TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 25

13. neděle v mezidobí

27. 6. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF 

 

Veleb, duše má, Hospodina, vše, co je ve mně, ať velebí jeho svaté jméno!

(antifona k přijímání nedělní liturgie)

 

Poděkování za 40 let kněžství

Milí farníci, přijměte pozvání k nedělní (27. 6.) mši svaté v 10.15 hod. v kostele sv. Mořice, při níž společně s naším otcem Josefem Lamborem poděkujeme za mimořádné kněžské jubileum. Tuto neděli si připomíná 40 let od přijetí svátosti kněžství a ve čtvrtek 1. 7. to bude již 10 let jeho obětavé a trpělivé služby v našich farnostech. Vyprošujme mu radost z kněžského povolání, dobré zdraví, Boží požehnání i ochranu Panny Marie.  

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, v úryvku dnešního evangelia (Mk 5,21-43) nás Pán Ježíš učí, že pevná víra působí zázraky - uzdravuje nevyléčitelně nemocnou a dokonce vrací život mrtvé dívce. Milé děti, zkusme si zapamatovat Ježíšova slova: „Neboj se, jen věř!“ a připomínejme si je vždy, když se něčeho bojíme nebo se dostaneme do obtížné situace. A to i během prázdnin! Pán Ježíš je nám na blízku stále, nejen v čase školního roku. Těší se na setkání s námi v každodenní modlitbě, při mši svaté, při výletech i odpočinku. Víra je vzácný dar, který nám Pán Ježíš daroval. Kéž je víra důležitou součástí našich vztahů a prožíváme ji ve dnech svátečních i všedních.

Milé princezny a stateční rytíři, děkujeme vám, že jste se připojili k našemu společnému putování do Božího království, a přejeme vám radostné a pokojné prázdniny!

 

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali ve farnosti sv. Mořice 20 340 Kč, ve farnosti Hradisko 4 890 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

 

Poděkování za sbírku Svatopetrský haléř

Ze Státního sekretariátu státu Vatikán obdržel otec arcibiskup Jan poděkování za sbírku Svatopetrský haléř, která činila 3 706 134 Kč. Z poděkování citujeme: „Papež František upřímně děkuje za toto gesto církevního společenství a velkorysé solidarity s jeho univerzální službou, a zatímco prosí o modlitbu za jeho osobu, rád posílá apoštolské požehnání Vám, kněžím, řeholníkům a věřícímu lidu této diecéze a na přímluvu blahoslavené Panny Marie vyprošuje veškeré dobro od Pána.“

+ Edgar Pena Parra

 

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 28. 6. památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

Úterý 29. 6. – slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

(věřícím se doporučuje účast na mši svaté)

Středa 30. 6. – svátek Výročí posvěcení katedrály

(v katedrále v Olomouci  slavnost)

Čtvrtek 1. 7. – čtvrtek před prvním pátkem je Den modliteb za kněžská povolání

Pátek 2. 7. – první pátek v měsíci je Dnem mimořádné úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Sobota 3. 7. – svátek sv. Tomáše, apoštola, první sobota v měsíci je Dnem mimořádné úcty k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

 

Příští neděle 4. 7. je 14. v liturgickém mezidobí.

 

UPOZORNĚNÍ

V úterý 29. 6. bude sloužena také mše svatá v 6 hod. v kapli sv. Vincence de Paul na Malém Valu.

Ve středu 30. 6. bude mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá nebude.

 

ADORACE

Neděle 27. 6. – kostel sv. Mořice 19-20 hod.

Čtvrtek 1. 7. – kostel Všech svatých v Hradisku 18.15-19 hod., kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

Pátek 2. 7. – adorace v kapli sv. Vincence 7–13.30 hod.

Neděle 4. 7. – kostel Všech svatých v Hradisku 14-15 hod., kostel sv. Mořice 19-20 hod.

 

Příležitost ke svátosti smíření:

Čtvrtek před prvním pátkem (1. 7.) – kostel Všech svatých v Hradisku 18.15-19 hod.

Na první pátek v měsíci (2. 7.) – kostel sv. Mořice 15-17 hod.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 1. 7. se v dopoledních hodinách uskuteční návštěva nemocných po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

Příští pondělí 5. 7. je slavnost SV. CYRILA, MNICHA, a METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké.

Poutní mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici bude sloužena v 9.30 hod. V kostele sv. Mořice mše svatá 5. 7. nebude.

 

NÁRODNÍ POUŤ NA VELEHRADĚ

Dny lidí dobré vůle 2021 vyvrcholí v pondělí 5. 7. v 10.30 hod. na nádvoří před bazilikou slavnostní poutní mší svatou. Hlavním celebrantem bude Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský, a kazatelem Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. Koncelebrovat budou čeští a moravští biskupové. Slavnostní poutní mše svatá bude přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem. Více na www.velehrad.eu.

 

Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí

Jsou zapisovány v sakristii a ve farní kanceláři.

 

Přihlášky do výuky náboženství

Milí rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.

Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství. Dětem, které navštěvují státní školy, a také studentům gymnázia a dalších středních škol rovněž nabízíme výuku náboženství. Přihlášky do náboženství pro příští školní rok jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Prosíme, vyplňte je a odevzdejte do konce měsíce července.

 

DĚTSKÝ DEN

na zahradě nemocnice Milosrdných sester na Malém Valu se uskuteční v úterý 29. 6. od 14 do 17 hod. Všechny děti jsou srdečně zvány a mohou se těšit na soutěže, jízdu sanitkou, skákací hrad i občerstvení. Soutěžíme i v dešti. Vyhrává každý a vstup je ZDARMA!

 

MŠE SVATÉ NA ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži ve středu 30. 6. v 9 hod. v kostele sv. Mořice.

Církevní základní škola v Kroměříži ve středu 30. 6. v 9 hod. v kostele Panny Marie.

 

TÁBORY pro DĚTI

Centrum pro rodinu Studánka Kroměříž srdečně zve na Pirátskou prázdninovou univerzitu pro děti od ukončené 1. třídy do 5. třídy v termínu 23. - 27. 8. 2021 s hledáním ztraceného pokladu i opakováním učiva z minulého roku.

Potkávat se budeme na Stojanově nám 4/5 (za kostelem sv. Mořice) vždy od 8 do 16 hod. PŘIHLAŠOVÁNÍ na www.cpr-kromeriz.cz/detem/tabory nebo u paní Koblihové (tel. 604 981 715, koblihova.julie@ado.cz)

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Ema

Svatá Ema bývá vyobrazována jako vznešená dáma s kostelem nebo listinou v rukou. Narodila se kolem roku 983. Pocházela z hraběcího rodu na území Rakouska. Byla brzy provdána a s manželem měli dva syny. Rodina si žila dobře po všech stránkách. Emin manžel zaměstnával ve svých zlatých a stříbrných dolech dělníky, kteří vedli nevázaný život a dopustili se i vraždy synů Emy a Viléma. Vilém za pomoci vévody z Korutan dělníky pobil, poté však přehnaných trestů litoval a odhodlal se ke kající pouti do Říma, aby na hrobech apoštolů dosáhl odpuštění. Cestou zpět onemocněl a zemřel. Ema pak žila až do smrti jako vdova podle rad evangelia. Svůj majetek určila chudým a klášterům. Svatá Emo, pros za nás.

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 27. 6. 2021, 13. mzd. (1. pátek)

Bože, prosíme, abychom v plnosti uvěřili zaslíbením Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a oslavovali tvé milosrdenství každý první pátek v měsíci.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Svatí apoštolové Petr a Pavel prolili za církev svou krev; měli podíl na kalichu utrpení Páně, a stali se Božími přáteli.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme, abychom v plnosti uvěřili …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Zaslíbení Pána Ježíše ctitelům Božského Srdce:

1. Dám všechny potřebné milosti a požehnám jejich činnosti.

2. Potěším je ve všech jejich obtížích.

3. Hříšníci najdou v něm nevyčerpatelné milosrdenství.

4. Vlažní se stanou horlivými, horliví dokonalejšími.

5. Ochráním ty, kteří se mu zasvětí a nepřestanou ho zbožně uctívat.

6. Vepíši do svého srdce jména všech, kdo budou rozšiřovat úctu k němu.

7. Kde bude uctíván obraz mého Srdce, tam dám svůj mír a spojím rozdvojené.

8. Ochráním rodiny, které se s důvěrou na mě obrátí v jakémkoli soužení.

9. Společnosti, které se dají pod mou ochranu, uchovám ve svornosti a uchráním je trestů, které si zasloužili.

10. Těm, kteří pracují na spáse duší, dám milost, že obrátí i nejzatvrzelejší.

11. Zahrnu nebeským požehnáním všechny, kteří o mém svátku přistupují ke stolu Páně, aby odčinili urážky, kterých se mi dostává především v Nejsvětější Svátosti. (pátek po 2. neděli po slavnosti Seslání Ducha svatého)

12. Má všemohoucí láska udělí všem, kdo po devět po sobě jdoucích prvních pátků mě přijmou, milost konečného setrvání a nezemřou ve stavu nemilosti a bez svátosti. Mé Srdce jim bude v posledním okamžiku bezpečným útočištěm.


Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES