TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 27

22. neděle v mezidobí

29. 8. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF 

 

Sestry a bratři, milí farníci,

v závěru prázdnin chci touto cestou osobně pozdravit a přivítat každého z vás.

V obou našich farnostech zahájíme nový školní rok obětováním mše svaté za děti, školní mládež, studenty, učitele a vychovatele příští neděli. Všem chceme vyprošovat Boží požehnání. Budeme pamatovat také na všechny rodiče. Zároveň zvláště vás, rodiče, prosím, abyste nejen přihlásili své děti do výuky náboženství, ale doprovázeli je, povzbuzovali a pomáhali jim rozvíjet dar víry. První neděli v měsíci je během školního roku mše svatá zaměřená pro rodiny s dětmi (v kostele sv. Mořice v 10.15 hod., a také 3. neděli v měsíci se mladším dětem věnuje paní katechetka).

Od příští neděle budou moci děti opět získávat kartičky, které souvisejí s nedělním evangeliem a zaměřují se na krásu Božího stvoření i péči o ně. Rodiče, prosím, pomozte dětem pracovat s kartičkami a tak se učit žít podle Božího slova. METODIKA ke kartičkám je k dispozici na www.katechetiolomouc.cz.

P. Josef

 

 

Dnešní neděli slaví arcibiskup Mons. Jan Graubner  své narozeniny. Pamatujme na něj prosím ve svých modlitbách a vyprošujme mu hojné Boží požehnání i všechny potřebné dary a milosti pro jeho službu.

 

Regionální centrum Fatimského apoštolátu Kroměříž vás srdečně zve na setkání v neděli 29. srpna v kostele sv. Jana Křtitele. Setkání bude zahájeno v 16.30 hod. modlitbou před vystavenou Nejsvětější svátostí. Mše svatá v 18 hod. bude spojena s obnovou zasvěcení Bohu skrze Pannu Marii a svatého Josefa. Sloužit ji bude Mons. Pavel Dokládal, národní ředitel Fatimského apoštolátu.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Středa 1. 9. – SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA PÉČI O STVOŘENÍ

Čtvrtek 2. 9. – první čtvrtek v měsíci je Dnem modliteb za kněžská povolání

Pátek 3. 9. – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve, první pátek v měsíci – Den mimořádné úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Sobota 4. 9. – první sobota v měsíci je Dnem mimořádné úcty k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

 

ŽEHNÁNÍ AKTOVEK

Mše svatá obětovaná zvláště za děti a mládež bude sloužena příští neděli 5. 9. v Hradisku v 9.15 hod. a u sv. Mořice v 10.15 hod. Děti, na tyto mše svaté přineste s sebou aktovky a školní pomůcky. Při mši svaté, kdy vám chceme vyprošovat Boží pomoc a ochranu, budou vaše aktovky také požehnány.

 

UPOZORNĚNÍ:

Ve středu 1. 9. bude mše svatá slavena v kostele sv. Mořice v 17 hod.

Od středy 8. 9. a středy následující budou mše svaté ráno v 6 hod. v kapli sv. Vincence a večer v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

V kostele sv. Mořice ve středu 8. 9. a další středy již pravidelná mše svatá NEBUDE.

Případné změny budou včas ohlášeny.

 

MŠE SV. PRO STUDENTY A MLÁDEŽ

Ve středu 8. 9. v 18 hod. bude sloužena mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele. Od tohoto termínu začínají pravidelné bohoslužby, na které jsou zváni zvláště studenti a mládež. Bohoslužby budou během školního roku každou středu v 18 hod.

 

ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH na poslední čtvrtletí tohoto roku budou zapisovány v sakristii kostela sv. Mořice a ve farní kanceláři od středy 1. 9. V kostele Všech svatých v Hradisku se zapisují úmysly v sakristii po mši svaté.

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU na církevních školách

Mše svatá na zahájení školního roku se uskuteční ve středu 1. 9. 2021.

Žáci Církevní základní školy v Kroměříži i studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži budou slavit mši svatou v 9.30 hod. v kostele sv. Mořice. Hlavním celebrantem bude pomocný biskup Antonín Basler, který následně požehná opravené prostory Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

 

ADORACE

Neděle 29. 8. – kostel sv. Mořice 19-20 hod.

Čtvrtek 2. 9– Den modliteb za kněžská povolání – kostel Všech svatých v Hradisku 18.15-19 hod., kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

Pátek 3. 9. – v kapli sv. Vincence 7-13.30 hod.

Neděle 5. 9. – v kostele Všech svatých v Hradisku ve 14 hod. a v kostele sv. Mořice 19-20 hod.

 

Příležitost ke svátosti smíření

Čtvrtek před prvním pátkem (2. 9.) – kostel Panny Marie 9-11 hod., v kostele Všech svatých v Hradisku 18.15-19.00 hod.

První pátek v měsíci (3. 9.) – kostel sv. Mořice 15-17 hod.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 2. 9. dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

Přihlášky do výuky náboženství

Rodiče, prosím pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.

Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství.

Dětem, které navštěvují státní školy, a také studentům gymnázia a dalších středních škol rovněž nabízíme výuku náboženství.

Přihlášky do náboženství jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Prosím, odevzdejte je co nejdříve.

Kroměříži na faře u kostela P. Marie začne výuka náboženství od 14. 9., více na plakátku.

 

SETKÁNÍ MUŽŮ V HRADISKU

Muži, přijměte pozvání na společenství ve středu 1. 9. v 19 hod. u pana Konečného. Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa.

 

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ

Milí senioři, přijměte pozvání na pravidelná setkávání, při nichž se necháme inspirovat promluvami papeže Františka na téma Desatera. Budeme se potkávat druhý čtvrtek v měsíci dopoledne a první setkání se uskuteční ve čtvrtek 9. 9. v 9 hod. v Centru pro rodinu. Provázet nás bude P. Jiří Orság a těšit se můžete na malé občerstvení a přátelskou atmosféru!

 

ADORAČNÍ DNY

Řekneme-li o farním kostele, že je srdcem farnosti, myslíme především na živou přítomnost Pána ve svatostánku a společenství s Ním, které vytváříme při slavení mše svaté. Kdykoliv klečíme před Ježíšem přítomným v Nejsvětější svátosti, nebojíme se mu předkládat, co prožíváme my i naši bližní, své radosti i starosti, abychom nalezli pokoj, který svět dát nemůže. Jeden den v roce takto před Pánem zastupujeme všechny farnosti naší arcidiecéze. Nemyslíte, že tento den, by si každý z nás měl najít čas k modlitbě před Nejsvětější svátostí, a pokud možno se účastnil mše svaté? Tyto významné dny prožíváme v obou našich farnostech v měsíci září:

Pondělí 20. 9. – farnost Hradisko

Středa 22. 9. – farnost sv. Mořice

 

POUTNÍ SLAVNOSTI

úterý 14. 9. – Povýšení svatého Kříže (titulární slavnost v kapli kláštera Milosrdných sester svatého Kříže na Koperníkově ul.)

neděle 26. 9. – slavíme pouť ke cti sv. Mořice

pondělí 27. 9. – sv. Vincence z Paula (titulární slavnost v kapli kláštera Milosrdných sester sv. Vincence na Malém Valu)

úterý 28. 9. – Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi, Arcidiecézní pouť v katedrále sv. Václava v Olomouci (zváni jsou všichni ministranti, po mši svaté s otcem arcibiskupem bude turnaj ve florbalu)

 

POUTĚ

Farní pouť k Panně Marii Pomocné a Sedmibolestné

Celodenní pouť do známého mariánského poutního místa Maria Hilf u Zlatých Hor a k Panně Marii Sedmibolestné na Cvilíně je plánována na sobotu 11. 9. Zatím se nás přihlásilo málo, a rozhodnutí není možné odkládat. Tuto neděli 29. 8. je poslední možnost k přihlášení. Cena: 300 Kč. Neváhejte a přihlaste se po mši svaté v sakristii. V případě malého zájmu bude nutné pouť zrušit.

 

Pouť farnosti Hradisko do Vřesové studánky

V sobotu 11. 9. se koná už po mnoho let ve 14.30 mše svatá na místě zbořeného mariánského kostela vysoko v horách Jeseníků, na Vřesové studánce. Letošní pouť může začít společným odchodem od rozcestníku na Červenohorském sedle ve 12.15 hod. Zde na velkém parkovišti necháme auta, je možné i poobědvat v restauraci. Trasa je dlouhá 4 km s převýšením 280 m (cca 90 min.) a zveme na ni všechny příznivce krásy hor, také rodiny s dětmi, které zvládnou výstup. Cestovat lze také vlakem, žlutá značka vede z Koutů nad Desnou, vyjít lze z Bělé pod Pradědem apod. Přede mší svatou se pomodlíme společně růženec k Panně Marii Sedmibolestné, ochránkyni tohoto místa. Jste srdečně zváni k putování na nejvýše položené poutní místo na Moravě a ve Slezsku.

 

Půldenní pouť seniorů na Svatý Hostýn

je naplánována na pátek 1. 10., přihlašování v sakristii a ve farní kanceláři obou kroměřížských farností. Odjezd v 8 hod. od Justiční školy u kostela sv. Jana Křtitele v Kroměříži, návrat do Kroměříže kolem 13 hod. Cena 110 Kč. Podrobnosti u paní Mirky Kordíkové na tel. 736 522 814.

 

Katecheze Dobrého pastýře

*Farnost sv. Mořice zve všechny děti ve věku 3-6 let na společné setkávání v Centru pro rodinu Studánka Kroměříž na Stojanově nám. 4/5 (za kostelem sv. Mořice). Budeme poznávat Boha v osobě Ježíše Krista, který je Dobrý pastýř, zná své ovečky, vede je a chrání. V případě zájmu prosím kontaktujte co nejdříve p. Julii Koblihovou: koblihova.julie@ado.cz, 604 981 715 na domluvu termínu a průběhu setkávání.

*Ve farnosti Hradisko budou katecheze probíhat každé úterý v 17 hod. Začínáme v úterý 14. 9. 2021 na faře v Hradisku č. 26.

 

VÍKEND PRO MAMINKY A DCERY

Centrum pro rodinu Studánka Kroměříž připravuje pobyt pro matky a dcery v Cetechovicích v termínu 15.-16. 10. 2021. Podrobnosti a přihlašování na plakátku a na  kordikova.miroslava@ado.cz.

Miroslava Kordíková za Centrum pro rodinu

 

Výzva českých a moravských biskupů věřícím k nadcházejícím parlamentním volbám (Velehrad, 7. 7. 2021)

Milí bratři a sestry,

na podzim nás čekají parlamentní volby. Nejsou jen jedněmi z mnohých, každé volby jsou jedinečné a důležité, možná něčím významné a přelomové, protože zajišťují naší zemi další směřování.

Kardinál František Tomášek – blahé paměti – prohlásil v listopadu 1989: „V této důležité hodině zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi jsem já i katolická církev na straně národa.“ Opakujeme tato jeho slova jako závazek, který trvá. Katolická církev v této zemi chce i v tomto okamžiku stát na straně národa. Co to ale znamená dnes, více než třicet let po Sametové revoluci? Znamená to, že jestliže jsme křesťané – katolíci, máme být také dobrými občany a sousedy. Pro společné dobro naší země chceme udělat všechno to, co můžeme. V první řadě je třeba jít k volbám. Křesťan by neměl volit jen podle osobních preferencí, ale měl by mít vždy na zřeteli obecné dobro, a tím i křesťanskou lásku k bližnímu. Je třeba dobře rozmýšlet nad prezentovanými volebními programy a prohlášeními, abychom nepodporovali ty, jejichž úmysly jsou v rozporu s katolickým učením, například v oblasti morálky, spravedlnosti či záměry Stvořitele s člověkem. Dále je důležité autenticky žít křesťanský život a poctivě pracovat. V neposlední řadě pak je naší čestnou povinností modlitba za naši zem a všechny, kteří zde žijí.

Proto, sestry a bratři, nyní vyzýváme k tomu, abychom přispěli k obnově naší země osvědčenými prostředky: MODLITBOU A POSTEM. Čtyřicet dní před volbami se vytrvale modleme za jejich dobrý výsledek. Může se tak například dít společnou modlitbou desátku růžence „který Ducha Svatého seslal“ ve farnostech či v rodinách, přímluvami za dar moudrosti pro voliče i kandidáty během bohoslužeb, stejně jako při společné modlitbě doma. První pátek v měsíci říjnu by bylo velmi vhodné se společně postit na tento úmysl. Kromě těchto podnětů je samozřejmě možné ve prospěch budoucnosti naší země udělat mnoho dalšího, kreativitě se meze nekladou.

K dobré a zodpovědné volbě podpořené duchovním úsilím Vám ze srdce žehnáme!

Biskupové Čech, Moravy a Slezska

 

Souběžně s tímto prohlášením vydali biskupové ČR také prohlášení k nadcházejícím parlamentním volbám určené pro veřejnost, více na  www.cirkev.cz.

 

Modlitba za naši zem

Nebeský Otče, děkujeme Ti za naši zem,

kterou jsi nám daroval, abychom o ni

s láskou a vděčností pečovali.

Děkujeme Ti také za ty, kteří naši zemi vládnou.

Daruj jim laskavé a moudré srdce,

aby poznávali, co je dobré a co je zlé,

aby ochotně naslouchali Tvému hlasu

ve svém svědomí a řídili se podle něho.

Nás pak naplňuj Svatým Duchem,

abychom svým životem přispívali

ke šťastné budoucnosti naší země.

O to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

 

Inspirující videa pro Rok rodiny

V Roce rodiny, který právě prožíváme, byl připraven mezinárodní projekt, který postupně předkládá 10 videí doplněných průvodcem. Přináší povzbuzení, podněty a pomoc rodinám v jejich každodenním životě. K dispozici je už 5 videí, každé s videopozvánkou otce biskupa Josefa Nuzíka. Doporučujeme vám sledovat web Národního centra pro rodinu (www.rodiny.cz). Odkaz najdete také na internetových stránkách našich farností.

 

SMS služba modlitby

Centrum pro rodinný život Olomouc spolu s Milosrdnými sestrami svatého Kříže z Olomouce nabízí již několik let službu modlitby pro ty, kteří se ocitli v těžkostech. Vaše prosby můžete posílat SMS zprávou na tel. číslo 731 731 800 nebo na e-mail: rodina@ado.cz (prosby nebudou nikde zveřejněny). Každý čtvrtek je za všechny tyto úmysly sloužena mše svatá. Více na www.rodinnyzivot.cz nebo na plakátku.

 

Dary církvi

Upozorňujeme na jednu z koronavirových výjimek v oblasti daní. Pro rok 2021 je možnost odpočitatelné položky daru církvi do 10% základu daně fyzických i právnických osob mimořádně zvýšena na 30%.

 

Úklid kostelů ve farnosti sv. Mořice

Rozpis úklidu kostelů na rok 2021 je k dispozici na vývěsce a na www.svmoric.net. Velké DÍKY všem, kteří se pravidelně zapojují, velmi si vážíme vaší ochoty, a prosíme další farníky o pomoc. Přihlásit se můžete v sakristii nebo farní kanceláři (tel. 573 338 952).

 

Další užitečné odkazy na webové stránky či aplikace v mobilu, které obsahují kvalitní duchovní nabídky, najdete také na internetových stránkách našich farností (www.svmoric.net a www.farnost-hradisko.cz).

 

Konference biskupů Slovenska zveřejnila na stránce navstevapapeza.sk podmínky a pravidla návštěvy jednotlivých veřejných akcí s papežem Františkem. K dispozici jsou v části Program - Možnosti účasti. Nacházejí se v ní specifické informace pro Prešov, Košice a Šaštín.

 

Modlitba za nadcházející Mezinárodní eucharistický kongres (5.-12. 9. 2021):

 


 

Nebeský Otče, prameni života,

naplň nás svým Svatým Duchem,

abychom rostli v lásce ke Kristu,

který za nás obětoval svůj život,

a poznávali ho přítomného

v Eucharistii.

On je náš Pán a Mistr,

náš pokrm a náš přítel,

náš lékař a náš pokoj.

Dej nám odvahu,

abychom přede všemi

vydávali svědectví

o jeho radosti a síle.

Dej, aby příprava

na eucharistický kongres

i jeho slavení

vedly k opravdové

duchovní obnově

křesťanských společenství,

měst, národů Evropy

i celého světa.

Amen. 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: Ne 29. 8. 2021, 22. mzd., (1. pátek)

Prosíme za odvahu žít statečně svou víru navzdory možnému posměchu, které věrnost Bohu může přinést mezi lidmi žijícími v naší blízkosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu, rozmnož naši oddanost k tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás roste a trvá všechno dobré. Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za odvahu žít statečně svou víru …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

V čem je ďáblova moc?

Bůh stvořil člověka svobodného, to znamená původně se schopností rozhodovat se pro dobro a dobro také konat. Tato svoboda byla porušena hříchem, naším vlastním i hříchem našeho okolí, a Kristem znovu obnovena.

Církev nás vybízí, abychom se vzepřeli ďáblovi (srov. 1 Pt, 5,9), i všemu, co je plné lsti, lži a klamu, protože ďábel se snaží manipulovat srdce člověka a spoutat jeho svobodu. Církev nás vybízí k bdělosti a modlitbě, abychom neupadli do pokušení. Mluví o tajemství zla s takovým realismem, protože věří v Krista, vítěze nad zlem. Pokřtěný člověk, spojený se zmrtvýchvstalým Kristem, získává sílu, aby se mohl podílet na Kristově vítězstvím nad zlem v sobě samém i ve světě.

Křesťanský duch je rozhodně optimistický: zlo ani smrt nebudou mít poslední slovo, protože nad nimi Pán už zvítězil. Tupě rezignující odevzdanost osudu není křesťanská.

(Dar víry, výklad katolického učení pro dospělé, str.: 29)

Pod ochranu tvou se utíkáme, - svatá Boží Rodičko. - Neodmítej naše prosby v našich potřebách, - ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, - Panno slavná a požehnaná! - Paní naše, - prostřednice naše, - orodovnice naše, - u Syna nám smilování vypros, - Synu svému nás doporuč, - k Synu svému nás doprovoď.


Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES