TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 24

12. neděle v mezidobí

20. 6. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF 

 

Co takhle dárek pro tátu?

Do naší země pomalu proniká tradice známá ve světě: slavit třetí neděli v červnu (letos 20. 6.) jako DEN OTCŮ. Vyprošujme zvláště na přímluvu sv. Josefa všem tatínkům Boží požehnání pro jejich úkoly a poslání.

P. Josef

 

Důležitým úkolem otce je poskytnout svým dětem pocit bezpečí a předat jim radost ze života. A základním pramenem radosti ze života je pro dítě vzájemná láska otce a matky. Pokud se rodiče velmi milují, z jejich vzájemné lásky se živí i jejich děti. (…)

Otcovská výchova je uměním. Musí se pojit s něžnou láskou, shovívavostí, jemností a zároveň s rozhodností, emocionální průzračností a silou.

(z knih Jozefa Augustyna SJ O otcovství a Být otcem)

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, v úryvku dnešního evangelia (Mk 4,35-41) slyšíme o uklidnění bouře na moři. Na Ježíšovo slovo utichl prudký vítr, vzdouvající se moře i strach v srdcích učedníků. Takové mocné činy koná jen Boží Syn. Jeho slovo má velkou sílu. Svým slovem Pán Ježíš dokonce uzdravoval a vyháněl zlé duchy. Milé děti, s Ježíšem, naším kamarádem a starším bratrem, se nikdy nemusíme bát. I když nás čeká něco těžkého nebo si s něčím nevíme rady, prosme Jej o pomoc a neztrácejme naději. Pán Ježíš je nám stále na blízku, chrání nás a učí statečnosti!

 

Dnes se koná sbírka na potřeby farnosti. Za každý váš dar velice děkujeme.

 

Dnešní neděli (20. 6.) NEBUDE mše svatá ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hod. u zvonice v Lutopecnách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Lutopecen. V případě nepříznivého počasí budeme mši svatou slavit ve farním kostele.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 21. 6. památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Čtvrtek 24. 6. – slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

 

Příští neděle 27. 6. je 13. v liturgickém mezidobí.

 

Ve středu 23. 6. v předvečer slavnosti NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE slavíme poutní mši svatou kostele sv. Jana Křtitele v 18 hodJe sloužena za všechny, kdo v minulosti pečovali a kdo nyní pečují o kostel sv. Jana, za dobrodince tohoto kostela a celé naše farní společenství.

 

ADORACE v kostele sv. Mořice

K tiché adoraci zakončené svátostným požehnáním jsme zváni v neděli 20. 6 a 27. 6. vždy od 19 do 20 hod.

 

Přihlášky do výuky náboženství

Milí rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.

Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství. Dětem, které navštěvují státní školy, a také studentům gymnázia a dalších středních škol rovněž nabízíme výuku náboženství. Přihlášky do náboženství pro příští školní rok jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Prosíme, vyplňte je a odevzdejte do konce měsíce června.

 

Pouť dětí na začátku prázdnin na Svatém Hostýně

se uskuteční v sobotu 26. 6. Mše svaté za děti a mládež budou slouženy v 9 hod. a 10.15 hod.

 

DĚTSKÝ DEN

na zahradě nemocnice Milosrdných sester na Malém Valu se uskuteční v úterý 29. 6. od 14 do 17 hod. Všechny děti jsou srdečně zvány a mohou se těšit na soutěže, jízdu sanitkou, skákací hrad i občerstvení. Soutěžíme i v dešti. Vyhrává každý a vstup je ZDARMA!

 

MŠE SVATÉ NA ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži ve středu 30. 6. v 9 hod. v kostele sv. Mořice.

Církevní základní škola v Kroměříži ve středu 30. 6. v 9 hod. v kostele Panny Marie.

 

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ

Arcibiskup Jan Graubner udělí v sobotu 26. 6. 2021 v 9.30 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci kněžské svěcení pěti jáhnům. Mši svatou lze sledovat on-line. Odkaz je na: www.katedralaolomouc.cz. Pamatujme v modlitbě na nové jáhny a kandidáty kněžství.

 

Knihovna AG získala celostátní cenu

Knihovna Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži byla v uplynulých dnech oceněná Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v rámci 28. ročníku ankety „SUK–čteme všichniv kategorii Počin roku, za rekonstrukci knihovny AG. Rekonstrukce byla financována Arcibiskupstvím olomouckým (www.ado.cz). Díky štědrosti a velkorysosti zřizovatele mohou studenti i veřejnost využívat tyto nádherné prostory.

 

DNY ZTIŠENÍ pro podnikatele

Od sobotního večera 10. 7. do středečního rána 14. 7. 2021 bude pro podnikatele a manažery možnost strávit Dny v tichu. Tentokrát na Svatém Hostýně. Podrobnosti a přihlašování na: www.krestanskypodnikatel.cz

 

Domácí hospic Antonínek

Charita Uherské Hradiště ve spolupráci s Charitou Kroměříž hledají motivované všeobecné zdravotní sestry - aktivní řidičky - pro službu domácí hospicové péče.

Nabízíme spolupráci na dohodu i pracovní úvazek, místem výkonu práce je město Kroměříž.

Více informací podá vedoucí služby Radek Nohál, telefon: 731 680 347, e-mail: radek.nohal@uhradiste.charita.cz.

 

Společenství Modlitby Matek z Hradiska, Bezměrova a Lutopecen zvou nejen své členky, ale i ostatní maminky a babičky na duchovní setkání - triduum - do kostela v Hradisku v termínech: pátek 25. 6. 18.00 - 19.00 (pokání), sobota 26. 6. 8.00 - 9.00 (odpuštění) a v neděli 27. 6. 18.00 - 19.00 (chvály)

 

„Můj Bůh září do mých temnot“ (Ž 18,29b)

Zkrácenou charismatickou konferenci zprostředkuje vysílání televize NOE v sobotu 26. června od 9.00 (přednáška P. Kadlece, poté program pro děti a divadlo Víti Marčíka, odpoledne od 15.00 kulatý stůl o působení CHO ve světě, v 18.00 mše svatá a ve 20.00 chvály).

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Alois Gonzaga

I když toto jméno zní španělsky, Alois pocházel z Itálie, ze šlechtického rodu. Byl prvorozeným synem, přesto své dědictví přenechal mladšímu bratrovi, aby mohl sloužit Bohu. Jeho otec po dlouhé době jeho rozhodnutí přijal. Alois vstoupil do jezuitského řádu a připravoval se na kněžství. Bohužel také musel urovnávat spory, jejichž příčinou byl jeho bratr-nástupce, který vedl nevázaný život.

Kolem roku 1590 se rozšířila morová epidemie a také studenti teologie pomáhali v nemocnicích. Alois se morem nakazil a ve svých 23 letech zemřel v pověsti svatosti. Byl prohlášen za svatého a za patrona mládeže. Svatý Aloisi, pros za nás.


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 20. 6. 2021, 12. mzd.

Bože, děkujeme za rodiny a prosíme o vytrvalou víru rodičů a jejich dětí, posilovanou častým svatým přijímáním.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Jan přišel, aby svědčil o světle,
a aby připravil Pánu ochotný lid. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za rodiny a prosíme o vytrvalou…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Prosebné modlitby a díkůvzdání (Enchiridion odpustků)

Všemohoucí Bože, osvěcuj nás svým vnuknutím a provázej naše jednání svou pomocí, ať konáme všechno, od začátku až do konce, ve spojení s tebou. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Vzdáváme ti díky, všemohoucí Bože, za všechno tvé požehnání: jenž žiješ a kraluješ po všechny věky věků. Amen.

Požehnej, Pane, nás a tyto tvé dary, které z tvé štědrosti budeme přijímat. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Všemohoucí Bože, děkujeme ti za tento den a prosíme tě: chraň nás svou milostí, abychom nesešli na cestu hříchu, a veď naše myšlenky, slova i skutky, abychom ti dnes zbožně a spravedlivě sloužili. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Pane, svatý Otče, všemohoucí a věčný Bože, vyslyš naši modlitbu: Sešli z nebe svého anděla, aby navštěvoval, střežil, chránil, bránil a posiloval všechny, kdo přebývají v tomto domě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.

Navštiv, Bože, náš příbytek a zažeň od nás všechny úklady nepřítele, pošli své svaté anděly, ať jsou s námi a chrání nás, a stále nás provázej svým požehnáním. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES