmu se NEUSKUTEČNÍ.

 

Pouť farnosti Hradisko do Vřesové studánky

v sobotu 11. 9. začneme společným odchodem od rozcestníku na Červenohorském sedle ve 12.15 hod. Zde na parkovišti necháme auta. Trasa je dlouhá 4 km s převýšením 280 m a zveme na ni všechny příznivce krásy hor, také rodiny s dětmi, které zvládnou výstup. Přede mší svatou, která začne ve 14.30 hod., se pomodlíme růženec k P. Marii Sedmibolestné, ochránkyni tohoto nejvýše položeného poutního místa na Moravě a ve Slezsku.

 

Půldenní pouť seniorů na Svatý Hostýn

je naplánována na pátek 1. 10., přihlašování v sakristii a ve farní kanceláři obou farností. Odjezd v 8 hod. od Justiční školy, návrat do Kroměříže kolem 13 hod. Cena 110 Kč. Podrobnosti u p. Mirky Kordíkové na tel. 736 522 814.

 

Katecheze Dobrého pastýře

*Farnost sv. Mořice zve všechny děti ve věku 3–6 let na společné setkávání v Centru pro rodinu Studánka Kroměříž na Stojanově nám. 4/5. Budeme poznávat Boha v osobě Ježíše Krista, který je Dobrý pastýř, zná své ovečky, s láskou je vede a chrání. Na domluvu termínu a průběhu setkávání, prosím, kontaktujte co nejdříve p. Julii Koblihovou: koblihova.julie@ado.cz, 604 981 715

*Ve farnosti Hradisko budou katecheze probíhat každé úterý v 17h. Začínáme v úterý 14. 9. 2021 na faře v Hradisku č. 26.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI: Terezie z Kalkaty (Matka Tereza)

Tato albánská dívka vstoupila do řeholní společnosti a jako učitelka působila v Indii. Setkání s chudobou ji natolik zasáhlo, že požádala o změnu způsobu řeholního života, aby se mohla starat o chudé a umírající. Ačkoli prožila 20 let života v kongregaci, po schválení papežem odešla bez zajištění mezi chudé, prošla zdravotnickým kurzem a působila mezi nejpotřebnějšími. Během několika let se k ní přidaly indické dívky a tak založila kongregaci Misionářek lásky. Přestože tuto potřebnou práci mohl a chtěl dělat jen málokdo, získala si uznání napříč náboženstvími. Svatořečena byla roku 2003, tedy již 6 let po své smrti. Svatá Matko Terezo, pros za nás!


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: Ne 5. 9. 2021, 23. mzd.

Prosíme o milost, ať se svým životem stále vice připodobňujeme Kristu, zvláště jeho milosrdné lásce ke všem lidem.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. Skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme o milost, ať se svým životem …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Duchu Svatý, pravý prameni světla a moudrosti, vznešený původce všeho bytí! Milostivě pronikni paprskem své jasnosti temnoty našeho rozumu a zbav nás hříchu a nevědomosti.

Dej nám bystrost v chápání, dobrou paměť k uchovávání vědomostí, schopnost pravého úsudku, jemnost a přesnost k vysvětlování, plnost, bohatost a něhu ve vyjadřování.

Nauč nás dílo začínat, provázej nás v jeho průběhu a pomoz ke zdárnému dokončení. Dej, abychom sloužili Boží pravdě a uchraň nás pošetilé pýchy z toho, co víme.

Dej, abychom nikdy nezapomněli, že důležitější než všechno pachtění, je stále více poznávat Tebe, jediného pravého Boha. Skrze Krista, našeho Pána. Amen

(Vojtěch Cikrle) https://www.biskupstvi.cz/modlitby-k-duchu-svatemu

 

Prosba o vedení Duchem Svatým

Duchu Svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj a utěšuj. Řekni mi, co mám dělat, dej mi své vnuknutí. Chci přijmout a uskutečnit všechno, co chceš ty, podrobit se tvému vedení. Daruj mi k tomu sílu, vytrvalost a nadšení. (Kancionál 020)


Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES