TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 23

11. neděle v mezidobí

13. 6. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF 

 

červnu 2021 nás Svatý otec v naléhavém úmyslu Apoštolátu modlitby prosí

o modlitbu:

„Za AFRICKÝ KONTINENT, KTERÝ NALÉHAVĚ POTŘEBUJE MÍR.

(celý komentář k tomuto úmyslu najdete na vývěsce a na www.jesuit.cz)

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, v úryvku dnešního evangelia (Mk 14,26-34) Pán Ježíš skrze podobenství o Božím království poukazuje na ctnost trpělivosti. Dnešní obrázek s klíčící rostlinkou, nám také tuto ctnost připomíná. Milé děti, zkoušeli jste si někdy zasadit semínko?  Pokud ano, víte, že se o něho musíte trpělivě starat, než z něj vyroste rostlinka, která má květy nebo dokonce plody. Podobně je tomu tehdy, když se snažíme, aby Boží království rostlo mezi námi. S trpělivou láskou k bližním a pevnou vírou v Boha zakusíme krásu a velikost Božího království už tady na zemi!

 

Chlapci a děvčata, po celý školní rok jste se učili jednat jako stateční rytíři a princezny Božího království. Úkoly i povzbuzení přicházely k vám pomocí kartiček. Prosíme, přineste příští neděli nebo odevzdejte během týdne plakáty a kartičky v sakristii. Nezapomeňte připsat své jméno a třídu. Paní katechetka Martina pro vás připravuje odměny.

 

Přihlášky do výuky náboženství

Milí rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.

Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství. Dětem, které navštěvují státní školy, a také studentům gymnázia a dalších středních škol rovněž nabízíme výuku náboženství. Přihlášky do náboženství pro příští školní rok jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Prosíme, vyplňte je a odevzdejte do konce měsíce června.

 

UPOZORNĚNÍ

V pondělí 14. 6. bude mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele v 18 hod. V kostele sv. Mořice nebude farní mše svatá. Biskup Mons. Antonín Basler tam bude v 16 hod. sloužit mši svatou pro studenty Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži s předáním maturitních vysvědčení.

Příští neděli (20. 6.) NEBUDE mše svatá ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hod. u zvonice v Lutopecnách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Lutopecen. V případě nepříznivého počasí budeme mši svatou slavit ve farním kostele.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 15. 6. sv. Víta, mučedníka

Sobota 19. 6. – sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

 

Příští neděle 20. 6. je 12. v liturgickém mezidobí.

Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

 

ADORACE v kostele sv. Mořice

K tiché adoraci zakončené svátostným požehnáním jsme zváni v neděli 13. 6. a 20. 6. vždy od 19 do 20 hod.

 

Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí

Jsou zapisovány v sakristii a ve farní kanceláři.

 

P. Jiří Orság v úterý 15. 6. slaví své narozeninyKéž mu Pán dává všechny potřebné dary a milosti k radostné službě Bohu a lidem. 

Ten den slaví svátek náš technický administrátor Vít Pořízek. Vyprošujme mu Boží ochranu a požehnání.

 

VEČER CHVAL V ZAHRADĚ

Zveme vás na Večer chval pod širým nebem v prostorách zahrady Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, který se uskuteční ve středu 16. 6. 2021 od 19 hod. Vstup na zahradu bude velkými vraty z ulice Malý Val. V případě nepříznivého počasí se chvály uskuteční v dolní kapli AG (vstup hlavním vchodem). Večera chval je možné se účastnit osobně – prosíme o dodržování platných hygienických nařízení.

Modlitbu povede kapela z projektu Ignite a řečníkem bude o. Petr Káňa.

 

DĚTSKÝ DEN

na zahradě nemocnice Milosrdných sester na Malém Valu se uskuteční v úterý 29. 6. od 14 do 17 hod. Všechny děti jsou srdečně zvány a mohou se těšit na soutěže, jízdu sanitkou, skákací hrad i občerstvení. Soutěžíme i v dešti. Vyhrává každý a vstup je ZDARMA!

 

TÁBORY pro DĚTI

Centrum pro rodinu Studánka Kroměříž srdečně zve na

* Příměstský tábor pro děti 6-12 let v termínu 9. - 13. 8. 2021 se zábavným

programem, vyráběním a soutěžemi.

* Pirátskou prázdninovou univerzitu pro děti od ukončené 1. třídy do 5. třídy v termínu 23. - 27. 8. 2021 s hledáním ztraceného pokladu i opakováním učiva z minulého roku.

Potkávat se budeme na Stojanově nám 4/5 (za kostelem sv. Mořice) vždy od 8 do 16 hod. PŘIHLAŠOVÁNÍ na www.cpr-kromeriz.cz/detem/tabory nebo u paní Koblihové (tel. 604 981 715, koblihova.julie@ado.cz)

 

ANTIOCHIA pro mládež 16-35 let

Pojď s námi žít víru i mimo virtuální svět - letos ve farnosti Chropyně. Vybrat si můžeš ze 4 termínů 10. - 18. 7., 17. - 25. 7., 24. 7. - 1. 8., 31. 7. - 8. 8. 2021. Podrobnosti a přihlášky (do 30.6.) na www.antiochia.cz nebo antiochia@antiochia.cz. Těšíme se na tebe!

 

Duchovní obnovy pro zdravotníky

Centrum pro pastoraci nemocných připravuje na letní prázdniny jednodenní duchovní obnovy pro lékaře, sestry a další zdravotnický personál jako poděkování za jejich obětavou práci v boji s koronavirovou pandemií. Dne 10. 7. proběhne setkání ve Zlíně a dne 17. 7. v Olomouci. Bližší informace jsou na plakátcích v kostele. Přihlašujte se na webu jsmeblizkovam.cz. Případné dotazy můžete psát na e-mail: resetkova.vera@ado.cz.

 

Inspirující videa pro Rok rodiny

V Roce rodiny, který právě prožíváme, byl připraven mezinárodní projekt, který postupně předkládá 10 videí doplněných průvodcem. Přináší povzbuzení, podněty a pomoc rodinám v jejich každodenním životě. Doporučujeme vám sledovat web Národního centra pro rodinu (www.rodiny.cz). 

 

Pamatujme na modlitbu v našich rodinách i během měsíce června.  Most modlitby ve farnosti vytváříme večer ve 20 hod.

 

Úklid kostelů ve farnosti sv. Mořice

Rozpis úklidu kostelů na rok 2021 je k dispozici na vývěsce a na www.svmoric.net. Velké DÍKY všem, kteří se pravidelně zapojují, velmi si vážíme vaší ochoty, a prosíme další farníky o pomoc. Přihlásit se můžete v sakristii nebo farní kanceláři (tel. 573 338 952).

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Řehoř Barbarigo

Řehoř Barbarigo pocházel z Benátek a byl původně diplomatem. Účastnil se jednání v Münsteru, která vedla k uzavření Vestfálského míru a ukončení třicetileté války. Ve svém nitru však velice toužil po poznání moudrosti pocházející od Boha. Ve 30 letech se stal knězem. Zanedlouho byl povolán na biskupský stolec v Bergamu a později v Padově. Jako biskup byl velice laskavý a soucitný, přitom vedl skromný život. Založil seminář, zřídil školu výchovných jazyků i mnohojazyčnou tiskárnu. Zemřel v pověsti svatosti. Svatý Řehoři, pros za nás!

 

Modlitba za nadcházející Mezinárodní eucharistický kongres:

 


 

Nebeský Otče, prameni života,

naplň nás svým Svatým Duchem,

abychom rostli v lásce ke Kristu,

který za nás obětoval svůj život,

a poznávali ho přítomného

v Eucharistii.

On je náš Pán a Mistr,

náš pokrm a náš přítel,

náš lékař a náš pokoj.

Dej nám odvahu,

abychom přede všemi

vydávali svědectví

o jeho radosti a síle.

Dej, aby příprava

na eucharistický kongres

i jeho slavení

vedly k opravdové

duchovní obnově

křesťanských společenství,

měst, národů Evropy

i celého světa.

Amen. 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 13. 6. 2021, 11. mzd.

Děkujeme za milosti v čase pandemie a prosíme, sjednoceni v modlitbě s papežem Františkem, za ukončení pandemie a milost zesnulým.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, tys má pomoc, nezavrhuj mě, neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Děkujeme za milosti v čase pandemie a prosíme …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Papež František: Meditace je setkání s Ježíšem (zkráceno)

Veliká brána, jíž prochází modlitba pokřtěného člověka, je Ježíš Kristus. Také rozjímání sleduje tuto cestu; pro křesťana vstupuje meditace branou Ježíše Krista. Když se křesťan modlí, netouží plně prohlédnout sám sebe a nehledá nejhlubší jádro svého ega. To vše je oprávněné, avšak křesťan hledá něco jiného. Křesťanova modlitba je především setkání s někým Druhým, psáno s velkým D: hledá přesahující setkání s Bohem. Jestliže nás pak modlitba obdařuje vnitřním pokojem, sebeovládáním a jasným poznáním cesty, po níž se vydat, jedná se takříkajíc o vedlejší účinky milosti v křesťanské modlitbě, která je setkáním s Ježíšem. Meditovat tedy znamená vydat se na setkání s Ježíšem, který je v našem nitru, a to za vedení nějaké věty či slova z Písma.

… Katechismus, říká:  „Metody rozjímání jsou tak různé, jak různí jsou duchovní učitelé. (…) Avšak metoda je pouze průvodce; důležité je postupovat s Duchem svatým po jediné cestě modlitby, kterou je Ježíš Kristus” (KKC 2707). Zde se nám nabízí druh a vůdce naší pouti: Duch Svatý. Křesťanská meditace bez Ducha Svatého není možná. Právě On nás totiž vede k setkání s Ježíšem. Ježíš přislíbil, že sešle Ducha, který nás všemu naučí a vše nám oznámí. Také v rozjímání nás Duch Svatý vede, abychom pokračovali v setkávání s Ježíšem Kristem. … Je ovšem třeba mít trvale na paměti, že metoda je cestou, nikoli cílem ... Pokud se ale zastavíš na cestě a díváš se pouze na ni, Ježíše nikdy nenajdeš. Tvým bohem se stane tato cesta, zatímco Bohem je Ježíš, který tě čeká na jejím konci.

(https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2021-04/rozjimava-modlitba.html)


Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES