TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 26

14. neděle v mezidobí

4. 7. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF 

 

Prázdninové číslo

Sestry a bratři,

přeji vám požehnané dny prázdnin, krásné chvíle na dovolené, radostí a pokojem naplněný čas odpočinku. Přísná opatření se uvolnila, a tak můžeme využít nabídky duchovních cvičení a různých setkání, kde je možné se povzbudit ve víře a duchovně načerpat.

Prosím, doprovázejme modlitbami všechny prázdninové akce pro děti, mládež, rodiny i seniory. 

P. Josef

 

Velké poděkování všem, kteří ochotně přicházejí pomáhat s pracemi na farní zahradě (sekání a hrabání trávy, pletí květinových záhonků…). Nadále prosíme i další muže a ženy, aby nabídli svůj čas a síly a po domluvě s Vítem Pořízkem (tel. 736 522 846) vypomohli kdykoli během letních prázdnin. Vaši pomoci si velice vážíme! Děkujeme!

 

SVĚTOVÝ DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ – neděle 25. 7.

Papež František vyhlásil poprvé Světový den prarodičů a seniorů na 25. 7. 2021. Jako motto zvolil ujištění: „Já jsem s vámi po všecky dny.“ (Mt 28, 20), které má být příslibem naděje, kterou si mladí a senioři mohou navzájem projevovat.

Motto je zcela v duchu přání sv. Otce, aby nejstarší a nejmladší generace rozvíjela vzájemné vztahy a aby prarodiče vnímali odpovědnost za předávání víry v rodině.

U příležitosti prvního Světového dne prarodičů a starých lidí bude možné získat plnomocné odpustky pro sebe a pro duše v očistci. Odpustky se udělují za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, eucharistické přijímání a modlitba na úmysl papeže) věřícím, kteří se při této příležitosti zúčastní papežské mše ve Vatikánu nebo jiných oslav po celém světě. Pro získání odpustků stačí také strávit přiměřené množství času návštěvou nebo virtuálním kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo v obtížné situaci.

Odpustky mohou získat také staří lidé, nemocní a všichni, kdo z vážných důvodů nemohou opustit své domovy a obětují své modlitby, bolesti a utrpení milosrdnému Bohu, duchovně se zúčastní oslav tohoto světového dne, zejména papežské liturgie přenášené médii.

(www.cirkev.cz, 23. 6. 2001)

 

 

Dnešní neděli (4. 7.) je sbírka na pomoc lidem na Jižní Moravě, postiženým přírodní katastrofou. Za každý váš dar upřímné „Pán Bůh zaplať“.

 

Tento zpravodaj je na celé prázdniny, na měsíc červenec a srpen. Pokud dojde ke změně některé bohoslužby, bude to oznámeno v kostele a vyvěšeno na vývěsce i na internetových stránkách našich farností.

 

Modlitby na farní pastorační úmysl, které ve farnosti sv. Mořice připravujeme na každý týden, budou pokračovat i o prázdninách. Tyto farní úmysly budou zveřejňovány na webu farnosti i na letáčcích v kostele sv. Mořice a sv. Jana Křtitele.

 

Sbírka na potřeby farnosti bude v neděli 19. 7. a 18. 8. (třetí neděli v měsíci).

 

Kostel sv. Mořice je celodenně otevřen k osobní modlitbě. Využívejme toho.

Při osobní i společné modlitbě doma v rodině pamatujme na celou farnost, na všechny, kdo jsou v obtížné situaci, a modleme se za ukončení pandemie na celém světě. Také nezapomínejme na modlitby za příhodné počasí a dar úrody.

 

 

NEDĚLE – DEN PÁNĚ - je základ a jádro celého liturgického roku.

(Sacrosanctum Concilium, čl. 106). 

S vděčností přicházejme slavit nedělní mši svatou,

a to, i když jsme na cestách během prázdnin a dovolených.

 

 

Přihlášky do výuky náboženství

Milí rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.

Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství. Dětem, které navštěvují státní školy, a také studentům gymnázia a dalších středních škol rovněž nabízíme výuku náboženství. Přihlášky do náboženství pro příští školní rok jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Prosíme, vyplňte je a odevzdejte do konce měsíce července.

 

Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí

Jsou zapisovány v sakristii a ve farní kanceláři.

 

Bohoslužby o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje (pondělí 5. 7.)

9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

9.30 hod. – poutní mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje v PN

Nebudou mše svaté v kapli sv. Vincence na Malém Valu, ani u sv. Mořice.

 

NÁRODNÍ POUŤ NA VELEHRADĚ

Dny lidí dobré vůle 2021 vyvrcholí v pondělí 5. 7. v 10.30 hod. na nádvoří před bazilikou slavnostní poutní mší svatou. Hlavním celebrantem bude Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský, a kazatelem Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. Koncelebrovat budou čeští a moravští biskupové. Slavnostní poutní mše svatá bude přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem. Více na www.velehrad.eu

 

ZMĚNY v POŘADU BOHOSLUŽEB

Během prázdnin (v měsíci červenci a srpnu): 

* Ve středu večer  BUDE mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice, NEBUDE mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele, ve středu rovněž nebude ranní mše svatá v kapli sv. Vincence na Malém Valu.

* V kapli sv. Vincence na MV:

BUDE mše svatá v sobotu s nedělní platností v 18 hod. a v pondělí a v pátek v 6 hod. Bohoslužba zde nebude v neděli, úterý, středu a ve čtvrtek.

 

ADORACE v červenci a v srpnu

Kostel sv. Mořice – každou neděli od 19 do 20 hod.

Neděle 4. 7. a 1. 8. – kostel Všech svatých v Hradisku (14-15 hod.), kostel sv. Mořice (19-20 hod.)

Čtvrtek 5. 8. – kostel Všech svatých v Hradisku (18.15–19 hod.), kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

Pátek 6. 8. – kaple sv. Vincence (7–13.30 hod.)

 

Příležitost ke svátosti smíření v srpnu

Čtvrtek před prvním pátkem (5. 8.) - kostel Všech svatých v Hradisku 18.15-19.00 hod.

První pátek v měsíci (6. 8.) – kostel sv. Mořice 15-17 hod.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko v srpnu

První čtvrtek v měsícitj. 5. 8., v dopoledních hodinách.

 

Bohoslužby o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (neděle 15. 8.)

 7.45 hod. – kostel sv. Mořice

 9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Výročí posvěcení kostela sv. Jana Křtitele:

15. 8. 1768 byl konsekrován filiální kostel sv. Jana Křtitele. Toto výročí si připomeneme při mši svaté v neděli 15. 8. v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

 

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU

V rámci Dožínek Zlínského kraje poděkujeme Pánu Bohu za úrodu slavením mše svaté v sobotu 21. 8. ve 13 hod. v kostele sv. Mořice v Kroměříži. Hlavním celebrantem bude arcibiskup Mons. Jan Graubner. Všichni jste srdečně zváni.

 

Pozvání na pouti

Neděle 15. 8. – Pouť ve farním kostele Panny Marie v Kroměříži

Mše sv. v 8, v 9.15 a v 10.30 hod. Odpoledne na faře bude program pro děti.

Neděle 15. 8. – Hlavní pouť na Svatém Hostýně

Mši svatou v 10.15 hod. bude sloužit biskup Mons. Josef Nuzík

Sobota 28. 8. – Arcidiecézní POUŤ RODIN a dětská pouť na konci prázdnin na Svatém Hostýně. Mši svatou na venkovním podiu v 10.15 hod. bude celebrovat arcibiskup Mons. Jan Graubner, poté je připraven program pro rodiny s dětmi i mládež. Tak můžeme společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nový školní rok.

 

Prázdninové putování rodin se svatou Ludmilou

Na období letních prázdnin připravilo Centrum pro rodinný život ve spolupráci s děkanátními centry pro rodinu a s 50 farnostmi naší arcidiecéze prázdninovou aktivitu pro rodiny k 1100. výročí mučednické smrti svaté Ludmily. Zveme k návštěvě míst, kde svatou Ludmilu uctívali naši předkové. Rodiny se během putování seznámí s životem této světice a mohou se zapojit do soutěže.

V zapojených farnostech najdou účastníci na vývěsce u kostela příběh o svaté Ludmile, soutěžní otázky, QR kód, odkaz na formulář i mapu s dalšími místy, která mohou navštívit. Podrobností budeme průběžně doplňovat na webu: https://rodinnyzivot.cz/putovani-svata-ludmila/

P. Mgr. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci

 

Misijní putování k Panně Marii

Papežská misijní díla zvou rodiny, společenství i jednotlivce k vykonání osobní poutě na mariánské poutní místo, popř. k uskutečnění poutě v domácím prostředí. Náměty ke kontemplaci a aktivitám na www.missio.cz.

 

Letní UBYTOVÁNÍ v KNĚŽSKÉM SEMINÁŘI

Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci nabízí během letních prázdnin volnou ubytovací kapacitu pro věřící jednotlivce, manžele, rodiny nebo větší skupiny v termínech 28. 6. - 25. 7. a 2. 8. - 13. 8. Bližší informace: sekretariat.aks@ado.cz

 

Domácí hospic Antonínek

Charita Uherské Hradiště ve spolupráci s Charitou Kroměříž hledají motivované všeobecné zdravotní sestry - aktivní řidičky - pro službu domácí hospicové péče.

Nabízíme spolupráci na dohodu i pracovní úvazek, místem výkonu práce je město Kroměříž.

Více informací podá vedoucí služby Radek Nohál, tel. 731 680 347, e-mail: radek.nohal@uhradiste.charita.cz.

 

OTEVŘENÉ BRÁNY 2021 ve farnosti sv. Mořice

Prohlídky kostelů sv. Mořice a sv. Jana Křtitele s průvodcem:

v  červenci a srpnu: úterý až sobota 10-12 hod. a 13-17 hod., neděle 13-17 hod. Státní svátky mají režim jako v sobotu. Projekt je realizován za finanční podpory Zlínského kraje a Města Kroměříž. Děkujeme!

 

 

NABÍDKA dalších POUTÍ, EXERCICIÍ, SETKÁNÍ: 2021

 

 

TÁBORY pro DĚTI

Centrum pro rodinu Studánka Kroměříž srdečně zve na Pirátskou prázdninovou univerzitu pro děti od ukončené 1. třídy do 5. třídy v termínu 23. -  27. 8. 2021 s hledáním ztraceného pokladu i opakováním učiva z minulého roku.

Potkávat se budeme na Stojanově nám 4/5 (za kostelem sv. Mořice) vždy od 8 do 16 hod. PŘIHLAŠOVÁNÍ na www.cpr-kromeriz.cz/detem/tabory nebo u paní Koblihové (tel. 604 981 715, koblihova.julie@ado.cz)

 

Duchovní obnovy pro zdravotníky

Centrum pro pastoraci nemocných připravuje na letní prázdniny jednodenní duchovní obnovy pro lékaře, sestry a další zdravotnický personál jako poděkování za jejich obětavou práci v boji s koronavirovou pandemií. Dne 10. 7. proběhne setkání ve Zlíně a dne 17. 7. v Olomouci. Bližší informace jsou na plakátcích v kostele. Přihlašujte se na webu jsmeblizkovam.cz. Případné dotazy můžete psát na e-mail: resetkova.vera@ado.cz.

 

Letní pobyty s Milosrdnými sestrami sv. Kříže

* Dva týdny v klášteře sv. Kříže v Kroměříži – chceš-li si vyzkoušet život v klášteře, pak přijeď a zůstaň s námi od 19. 7. do 30. 7. 2021.

* S Křížovkami na cestách pro ženy 18-35 let v termínu 12. - 15. 8. 2021 v Soběšicích, přihlášky do 31. 7.

Podrobnosti a přihlášky na e-mailu: dokromeriz@gmail.com

 

Duchovní cvičení pro MUŽE

od 17 do 40 let, kteří hledají své životní povolání, se uskuteční i letos a to 2. - 6. 8. 2021 v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Povede P. Vladimír Záleský. Přihlášky do 23. 7. na www.knezskyseminar.cz.

 

Hudba v zahradách a zámku Kroměříž

Přijměte pozvání na koncerty již 22. ročníku tohoto oblíbeného festivalu. Zvláště si nenechejte ujít zahajovací (8. 7.) a závěrečný (1. 8.) koncert pod taktovkou Františka Macka mladšího. Oba koncerty se uskuteční ve skleníku Květné zahrady od 19 hod. Více na www.hudbakromeriz.cz

 

PĚŠÍ POUŤ ZA UMĚLCE 2021

Olomouc, Přerov, Holešov, Kroměříž, Napajedla, Velehradto jsou místa, kudy pouť od neděle 25. do soboty 31. 7. 2021 povede. V kostele sv. Mořice zazní nejen varhanní koncert Františka Fialy „Chvalme Hospodina, neboť je dobrý!“ ve středu 28. 7. od 18.45 hod. Před tím bude mši svatou v 18 hod. celebrovat P. Jiří Zámečník. Více na plakátku a www.cirkev.cz/cs/aktuality/210625pesi-pout-za-umelce-2021

 

VÍKEND PRO MATKY A DCERY

Centrum pro rodinu Studánka Kroměříž připravuje pobyt pro matky a dcery v Cetechovicích v termínu 15. - 16. 10. 2021. Podrobnější informace zveřejníme během srpna  na  našich stránkách: www.cpr-kromeriz.cz.

Miroslava Kordíková za Centrum pro rodinu

 

Inspirující videa pro Rok rodiny

V Roce rodiny, který právě prožíváme, byl připraven mezinárodní projekt, který postupně předkládá 10 videí doplněných průvodcem. Přináší povzbuzení, podněty a pomoc rodinám v jejich každodenním životě. Doporučujeme vám sledovat web Národního centra pro rodinu (www.rodiny.cz). 

 

SMS služba modlitby

Centrum pro rodinný život Olomouc spolu s Milosrdnými sestrami svatého Kříže z Olomouce nabízí již několik let službu modlitby pro ty, kteří se ocitli v těžkostech. Vaše prosby můžete posílat SMS zprávou na tel. číslo 731 731 800 nebo na e-mail: rodina@ado.cz (prosby nebudou nikde zveřejněny). Každý čtvrtek je za všechny tyto úmysly sloužena mše svatá. Více na www.rodinnyzivot.cz nebo na plakátku.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI: bl. Pier Giorgio Frassati

Pier Giorgio Frassati žil v Itálii ve 20. stol. Jeho rodinu bychom nazvali nepraktikující nebo liberální. Již v dětství však vynikal zbožností a láskou k chudým. Od 13 let denně přijímal eucharistii, z níž čerpal sílu pro život podle evangelia. Vyrostl v člověka, který se cítil zodpovědný za život svého národa i celého světa. Byl aktivním laikem, studoval vysokou školu, aby mohl pomoci horníkům zlepšit jejich život. Byl přátelský, miloval hory a horolezectví. Měl velký vliv na lidi ve svém okolí. Zemřel v mladém věku na obrnu.

Blahoslavený Piere Giorgio, pros za nás!

 

Dary církvi

Upozorňujeme na jednu z koronavirových výjimek v oblasti daní. Pro rok 2021 je možnost odpočitatelné položky daru církvi do 10% základu daně fyzických i právnických osob mimořádně zvýšena na 30%.

 

Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti

Ve dnech 5.–12. září 2021 se bude konat 52. Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti. Poutní centrum královéhradecké diecéze připravuje jednodenní a třídenní pouti: E-mail: poutnik@bihk.cz nebo telefon 731 598 752. Potřebné informace najdete rovněž na stránkách www.cirkev.cz. Naši biskupové prosí, aby ti, kdo zůstávají doma, se k eucharistickému kongresu připojili modlitbou ve farnostech.

 

Modlitba za nadcházející Mezinárodní eucharistický kongres:

 


 

Nebeský Otče, prameni života,

naplň nás svým Svatým Duchem,

abychom rostli v lásce ke Kristu,

který za nás obětoval svůj život,

a poznávali ho přítomného

v Eucharistii.

On je náš Pán a Mistr,

náš pokrm a náš přítel,

náš lékař a náš pokoj.

Dej nám odvahu,

abychom přede všemi

vydávali svědectví

o jeho radosti a síle.

Dej, aby příprava

na eucharistický kongres

i jeho slavení

vedly k opravdové

duchovní obnově

křesťanských společenství,

měst, národů Evropy

i celého světa.

Amen.

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 4. 7. 2021, 14. mzd.

Bože, prosíme, o milost moudrosti a prozíravosti pro zákonodárce při schvalování zákonů o rodině a o probuzení touhy mladých lidí k zakládání rodin.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Slyšte slovo, které od Boha přišlo, slovo, které krmí lidské duše, slovo, které sílí srdce i rozum, slovo, které vede k poznání Boha.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme, o milost moudrosti a prozíravosti …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba koncilních otců (modlitba před zasedáním, na němž se rozhoduje o záležitostech společného dobra)

Zde jsme, Pane, Duchu svatý,
zde jsme i s přetěžkým břemenem svých hříchů,
avšak shromážděni výslovně v tvém jménu.
Přijď k nám a zůstávej s námi,
Svou milostí se vlij do našich srdcí.
Uč nás, co máme činit a kam dospět,
ukaž nám, jak máme působit,
abychom dík tvé pomoci se tobě ve všem zalíbili.

Ty sám nám vnukni naše rozhodnutí
a sám je učiň skutkem,
neboť jen tobě s Otcem a Synem
náleží všechna velebnost a sláva.
Ty, jenž nade vše miluješ poctivost, nedopusť,
abychom uvedli ve zmatek tvůj spravedlivý řád.
Ať nás nesvede z cesty nevědomost,
neovlivní lidská pochvala a přízeň,
nepokazí úplatnost či falešné ohledy.
Dej, ať nás s tebou pojí jedině tvá milost,
abychom byli v tobě svorně zajedno
a v ničem se neuchýlili od pravdy.
A jako jsme se zde shromáždili v tvém jménu,
tak ať s veškerou oddaností tvých dětí
ve všem setrváme na pravosti víry:
aby se naše myšlení zde na tomto místě
v ničem nerozcházelo s tebou a ve světě budoucím
abychom za dobrou práci došli věčné odměny. Amen.


Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES