TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 22

10. neděle v mezidobí

6. 6. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF 

Sestry a bratři,

děkuji všem, kdo se zapojili do přípravy a realizace liturgické slavnosti Těla a Krve Páně, kterou jsme slavili ve čtvrtek v Kroměříži a ve farnosti Hradisko tuto neděli.

 

P. Josef

 

Ne každý, kdo mi říká: „Pane, Pane!“, vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. (Mt 7,21)

Chiara Lubichová se o své chápání Boží vůle podělila takto: „Boží vůle je Boží hlas, který k nám neustále promlouvá a vyzývá nás; je to nit, nebo ještě lépe Boží zlatá osnova, na níž se tká celý náš pozemský život, a nejen ten; je to Boží způsob, jak nám vyjádřit lásku. Tato láska vyžaduje odpověď, aby Bůh mohl v našem životě vykonat zázraky. Boží vůle je tím, čím máme být, naším skutečným bytím, naší plnou realizací. (…) Opakujme tedy v každém okamžiku před jakoukoli Boží vůlí, bolestnou, radostnou, neutrální: „Staň se.“ (…) Zjistíme, že tato prostá slova se stanou mocným impulzem, abychom s láskou dokonale a s naprostou oddaností dělali to, co máme dělat. (…)“

(Slovo života – červen 2021, Hnutí fokoláre)

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, v úryvku dnešního evangelia (Mk 3,20-35) nám Pán Ježíš říká: „Každý, kdo plní Boží vůli, je Můj příbuzný a patří do velké rodiny Božích dětí.“ Boží vůli plníme, když děláme dobré věci a to i když se nám nechce nebo když je to obtížné. Milé děti, všechno, co děláme, dělejme s radostí a láskou a s myšlenkou na Ježíše. Buďme k sobě ohleduplní, pozorní a laskaví, pečujme o vztahy s blízkými i kamarády a pomáhejme si! Pán Ježíš je nám stále nablízku, chce být naším bratrem a je rád, když i my toužíme po setkání s Ním ve svátostech, při mši svaté nebo v modlitbě. Být Božím dítětem a patřit do Ježíšovy rodiny v Božím království je úžasné!

 

Ve farnosti Hradisko dnešní (6. 6.) neděli prožíváme slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá v 9.15 hod. ve farním kostele je obětována za živé a zemřelé farníky z Hradiska. Po mši svaté následuje adorace a požehnání.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Pátek 11. 6. slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

(po mši svaté se koná Smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí)

Sobota 12. 6. – památka Neposkvrněného srdce Panny Marie

 

Příští neděle 13. 6. je 11. v liturgickém mezidobí.

 

UPOZORNĚNÍ

V pátek 11. 6. bude v kostele Všech svatých v Hradisku mimořádně mše svatá v 19 hod. Ve čtvrtek 10. 6. mše svatá NEBUDE.

V pondělí 14. 6. bude mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele v 18 hod., mše svatá v kostele sv. Mořice v ten den NEBUDE.

 

ADORACE

Neděle 6. 6. – kostel Všech svatých v Hradisku 14-15 hod., kostel sv. Mořice 19-20 hod.

Neděle 13. 6. – kostel sv. Mořice 19-20 hod.

 

Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí

Jsou zapisovány v sakristii a ve farní kanceláři.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

s P. Jiřím Orságem se uskuteční ve čtvrtek 10. 6. od 9 hod. na Centru pro rodinu. Jste srdečně zváni! Těšíme se na vás! Nabídku dalších akcí Centra najdete na vývěskách v našich kostelech a na www.cpr-kromeriz.cz.

 

DĚTSKÝ DEN u Milosrdných sester sv. Vincence na Malém Valu

Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul – Nemocnice Milosrdných sester pořádá Dětský den na zahradě nemocnice v úterý 29. 6. od 14 do 17 hod.. Na programu: soutěže, jízda sanitkou, skákací hrad. Všechny děti jsou srdečně zvány. Vyhrává každý. Občerstvení zajištěno. Soutěžíme i v dešti. Vstup zdarma.

 

POUŤ APOŠTOLÁTU MODLITBY

Již tradiční pouť na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se uskuteční v pátek 11. 6. na Svatém Hostýně. Slavnostní mši svatou bude v 10.15 hod. celebrovat P. Pavel Ambros SJ, národní ředitel Apoštolátu modlitby v České republice. Od 7 hod. bude příležitost ke svátosti smíření a po mši svaté zazní krátké slovo k meditaci v kapli sv. Josefa: „Soucit Božského Srdce s naším světem – jak může každý z nás přispět?“

 

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ

sobotu 19. 6. 2021  přijmou z rukou pomocného biskupa Josefa Nuzíka jáhenské svěcení: Gelnar Lukáš z farnosti Velehrad, Fiala Pavel z farnosti Dřevohostice a Šary František z farnosti Lidečko. Mše svatá v olomoucké katedrále sv. Václava začíná v 9.30 hod. a lze ji sledovat také on-line.

 

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ

Arcibiskup Jan Graubner udělí v sobotu 26. 6. 2021 v 9.30 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci kněžské svěcení pěti jáhnům, absolventům Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého. Mši svatou lze sledovat rovněž on-line.

Mgr. Filip Hochman (1992, Kyjov) působí jako jáhen na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Primiční mši svatou bude slavit v pondělí 5. 7. od 15 hod. na Masarykově náměstí v Kyjově.

Mgr. Petr Janíček (1994, Šternberk) svou první mši svatou oslaví v neděli 27. 6. od 15 hod. na farní zahradě v Újezdě u Uničova.

Mgr. Dominik Kovář (1995, Vsetín) oslaví primici v sobotu 3. 7. od 15 hod. u kostela sv. Kateřiny v Lidečku.

Mgr. Michal Staufčík (1994, Uherské Hradiště) bude celebrovat primiční mši svatou v sobotu 10. 7. od 15 hod. na náměstí Velké Moravy (u kostela Ducha Svatého) ve Starém Městě na Uherskohradišťsku.

Mgr. Václav Škvařil (1991, Vyškov) primici bude slavit v úterý 6. 7. od 10.30 ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově.

 

S vděčností provázejme budoucí jáhny i novokněze svými modlitbami a vyprošujme jim vytrvalost v povolání a hojnost darů Ducha Svatého do jejich nové služby.

 

Výročí kněžských svěcení kněží v našem děkanátu:

40 let – Josef Lambor, děkan a farář farnosti sv. Mořice Kroměříž (27. 6.)

25 let – Jan Kulíšek, farář farnosti Rataje u Kroměříže (22. 6.)

25 let – Petr Kopřiva SDB, asistent školního kaplana SOŠ sv. Jana Boska (11. 5.)

20 let – František Bezděk SDB, kaplan SOŠ sv. Jana Boska Kroměříž (30. 6.)

15 let – Karel Hořák, kaplan ve farnosti Panny Marie Kroměříž (24. 6.)

15 let – Martin Vévoda, farář farnosti Zdounky (24. 6.)

 

Biskupové Čech, Moravy a Slezska zasílají věřícím svůj list s pozvánkou k nadcházejícímu eucharistickému kongresu v Budapešti.

Pro církev má od jejích počátků veliký význam pouť, tedy putování na místa, kde se ve společenství a v modlitbě zvlášť intenzivně setkáváme s druhými i s Pánem. Cílem poutí zpravidla bývají chrámy či sanktuária, ale jeden druh pouti překonává hranice konkrétních míst. Zaměřuje se přímo na Nejsvětější svátost oltářní, kdekoliv se kolem ní scházíme. Je to eucharistický kongres.

Slovo „kongres“ možná zní trochu úředně, ve skutečnosti jde o náboženské setkání, které je příležitostí ve společenství prožít a oslavit skutečnost, že Eucharistie je největším darem, který nám Pán odkázal. Kromě eucharistických kongresů v jednotlivých diecézích či zemích – v České republice byl naposledy před šesti lety – se pravidelně koná také kongres mezinárodní, organizovaný Svatým stolcem. Ten nejbližší je svolán do Budapešti v termínu od 5. do 12. září letošního roku a papež František plánuje osobně předsedat slavnostní závěrečné mši svaté v neděli 12. září.

Rádi bychom vás proto do Budapešti co nejsrdečněji pozvali – každého osobně i celá farní či jiná společenství.

Aby byl eucharistický kongres skutečně světový, musí začínat už na úrovni jednotlivých farností. S myšlenkou na to, že se s námi ve stejných chvílích spojují křesťané z celého světa, postavme Eucharistii do centra svých společných aktivit. Zdůrazněme již letošní oslavy Těla a Krve Páně („Božího Těla“), pořádejme adorace, místní poutě i vzdělávací akce, modleme se společně za to, aby mezinárodní eucharistický kongres byl bohatým duchovním přínosem pro nás i pro svět.

Kdo by se chtěl zapojit do české delegace mířící do Budapešti, může sám či přes duchovního správce kontaktovat Poutní centrum královéhradecké diecéze, které přípravu cesty koordinuje. E-mail: poutnik@bihk.cz nebo telefon 731 598 752. Potřebné informace najdete rovněž na stránkách www.cirkev.cz. Doufejme, že cestování po Evropě – za předepsaných hygienických podmínek – bude bezproblémové. Blíže budou jednotliví účastníci informováni podle vývoje. Ostatní věřící vyzýváme, aby se k eucharistickému kongresu připojili modlitbou právě ve farnostech či jiných společenstvích.

Vaši čeští a moravští biskupové

 

Prázdninové putování rodin se svatou Ludmilou

Na období letních prázdnin připravilo Centrum pro rodinný život ve spolupráci s děkanátními centry pro rodinu a s 50 farnostmi naší arcidiecéze prázdninovou aktivitu pro rodiny k 1100. výročí mučednické smrti svaté Ludmily. Zveme k návštěvě míst, kde svatou Ludmilu uctívali naši předkové. Rodiny se během putování seznámí s životem této světice a mohou se zapojit do soutěže.

V zapojených farnostech najdou účastníci na vývěsce u kostela příběh o svaté Ludmile, soutěžní otázky, QR kód, odkaz na formulář i mapu s dalšími místy, která mohou navštívit. Více podrobností budeme doplňovat na webu: https://rodinnyzivot.cz/putovani-svata-ludmila/.

P. Mgr. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci

 

Duchovní cvičení pro ŽENY

od 17 do 35 let je připraveno na Hutisku-Solanci v termínu 11. - 16. 7. 2021 s P. Janem Davidem a sestrami boromejkami na téma „Objevte, že jste milovány“. Přihlášky a dotazy na e-mailu: vincenta@boromejky.cz nebo SMS 723 477 525.

 

S řeholníky ve Vysokých Tatrách

pro muže od 18 do 40 let, kteří se cítí být povolaní sloužit nemocným a potřebným lidem a žít v řeholní komunitě. V termínu 25. - 29. 8. 2021 s duchovním programem i vysokohorskou turistikou. Přihlášky do 31.7., popř. další informace na prevor@milosrdní.cz.

 

Poděkování za sbírku na Svatou zemi

Kongregace pro východní církve v Římě zaslala otci arcibiskupovi Janovi poděkování za sbírku na Svatou zemi v roce 2020 ve výši 1 262 934 Kč. Z poděkování citujeme: „Sbírka je konkrétním znamením bratrské solidarity ve prospěch křesťanů ve Svaté zemi. Mám tu čest vyřídit Vám upřímné poděkování od Svatého otce Františka, který svou historickou poutí do Iráku ve dnech 5.–8. března ještě jedenkrát potvrdil svoji lásku ke Střednímu Východu a Svatým místům. V uších nám rezonují slova, která papež pronesl v chrámu Neposkvrněného početí v Karakoši ke shromážděným věřícím: „Máte před sebou příklad Vašich otců a matek ve víře, kteří se klaněli a chválili Boha na tomto místě. Vytrvali s pevnou nadějí ve své pozemské pouti, důvěřujíce v Boha, který nikdy nezklame a který nás vždy podpírá svou nadějí. Velké duchovní dědictví, které nám zanechali, trvá, aby žilo ve vás. Obejměte toto dědictví. Toto dědictví je Vaše síla! Nyní je ta chvíle ke znovubudování a novému začátku, důvěřujíce v Boží milost, která vede osudy každého člověka i všech národů. Nejste sami! Celá církev je Vám nablízku s modlitbou a konkrétní láskou.“

Toto pozvání Svatého otce je více než kdy jindy aktuální v současném kontextu, v němž přetrvávající důsledky pandemie srazily na kolena miliony osob v celém světě.

Bez duchovní i ekonomické podpory univerzální Církve bude obtížné udržet přítomnost živé církve, která se projevuje různými způsoby asistence pastorační, výchovné, charitativní a péčí o vzácné církevní památky jedinečné hodnoty těchto teritorií.

Žádám Vás, abyste vyjádřil upřímné poděkování moje osobní i celé kongregace kněžím, řeholníkům a řeholnicím, všem církevním institutům a všem věřícím, kteří nějakým způsobem přispěli ke sbírce.

S ujištěním o bratrské vzpomínce v Pánu a v co nejsrdečnější úctě

Váš + Leonardo Card. Sandri, prefekt

+ Giorgio Demetrio Gallaro, arcibiskup sekretář

 

Dary církvi

Upozorňujeme na jednu z coronavirových výjimek v oblasti daní. Pro rok 2021 je možnost odpočitatelné položky daru církvi do 10% základu daně fyzických i právnických osob mimořádně zvýšena na 30%.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Medard

U toho světce si nejspíše vzpomeneme na pranostiku „Medardova kápě, čtyřicet dní kape“. Medardovo jméno je spojeno s deštěm podle legendy, v níž se vypráví o Medardovi jako chlapci, kterého v prudké bouři ochránil orel svými křídly. Medard žil v 6. století v severní Francii a pocházel z bohatého šlechtického rodu. Sám byl milosrdný k chudým, dokonce i ke zlodějům, kterým často daroval to, co ukradli, i když byli přistiženi. Vystudoval, stal se knězem v pokročilém věku také biskupem.

Svatý Medarde, pros za nás!

 

OTEVŘENÉ BRÁNY 2021 ve farnosti sv. Mořice

Prohlídky kostelů sv. Mořice a sv. Jana Křtitele s průvodcem:

červnu, červenci a srpnu: úterý až sobota 10-12 hod. a 13-17 hod., neděle 13-17 hod. Státní svátky mají režim jako v sobotu. Projekt je realizován za finanční podpory Zlínského kraje a Města Kroměříž. Děkujeme!


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 6. 6. 2021, 10. mzd.

Bože, probouzej v nás úsilí o vzájemnou pomoc a solidaritu a daruj nám sílu milovat Tebe a lidi, zvláště ty, kteří jsou nám nejblíže.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Vezměte na sebe mé jho, praví Pán, a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Pane, probouzej v nás úsilí o vzájemnou pomoc…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba zasvěcení Srdci Ježíšovu

Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás, pokorně klečící před tvým oltářem:
Jsme tvoji a tvoji chceme i zůstat.
Abychom se s tebou ještě vroucněji mohli spojit,
proto se dnes každý z nás dobrovolně zasvěcuje tvému Srdci.
Mnozí lidé tě dosud nepoznali, mnozí tvými přikázáními pohrdli a odmítli tě;
smiluj se nad nimi, dobrotivý Ježíši, a přitáhni je všechny na své svaté Srdce.
Buď, Pane, králem nejen svých věrných, kteří tě nikdy neopustili,
ale i marnotratných synů, aby se vrátili brzo do otcovského domu a nezhynuli hladem a bídou.
Buď, Pane, králem i těch, které od tebe oddělily mylné názory a rozkol;
povolej je k bezpečí pravdy a k jednotě víry, aby byl jeden ovčinec a jeden pastýř.
Daruj své církvi pokoj a svobodu, propůjč všem národům mír a jistotu. Ať ze všech končin země zaznívá jeden hlas:
Sláva Božskému Srdci, které nám přineslo spásu. Jemu buď čest a chvála navěky. Amen.

https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitby-k-srdci-jezisovu


Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES